Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

I need tamil words to distinguish between the following ...

Expand Messages
 • Dinesh Nadarajah
  Hi friends: I need help in distingusih between the following words: 1. Panel, menu, list, bar 2. argument, variable 3. display, screen, monitor 4. horizontal
  Message 1 of 6 , Jun 4, 2001
   Hi friends:

   I need help in distingusih between the following words:

   1. Panel, menu, list, bar
   2. argument, variable
   3. display, screen, monitor
   4. horizontal direction, vertical direction,
   5. position, location
   6. update
   7. task, job, work
   8. advanced technique
   9. play, pause, stop, fast forward, rewind
   10. enable, give permission
   11. group, bunch
   12. sort
   13. row-wise, column-wise, rows of columns, columns of rows
   14. login, start, log out, exit
   15. exit, cancel
   16. enable, disable
   17. scrollup, scroll-down
   18. transparent, solid, opaque


   Thanks.

   -Dinesh

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
   a year! http://personal.mail.yahoo.com/
  • Mani M. Manivannan
   Dinesh and other Tamilinix members, Please forward your questions on Tamil glossary to INFITT Working Group - Experts list (
   Message 2 of 6 , Jun 5, 2001
    Dinesh and other Tamilinix members,

    Please forward your questions on Tamil glossary to INFITT Working Group - Experts list ( wg01-infitt-experts@yahoogroups.com ) and the independent Kalaichol ( kalaichol@yahoogroups.com ) group rather than Project Madurai. If you are not members of either group and cannot follow one more group, I will forward your requests to these lists and get the results back to Tamilinix. (Project Madurai is a more specialized list and may not be an appropriate forum for this type of discussions.)

    Thanks for your great interest in creating and using good Tamil words in computing.

    Regards,

    Mani M. Manivannan
    Newark, CA, USA.

    ----- Original Message -----
    From: "Dinesh Nadarajah" <n_dinesh@...>
    To: <pmadurai@yahoogroups.com>; <tamilinix@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, June 04, 2001 8:19 PM
    Subject: [pmadurai] I need tamil words to distinguish between the following ...


    > Hi friends:
    >
    > I need help in distingusih between the following words:
    >
    > 1. Panel, menu, list, bar
    > 2. argument, variable
    > 3. display, screen, monitor
    > 4. horizontal direction, vertical direction,
    > 5. position, location
    > 6. update
    > 7. task, job, work
    > 8. advanced technique
    > 9. play, pause, stop, fast forward, rewind
    > 10. enable, give permission
    > 11. group, bunch
    > 12. sort
    > 13. row-wise, column-wise, rows of columns, columns of rows
    > 14. login, start, log out, exit
    > 15. exit, cancel
    > 16. enable, disable
    > 17. scrollup, scroll-down
    > 18. transparent, solid, opaque
    >
    >
    > Thanks.
    >
    > -Dinesh
   • Periannan Chandrasekaran
    «ýÒûÇ ¾¢§ÉÍ, ­ó¾ ӨȢø Ñϸ¢Â §ÅÚÀ¡ÎûÇ ¬í¸¢Äì ¸¨Ä¡ü¸¨Ç «Õ¸¢Õò¾¢ «¨Å§Â §À¡ø ¾Á¢Æ¢Öõ
    Message 3 of 6 , Jun 5, 2001
     «ýÒûÇ ¾¢§ÉÍ,

     ­ó¾ ӨȢø Ñϸ¢Â §ÅÚÀ¡ÎûÇ ¬í¸¢Äì ¸¨Ä¡ü¸¨Ç «Õ¸¢Õò¾¢
     «¨Å§Â §À¡ø ¾Á¢Æ¢Öõ §ÅÚÀÎòÐõ ¸¨Ä¡ü¸¨Çò §¾Îõ ¯í¸û
     ÓÂüº¢ìÌô À¡Ã¡ðθû.
     ­ùÅ¡Ú ¦ºö¾¡ø¾¡ý ¿¡õ º£Ã¢Â ¦º¡ü¸¨Çô À¨¼ì¸ÓÊÔõ.

