Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Tamil Words required

Expand Messages
 • RAMESH DORAISWAMY
  «¨ÉÅÕìÌõ Žì¸õ ź£¸Ãý, ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢¨Â mySQL-ìÌ ­ÈìÌÁ¾¢ ¦ºö¾¡ø, ´§Ã ­¼ò¾¢ø «¨ÉÅÕõ
  Message 1 of 24 , Dec 1, 2000
   «¨ÉÅÕìÌõ Žì¸õ

   ź£¸Ãý, ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢¨Â mySQL-ìÌ ­ÈìÌÁ¾¢ ¦ºö¾¡ø, ´§Ã ­¼ò¾¢ø «¨ÉÅÕõ
   §¾¼Ä¡õ «øÄÅ¡ ?

   ¿ýÈ¢

   -- In tamilinix@egroups.com, Thuraiappah Vaseeharan <vasee@e...>
   wrote:
   > > btw, is someone already making a dictionary out of the
   > > words that have been discussed in this newsgroup so
   > > far? or is it already available someplace (URL??).
   >
   > I've created a very basic tech words database (using mysql) at
   > http://starling-02.cs.umanitoba.ca/~vasee/tamil/
   >
   > You can add and search for tamil/english words in TSCII format.
   >
   > So far, I've added most of the words discussed in this list. (¿ýÈ¢
   ¾¢Õ.
   > ºó¾¢Ã§º¸Ãý)
   >
   > Please feel free to test it and let me know if there is any
   problems.
   >
   > -Vasee
  • Ramesh Doraiswamy
   «ýÒûÇ Åº£¸Ãý, Žì¸õ! I did add a couple of words. What I meant was import the Tamil dictionary data into your mySQL database, so that we can
   Message 2 of 24 , Dec 1, 2000
    «ýÒûÇ Åº£¸Ãý,

    Žì¸õ!

    I did add a couple of words. What I meant was import the Tamil dictionary data into your mySQL database, so that we can use your website as a search engine and an evolving database.

    I am comparing this to like an Oracle Data import, if you know what I am referring to. Another way of looking at it is: You see a table on a web page and you can cut and paste the same into Excel and it retains the format. Anyways I will try to do what I am saying at home and will update you

    ¿ýÈ¢

    Ramesh Doraiswamy    '''
    (0 0)
    +-----------------oOO---------(_)----------------------------------------+
    | Ramesh Doraiswamy Phone: (949)-932-5274 |
    | Oracle Applications/EDI Fax: (949)-932-6096 |
    | Real Soft, Inc. mailto:dram@..., rls_us@... |
    | Carlsbad, CA, USA http://www.geocities.com/rls_us |
    | |
    |"Don't worry about the world coming to an end today. It's already |
    | tomorrow in Australia." - Charles Schultz |
    | |
    | All Standard Disclaimers apply |
    +---------------------------------------------oOO------------------------+
    |__|__|
    || ||
    ooO Ooo

    ----- Original Message -----
    From: "Thuraiappah Vaseeharan" <vasee@...>
    To: "RAMESH DORAISWAMY" <dram@...>
    Sent: Friday, December 01, 2000 1:34 PM
    Subject: Re: [tamilinix] Re: Tamil Words required
    > «¨ÉÅÕìÌõ Žì¸õ
    >
    > ź£¸Ãý, ¸¨Ä¡ø «¸Ã¡¾¢¨Â mySQL-ìÌ ­ÈìÌÁ¾¢ ¦ºö¾¡ø, ´§Ã ­¼ò¾¢ø «¨ÉÅÕõ
    > §¾¼Ä¡õ «øÄÅ¡ ?
    >
    > ¿ýÈ¢
    >

    anbulla ramesh,

    It is already in mySQL format. Anyone can search/insert words into the
    database by going to the web page and entering the english/tamil terms in
    the form there.

    Did you try it? I do not understand clearly your suggestion about
    "mySQL-itku irakkumathi seythal". Could you please elaborate?

