Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Devlet Bakaný Çay BAÞKORTÝSTAN'da

Expand Messages
 • sagit hayri
  UFA (TRT) - 20.11.2001 - Devlet Bakanı Abdülhaluk Mehmet Çay, Rusya ya bağlı Başkırdistan Cumhuriyeti ne yaptığı gezisini sürüyor. Devlet Bakanı
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2001
  • 0 Attachment
   UFA (TRT) - 20.11.2001 - Devlet Bakan� Abd�lhaluk
   Mehmet �ay, Rusya'ya ba�l� Ba�k�rdistan Cumhuriyeti'ne
   yapt��� gezisini s�r�yor.

   Devlet Bakan� �ay, T�rkiye'nin Avrasya'da hi�bir
   devletle rekabet i�inde bulunmad���n�, aksine
   i�birli�i yapmak istedi�ini s�yledi.

   Ba�k�rdistan'�n ba�kenti Ufa'da bulunan TRT
   ekibinden �etin �etiner bildiriyor:

   "-Devlet Bakan� Abd�lhaluk Mehmet �ay'�n Ba�k�rdistan
   Cumhuriyeti'ne yapt��� resmi gezi s�r�yor.
   Devlet Bakan� �ay, d�n geldi�i Ba�k�rdistan
   Cumhuriyeti'nde gazetecilere a��klamalarda bulundu.
   �ay, 1990 sonras�nda Avrasya'daki yeni yap�lanma
   i�inde hi�bir devletle rekabet i�inde olmad�klar�n�
   belirtti.
   �ay,
   "-�zellikle uzun y�llar gerek sava�, gerekse
   bar�� i�inde oldu�umuz Rusya, Ukrayna gibi devletleri
   biz Avrasya'da T�rkiye'nin partneri olarak g�r�yoruz.
   Rusya, Ukrayna ve T�rkiye ciddi i�birli�i i�inde b�lge
   bar���na hizmet edecektir" diye konu�tu.
   Devlet Bakan� Mehmet �ay'�n bug�n de �nemli
   temaslar� oldu. �zellikle Ba�k�r Devlet
   �niversitesi'nde ��retim �yesi ve ��rencileriyle
   biraraya gelen Devlet Bakan� �ay, Bilimler
   Akademisi'nde de bir brifing ald� ve T�rkiye ile
   Ba�k�rdistan aras�ndaki i�birli�ine dikkat �ekti ve
   T�KA'n�n bir teknik yard�m kurulu�u olarak �al��makta
   oldu�unu ve T�rkoloji Enstit�lerine bilimsel yay�n
   deste�ini verdi�ini belirterek, Ba�k�rdistan'la bu
   y�nde �al��malar ve i�birli�i yapmak istediklerini
   s�yledi.
   Devlet Bakan� Abd�lhaluk �ay, yar�n da
   Ba�k�rdistan Cumhurba�kan� Murtaza Rahimov taraf�ndan
   kabul edilecek ve ard�ndan Rafael Baydarletov
   taraf�ndan kabul edilerek bir portokol imzalayacak.
   �etin �etiner Ufa Ba�k�rdistan Cumhuriyeti."

   UFA (TRT) - 21.11.2001 - Ba�kordistan
   Cumhuriyeti'nin ba�kenti Ufa'da resmi temaslar�n�
   s�rd�ren Devlet Bakan� Abd�lhaluk Mehmet �ay,
   T�rkiye'nin Orta Asya T�rk Cumhuriyetleri ile
   i�birli�ine her zaman haz�r oldu�unu s�yledi.
   Ayr�nt�lar� Ufa'da bulunan TRT Ekibi'nden �etin
   �etiner bildiriyor.
   "-Devlet Bakan �ay, resmi Ba�kordistan ziyaretinin
   ikinci g�n�nde D�� Ticaretten Sorumlu Ba�bakan
   Yard�mc�s� Garalfuldin Haklulavi�'le g�r��t�.
   G�r��me sonras�nda, Ba�kordistan'la yak�n
   ili�kilerin yeni ba�lad���n� hat�rlatan Devlet Bakan�
   �ay, bu ili�kilerin yak�n i�birli�iyle devam etmesi
   dile�inde bulundu.
   G�r��me s�ras�nda, Ba�bakan Yard�mc�s� Hak
   Mollovi�, T�rk ��birli�i ve Kalk�nma �daresi hakk�nda
   bilgi istedi.
   Bunun �zerine, Tika Ba�kan� �ner Kabasakal,
   kurulu�un T�rk Cumhuriyetleriyle Rusya Federasyonu ve
   Balkanlarda �zellikle kobilerin e�itimine y�nelik
   �al��malar yapt���n� anlatt�.
   Daha sonra Ba�kordistan Cumhurba�kan� Murtaza
   Rahimov'la birlikte i�adamlar� fuar�n� a�an Devlet
   Bakan� �ay, Ba�kurtlu sanayicilerin ba�ar�lar�n�n
   devam�n� diledi.
   Devlet Bakan� �ay onuruna, daha sonra Ufa
   Belediye Ba�kan� Birinci Yard�mc�s� Fiodorof Filadinis
   taraf�ndan bir ��le yeme�i verildi.
   �ay, bug�n ��leden sonra Cumhurba�kan� Rahimov ve
   Ba�bakan Baydav Letov taraf�ndan kabul edilecek ve
   resmi g�r��melere ba�lanacak.
   �etin �etiner, Ufa Ba�kordistan Cumhuriyeti."


   -DEVLET BAKANI �AY, YURDA D�ND�

   �STANBUL (A.A) - 26.11.2001 - Devlet Bakan�
   Abdulhaluk Mehmet �ay,
   yurda d�nd�.
   �ay, Atat�rk Havaliman�'nda yapt��� bas�n
   toplant�s�nda,
   Ba�kurdistan Cumhuriyeti'ne yapt��� resmi ziyaretin
   yararl� ge�ti�ini
   belirterek, Ba�kurdistan Cumhurba�kan�, Ba�bakan� ve
   Ba�bakan
   Yard�mc�s� ile g�r��erek T�rkiye-Ba�kurdistan
   ili�kilerini ele
   ald�klar�n� s�yledi.
   G�r��melerin T�rkiye-Ba�kurdistan ili�kilerinin
   yan� s�ra T�rkiye-
   Rusya ili�kileri bak�m�ndan da �nemli oldu�unu
   vurgulayan �ay,
   "�nan�yoruz ki bu ziyaret sonras�nda, Rusya
   Federasyonu ile T�rkiye
   aras�ndaki i�birli�i ortam� daha da geli�mi�
   olacakt�r" dedi.
   Abdulhaluk Mehmet �ay, Ba�kurdistan'da, �dil
   �n�aat taraf�ndan
   in�a edilen Krasnousolsk Sanatoryumu 7. Korpus binas�
   ile Giri�imcilik
   Fuar�'n�n a��l���n� Cumhurba�kan� Rahimov ile birlikte
   yapt�klar�
   kaydetti.
   T�rk ��birli�i ve Kalk�nma �daresi Ba�kanl���
   (T�KA) taraf�ndan
   T�rk cumhuriyetlerinde ba�ar�yla y�r�t�len KOB�'lerin
   tan�t�lmas�,
   geli�tirilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas� konusu �zerinde
   de duruldu�unu
   ifade eden �ay, g�r��melerde deri ve �ay i�leme,
   paketleme, mermer
   i�letmecili�i alanlar�n�n �ncelikli olarak
   belirlendi�ini bildirdi.
   Devlet Bakan� �ay, bir hafta s�ren gezisi
   s�ras�nda Bilimler
   Akademisi ile Ba�kurdistan Devlet �niversitesi'ni de
   ziyaret etti�ini
   belirterek, "G�r��melerimiz neticesinde e�itim
   alan�nda ve bilimsel
   konularda kar��l�kl� i�birli�inin geli�tirilmesi
   konusunda mutabakata
   vard�k. Bu kapsamda Simbay'da, Zeki Velidi Toyan
   Ara�t�rmalar�
   Merkezi'nin kurulmas� benimsenmi�tir" diye konu�tu.
   �ay, Ba�kurdistan Ba�bakan Yard�mc�s� Garufillin
   ile ortak i�birli�i protokol� imzalad�klar�n�
   s�zlerine ekledi.


   �STANBUL (TRT) - 26.11.2001 - Ba�kordistan'daki
   temaslar�n� tamamlayan Devlet Bakan� Abdulhaluk �ay,
   T�rkiye'ye d�nd�.

   Abdulhaluk �ay, �stanbul Atat�rk Havaliman�'nda
   yapt��� a��klamada, ziyaretinin sadece T�rkiye
   Ba�kordistan de�il, T�rkiye ile Rusya Federasyonu
   aras�ndaki i�birli�ine de ivme kazand�raca��n�
   s�yledi.
   " T�rk ��birli�i ve Kalk�nma �daresi Ba�kanl��� (T�KA)
   taraf�ndan T�rk Cumhuriyetleri'nde ba�ar� ile
   y�r�t�len KOB�'lerin tan�t�lmas�, geli�tirilmesi ve
   yayg�nla�t�r�lmas� �zerinde olduk�a yararl�
   ge�mi�tir.Deri i�leme, �ay i�leme ve paketleme, mermer
   i�letmecili�i �ncelikli alanlar olarak
   belirlenmi�tir."
   Devlet Bakan� Abdulhaluk �ay, temaslar� s�ras�nda
   ortak i�birli�i protokol�n�n de imzaland���n�
   kaydetti.