     location, position §À¡ýÈÅüÈ¢ý ¦À¡Õû §ÅÚÀ¡Î ÝÆø §ÅÚÀ¡Î ±ýÉ
     ¦ÅýÀ¨¾Ôõ ÌÈ¢ò¾¡ø ¯¾×õ.
     §ÁÖõ º¢Ä §º¡Ê¸ÙìÌ ¯ñ¨Á¢§Ä§Â §ÅÚÀ¡Î§¾¨Å¡ ±ýÀÐ×õ ¯ñÎ.
     ­ÕôÀ¢Ûõ º¡ýÈ¢øÄ¡Å¢Êø «ùÅ¡Ú ±ñ½¡Áø «¨Å §ÅÚÀÎõ
     ¦À¡Õñ¨ÁÔ¨¼Â¨Å ±ýÚ ¸ÕÐŧ¾ ¿øÄÐ ±ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ.

     --- In tamilinix@y..., Dinesh Nadarajah <n_dinesh@y...> wrote:
     > Hi friends:
     >
     > I need help in distingusih between the following words:
     >
     > 1. Panel, menu, list, bar
     > 2. argument, variable
     > 3. display, screen, monitor
     > 4. horizontal direction, vertical direction,
     > 5. position, location
     > 6. update
     > 7. task, job, work
     > 8. advanced technique
     > 9. play, pause, stop, fast forward, rewind
     > 10. enable, give permission
     > 11. group, bunch
     > 12. sort
     > 13. row-wise, column-wise, rows of columns, columns of rows
     > 14. login, start, log out, exit
     > 15. exit, cancel
     > 16. enable, disable
     > 17. scrollup, scroll-down
     > 18. transparent, solid, opaque
     >
     >
     > Thanks.
     >
     > -Dinesh
     >
     > __________________________________________________
     > Do You Yahoo!?
     > Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
     > a year! http://personal.mail.yahoo.com/
    • Periannan Chandrasekaran
     http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/files/distinguish-tamilinux.r tf € ±ýÈ € ­¼ò¾¢ø € Å¢¨¼¸û € ¯ûÇÉ. € «øÄÐ €
     Message 4 of 6 , Jun 5, 2001
      http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/files/distinguish-tamilinux.r
      tf

      € ±ýÈ € ­¼ò¾¢ø € Å¢¨¼¸û € ¯ûÇÉ.
      € «øÄÐ € ӾĢø
      http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/files/
      € §À¡ö
      € «í§¸
      distinguish-tamilinux.rtf
      € ±ýÈ € §¸¡ô¨Àî € ¦º¡Î츢ô € À¡÷ì¸×õ.

      € §¿ÃÊ¡¸ € ­í§¸ € ´ðÊÉ¡ø € ¸ð¼í¸û € §¾¡ýÚ¸¢ýÈÉ.

      € ±¦ÉÉ¢Óõ € ­Î¸¢ý§Èý.
      --------
      --- In tamilinix@y..., Dinesh Nadarajah <n_dinesh@y...> wrote:
      > Hi friends:
      >
      > I need help in distingusih between the following words:
      € ¾¢§ÉÍ,
      € ¸£§Æ € ºÃ¨Å € Å¢¨¼¨Â € ­Î¸¢§Èý.
      € «Äº¢ÂÀ¢ý € ²Ðõ € Á¡È§ÅñÊý € Á¡üÚ¸.
      € §ÁÖõ € ­î¦º¡ü¸¨Ç§Â € §¿ÃÊ¡¸ € ²ü¸§Åñʾ¢ø¨Ä.
      € «ÊôÀ¨¼Â¢ø € ¿£Çõ € ÍÕí¸×õ, € ¦À¡Õû € ¦¾Ç¢Â×õ/€ Ñϸ×õ,
      € ¸¨Ä¡ø € ÅÇõ
      € ÅÇÃ×õ € ¯ûÇ € ¦º¡øĨÁôÒ € ²¾¡Â¢Ûõ € À¨¼ì¸×õ.