    Nandri,

    -Vasee
   • Fayeez
    «ýÀ¢ý ź£¸ÃÛìÌõ ÁüÈ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¯¨ÆôÀ¡Ç¢¸ÙìÌõ, ¾í¸Ù¨¼Â ÓÂüº¢Ôõ ¬÷ÅÓõ À¡Ã¡ðÎìÌÈ¢ÂÐ.
    Message 3 of 24 , Dec 1, 2000
     «ýÀ¢ý ź£¸ÃÛìÌõ ÁüÈ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¯¨ÆôÀ¡Ç¢¸ÙìÌõ,

     ¾í¸Ù¨¼Â ÓÂüº¢Ôõ ¬÷ÅÓõ À¡Ã¡ðÎìÌÈ¢ÂÐ.
     ¾¡í¸û «¨Áò¾¢ÕìÌõ ¾Á¢ú ¸¨Ä¡ü¸û '¾¸Åø ¾Çõ' ( database )
     ­íÌ Å¢Å¡¾¢ì¸ôÀð¼ Å¡÷ò¨¾¸¨Ç ÁðΧÁ ¦¸¡ñÎûÇÐ.

     ¸¼ó¾ ´Õ ÅÕ¼ ¸¡ÄÁ¡¸ «Á£Ã¸ ¾Á¢Æ¢¨½Â ¿ñÀ÷¸Ç¢ý
     ¸¡Éø ŨÄò¾Çò¾¢ø ( www.kaanal.com ) ¸¨Ä¡ü¸û¸Ù즸ýÚ
     ¾¸Åø¾Çõ ´ý¨È ¨ÅòÐû§Ç¡õ. «¾¢ø ­ô§À¡Ð 700-ìÌõ §ÁüÀð¼
     ¸¨Ä¡ü¸û «¼í¸¢ÔûÇÐ.

     ¿¡õ ÀÄ ­¼ò¾¢ø ¾¸Åø¾Çõ ¨ÅòÐ즸¡ûž¡ø ¾ÅÚ¸û ²üÀ¼
     Å¡öôÒ¸û ­Õ츢ÈÐ. §ÁÖõ ¸¨Ä¡ü¸¨Ç ±Å÷ §ÅñÎÁ¡É¡Öõ
     §º÷ì¸Ä¡õ ±ýÈ ¸Õò¨¾ Å¢ðÎÅ¢ðÎ ¿õ «¨ÁôÀ¢ø º¢ÄÕìÌ ÁðÎõ
     «ó¾ ¯Ã¢¨Á¨Â ¾ÃÄ¡õ. «øÄÐ «¨ÉÅâý ´ôÒ¾ÖìÌôÀ¢ÈÌ
     ¡áÅÐ ´ÕÅ÷ ¾¸Åø¾Çò¾¢ø ÒÌò¾§ÅñÎõ.

     ¯í¸û «¨ÉÅÕìÌõ ¬ð§ºÀ¨É ­ø¨Ä¦ÂÉ¢ø ¸¨Ä¡ü¸û
     ¾¸Åø¾Çò¨¾ ÀáÁâìÌõ ¦À¡Úô¨À ¿¡ý ²üÚ즸¡ûÇ ¾Â¡Ã¡¸
     ­Õ츢§Èý.

     I can design a control panel to maintain the kalaichorkal database so that
     those who are having access can easily add/modify/delete the words.


     §ÁÖõ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ÀüȢ ¦ºö¾¢¸ÙìÌ ¸¡Éø ­¾Æ¢ø ¾É¢ôÀì¸õ
     ´Ðì¸ ¬º¢Ã¢Â÷ ÌØ ºõÁ¾õ ¦¾Ã¢Å¢òÐûÇÐ. ­¾É¡ø ¾Á¢Æ¢ÉìÍ
     ¸¡Éø Å¡º¸÷¸ÙìÌ ¦ºýȨ¼Ôõ ±ýÀ¾¢ø ºó§¾¸Á¢ø¨Ä.


     I dont know whether INFITT has such maintainable database. Please advise.
     Please visit http://www.kaanal.com and click 'kalaichol' button to check
     the database.     «ýÒ¼ý

     ·À¢Š


     Thuraiappah Vaseeharan wrote:

     > > btw, is someone already making a dictionary out of the
     > > words that have been discussed in this newsgroup so
     > > far? or is it already available someplace (URL??).
     >
     > I've created a very basic tech words database (using mysql) at
     > http://starling-02.cs.umanitoba.ca/~vasee/tamil/
     >
     > You can add and search for tamil/english words in TSCII format.
     >
     > So far, I've added most of the words discussed in this list. (¿ýÈ¢ ¾¢Õ.
     > ºó¾¢Ã§º¸Ãý)
     >
     > Please feel free to test it and let me know if there is any problems.
     >
     > -Vasee
     >
    • vblinux
     Thanks vaseeharan, Very useful .I used it I am able to find the words. But I should have known this site before I began my first translations. Is it possible
     Message 4 of 24 , Dec 1, 2000
      Thanks vaseeharan,
      Very useful .I used it I am able to find the words. But I should have known
      this site before I began my first translations. Is it possible to group
      several words of similar meaning like word thesaurus?


      endrum anbudan

      Madhu ( Veeravanallore B. Madhavan )
      ----- Original Message -----
      From: "Thuraiappah Vaseeharan" <vasee@...>
      To: <tamilinix@egroups.com>
      Sent: Thursday, November 30, 2000 7:48 PM
      Subject: Re: [tamilinix] Re: Tamil Words required


      > > btw, is someone already making a dictionary out of the
      > > words that have been discussed in this newsgroup so
      > > far? or is it already available someplace (URL??).
      >
      > I've created a very basic tech words database (using mysql) at
      > http://starling-02.cs.umanitoba.ca/~vasee/tamil/
      >
      > You can add and search for tamil/english words in TSCII format.
      >
      > So far, I've added most of the words discussed in this list. (¿ýÈ¢ ¾¢Õ.
      > ºó¾¢Ã§º¸Ãý)
      >
      > Please feel free to test it and let me know if there is any problems.
      >
      > -Vasee
      >
      >
      >
      > To unsubscribe from this group, send an email to:
      > tamilinix-unsubscribe@egroups.com
      >
      >
      >
      >
     • Thuraiappah Vaseeharan
      «ýÀ¢ý çÁ‰, ... As you suggested, I ve added most words (approx 3800/4300) from the kalaichol akarathi into the database. (I ll just have to write
      Message 5 of 24 , Dec 1, 2000
       «ýÀ¢ý çÁ‰,

       > I am comparing this to like an Oracle Data import, if you know what I
       > am referring to.

       As you suggested, I've added most words (approx 3800/4300) from the
       "kalaichol akarathi" into the database.

       (I'll just have to write a better perl script to extract the remaining words
       which have more than one separator :-) )

       Currently the search features are rather primitive. ¾Á¢Æ¢É¢ìº¢ÖûÇ SQL/data
       base Å¢üÀýÉ÷¸û, ­ò ¾Ã×ò¾Çò¨¾ Óý§ÉüÚÅÐ ÀüÈ¢ «È¢×¨Ã ÅÆí¸×õ.

       ¿ýÈ¢, Žì¸õ

       -ź£¸Ãý
      • RAMESH DORAISWAMY
       «ýÒûÇ ·À¢Š ÁüÚõ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¯¨ÆôÀ¡Ç¢¸ÙìÌõ,--- In tamilinix@egroups.com, Fayeez wrote: ¾¸Åø¾Çõ
       Message 6 of 24 , Dec 2, 2000
        «ýÒûÇ ·À¢Š ÁüÚõ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¯¨ÆôÀ¡Ç¢¸ÙìÌõ,

        --- In tamilinix@egroups.com, Fayeez <fayeez@n...> wrote:
        >
        > ¾¸Åø¾Çõ ´ý¨È ¨ÅòÐû§Ç¡õ. «¾¢ø ­ô§À¡Ð 700-ìÌõ §ÁüÀð¼
        > ¸¨Ä¡ü¸û «¼í¸¢ÔûÇÐ.
        >
        -- ­Åü¨ÈÔõ ź£¸Ãý «Å÷¸Ç¢ý ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ¢¼Ä¡Á¡ ?

        > ¿¡õ ÀÄ ­¼ò¾¢ø ¾¸Åø¾Çõ ¨ÅòÐ즸¡ûž¡ø ¾ÅÚ¸û ²üÀ¼
        > Å¡öôÒ¸û ­Õ츢ÈÐ. §ÁÖõ ¸¨Ä¡ü¸¨Ç ±Å÷ §ÅñÎÁ¡É¡Öõ
        > §º÷ì¸Ä¡õ ±ýÈ ¸Õò¨¾ Å¢ðÎÅ¢ðÎ ¿õ «¨ÁôÀ¢ø º¢ÄÕìÌ ÁðÎõ
        > «ó¾ ¯Ã¢¨Á¨Â ¾ÃÄ¡õ. «øÄÐ «¨ÉÅâý ´ôÒ¾ÖìÌôÀ¢ÈÌ
        > ¡áÅÐ ´ÕÅ÷ ¾¸Åø¾Çò¾¢ø ÒÌò¾§ÅñÎõ.
        >
        -- º¢ÄÕìÌ ÁðÎÁýÈ¢ ±ÉÐ Å¡ìÌ «¨ÉÅâý ´ôÒ¾ÖìÌôÀ¢ÈÌ....-째

        >­¾É¡ø ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¸¡Éø Å¡º¸÷¸ÙìÌ ¦ºýȨ¼Ôõ ±ýÀ¾¢ø ºó§¾¸Á¢ø¨Ä.

        -- Á¢ì¸ ¿ýÈ¢

        À¢.Ì. ź£¸Ãý,
        1. Can we have a download page such that anyone can download the
        entire Tamil Kalaichol file at a given time (meaning the whole text file)

        2. Also can we design something like this in mySQL...

        Header Table:
        -----------------------------
        TABLE_ENG_WORDS (ENGLISH_WORD CHAR(255),
        ID NUMBER, /* Use as primary key */
        ADDED_BY CHAR(50),
        ADDED_DATE DATE,
        MODIFIED_BY CHAR(50),
        MODIFIED_DATE DATE)

        Detail Table:
        --------------------------
        TABLE_TAM_WORDS (
        ID NUMBER, /* Link to ENG words primary
        key */
        TAM_ID NUMBER, /* primary key */
        TAMIL_ENCODING_1 CHAR(255), /* Encoding
        like TSCII, TAB, TAM etc. */
        TAMIL_WORD_1 CHAR(255),
        TAMIL_ENCODING_2 CHAR(255), /* Encoding
        like TSCII, TAB, TAM etc. */
        TAMIL_WORD_2 CHAR(255),
        TAMIL_ENCODING_3 CHAR(255), /* Encoding
        like TSCII, TAB, TAM etc. */
        TAMIL_WORD_3 CHAR(255),
        ADDED_BY CHAR(50),
        ADDED_DATE DATE,
        MODIFIED_BY CHAR(50),
        MODIFIED_DATE DATE)

        This way we can have n number of Tamil Words for the English Word and also =

        we can also do a reverse lookup.

        Comments, suggestions, feedback welcome. Also if we can use XML then we can=

        make it portable. I will think about
        this later.


        > I dont know whether INFITT has such maintainable database. Please advise.=

        > Please visit http://www.kaanal.com and click 'kalaichol' button to check=

        > the database.
        >
        >
        >
        > «ýÒ¼ý
        >
        > ·À¢Š
        >
        >
       • Periannan Chandrasekaran
        ... ���� Ţ��¢������ ��ɢ�. ... ��� ��Ȣ...���� �� ����Ȣ��� ���¨�� ���������. ... ����Ƣ¢� ���� �� ���������� ��� ��� �Ţ¡�� ���� �������о��
        Message 7 of 24 , Dec 2, 2000
         --- RAMESH DORAISWAMY <dram@...> wrote:
         > ����� ��.���������� �������,
         >
         ������ ������������ ������.

         >
         > ���� ����� ������, ����������� ���� �������� �������!

         ���� ����...���� �� ��������� ������� ���������.

         > ������� �� ����������, ������ ��������. ����� ��������, �����
         > ������� ���� ������ ���������� ���� ��������.

         >
         > ����
         > �����
         >
         > ��.�.: �� ����� ���� ������, 6 ��� ������� ��������, ������ ���
         > ����� �� ����� ��� ����� ������ ��������.

         ����������� ���� �� ���������� ��� ����� ������� ����� �����������
         ����� ����������! ���� ���������� ���� �� ����� ���� ������ �� �������
         ��������.

         >����� Atlanta���
         > ����������� ? ��� ������ ���� ���� �����. ���������� ���
         > ����� ����� ���������� ?

         ��������! ����� ������!

         ��.����������.
         �������, ��������.


         __________________________________________________
         Do You Yahoo!?
         Yahoo! Shopping - Thousands of Stores. Millions of Products.
         http://shopping.yahoo.com/
        • vblinux
         Folks, Do you know what I did ? I extracted all the strings from the .po files to be translated in one shot and cleaned up the strange characters,spaces and
         Message 8 of 24 , Dec 2, 2000

          Folks,
           
          Do you know what I did ? I extracted all the strings from the .po files
          to be translated in one shot and cleaned up the strange characters,spaces
          and duplicated and sorted the lines.
           
          Please see the attachment
           
           
          It is in such a way to help us look through the lines, identify words that are tough and need expert advise and get the word translated and placed in the vaseeharan's (he is attracting me/ and all I think , so his name is right) online dictionary.
           
          Once this is through you are sure to find the word in his dictionary while translating. Your issues will be different now than searching equivalent words. It will be to see the context and apply the translation properly
           
          So the translators life will be easier now.
           
          Hope you all like this ? Isnt it?
           
          Thanks
          Madhu
           
           
          PS: For those who are interested I can hand out my intermediate trans
          files between all.gz to all8.gz so that they can see for themselves what
          got transformed and what got stripped
           
         • Periannan Chandrasekaran
          ... .gz ¨Â ¯Å¢ñ§¼¡Í ¾Çò¾¢ø «Å¢úì¸ ÓÊ¡¦¾É ±ñϸ¢§Èý. §ÅÚ Å¨¸ì §¸¡ôÀ¡¸ «ÛôÀÓÊÔÁ¡ ¾í¸Ç¡ø?
          Message 9 of 24 , Dec 2, 2000
           --- vblinux <vblinux@...> wrote:
           >
           > Folks,
           >
           > Do you know what I did ? I extracted all the strings from the .po files
           > to be translated in one shot and cleaned up the strange characters,spaces
           > and duplicated and sorted the lines.
           >
           > Please see the attachment
           >
           .gz �� �������� ������ ������ ������� ��������.
           ��� ���� ������� ��������� ������?

           ���� ���� �������
           ��.����������.           __________________________________________________
           Do You Yahoo!?
           Yahoo! Shopping - Thousands of Stores. Millions of Products.
           http://shopping.yahoo.com/
          • vblinux
           ... I just now sent the file for you did u get it ? Thiru Pe.Sa avarkalukku, Vanakkam , neengal keettathu poon anuppi irukkureen. Nanri Madhavan
           Message 10 of 24 , Dec 3, 2000
            > .gz ¨Â ¯Å¢ñ§¼¡Í ¾Çò¾¢ø «Å¢úì¸ ÓÊ¡¦¾É ±ñϸ¢§Èý.
            > §ÅÚ Å¨¸ì §¸¡ôÀ¡¸ «ÛôÀÓÊÔÁ¡ ¾í¸Ç¡ø?
            >
            I just now sent the file for you did u get it ?


            Thiru Pe.Sa avarkalukku,

            Vanakkam ,
            neengal keettathu poon anuppi irukkureen.

            Nanri

            Madhavan
           • Periannan Chandrasekaran
            ... Á¡¾Åý ... ´Õ ӨȾ¡ý «ÛôÀ¢§Éý «ó¾ §ÅñΧ¸¡¨Ç. ¸¢¨¼òÐõ Å¢ð¼Ð... ... Á£Ô¨Ã (html) ÅÊÅ¢ø ­Õó¾Ð.
            Message 11 of 24 , Dec 3, 2000
             --- vblinux <vblinux@...> wrote:
             > > .gz �� �������� ������ ������ ������� ��������.
             > > ��� ���� ������� ��������� ������?
             > >
             > I just now sent the file for you did u get it ?
             >
             >
             �����
             :-))
             �� ������ �������� ��� ���������.
             ������� �����...
             > Thiru Pe.Sa avarkalukku,
             >
             > Vanakkam ,
             > neengal keettathu poon anuppi irukkureen.
             >
             ����� (html) ����� �����.
             ���� ��� ������� ������� ����� ������� ��� ������
             ����������. ������ ���������.
             �� ��� ��� (sample):
             -----
             A A B d a b d A B d A b d H A B d Y A B d Y a b d Y I A bailout value for
             adaptive selections a Bout A Canned Demo of Guppi s Bar
             Charts A Canned Demo of Guppi s Pie Charts A d B a d b A file already exists
             with this name A folder with the same name already
             exists A game A H A header A is followed by an unparseable macro a ll A ll day
             event A M a m d Y a m d Y H a m d Y I A m d y I A
             new Gnomecard could not be spawned Maybe it is not in your path A newline
             separated list of packages to never update with rpmfind A
             node has unknown type attribute s ignoring a NULL iid is not valid A path
             whatever it means A pply to Incoming A session shutdown is
             -----------

             �������� ����� ���������� ������?
             ���� �� ����:
             ���� ����� �������� ����� ��������� ��������� ����������?

             > Nanri
             >
             > Madhavan
             >

             ����
             ��.����������.
             �������, ��������.


             __________________________________________________
             Do You Yahoo!?
             Yahoo! Shopping - Thousands of Stores. Millions of Products.
             http://shopping.yahoo.com/
            • Fayeez
             ... ��á����. ��ɢ�� ���������� ���á���� �즅� ��������� ����. ���� ����� ��� �Ȣɡ�. ��š�� ����� Ţθ����. ��Ҽ� ��¢�
             Message 12 of 24 , Dec 4, 2000
              RAMESH DORAISWAMY wrote:
              >
              > «ýÒûÇ ·À¢Š ÁüÚõ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¯¨ÆôÀ¡Ç¢¸ÙìÌõ,
              >
              > --- In tamilinix@egroups.com, Fayeez <fayeez@n...> wrote:
              > >
              > > ¾¸Åø¾Çõ ´ý¨È ¨ÅòÐû§Ç¡õ. «¾¢ø ­ô§À¡Ð 700-ìÌõ §ÁüÀð¼
              > > ¸¨Ä¡ü¸û «¼í¸¢ÔûÇÐ.
              > >
              > -- ­Åü¨ÈÔõ ź£¸Ãý «Å÷¸Ç¢ý ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ¢¼Ä¡Á¡ ?              ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸. ±ýÉ¢¼õ ¸¨Ä¡ü¸¢¼íÌ ¨Áì§Ã¡º¡ôð «ì¦…Š ¾¸Åø¾ÇÁ¡¸ ¯ûÇÐ.
              ±ôÀÊ §ÅñÎõ ±ýÚ ÜȢɡø. «ùÅ¡§È «ÛôÀ¢ Ţθ¢§Èý.


              «ýÒ¼ý

              ·À¢Š
             • RAMESH DORAISWAMY
              ����� ź����, ���� ��¢���� ��� ����� ? ��Ȣ ç��
              Message 13 of 24 , Dec 5, 2000
               «ýÀ¢ý ź£¸Ãý,

               ¿ñÀ÷ ·À¢…¢üÌ ¯¾Å ