Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [tatar-l] Polonya

Expand Messages
 • Tatar Bala
  ne yazik ke ,analizlerin yalniz turk tarihinden aliniyor,dunya turk-tatar dunyasin geri koriyor. Ali Akish wrote:
  Message 1 of 2 , Apr 30, 2005
  • 0 Attachment
   ne yazik ke ,analizlerin  yalniz turk tarihinden aliniyor,dunya turk-tatar dunyasin geri koriyor.

   Ali Akish <ali_akish@...> wrote:

   http://www.aliakis.org/

    

    

   QUO VAD�S POLON�A?

   AND YOU TOO BR�TUS? (TY TEZ LEH�STAN?)

    

               Bundan birka� g�n �nce Polonya Parlamentosu, s�zde Ermeni Soyk�r�m� Kanunu�nu kabul etmi� diye bir haber geldi. Ben Tatar Milli Hareketinin 65 y�ll�k m�cahidi ve Tatar diasporas�n�n �nderi Ali Ak��, bu haberi al�nca �oke oldum. Tarihten nasibini alan kimseler Polonya ile T�rk Devletleri aras�nda 322 y�ldan beri bir tek �at��ma cereyan etmemi�, do�rusu, buna herhangi bir sebep de olmam��t�r. Son 300 y�ll�k tarihe g�z att���m�zda, T�rkiye�nin, Polonya�y� destekleme hususunda 3 �nemli eyleme imza att���n� g�r�r�z. Bunlar�n birincisi, 1815 y�l�nda, Polonya, 3 s�m�rgeci devlet: Rusya, Almanya ve Avusturya taraf�ndan pervas�zca par�alanm��t�. Bu meseleyi g�r��mek �zere 1815 y�l�nda Viyana�da d�zenlenen toplant�da, Fransa da dahil olmak �zere, b�t�n Avrupa devletleri, g�zlerini yummadan, Polonya�y� par�alama akdine imza atm��lard�. Avrupa devleti de, H�ristiyan da olmayan Osmanl� delegasyonu, bu par�alama cinayetine kat�lmay� reddetti yani, Osmanl� �mparatorlu�u, Polonya�y� taksim protokol�n� veto etti, cinayete kat�lmad�.

   Polonya�n�n bug�nk� Parlamentosu, ar�ivleri a�arak, 1815 Viyana Konferans�n� incelesin ve b�ylece (Haf�zay� be�er nisyanla maluld�r) atas�z�n� akl�na getirsin. Bu olaydan sonra Osmanl� �mparatorlu�u, 105 y�l ya�ad�. Uluslar aras� toplant�larda, Osmanl� te�rifat��s�, maalesef, Lehistan sefiri bu toplant�ya kat�lm�yor diye 105 y�l boyunca b�kmadan tekrarlam��t�r. Bu vefak�rl�k ve mertlik, Avrupal�lara iyi bir ders olsun!

   �kinci olay: 1863 y�l�nda Polonya �ift�ileri, zalim Rus �arl���na isyan etmi�lerdi. �arl�k, bu isyan� kanl� bir �ekilde bast�rd�ktan sonra Polonya Baronu Adam Czartoryski (�artor�ski), y�zlerce k�yl� ve isyanc� askerlerle birlikte �stanbul�a gelerek, iltica hakk� istedi. Osmanl� makamlar�, bu s���nmac�lar� �stanbul�un en g�zel ve m�mbit yerinde yerle�tirdi. Bug�ne dek Polonez k�y ad�n� ta��yan bu yeri ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

   ���nc� olay: 1915 y�l�nda bir t�men b�y�kl���nde Osmanl� m�frezesi, Gali�ya�ya  gelerek, Ruslara duman att�rd�. B�ylece, Polonya halk�nda yer alan bir deyim ger�ekle�mi� oldu. Bu deyime g�re, Osmanl� s�varilerinin atlar� Vist�l �rma��ndan su i�ti�inde, Polonya ba��ms�zl���na kavu�acakt�r. Nitekim, 1918 y�l�nda Polonya, ba��ms�zl���n� elde etti. Polonya�n�n kurtar�c�s� mare�al Pilsudski, 1932 y�l�nda Ulu �nder Mustafa Kemal Pa�an�n davetlisi olarak T�rkiye�mizi ziyaret etmi� ve bu Vist�l�den su i�me olay�n� ev sahibine anlatm��t�.

   Gen�li�imde Polonya�da bir bu�uk y�l�n� ge�iren bir m�cahit olarak, Polonya Millet Meclisinin bu karar�n� �iddetle k�nar ve T�rkiye ile Polonya aras�ndaki ili�kileri eski dostlarca �ekline sokmak i�in Ermeni soyk�r�m� karar�n� feshetmenizi tavsiye ederim. 1998 y�l�nda Polonya�y� NATO�ya alma hususunda ola�an�st� �aba sarf eden Cumhurba�kan� S�leyman Demirel�e te�ekk�rlerinizi bildirmek, Polonya�n�n vicdan borcu ve insanl�k g�revidir.