      http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/otl_search.html

      >
      > 1. Panel, menu, list, bar
      panel = € ÀĨ¸/€ ÀÃôÒ
      menu = € Àðʨ¸, € ÀðÊ, € ¦¾Ã¢Âø/€ Å¢ÕõÀø/€ §¾Ã¡Çõ,
      list = € ÀðÊÂø,
      bar = € Àð¨¼

      > 2. argument, variable
      variable =€ Á¡È¢

      argument =
      [€ ¦ÁâÂõ-€ ¯¦Åôî¼÷ http://www.m-w.com]

      6 a : one of the independent variables upon whose value that of a
      function depends
      € Áü¦È¡ýÈ¢ý € Å¢¨É € ­¾¨Éî € º¡÷ž¡ø:
      € º¡Ã¢, € º¡÷Ò, € º¡÷Á¡Éõ € ±ýÚ € ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷¸¨Ç € ÅÆí¸Ä¡õ.

      € «ýÈ¢ò € ¾ý¨É € ¨ÅòÐî € ¦ºÂøÀ¼ì € ¦¸¡Îò¾Ð € ±ýÀ¾¡ø:
      € ¦¸¡ÎôÒ, € ¦¸¡ÎÁ¡Éõ, € ¦¸¡Î¨Å, € ¦¸¡ÎÒ € ±ýÚ €
      ­ý§É¡÷
      € ÅƢ¢ø € ­¿¡õ
      € À¨¼ì¸Ä¡õ.

      € ¦ºÖò¾õ € ±ýÀ¨¾ € ­í§¸ € ¾Á¢Æ¢ÉìÍì € ÌØÅ¢ø € µÃýÀ÷
      parameter-€ ¯ìÌô
      € À¨¼ò¾Ð. € ¿ýÈ¡¸ € ­Õó¾Ð. parameter € §Åȡ¢ý € «ó¾î €
      ¦º¡ø¨Ä
      € ´Ðì̸.
      € «§¾ € ¦À¡Õñ¨Á¢ø (€ «¾¡ÅÐ € ¸ðÎôÀÎò¾ø € ±ýÈ €
      ¦À¡Õñ¨Á¢ø)
      € ¸¼×-€ ¾ø, € ÅÄ×-€ ¾ø (>€ ÅÄÅý), € À¡Ì¾ø (> € À¡¸ý) €
      ±ýÈ
      € ÀÄ € Å¢¨É¸û
      € ¯ûÇÉ.
      € «Åü¨È¦ÂøÄ¡õ € ¨ÅòÐì
      € ¸¼×, € ¸¼Åø, € ¸¼Å¢ € ±ý§È¡
      € ÅÄ×, € ÅÄÅõ, € ÅÄÅ¢ € ±ý§È¡
      € À¡Ì, € À¡ìÌ (€ ¬Ì € ¬ìÌ, € À¡Î € À¡ðÎ € ±ýÀЧÀ¡ø), €
      À¡¸ø,
      € ±ý§È¡
      € À¨¼ì¸Ä¡õ.

      € ­§À¡¨¾ìÌ € º¡÷Òõ € ¦¸¡ÎôÒõ € ¾ØŢ € ¦º¡ü¸û € §À¡¾Ä¡õ.