   (TRT) - 27.11.2001 - Avrupa'n�n kuzeydo�udaki
   s�n�r� Ural'lar olarak kabul edilir.
   ��te bu co�rafyada bir T�rk yurdu, bir T�rk
   �lkesi var.
   Bu �lke, Ruslar�n Ba�k�riya, bizimse Ba�kortistan
   olarak adland�rd��� bir Cumhuriyet.
   Devlet Bakan� Abd�lhaluk �ay, Ba�kortistan'a
   resmi bir ziyaret ger�ekle�tirdi.
   Bu ziyarette T�rkiye ile Ba�kortistan aras�ndaki
   ili�kilerin geli�tirilmesine y�nelik bir dizi temas
   yap�ld�.

   BA�KORT�STAN, T�RK�YE'DEN DAHA FAZLA �LG�L� BEKL�YOR.

   Hollanda'dan ve Bel�ika'dan yakla��k be� kat
   b�y�kl���nde, 4 milyon n�fuslu Ba�kortistan
   Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'nun �svi�resi olarak da
   adland�r�l�yor.
   Topraklar�n�n y�zde 80'ine yak�n� ormanlarla
   kapl� Ba�kortistan'da 600'den fazla �rmak ve 800'e
   yak�n g�l bulunuyor.
   Do�al g�zelli�inin yan� s�ra, ham petrol, do�al
   gaz, bak�r, alt�n, g�m�� yataklar�yla zengin bir �lke
   Ba�kortistan.
   Devlet Bakan� Abd�lhaluk �ay'�n, Ba�kortistan'�n
   ba�kenti Ufa'daki resmi g�r��meleri ziyaretin birinci
   ve ikinci g�nlerinde yo�unla�t�.
   Cumhurba�kan� Murtaza Rahimov ile giderek geli�en
   �zel sekt�r �r�nlerinin sergilendi�i Fuar a��l���nda
   g�r��en Devlet Bakan� �ay, burada, geleneksel Ba�kort
   k�yafeti giydi.(TV A�- Ba�kortlar�n yo�un ilgisi,
   Ba�kort �ad�r�nda yemek)
   Devlet Bakan� �ay'�n Ba�kortistan Ba�bakan�
   Rafael Baydavletov'la ger�ekle�tirdi�i resmi
   g�r��medeyse, iki �lke aras�ndaki ili�kilerin
   �zellikle ekonomik konularda geli�tirilmesine karar
   verildi.
   Yay�nlanan sonu� bildirgesinde, T�rkiye'nin
   Ba�kortistan'a �zellikle k���k ve orta boy
   i�letmelerle ilgili teknik destek vermesi karar alt�na
   al�nd�.
   K�sa ad� T�KA olan T�rk ��birli�i ve Kalk�nma
   �daresi taraf�ndan y�nlendirilen �al��malar�n
   h�zland�r�lmas� amac�yla Ba�kortistan'da bir T�KA
   temsilcili�inin a��lmas�na da karar verildi.
   Ba�kortistan Cumhurba�kan� Rahimov'un hizmete
   a�t��� ve bir T�rk in�aat firmas�nca yap�m� tamamlanan
   Krasnaosolks Termal tesislerinde de incelemelerde
   bulunan Devlet Bakan� �ay'�n bu �lkedeki son dura��,
   Baymak b�lgesi oldu.
   Baymak B�lgesi'nin, hem Rusya hem de T�rk tarihi
   a��s�ndan b�y�k �nemi bulunuyor. �nl� T�rk tarih�isi
   Zeki Velidi Togan'�n, Sovyetler Birli�i'nin kurulu�u
   s�ras�nda y�r�tt��� ba��ms�zl�k m�cadelesinin merkezi
   Baymak oldu.
   Devlet Bakan� �ay, T�rkiye'de de tarih bilime
   b�y�k katk�lar� olan Togan'�n, ya�ad��� Times k�y�nde
   incelemelerde bulundu.
   �zellikle bu b�lge ve Times k�y�, Zeki Velidi
   Togan'�n memleketidir ve 1919 y�l�nda �dil-Ural
   cumhuriyetini ilan etti�i topraklard�r. O bak�mdan,
   burada bulunmaktan �ok b�y�k memnuniyet duyuyorum.
   (Soru: Bu b�lgeye y�nelik olarak d���nd�kleriniz,
   akl�n�zdan ge�enler neler?) B�lge asl�nda tar�m
   b�lgesi. Ancak di�er bir �zelli�i de b�lgede �ok
   zengin alt�n-g�m�� yataklar�n�n bulunmas�. Ayr�ca
   makina par�alar� da �retiliyor. Ba�kort n�fusunun
   yo�un olarak ya�ad��� bir b�lge. Bu y�n�yle her
   bak�mdan de�erlendirmemiz gereken bir b�lge.


   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Buy the perfect holiday gifts at Yahoo! Shopping.
   http://shopping.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.