    

   En iyi dileklerle,

              

   AL� AKI�

   D�NYA TATARLAR B�RL��� FAHR� BA�KANI

    

   e-mail: ali_akish@...

   http://www.aliakis.org/

    

   **************

    

   QUO VADIS POLONIA?

   AND YOU TOO BRUTUS? (TY TEZ LEHISTAN?)

    

               Bundan birkac gun once Polonya Parlamentosu, sozde Ermeni Soykirimi Kanunu�nu kabul etmis diye bir haber geldi. Ben Tatar Milli Hareketinin 65 yillik mucahidi ve Tatar diasporasinin onderi Ali Akis, bu haberi alinca soke oldum. Tarihten nasibini alan kimseler Polonya ile Turk Devletleri arasinda 322 yildan beri bir tek catisma cereyan etmemis, dogrusu, buna herhangi bir sebep de olmamistir. Son 300 yillik tarihe goz attigimizda, Turkiye�nin, Polonya�yi destekleme hususunda 3 onemli eyleme imza attigini goruruz. Bunlarin birincisi, 1815 yilinda, Polonya, 3 somurgeci devlet: Rusya, Almanya ve Avusturya tarafindan pervasizca parcalanmisti. Bu meseleyi gorusmek uzere 1815 yilinda Viyana�da duzenlenen toplantida, Fransa da dahil olmak uzere, butun Avrupa devletleri, gozlerini yummadan, Polonya�yi parcalama akdine imza atmislardi. Avrupa devleti de, Hiristiyan da olmayan Osmanli delegasyonu, bu parcalama cinayetine katilmayi reddetti yani, Osmanli Imparatorlugu, Polonya�yi taksim protokolunu veto etti, cinayete katilmadi.

   Polonya�nin bugunku Parlamentosu, arsivleri acarak, 1815 Viyana Konferansini incelesin ve boylece (Hafizayi beser nisyanla maluldur) atasozunu aklina getirsin. Bu olaydan sonra Osmanli Imparatorlugu, 105 yil yasadi. Uluslar arasi toplantilarda, Osmanli tesrifatcisi, maalesef, Lehistan sefiri bu toplantiya katilmiyor diye 105 yil boyunca bikmadan tekrarlamistir. Bu vefak�rlik ve mertlik, Avrupalilara iyi bir ders olsun!

   Ikinci olay: 1863 yilinda Polonya ciftcileri, zalim Rus Carligina isyan etmislerdi. Carlik, bu isyani kanli bir sekilde bastirdiktan sonra Polonya Baronu Adam Czartoryski (Cartoriski), yuzlerce koylu ve isyanci askerlerle birlikte Istanbul�a gelerek, iltica hakki istedi. Osmanli makamlari, bu siginmacilari Istanbul�un en guzel ve mumbit yerinde yerlestirdi. Bugune dek Polonez koy adini tasiyan bu yeri ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

   Ucuncu olay: 1915 yilinda bir tumen buyuklugunde Osmanli mufrezesi, Galicya�ya  gelerek, Ruslara duman attirdi. Boylece, Polonya halkinda yer alan bir deyim gerceklesmis oldu. Bu deyime gore, Osmanli suvarilerinin atlari Vistul irmagindan su ictiginde, Polonya bagimsizligina kavusacaktir. Nitekim, 1918 yilinda Polonya, bagimsizligini elde etti. Polonya�nin kurtaricisi maresal Pilsudski, 1932 yilinda Ulu Onder Mustafa Kemal Pasanin davetlisi olarak Turkiye�mizi ziyaret etmis ve bu Vistul�den su icme olayini ev sahibine anlatmisti.

   Gencligimde Polonya�da bir bucuk yilini geciren bir mucahit olarak, Polonya Millet Meclisinin bu kararini siddetle kinar ve Turkiye ile Polonya arasindaki iliskileri eski dostlarca sekline sokmak icin Ermeni soykirimi kararini feshetmenizi tavsiye ederim. 1998 yilinda Polonya�yi NATO�ya alma hususunda olaganustu caba sarf eden Cumhurbaskani Suleyman Demirel�e tesekkurlerinizi bildirmek, Polonya�nin vicdan borcu ve insanlik gorevidir.

    

   En iyi dileklerle,

              

   ALI AKIS

   DUNYA TATARLAR BIRLIGI FAHRI BASKANI

    


   Do you Yahoo!?
   Make Yahoo! your home page

   To subscribe send a blank message to tatar-l-subscribe@yahoogroups.com

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.