      > 3. display, screen, monitor
      display =€ ¸¡ðÎ/€ ¸¡ðº¢/€ ¸¡ð¼ø,
      screen =€ ¾¢¨Ã,
      monitor = € ¸ÅÉ¢¨¸/€ ¸¡½¢¨¸

      > 4. horizontal direction, vertical direction,
      € ¸¢¨¼ò € ¾¢¨º/€ ¾¢ìÌ, € ¦¿Îò € ¾¢¨º/€ ¾¢ìÌ

      > 5. position, location
      position = € ¿¢¨Ä,
      € ­location = € ­¼õ

      > 6. update
      update = € ÒÐôÀ¢

      > 7. task, job, work
      € À½¢, € §Å¨Ä, € ²Åø, € Å¢¨É. € ¦¾¡Æ¢ø, € ¦¾¡ØõÒ
      € §Åñʨ¾ € §ÅñʾüÌò € §¾÷¸.
      task € º¢È¢Ð
      work € ¦À⦾ýÚõ € ¸Õ¾Ä¡Á¡?

      € ÝÆ¨Ä € Å¢Çì̸.

      command = € ¬¨½
      instruction = € ¸ð¼¨Ç

      > 8. advanced technique

      ad€ ·vanced =
      [€ ¦ÁâÂõ-€ ¯¦Åôî¼÷ http://www.m-w.com]
      1 : far on in time or course <a man advanced in years>
      2 a : being beyond others in progress or ideas <tastes a bit too
      advanced for the times> b : being beyond the elementary or
      introductory <advanced chemistry> c : greatly developed beyond an
      initial stage <the most advanced scientific methods> <advanced
      weapons systems>

      € Ó¾¢÷ó¾/€ ¬úó¾/€ º¢ì¸Ä¡É € ¯ò¾¢/€ ¦ºöõÓ¨È/€ ¦ºöÒ/€ ¦ºö×

      > 9. play, pause, stop, fast forward, rewind
      € ­­play = € ÂìÌ,
      pause = € ¾¡íÌ/€ ¾¡úòÐ/€ ¨ÀòÐ,

      stop = € ¿¢ÚòÐ,
      fast forward = (€ Å¢¨Ã)€ ÓýÚ/€ ÓóÐ,
      rewind = € À¢ýÚ/€ À¢óÐ

      € ÓýÌ/€ À¢ýÌ € ±ýÚ € Ò¾¢Â € ¦º¡ü¸¨ÇÔõ € ±Ç¢¾¢ü €
      À¨¼ì¸Ä¡õ.

      > 10. enable, give permission
      > 16. enable, disable


      disabl e= € Ó¼ìÌ
      € ±ýÀÐ € ¦¾Ç¢×.

      otl muTakku-tal muTakku-tal 01 1. to bend, as knee, arm, etc.; 2. to
      wind rounnd, wrap, as one's person; 3. to prevent, hinder; 4. to
      cause to bend or contract; to disable, as
      one's limbs; 5. to cease activity; to stop, discontinue; 6. to roof
      in, as a hut; to cover; to lie down

      Main Entry: en€ ·able

      Function: transitive verb
      Inflected Form(s): en€ ·abled; en€ ·abling /-b(&-)li[ng]/
      Date: 15th century
      1 a : to provide with the means or opportunity <training that enables
      people to earn a living> b : to make possible, practical, or easy c :
      to
      cause to operate <software that enables the keyboard>
      2 : to give legal power, capacity, or sanction to <a law enabling
      admission of a state>
      € ­ÂÖ¾ø € ±ýÈ¡ø € ¾¡§É € ­ÂÖ¾ø
      iyal(lu)-tal

      otl iyal(lu)-tal iyal(lu)-tal 01 1. to be possible;
      € ±É§Å € À¢ÈÅ¢¨É¡¸ € ­ÂøÅ¢ò¾ø € «ýÈ¢ € ­ÂüÀ¢ò¾ø € ±ýÚ
      € À¨¼ì¸Ä¡õ.
      € «ùÅÇ×¾¡ý! € ±ùÅÇ× € ±Ç¢Ð € À¡Õí¸û!

      enable = € ­ÂøÅ¢/€ ­ÂüÀ¢/€ ÓÎìÌ/€ ¦¾¡¼ìÌ/€ ­ÕòÐ?

      otl muTukku-tal muTukku-tal 01 1. to urge, bring pressure on; 2. to
      drive in, as a screw; 3. to drive, cause to run, as a horse; to set
      in motion, as a potter's wheel; 4. to
      bite off hurriedly; 5. to plough; 6. to induce, urge on; 1. to feel
      urgently, as the call of nature; 2. to increase, as in price; 3. to
      hasten
      € ÓÎìÌ € ±ýÀÐõ switching on/turning on € ±ýÚ € ¦À¡ÕûÀÎõ.
      € ±Ð¨¸ € §ÅñÊÉ¡ø € ÓÎìÌ/€ Ó¼ìÌ € ±ýÚ € ­¨½ €
      ¦¾¡Îì¸Ä¡õ.
      € ­øÄ¡Å¢Êø € ­ÂüÀ¢/€ Ó¼ìÌ € ±ýÚ € Å¢¼Ä¡õ.


      give permission =€ «ÛÁ¾¢/€ Å¢Î
      € «ÛÁ¾¢ € ±ýÀÐ € ż¦Á¡Æ¢ € ¦ÂýÚ € ¸Õ¾ôÀÎõ € ¦À¡ÐÅ¡¸. €
      ¬É¡ø
      € «¨¾ € §ÂüÀ§¾
      € ¦À¡ÕóÐõ. € ¦ºö¾¢ì¸¡¸î € ÍðʧÉý.
      € ²¦ÉÉ¢ø € À¾¢ø € ±ýÛõ € ¯ÕÐ/€ À¡Ãº£¸/€ «§ÃÀ¢Âî € ¦º¡ø
      € ¦ÁÐÅ¡¸ € Å¢¨¼ € ±ýÀ¨¾
      € Å¢Ãð¼ÓÂø¸¢ÈÐ.
      € ­§À¡§¾ € ŢƢòÐ € ¿¼ôÀÐ € ¾Ìõ,
      € À¾¢ø € ¦¸¡Îò¾ø - € Å¢Îò¾ø/€ Å¢¨¼ € ¦¸¡Îò¾ø


      > 11. group, bunch
      group = € ÌØ,
      bunch :
      € ­­¾üÌî € º¢Ä € ÀÉ£÷ € ¦º¡ü¸û € ¯ûÇÉ.
      € ̨Ä, ,€ ¦¸¡òÐ, € ­½÷, € н÷, € Ìïºõ, € Ìîºõ, € ¾¡Ú,
      € º¡Ú,
      € ¾¾÷, € ÅøÄâ,
      € ÐÎôÒ, € ¦¾¡¨¼, € §¾¡Î, € À¼¨Ä, € ºÃõ, € ¾òÐ, € ÀÎ, €
      «¨½,
      € ¦¿ðÎ, € §¾¡¨Ã,
      € º£ôÒ, € º¨¼., € ¸ñ½¢, € ¦¾¡¨¸, € §¸¡Î € ±ýÚ € ÀÄ.

      cluster = € ¦¸¡­òÐ € ±ýÚ € ´Ð츢¨Åì¸Ä¡Á¡?

      € §ÅñÊÂÅü¨Èò € §¾÷¸.

      > 12. sort
      € «Îì̾ø, € ¿¢¨Ãò¾ø, € ¿¢ÃÖ¾ø, € ¿¢ÃüÚ¾ø
      otl aTukku-tal aTukku-tal 01 1. to pile up one on top of another,
      heap up in order, pack; 2. to arrange in a series, row

      nirai-tal

      otl nirai-tal nirai-tal 01 1. to make full, crowd, fill up by adding
      thing to thing; 2. to place in row; 3. to hide or cover, as with
      plaited leaves; 4. to plait; 1. to be in a row;
      to form a column; 2. to be regular, orderly; 3. to crowd, swarm

      nirai-ttal

      otl nirai-ttal nirai-ttal 02 1. to arrange in order, classify; 2. to
      crowd, cluster; 3. to spread over; 4. to string together; 5. to
      fulfil, accomplish, perform; 6. to enumerate, say,
      declare; 7. to sound; 1. to swarm, crowd together; 2. to form an
      assembly; 3. to follow in succession

      € ¿¢¨Ãî;ø/€ ¿¢¨Ã;ø € ±ýÚ € Ò¾¢Â € ¦º¡ü¸¨Çô € À¨¼ì¸Ä¡õ
      € §ÅñΦÁýÈ¡ø.

