Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tavþanlý leblebisi sýnýrlarý a þtý

Expand Messages
 • hhcakmak
  BOMBALAR ALTINDA LEBLEBİ ÜRETİMİ Filistinli İşadamı tarafından Cenin de kurulan leblebi imalathanesinde Tavşanlılı leblebici üretimi başlattı.
  Message 1 of 1 , Sep 3, 2004
   BOMBALAR ALTINDA LEBLEBÝ ÜRETÝMÝ

   Filistinli Ýþadamý tarafýndan Cenin'de kurulan leblebi
   imalathanesinde Tavþanlýlý leblebici üretimi baþlattý.
   Tavþanlý'lý leblebici Zeki KOCAGÖZ Filistin'de Cenin baðlý Faqquoh
   bölgesinde kurulan imalathanede leblebi üretimine baþladý.
   Yaptýðýmýz telefon baðlantýsýnda, beraberinde götürdüðü leblebi
   güresiyle Filistin'deki imalathaneyi kurduklarýný belirten Kocagöz,
   bomba sesleri ve çatýþmalarýn arasýnda baþarýyla leblebi üretiminin
   sürdüðünü belirtti.
   Filistin'e gelirken, Tel Aviv'de Ýsrail askerleri tarafýndan 10 saat
   bekletildiðini, pantolon ve gömleklerinin çýkartýlýp didik didik
   arandýðýný anlatan Kocagöz, sonunda leblebi imalatý için gerekli olan
   güre ile birlikte imalathaneye ulaþtýðýný söyledi. 57 yaþýndaki,
   Tavþanlý doðumlu ve 35 yýldan buyana leblebicilikle uðraþan Kocagöz,
   geldiði günden bu yana, imalathanede 5 ton nohutu iþleyerek þekerli
   ve sade leblebi üretimini gerçekleþtirdiklerini, bulunduklarý bölgede
   sýk sýk bombalar atýlýp, çatýþmalar olduðunu ve sokaða çýkma yasaðý
   ilan edildiðini bildirdi.
   Zeki Kocagöz, leblebiciliðin pirinin Murat Gazi olduðunu ve
   Tavþanlý'da çok uzun yýllar önce öðreten bu ustanýn misyonunu yerine
   getirdiðini hissettiðini, Tavþanlý leblebisinin Filistin'e
   taþýnmasýný mesleki görev saydýðýný dile getirdi. Filistinli
   Ýþadamýna ait imalathanede üretilen leblebilerin Filistin'de ilk kez
   üretilen leblebiler olduðunu, Filistin halkýnýn ilk kez tanýþtýklarý
   leblebinin nohuttan üretildiðine, inanmakta güçlük çektiklerini ancak
   leblebinin çok sevildiðini anlattý.

   Geçtiðimiz yýl , Tavþanlý leblebicilerinin internet sitesiyle ve
   Pariste aldýðý Uluslar arasý kalite ödülüyle ünü uluslarasý alanda
   yayýlýrken, pek çok ülkeden deðiþik talepler gelmeye baþlamýþtý.
   Filistin için de leblebi yeni bir üründü. Bu sýrada leblebi ile
   tanýþan Filistinli bir iþadamý, leblebicilerden Filistin'de leblebi
   imalathanesi kurup, leblebi üretimini öðretmeleri talebinde bulundu.
   Tavþanlýlý leblebici Zeki Kocagöz bu teklifi kabul etti. Bunun
   üzerine geçtiðimiz aylarda, kurulan imalathane, Zeki Kocagöz
   tarafýndan leblebi imali için gerekli gürenin kurulmasýnýn ardýndan
   üretime baþladý.
   Þimdi Filistin'de Cenin'de Tavþanlý Leblebi güresi bombalara, sokaða
   çýkma yasaklarýna, çatýþmalara raðmen dönüyor.

   Kaynak: www.tavsanlininsesi.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.