Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

TÜRK MÝLLETÝNE!!!

Expand Messages
 • UNITED AZERBAIJAN
  07.01.2004. New-York city Bu mektubu yazan soydasima tesekkurumu bildirerek uzv olduqum email qruplarina forward edirem. İLTERİŞ
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2004
  • 0 Attachment
                              07.01.2004.                             New-York city
       
              Bu mektubu yazan soydasima tesekkurumu bildirerek uzv olduqum email qruplarina forward edirem.
             
                     

   �LTER�� T�RK��LER DERNE�� <turkdunyasi@...> wrote:
    

   Y�CE T�RK IRKINA!

    

        Vatan�n B�t�nl��� Ve Milletin �stiklali Tehlikededir.

           Az�nl�klara Siyasi Hakimiyetimizi Ve Sosyal Dengemizi Bozacak Ayr�cal�klar Verilemez.

           T�rk Topraklar� Hi�bir Sebeple Ayr�lmaz Bir B�t�nd�r.

           ABD, AB , Rus , �ran , Arap , �in Emperyalizmine Kar�� B�t�n T�rk Milleti Birlikte M�cadele Etmek Zorundad�r.

           % 87�lik T�rk N�fusa Sahip T�rk �lkesinde T�rk�e�den Ba�ka Bir Dil Kullan�lamaz. Yabanc� Dilde Yay�n Yap�lamaz.

    

           Ya T�rk�e Konu�up T�rk �lkelerinde Ya�ayaca��z,Ya Da �ereflice �lece�iz!!!!

    

           T�rk Devletlerini,T�rk Soylular,Y�re�i T�rkl�k ��in Atanlar Y�netmelidir.

           T�rklere Kar�� Yap�lan Soyk�r�mlar Tan�nmal�d�r.

           K�br�s T�rk Devleti Ya Tan�nmal� Ya da T�rkiye�ye Kat�lmal�d�r.

           Ermeniler Azerbaycan T�rk Topraklar�ndan Elini �ekmelidir.

           �ran�da ki, 35 Milyon T�rk��n Hakk� Korunmal�d�r.

           Bat� Trakya T�rkl��� G�nl�k Politikalara Teslim Edilmemelidir.

           Irak�ta Ya�ayan T�rkler Kukla k�rt pe�merge Y�netimine Teslim Edilmemelidir.

           Do�u T�rkistan�da T�rklere �in Y�netimi Taraf�ndan Uygulanan Katliamlar  Durdurulmal�d�r. Zorunlu K�rtaj,N�kleer Denemeler,D��ardan Zorunlu G�� Politikalar�na Son Verilmelidir.

           T�rk Irk�, Sa�c�-Solcu, Alevi-S�nni, M�sl�man-M�sl�man Olmayan,T�rkiyeli-D�� T�rk Diye Ayr�lamaz.

           Bulu�ma Yerimiz, Ne Do�udur(�ran-�in)Ne Bat�d�r(AB-ABD) Ne Kuzeydir(Rusya) Ne De G�neydir(Araplar). Bulu�ma Yerimiz T�rk Milletinin Ruhudur. Kan�n� Ak�tt���,Aya��n� Bast��� ve T�rk K�lt�r�n� Ya�att��� Her yerdir.

    

   Milletin Ba��ms�zl���n� Yine  Milletin Azim Ve Karar� Kurtaracakt�r.

    
    
                                                                                               �BOYUN E�MEYECE��Z!

   ��NK� BU ,�AN VE �EREFLE YA�AMI� OLAN ECDADIMIZA KAR�I YAPILMASI M�MK�N �HANETLER�N EN B�Y���D�R.

   ATALARIMIZ B�ZE, GEN�� �LKELERLE B�RL�KTE H�RR�YET VE �ST�KLAL� DE EMANET ETT�LER!

   SAVA��I HAYATIMIZ SAYES�NDE YABANCILARI T�TRETEN B�R M�LLET OLDUK.

   KORUMAKLA VAZ�FEL� BULUNDU�UMUZ B�T�N BU EMANETLER� AD� B�R �M�R U�RUNA FEDA EDEMEY�Z.

   HEP�M�Z�N B�LD��� G�B� SAVA�TA CENGAVERLER�N KADER� �L�MD�R.

   B�Z �LSEK DE KAHRAMANLI�IMIZIN �ANI YA�AYACAK,�OCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ D��ER M�LLETLER�N EFEND�S� OLACAKTIR."

                                                                                                                                                                                                            B�Y�K HUN KA�ANI

                                                                                                                                                                                                                                                                  ��-�� YABGU

                                               M.�.54

   TANRI Y�CE T�RK IRKINI KORUSUN

    �LTER�� T�RK��LER DERNE��

    

   Sayg�lar�m�zla,
    
   TANRI T�RK'� KORUSUN!
    
   �LTER�� T�rk��ler Derne�i
    
    
   tel : +90 312 432 43 93
   belge ge�er : +90 312 432 43 94


   M�LLETE YARDIM ETMEK �ST�YORSAN B�LD���N ��DEN BA�LA(�.Gasp�ral�)
   *****************************************************************
   TGT, T�rk Milletine y�rekten ba�l� g�n�ll�lerce kurulmu� ve yine g�n�ll�lerden olu�an y�r�t�c�ler taraf�ndan y�r�t�lmektedir.
   B�t�n �yelerimiz yazar�m�z ve muhabirimizdir.  *********************************************************************
   TGT S�TELER�
   http://www.geocities.com/galiperdem http://www.geocities.com/turkgazetesi
   *********************************************************************
   D�KKAT: Yaz�lar�n�z�n ki�isel s�z, hakaret, ki�ilik haklar�na sald�r�, k�s�r tart��ma yaratacak yorumlar ve ideolojik saplant�lar i�ermemesini ve topluluk kurallar�na uymaya �zen g�stermenizi rica ederiz. Burada T�rk Milleti'nin menfaatleri g�zetilmektedir.
   K���K ��LER YAPMASINI B�LMEYENLER B�Y�K DAVALARI OMUZLAYAMAZ!
   *********************************************************************
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail is new and improved - Check it out!


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail Address AutoComplete - You start. We finish.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.