      > 13. row-wise, column-wise, rows of columns, columns of rows

      -wise =€ šâ
      € «Ð € Á¢¸ € «Æ¸¢Â € ¦º¡ø. € Á¢¸ € ¯¾×ÅÐ.

      € ÌÚìÌ = row
      € ¦¿ÎìÌ = column

      [€ Å⨺/€ Àò¾¢ € ¦ÂýÚõ € ÅÆ츢ø € ¯ñÎ. € ¬É¡ø € «Ð €
      ¯¼§É
      € ¦¾Ç¢Å¡¸ € ­ø¨Ä.
      € Å⨺ € ±ýÀÐ € ÀĦÀ¡ÕðÀÎÅÐ. € ÌÚìÌò € ¦¾Õ € ±ýÀÐ €
      ¿õã÷
      € ÌÊ¢ÕôҸǢø
      € ÅÆíÌÅÐ;
      € §ÁÖõ € ÌÚìÌ/€ ¦¿ÎìÌ € ±ýÀÐ € ¦º¡ø¨Äì € §¸ð¼×¼§É €
      Å¢ÇíÌõ]

      € ¦Á¡Æ¢Å¡Ã¢ € Á¡¿¢Äí¸¨Çô € À¢Ã¢ò¾ø
      € ¦¾¡Ì¾¢Å¡Ã¢ € ±ñ½¢ì¨¸ € ¯ñ¼¡?

      vAri

      otl vAri vAri 08 suffix meaning 'according to'

      € ÌÚìÌšâ, € ¦¿ÎìÌ € šâ, € ¦¿ÎìÌì € ÌÚì̸û, € ÌÚìÌ €
      ¦¿Îì̸û

      > 14. login, start, log out, exit

      > 15. exit, cancel
      login = € ѨÆ
      [€ ±É§Å € ѨÆÒ, € ѨÆÁ¡Éõ € ±ýÀЧÀ¡ø € º¢È¢Ð € Á¡Úõ
      € ¦¾¡Æ¢ü¦À¨Ãô
      € À¨¼ì¸Ä¡õ.]
      enter = € ÒÌ € ±ýÀ¾¡ø € ÁÂí¸¡Ð
      logout =€ ¸Æ¢
      [€ ±É§Å € ¸Æ¢Ò ...]
      start = € ¦¾¡¼íÌ/€ ¦¾¡¼ìÌ,
      exit = € ¦ÅÇ¢§ÂÚ, € ²Ì, € §À¡
      € ²Ì € ¾ø =
      otl Eku-tal Eku-tal 1. to go pass; 2. to walk; 3. to become loose; to
      slip off...

      kazi-tal

      otl kazi-tal kazi-tal 01 1. to pass, as time, season; to slip away,
      as prosperity, adversity; to elapse, become spent; 2. to walk,
      proceed; 3. to be abated, deducted, discounted;
      4. to be ruined; 5. to be removed; 6. to expire; 7. to finish come to
      an end, cease; 8. to suffer, to be troubled; 9. to be discharged, as
      excreta, etc; 10. to purge; 11. to be
      in terror; 1. to pass throught; 2. to resemble


      tl pOkku pOkku 02 1. causing to go, letting out; 2. way, passage,
      thoroughfare, route; exit, outlet; 3. subterranean passage; .....

      > 16. enable, disable
      [€ ¯ÕôÀÊ € ¦Âñ 10€ ì € ¸¡ñ¸]

      > 17. scrollup, scroll-down
      € §ÁüÍÕðÎ, € ¸£úîÍÕðÎ

      > 18. transparent, solid, opaque
      € ¦¾Ç¢ó¾/€ °Îõ/€ ´Ç¢äÎõ, € ¸Éõ/€ ¸Éò¾, € °¼¡
      ¾/€ °¼¡/€ ´Ç¢¾ÎìÌõ/€ ´Ç¢¾ðÌõ
      >
      >
      > Thanks.
      >
      > -Dinesh
      >

      ¦À.ºó¾¢Ã§º¸Ãý.
     • Periannan Chandrasekaran
      ... http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/files/distinguish-tamilinux.r ... pause ±ýÀ¾ü¸¡É º¢Ä Å¢Ç츹û ­í§¸ §¾¨Å. pause Etymology:
      Message 5 of 6 , Jun 5, 2001
       --- In tamilinix@y..., "Periannan Chandrasekaran" <perichandra@y...>
       wrote:
       >
       http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/files/distinguish-tamilinux.r
       > tf
       >
       ...
       >
       > > 9. play, pause, stop, fast forward, rewind
       > play = ­ÂìÌ,

       >
       > stop = ¿¢ÚòÐ,

       > pause = ¾¡íÌ/ ¾¡úòÐ/ ¨ÀòÐ

       pause ±ýÀ¾ü¸¡É º¢Ä Å¢Ç츹û ­í§¸ §¾¨Å.

       pause
       Etymology: Middle English, from Latin pausa, from Greek pausis,
       from pauein to stop

       «ÊôÀ¨¼Â¢ø pause ±ýÀÐ×õ ¿¢ÚòÐ ±ýÚ¾¡ý ¦À¡ÕûÀÎõ.

       ¬í¸¢Äò¾¢ø «¾üÌò ¾ü¸¡Ä¢¸ ¿¢Úò¾õ ±ýÚ ¾ØõÀ¢Â¢Õ츢ȡ÷¸û.

       ¿¡õ pause ±ýÀÐ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾Îò¾ø, º¢È¢Ð ¾¡Á¾¢ò¾ø, ¾í¸¢î ¦ºøÖ¾ø,
       ¦ÁÐÅ¡ì̾ø
       ±ýÚ ÒâóЦ¸¡ñ¼¡ø,

       ¾¡í̾ø = ¾Îò¾ø
       otl tAgku-tal tAgku-tal 1. to uphold, bear up, support; 2. ... 15. to
       delay; 16. to stop; 17. to hinder, prevent, resist, ward off; 18. to
       hold, catch; ....

       ¾¡úòÐ, ¨ÀòÐ ±ýÀÉ ÒâÔõ.
       ¨ÀòÐ/¨ÀÐ ±ýÀÐ ¨À ±É, ¨À ±ýÀÅüÈ¢ý §ÅÃ¡É ¨À ±ýÀ¾¢É¢ýÚ
       À¢Èó¾
       À¢ÈÅ¢¨Éî ¦º¡ø.
       «¾¡ÅÐ:
       ¨À = (¾ýÅ¢¨É) ¦ÁÐÌ (¦ÁÐÅ¡¸î ¦ºø), ¾í¸¢î ¦ºø
       ¨ÀòÐ/¨ÀÐ = (À¢ÈÅ¢¨É) ¦ÁÐìÌ(¦ÁÐÅ¡¸î ¦ºÖòÐ), ¾ì¸¢î ¦ºÖòÐ


       ±É§Å
       ­ÂìÌ, ¾¡íÌ/¾Î/¨ÀÐ/¨ÀòÐ, ¿¢ÚòÐ, ÓóÐ, À¢óÐ
       ±ýÚ ­ó¾î §ºðÎìÌ (set) «¨ÁÔõ.

       §Åñʨ¾ò §¾÷¸.
       ¾¡íÌ/¾Î ±ýÀÐ Á¢¸×õ ¦À¡ÕóÐõ.
       ¨ÀÐ ±ýÀ¨¾ «§¾ ÝÆÄ¢ø ¦ÁÐÅ¡¸ ­Âì¸ ÅÆí¸ §ÅñÊ ¿¢¨Ä ÅÃÄ¡õ.
       ±É§Å
       pause = ¾Î. ¾¡íÌ ±ýÚ ¦¸¡û§Å¡§Á.

       ...
       ¦À.ºó¾¢Ã§º¸Ãý.
      • Periannan Chandrasekaran
       ... Jeya, vaNakkam. Sorry for the delayed response. Seeing the [tamilinix] marker, I thought you had sent the mail to public and thought others would help you.
       Message 6 of 6 , Jun 10, 2001
        --- Jeyatheepan Ulagapiragasam <jeya@...> wrote:
        > Could you please advice on What font you are using for this discussion and
        > if possible fwd it
        >
        > r
        > Jeya
        >

        Jeya,
        vaNakkam.
        Sorry for the delayed response.
        Seeing the [tamilinix] marker, I thought you had sent the mail to public and
        thought others would help you.

        The preferred fonts are, in my understanding, TSCII compliant fonts.
        Some tend to use TAB fonts a TN govt std.
        Vasu has used TAB and I responded in TSCII.

        Hope it helps.
        I am sending this to public.
        I would presume that you would know how to already use Tamil fonts
        on your applications.

        I am sure more will help you.


        Chandra

        > ----- Original Message -----
        > From: "Periannan Chandrasekaran" <perichandra@...>
        > To: <tamilinix@yahoogroups.com>
        > Sent: Wednesday, June 06, 2001 4:19 AM
        > Subject: [tamilinix] Re: I need tamil words to distinguish between the
        > following ...
        >
        >
        > > --- In tamilinix@y..., "Periannan Chandrasekaran" <perichandra@y...>
        > > wrote:
        > > >
        > > http://groups.yahoo.com/group/tamilinix/files/distinguish-tamilinux.r
        > > > tf
        > > >
        > > ...
        > > >
        > > > > 9. play, pause, stop, fast forward, rewind
        > > > play = ����,
        > >
        > > >
        > > > stop = �����,
        > >
        > > > pause = ����/ �����/ ����
        > >
        > > pause �������� ��� ������� ���� ����.
        > >
        > > pause
        > > Etymology: Middle English, from Latin pausa, from Greek pausis,
        > > from pauein to stop
        > >
        > > ��������� pause ������ ����� ������ ��������.
        > >
        > > ��������� ����� ������� ������ ��� ����������������.
        > >
        > > ��� pause ���� ��������� �����, ����� ��������, ����� ������,
        > > ���������
        > > ��� ������������,
        > >
        > > ������ = �����
        > > otl tAgku-tal tAgku-tal 1. to uphold, bear up, support; 2. ... 15. to
        > > delay; 16. to stop; 17. to hinder, prevent, resist, ward off; 18. to
        > > hold, catch; ....
        > >
        > > �����, ���� ���� �����.
        > > ����/��� ���� �� ��, ��� �������� ����� �� ���������
        > > �����
        > > �������� ����.
        > > �����:
        > > �� = (������) ���� (������� ���), ����� ���
        > > ����/��� = (�������) �����(������� �����), ����� �����
        > >
        > >
        > > ����
        > > ����, ����/��/���/����, �����, ���, ����
        > > ��� ���� ������ (set) �����.
        > >
        > > �������� ����.
        > > ����/�� ���� ����� �������.
        > > ��� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ���� �����.
        > > ����
        > > pause = ��. ���� ��� ���������.
        > >
        > > ...
        > > ��.����������.
        > >
        > > To unsubscribe from this group, send an email to:
        > > tamilinix-unsubscribe@egroups.com
        > >
        > >
        > >
        > > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        > >
        > >
        >


        __________________________________________________
        Do You Yahoo!?
        Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
        a year! http://personal.mail.yahoo.com/
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.