Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [tatar-l] tatar_alim_Abdurreþîd_Ýbrahîm

Expand Messages
 • SabriGürüzümcü
  Abdurresit İbrahim aslen Sibirya Türküdür. Kazanlı değildir. Ama 1800 lerin sonunda Rusyanın ve İslam aleminin heryerini gezmiştir. Rusya nın
  Message 1 of 3 , Jan 9, 2004
  • 0 Attachment
   Abdurresit �brahim aslen Sibirya T�rk�d�r. Kazanl� de�ildir. Ama 1800 lerin sonunda Rusyan�n ve �slam aleminin heryerini gezmi�tir.
   Rusya'n�n �alkant�l� d�nemlerinde Rus i�galinde ya�ayan M�sl�man T�rk ayd�nlanmas�nda �nemli bir yere sahiptir.
   Japonya'ya ve Kore'ye �slamiyeti ilk goturen ki�idir.
   Stalin'e kars� "�olpan Y�ld�z�" ad�nda siyasi bir kitap ta yay�nlam�st�r.
   En sonunda Osmanl�'ya gelip yerle�mi�tir. 1944 te vefat eden ayd�n, Konya'n�n B��r�delik k�y�nde yasam�st�r.

   Tavsanli Chamber Of Commerce And Industry <tavsanlitso@...> wrote:
   Abdurre��d �brah�m ve "lem-i �slam"

   Seyahatname okur musunuz? Evliya �elebi'nin Seyahatname'si bir klasik. �bn Batuta, �bn Fadlan, �bn C�beyr seyahatnameleri de �yle. Hepsi �slam medeniyetinin seyahatname klasikleri aras�nda yer al�r.

   Bu yak�nlarda yeni bask�s� piyasaya ��kan (��aret yay., 2003) Abd�rre�id �brahim'in Alem-i �slam ve Japonya'da �slamiyet'in Yay�lmas� isimli seyahatnamesi de daha �imdiden �slam seyahatname gelene�inin klasikleri aras�ndaki yerini alm�� durumda.

   Miladi 19. y�zy�l�n sonuyla 20. y�zy�l�n ba��, 1400 y�ll�k medeniyet tarihimizin en k�r�lgan, en netameli y�llar�.

   Bu d�nemi kapkara bir geceye benzetirsek, bu gecenin semas�nda parlayan y�ld�zlar�m�z da bir o kadar canl� ve ���k sa�an cinsten. Bir Tatar T�rk� olan Abdurre�id �brahim de bu y�ld�zlardan biri.

   Onun ad�n� rahatl�kla Musa Carullah, Said Nursi, Mehmed Akif, Muhammed �kbal gibi isimlerin hizas�na yazabiliriz.

   Ona "z�'l-cenaheyn" (�ift kanatl�) demek de yetmez. O adeta "z�'l-ecniha" (�ok kanatl�) biri.

   �slami ilimleri, Medine'de, kayna��ndan tahsil etmi� icazetnameli bir alim ve bilgiyi �retebilen sahici bir m�nevver.

   Rusya M�sl�manlar�n� Rus makamlar� ve uluslararas� kurulu�lar nezdinde temsil etmi�, temsil etti�i topluluklar� bir �at� alt�nda toplamak i�in bin bir t�rl� �ilelere g���s germi� bir te�kilat��.

   Memleketinde "usul-i cedit" okulu a�m�� bir e�itimci.

   �lfet ve Tilmiz gibi gazeteleri, kendi matbaas�nda basan bir gazeteci. Onun gazetecilik sevdas� onu Almanya'lara kadar s�r�kleyerek Almanlara esir d��en Rus askerleri aras�nda bulunan M�sl�man Tatar askerlerini bilin�lendirmek i�in Cihad-� �slam adl� bir gazete ��karmaya sevk etmi�ti.

   1911'de �talyanlar�n Trablusgarb'� i�gali �zerine ��l� bin bir g��l�kle a��p Libya'ya ge�erek sava�a i�tirak eden, 1915'te Ruslar�n Sar�kam��'� i�gali �zerine sava� b�lgesine ko�an, Anadolu kurtulu� sava��n�n ard�ndan u�runa sava�t��� de�erlere kar�� a��lan sava�� g�r�nce d�nyalar ba��na y�k�lan bir sava���.

   Ama hepsinden �te o kelimenin tam anlam�yla bir seyyah. M�s�r, Hicaz, Filistin, �alya, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, S�rbistan, Sibirya, �in T�rkistan� birinci seyahat g�zergah�. Sibirya, Mo�olistan, Man�urya, Japonya, Kore, �in, Hindistan, Hicaz ve Ortado�u ikinci seyahat g�zergah�.

   ��te Alem-i �slam adl� seyahatnamesi bu ikinci seyahat notlar�ndan olu�makta.

   Kitab�n sayfalar�nda ilerledik�e, Abdurre�id �brahim'i elde demir asa, ayakta demir �ar�k yollara d���renin kuru bir merak de�il, y�rekte yanan m�barek bir ate� oldu�unu �ok iyi anl�yorsunuz.

   T�pk� selefleri, �a�da�lar� ve halefleri olan bir avu� isim gibi o da evrensel bir M�sl�man. �yle diyor kitab�n�n giri�inde:

   "..kendi milletime ve dinime hizmet fikrini iltizam etmi�tim, yirmibe�-otuz senedir her belaya g���s gerdim, her me�akkate katland�m, otuz senedir milletim milletim dedim, demekteyim ve diyece�im. Beni dinim �slam, milletim de islam'd�r."

   O bu a�kla Japon ayd�n ve siyaset�ileri aras�nda �slam'� yaymaya koyulur. S�rf bu ama� u�runa 60 ya��ndan sonra Japonca'y� ��renir. �slami davetinde hayli mesafe al�r. Eski bakanlardan generallere varana dek bir dizine insan�n �slam'la �ereflenmesine vesile olur.

   Japonya ve �slam konusu ne zaman a��lsa, i�imde bir burukluk olu�ur. ��nk� y�zy�l�n ba��nda Japonlar sistematik bir bi�imde misyoner faaliyetlerinin hedefi olmu�tur. Bununla ama�lanan, Japonya'y� bat�n�n s�m�r�s�ne a�makt�.

   Bunu fark eden Japon liderli�i, �lke i�in yeni bir inan� sistemi aray���na girmi�ler, en �ansl� adaylar aras�nda da �slam'� g�rm��lerdi. Bu c�mleden olarak Japon �mparatoru iki has adam�n� Osmanl�'ya yetkin din adam� talebi i�in g�nderir. Fakat �ttihat��lar bu tekliften askeri alanda ��kar elde etmek i�in istismara yeltenince, bu tarihi f�rsat heba edilmi� olur.

   Anla��lan 800 y�l �nce �ngiltere kral�n�n (ki o d�nemde Londra'da �zerinde kelime-i tevhidin yer ald��� sikke dahi bas�lacakt�r) benzer bir teklifine kar�� i� �at��ma ya�ayan Fas-End�l�s M�sl�manlar�n�n g�sterdi�i vurdumduymazl�k ve aymazl�ktan ders almam��t�k. Vah ki ne vah!..

   Evet, Abd�rre�id �brahim'i okuyun. Okuyun da "���k �ld� diye sal� verirler/�len hayvan imi� ���klar �lmez" diyen Yunus'u bir kez daha anlay�n.


   shocaoglu@...   For membership and other information go to the Tatar-L home page: http://www.yahoogroups.com/group/tatar-l

   To unsubscribe send a blank message to tatar-l-unsubscribe@yahoogroups.com

   To subscribe send a blank message to tatar-l-subscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes

  • SabriGürüzümcü
   Sayın Ayaz Bey, Beni uyardığınız için çok teşekkur ederim. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Konya sadece bir dönem yaşamış. Notlarıma baktım ama
   Message 2 of 3 , Jan 9, 2004
   • 0 Attachment
    Say�n Ayaz Bey,
     
    Beni uyard���n�z i�in �ok te�ekkur ederim. Ben yanl�� hat�rl�yormu�um. Konya sadece bir d�nem ya�am��. Notlar�ma bakt�m ama ne zaman ya�ad��� yaz�l� de�il. �nternette de biyografisini bulamad�m. Hocama soray�m, muhtemelen biliyordur Konya'da hangi ara ya�ad���n�.
    Sizin gibi Kad�'y� g�renlerin bildiklerini payla�mas� �ok g�zel. L�tfen mahrum b�rakmay�n.
     
    Sayg�lar�mla

    Ayaz Agis <ayazagis@...> wrote:

    Merhaba Sabr� bey

    Abd�rre��d Ibrah�mi �ocukluk  zaman�ndan tan�yorum. 1934 de  ben Tokyo da dogdum ve �l�m�ne kadar ayn� mahallede oturduk. Kend�s�ne Japon hukumet veya asker� muh�m sah�slar z�yaret ett�g�nde Res�d kaz� annem� cag�r�rd� ve annem guzel Tatar yemekler�n yapard� gelen m�saf�rlerine.

    Abdurres�d Kazi Konya da hang� seneler�nde ye�edi, benim bildi�ine g�re oaraya (konya) akrabalar�n yerle�tirmi�ti.

    Sayg�lar�mla

    Ayaz Agi�

    Ottawa Kanada    The new MSN 8: smart spam protection and 2 months FREE*


    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.