Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

kizik! hette gajap!

Expand Messages
 • Ilshat Nazipov
  with regard to the ongoing debate on tatar/russian ID [as a part in wider context], here is an excerpt from hurriyet newspaper [for complete article follow the
  Message 1 of 1 , Sep 5 7:13 AM
   with regard to the ongoing debate on tatar/russian ID [as a part in wider context], here is an excerpt from hurriyet newspaper [for complete article follow the `white rabbit`]. stricking point here is the language, as one of the main factors in ID formation. their friend Ýlmira Ahmetova speaks to/teaches Talya [in] russian. the family, as well as their friend are our folks, i think that's obvious. russian - also ok, but why not to teach tatar as a complementary to it. russian and tatar are nor substitude or mutually exclusive to eachother.  Helen tutash eytmeshli - kizik! hette gajap!
    
    
   Kýzým gorki gorki diye aðlýyordu, ne yapacaðýmý þaþýrdým meðer Rusça kaydýrak diyormuþ

   Talya 3 yaþýnda. Anaokuluna gidiyor. Gazeteci Fatih Türkmenoðlu ile Ýdil Türkmenoðlu’nun kýzý. Babasý /_newsimages/3989705.jpganlatýyor:


   Ýdil hamile kalýr kalmaz karar aldýk. Bebeðimizle ben Ýngilizce, Ýdil Türkçe konuþacaktý. Ben Ýngilizce, Fransýzca ve biraz da Almanca biliyorum. Eþim de Rusça, Tatarca, Ýngilizce konuþuyor. Plan, program yaptýk. Talya doðar doðmaz uygulamaya baþladýk. O bebekken bile kucaðýma alýp her sabah yarým saat Ýngilizce kitap okuyordum. Sadece Ýngilizce televizyon kanallarýný açtýk. Zaman zaman sokakta, lokantada, maðazada karþýlaþtýðýmýz garip bakýþlara, küçümsemelere, alaycý ifadelere raðmen Ýngilizce konuþmaktan hiç vazgeçmedim. Bu arada Talya’ya eþimin akrabasý Ýlmira Ahmetova bakmaya baþladý. O da onunla sadece Rusça konuþtu.

   Kýzýmýz 2.5 yaþýndayken Ýngilizce, Rusça ve Türkçe’yi anadili zannederek "Da mama cat geliyor" gibi cümleler kurmaya baþladý. Þimdi dördüncü bir dil öðreniyor. Fransýzca hocasý haftada iki kez geliyor, onunla Fransýzca oyun oynuyor, gittiði anaokulunda da Fransýzca konuþuluyor. Talya artýk Ýngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransýzca dýþýnda bir dil duyduðunda "Bu, no" diyor.

   Tek sýkýntý Talya’nýn biraz geç konuþmasý oldu. Sonra ayný cümlede üç dilin kelimelerini kullanmaya baþladý. Ama þimdi açýldý, Türkçe’yi eksiksiz kullanýyor. Barbi’leriyle Rusça ve Ýngilizce oynuyor. Her dilin farklý olduðunun farkýnda. Bu aralar tek sorunu yazma konusunda. Annesi bir gün "B" yazýp "Baba" dedi. Talya itiraz etti, "bu, V" dedi. Çünkü "B" Rusça’da "V" diye okunuyor. Þimdi okuma-yazma konusunda bir uzmanýn desteðine ihtiyacýmýz var.


   Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Try it now.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.