Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

TÜRK-RUS ÝÞ KONSEYÝ

Expand Messages
 • sagit hayri
  -TÜRK-RUS İŞ KONSEYİ... -DEVLET BAKANI KARAKOYUNLU VE BERABERİNDEKİ HEYET İÇİN HOŞGELDİNİZ DAVETİ... KAZAN (A.A) - 31.10.2001 - Türk-Rus İş
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2001
  • 0 Attachment
   -T�RK-RUS �� KONSEY�...
   -DEVLET BAKANI KARAKOYUNLU VE BERABER�NDEK�
   HEYET ���N "HO�GELD�N�Z" DAVET�...

   KAZAN (A.A) - 31.10.2001 - T�rk-Rus �� Konseyi 9.
   Ortak Toplant�s�
   i�in bug�n Rusya Federasyonu'nun Tataristan
   Cumhuriyeti'ne gelen
   Devlet Bakan� Y�lmaz Karakoyunlu ve beraberindeki
   heyete, Tataristan
   Ticaret ve Uluslararas� ��birli�i Bakan� Haf�z Salihov
   taraf�ndan
   "Ho�geldiniz" daveti verildi.
   Salihov, davetin a��l���nda yapt��� konu�mada,
   T�rk-Rus ��
   Konseyi'nin Tataristan'da toplanmas�n�n kendileri
   a��s�ndan �ok �nemli
   oldu�unu s�yledi.
   Salihov, "T�rkiye ve Rusya aras�nda varolan ticari
   ve ekonomik
   i�birli�ine ek olarak, Tataristan ve T�rkiye'yi ayn�
   zamanda k�lt�r ve
   s�n�rs�z dostluk ba�lar� biraraya getirmektedir" dedi.

   Bakan Salihov, toplant�n�n �ok iyi ge�mesi
   dile�inde bulunurken,
   Bakan Karakoyunlu da, Tataristan topraklar�nda
   bulunman�n kendisini
   son derece mutlu etti�ini ifade etti.
   Rus-T�rk �� Konseyi toplant�s�n�n Tataristan'�n
   ba�kenti Kazan'da
   yap�lacak olmas�n�n �zel bir anlam� bulundu�unu
   vurgulayan
   Karakoyunlu, "Burada bulunmam�z�n yaln�zca ticari ve
   ekonomik
   i�birli�i a��s�ndan �nemi bulunmuyor, Kazan kentinin
   T�rk tarihinde
   �nemli bir yerinin olmas� toplant�ya ayr� bir �nem
   kazand�r�yor"
   dedi.
   Yakla��k 100 y�l �nce ba�layan T�rkiye'nin
   milliyet�ilik
   m�cadelesinin k�klerinin Kazan kentine kadar
   dayand���n� belirten
   Karakoyunlu, Kazan k�kenli ayd�nlar�n ilkelerinin T�rk
   k�lt�r�nde
   �nemli yer edindiklerini s�yledi.
   Karakoyunlu, "Dolay�s�yla burada bulunmam�z
   yaln�zca ekonomik ve
   ticari a��dan de�il, k�lt�rel a��dan da birbirimizi
   yeniden
   kucaklamam�z�n f�rsat�n� vermektedir. �nsanlar ayn�
   k�lt�r ortam�nda
   bulu�tuklar�nda i� ile ilgili faaliyetlerini de daha
   iyi
   yapabilirler" dedi.
   Salihov, daha sonra Karakoyunlu ba�kanl���ndaki
   heyete ak�am
   yeme�i verdi.
   T�rk-Rus �� Konseyi genel oturumu, yar�n sabah
   a��lacak.
   Toplant�lar Cuma g�n� sona erecek.
   (REM-OK-SRD)

   KAZAN (TRT) - 31.10.2001 - T�rkiye-Rusya ��
   Konseyi Toplant�s� i�in Tataristan'�n ba�kenti
   Kazan'da bulunan Devlet Bakan� Y�lmaz Karakoyunlu
   temaslar�n� s�rd�r�yor.
   Karakoyunlu T�rk-Rus �� Konseyi toplant�s�n�n
   Kazan'da yap�l�yor olmas�n�n tarihi ve k�lt�rel
   ili�kileri bak�m�ndan iki �lkenin birbirini yeniden
   kucaklamas� i�in bir f�rsat oldu�unu s�yledi.
   Ayr�nt�lar� Co�kun �zen, Kazan'dan bildiriyor:
   ..................................
   "-Devlet Bakan� Y�lmaz Karakoyunlu Kazan'a geli�inde
   Tataristan Ticaret ve Uluslararas� Ekonomik ��birli�i
   Bakan� Haf�z Salihov taraf�ndan kar��land�.
   Kar��laman�n ard�ndan Kazan'daki T�rkiye
   Ba�konsoloslu�u'nu ziyaret eden Bakan Karakoyunlu,
   burada bir s�re T�rkiye'nin Moskova B�y�kel�isi Nadi
   �ensoy ve Kazan Ba�konsolosu Ahmet Demirel ile
   g�r��t�.
   Burada ayr�ca Kazan-Rus tiyatarosu taraf�ndan
   sergilenen bir g�steriyi de izledi.
   Y�lmaz Karakoyunlu daha sonra �nl� yazar Maksim
   Gorki'nin m�zeye d�n��t�r�len evini gezdi.
   Bakan Karakoyunlu, ak�am saatlerinde de
   Tataristan Ticaret ve Uluslararas� Ekonomik ��birli�i
   Bakan� Haf�z Salihov taraf�ndan verilen davete
   kat�ld�.
   Davette konu�an Bakan Karakoyunlu, dost Kazan
   topraklar�nda bulunmaktan mutluluk duydu�unu
   vurgulayarak, iki �lke aras�ndaki tarihten kaynaklanan
   birliklerinin sonu�lar�n�n ticari ili�kilere de
   yans�yaca��n� s�yledi.
   Bakan Karakoyunlu,
   "-�nsanlar birbirlerini ayn� tarih s�zgecinden
   ge�erek, ayn� k�lt�r irmi�inde dam�tarak biraraya
   gelme f�rsat� bulduklar�nda i� hayat�n�n gerektirdi�i
   anla�malar� da daha g�ven ve huzur i�inde
   yapabilirler" �eklinde konu�tu.
   Tataristan Ticaret ve Uluslararas� Ekonomik
   ��birli�i Bakan� Salihov da, Rusya T�rk-�� Konsey
   toplant�s�n�n Kazan topraklar�nda yap�lmas�ndan dolay�
   duydu�u memnuniyeti dile getirdi.
   �ki �lke aras�ndaki tarihi ve k�lt�rel ba��n
   ticari
   ili�kilerde de gelece�e d�n�k olarak yans�mas�ndan
   mutlu oldu�unu s�yledi.
   T�rk-Rus �� Konseyi toplant�s�nda, resmi
   g�r��meler yar�n ba�layacak.
   Toplant�n�n a��l�� konu�malar�n� Devlet Bakan�
   Y�lmaz Karakoyunlu ve Rusya Federasyonu M�lkiyet
   �li�kileri Bakan� Farit Gazazolin yapacak.
   Bakan Karakoyunla ayr�ca Cuma g�n� Tataristan
   Cumhurba�kan� ile de bir g�r��me yapacak.
   Co�kun �zen, TRT Haber Kazan."


   -T�RK-RUS �� KONSEY� TOPLANTISI...
   -DEVLET BAKANI KARAKOYUNLU:
   -"T�RK�YE OLARAK BA�LATTI�IMIZ KOM�U �LKELERLE
   T�CARET� GEL��T�RME STRATEJ�S�YLE, DI�
   T�CARET�M�ZDE
   KOM�U �LKELER�N PAYINI ARTIRMAYI AMA�LIYORUZ"
   -"T�RK-RUS EKONOM�K VE T�CAR� �L��K�LER� DE, EN
   KISA
   S�REDE YEN�DEN CANLANMA S�REC�NE G�RECEK"
   -"MAV� AKIM PROJES�'N�N DEVREYE G�RMES�YLE
   B�RL�KTE, DI� T�CARET DENGES� T�RK�YE ALEYH�NE
   DAHA DA B�Y�YECEK"
   -"SATIN ALDI�IMIZ DO�ALGAZ KAR�ILI�INDA, T�RK MAL
   VE H�ZMETLER�N�N �HRACINA �MKAN SA�LAYAN MEKAN�ZMA

   YEN�DEN CANLANDIRILMALI"

   KAZAN (A.A)- 01.11.2001- Remzi �ner �zkan
   bildiriyor- Devlet
   Bakan� Y�lmaz Karakoyunlu, T�rkiye'nin ge�en y�l
   ba�latt��� kom�u
   �lkelerle ticareti geli�tirme stratejiyle, d��
   ticarette kom�u
   �lkelerin pay�n�n art�r�lmas�n�n ama�land���n�
   vurgulad�.
   Karakoyunlu, bu �er�evede T�rk-Rus ekonomik ve
   ticari
   ili�kilerinin de, en k�sa s�rede yeniden canlanma
   s�recine girece�ine
   olan inanc�n� dile getirdi.
   Bu arada, Mavi Ak�m projesi'nin devreye girmesiyle
   Rusya ile
   ticarette dengenin T�rkiye'nin aleyhine daha
   b�y�yece�ine i�aret eden
   Bakan Karakoyunlu, "sat�n ald���m�z do�algaz
   kar��l���nda, T�rk mal
   ve hizmetlerinin ihrac�na imkan sa�layan mekanizma
   yeniden
   canland�r�lmal�" dedi.
   T�rk-Rus �� Konseyi 9. Ortak Toplant�s�, Rusya'n�n
   Tataristan
   Cumhuriyeti'nin ba�kenti Kazan'da bu sabah ba�lad�.
   T�rk heyetine Devlet Bakan� Y�lmaz Karakoyunlu'nun
   ba�kanl�k
   etti�i toplant�da, T�rk ve Rus taraflar, ekonomik ve
   ticaret
   alan�ndaki ili�kileri geli�tirme yolunda, son
   d�nemlerde yeni
   f�rsatlar ��kt���n� vurgulad�lar.
   Rus yetkililer T�rk i�adamlar�n�, Rusya
   ekonomisine daha fazla
   yat�r�ma davet ettiler. Bunun, alt yap� imkanlar�n�n
   olu�turuldu�unu
   bildirdiler. T�rk konu�mac�lar da, geli�en i�birli�i
   imkanlar�yla
   paralel olarak ortaya ��kan, d�� ticaret dengesizli�i
   sorununa dikkat
   �ektiler.
   Devlet Bakan� Karakoyunlu ise toplant�n�n a��l��
   oturumunda
   yapt��� konu�mada, i� konseyinin bu toplant�s�n�n
   Tataristan'�n
   ba�kenti Kazan'da yap�lmas�n�, bu b�lgenin T�rk
   yat�r�mc�lara daha
   yak�ndan tan�nma f�rsat� yaratmas� ve ili�kilerin
   b�lgeler baz�nda da
   geli�mesine katk� yapmas� a��s�ndan �nemli g�rd���n�
   belirtti.
   Karakoyunlu, "T�rkiye Cumhuriyeti olarak 2000
   y�l�nda
   ba�latt���m�z ve �ok olumlu sonu�lar�n� ald���m�z,
   kom�u �lkelerle
   ticareti geli�tirme stratejisiyle, d�� ticaretimizde
   kom�u �lkelerin
   pay�n� art�rmay� ama�l�yoruz" dedi.
   T�rkiye i�in, kuzeydeki kom�ususu Rusya ile
   ili�kilerin her zaman
   birincil derecede �nem ta��d���n� vurgulayan
   Karakoyunlu, iki �lke
   ekonomik yap�lar�n�n, birbirlerini tamamlayan
   �zelliklere sahip
   oldu�unu ifade etti.
   Bakan, iki �lke ticari ili�kilerinde son y�llarda
   ya�anan
   duraklamaya ra�men, son d�nemde ya�anan baz�
   geli�melerin iyimser
   yakla��mlar� g��lendirdi�ini ifade ederek, "En k�sa
   s�rede ekonomik
   ve ticari ili�kilerin, yeniden canlanmaya s�recine
   girece�ine
   inanc�m�, i� konseyinin bu toplant�s�na g�sterilen
   yo�un ilgi
   g��lendirmekte, T�rk ve Rus i�adamlar�n�n
   d���ncelerimizi payla�t���n�
   ispat etmektedir" diye konu�tu.

   -T�CARET HACM�NDEK� DENGES�ZL�K-

   Bakan konu�mas�nda, �nemli g�rd��� bir iki soruna
   da i�aret etme
   ihtiyac� duydu�unu bildirdi. Karakoyunlu, T�rkiye ve
   Rusya aras�nda
   4.5 milyar dolar civar�nda olan d�� ticaret hacminin,
   T�rkiye aleyhine
   bire 6 oran�nda bir dengesizlik oldu�unu an�msatt�.
   Bu toplant�da i�adamlar�n�n, T�rkiye'den Rusya'ya,
   daha fazla
   ihracat imkanlar�n� geli�tirmeleri suretiyle,
   dengesizli�in
   giderilmesine katk� yapacaklar� inanc�n� dile getirdi.
   "B�yle toplant�lar�n insanlara kazand�raca�� bir
   cesaret ve ilham
   vard�r"diyen Karayoyunlu, T�rkiye'nin a����n
   giderilmesine y�nelik
   olarak Rusya'ya bir ��z�m �nerileri paketi sundu�unu
   da ifade etti.

   -DO�ALGAZ KAR�ILI�I �HRACAT-

   Karakoyunlu, mavi ak�m projesinin devreye
   girmesiyle d�� ticaret
   a����n�n, T�rkiye aleyhine daha da b�y�yece�ine dikkat
   �ekerken,
   �unlar� s�yledi:
   "Sat�n ald���m�z do�algaz kar��l���nda, T�rk mal
   ve hizmetlerinin
   ihrac�na imkan sa�layan mekanizma yeniden
   canland�r�lmal�d�r. Ge�mi�te
   var olan bu mekanizmaya, yeniden i�lerlik
   kazand�r�lmas� bizim
   a��m�zdan hayati �nem ta��maktad�r. Bu �er�evede,
   taraf�m�zca
   haz�rlanan ve Rus taraf�na tevdi edilen anla�ma
   tasla�� �zerindeki
   g�r��melerin, en k�sa s�rede ba�layaca��n� umut
   etmekteyim."

   -T�RK EX�MBANK'IN ALACAKLARI-

   Karakoyunlu, ikinci bir sorun olarak da, 380
   milyon dolar� bulun
   T�rk Eximbank alacaklar�na dikkati �ekti. Bakan, "Bu
   alacaklar, iki
   �lke aras�ndaki ticaretin finansman�nda ciddi
   t�kanmalara yol a�makta,
   ticaretimizin dengeli bir �ekilde geli�mesi �zerinde
   menfi etki
   yaratmaktad�r. Bu konuda, yak�nda Ankara'da yap�lacak
   toplant�da,
   konunun ��z�m�ne y�nelik olmulu kararlar al�naca��n�
   umut ediyorum"
   �eklinde konu�tu.
   Di�er T�rk konu�mac�lar da, d�� ticaret
   dengesizli�i noktas�na
   dikkat �ektiler. T�rk-Rus �� Konseyi E� Ba�kan� Turgut
   G�r,
   "Dengesizlik, Mavi Ak�m Projesi ile daha da a��lacak.
   Bu nedenle,
   T�rkiye'nin, do�algaz �demelerinin, en az�ndan bir
   b�l�m�n�n mal ve
   hizmetlerle kar��lanmas� gerkti�ini d���n�yorum" dedi.

   T�rkiye'nin Moskova B�y�kel�isi Nabi �ensoy da, bu
   dengesizli�in
   giderilmesi konusunda, T�rk i�adamlar�na �ok aktif
   g�revler d��t���n�
   s�yledi.

   -G�R'DEN DUMA'YA �A�RI-

   T�rk-Rus �� Konseyi E� Ba�kan� Turgut G�r, T�rk
   m�teahhitlerin
   Rusya'daki i�lerinde b�y�k sorunlar yaratan �ifte
   vergilendirme
   konusuna de�indi.
   Rusya Parlamentosu alt kanad� Duma'n�n, T�rkiye-
   Rusya, �ifte
   vergilendirmenin �nlenmesi anla�mas�n� onaylarken,
   in�aat sekt�r�n�
   d��arda b�rakt���n�, bu sekt�r�nde anla�maya dahil
   edilmesini hayati
   �nemde g�rd�klerini belirtti.
   G�r, daha sonra, A.A'ya verdi�i bilgide "Duma'n�n
   bir protokol
   ile m�teahhitlik hizmetlerini de anla�ma kapsam�na
   almas� i�in
   �al��malar y�r�t�yoruz. Bizim ve say�n b�y�kel�inin
   �abalar� ile
   Duma'n�n 450 �yesinden, 150'sinin deste�ini sa�lad�k.
   Deste�i
   art�rarak, konuyu sonu�land�raca��m�z� d���n�yorum"
   dedi.

   -RUS TARAFI-

   Rusya Devlet M�lkiyet Bakan Yard�mc�s� Sergey
   Kosirev de
   konu�mas�nda, T�rk i�adamlar�na, Rusya'daki
   �zelle�tirme imkanlar�ndan
   faydalanmalar� �a�r�s�nda bulundu.
   T�rkiye-Rusya Karma Ekonomik Komitesi E� Ba�kan�
   olan Devlet
   M�lkiyet Bakan� Farit Gaziz�llin'in, g�rev alan�
   kapsam�ndaki bu
   �al��mada, T�rk i� �evrelerinin aktif rol almas�
   �a�r�s� yapan Sergey
   Kosirev, yakla��k 7 bin devlet i�letmesinin, �zel
   sekt�re devretmeyi
   veya kiralamay� bekledi�ini s�yledi.
   T�rk-Rus �� Konseyi, Rusya taraf� e� ba�kan�
   Vladimir Karastin,
   iki �lke aras�ndaki ticaretin geli�tirilmesi ve
   T�rkiye'den Rusya
   ekonomisine daha fazla yat�r�m yap�lmas� i�in,
   imkanlar�n art�k daha
   elveri�li oldu�unu bildirdi.
   Karastin, yeni g�mr�k mevzuat�n�n, T�rk taraf�na,
   Rusya'ya daha
   fazla ithalat f�rsat� yaratt���n�, yat�r�m ortam�n�n
   da, vergi
   oranlar�n�n d���r�lmesi ve di�er mevzuat
   de�i�iklikleri ile daha
   elveri�li hale getirildi�ini anlatt�.

   -TATAR�STAN BA�BAKAN YARDIMCISI-

   Toplant�ya evsahipli�i yapan Tataristan
   Cumhuriyeti Ba�bakan
   Yard�mc�s� Ravel Muratov ise "Tataristan H�k�meti'nin,
   T�rk-Rus
   ��konseyi �er�evesindeki i�birli�inin geli�mesi i�in,
   elinden gelen
   her�eyi yapaca�� konusunda sizi temin ederim" diye
   konu�tu.
   (REM-MAB)


   KAZAN (TRT) - 01.11.2001 - Devlet Bakan� Y�lmaz
   Karakoyunlu, T�rkiye ile Rusya aras�ndaki d�� ticaret
   hacminin son y�llarda T�rkiye aleyhine geli�me
   g�sterdi�ini s�yledi.
   Karakoyunlu;
   "-T�rkiye'nin Rusya'dan alaca�� do�algaz�n
   kar��l���n�n mal ve hizmetlerle �denmesi imkan�n�n
   sa�lanmas� bu dengeyi T�rkiye lehine d�zeltebilir"
   dedi.
   Y�lmaz Karakoyunlu, T�rk-Rus �� Konseyi
   Toplant�lar�'na kat�lmak �zere gitti�i Tataristan'�n
   ba�kenti Kazan'daki temaslar�n� s�rd�r�yor.
   Ayr�nt�lar� Kazan'daki TRT ekibinden Co�kun �zen
   bildiriyor:
   ........................
   "-D�� Ekonomik �li�kiler Kurulu, DE�K b�nyesinde
   faaliyet g�steren T�rk-Rus �� Konseyi'nin 9'uncu ortak
   toplant�s� Kazan'da ba�lad�.
   Toplant�n�n a��l���nda konu�an Devlet Bakan�
   Y�lmaz Karakoyunlu, T�rkiye ile Rusya aras�ndaki
   ekonomik ili�kilerin gelecek i�in b�y�k bir geli�me
   imkan� ta��d���n� s�yledi.
   Karakoyunlu, 1997 y�l�nda 4-bu�uk milyar dolara
   ula�an d�� ticaret hacminin iki �lke aras�nda dengeli
   bir �ekilde payla��ld���n� hat�rlatarak, �zellikle
   1998 y�l�nda Rusya'da ya�anan krizin ard�ndan bu
   dengenin T�rkiye aleyhine bozuldu�unu kaydetti.
   Bakan Karakoyunlu, bu t�r toplant�lar�n yeni i�
   olanaklar� yarat�lmas�ndaki �nemine de de�indi.
   �n�m�zdeki d�nemde T�rkiye'nin Rusya'dan yakla��k
   6 milyar dolarl�k do�algaz al�m� yapaca��n� vurgulayan
   Bakan Karakoyunlu, �demenin mal ve hizmetlerle
   yap�labilmesi halinde iki �lke d�� ticaretinde
   T�rkiye'nin aleyhine geli�en durumun
   dengelenebilece�ini bildirdi.
   Toplant�da konu�an Rusya Federasyonu M�lkiyet
   �li�kileri Bakan Yard�mc�s� Sergei Kosilev de mevcut
   ticaret hacminin iki �lkenin potansiyeli g�z�n�ne
   al�nd���nda yeterli d�zeyde olmad���n� kaydetti.
   �zellikle k���k ve orta boy i�letmeler boyutunda
   yap�lacak i�birli�inin iki �lke ticari ili�kileri
   a��s�ndan �ok �nemli oldu�unu vurgulad�.
   Devlet Bakan� Karakoyunlu, daha sonra Kazan
   Devlet �niversitesi'ni ziyaret ederek Rekt�r Zamuf
   Nail Kalimovi� ile g�r��t�.
   Karakoyunlu, Rusya'n�n ���nc� b�y�k �niversitesi
   olan Kazan �niversitesi'nin bu �lkenin k�lt�r ve bilim
   tarihinde �nemli bir yeri oldu�unu s�yledi.
   Co�kun �zen TRT Haber Kazan."   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Make a great connection at Yahoo! Personals.
   http://personals.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.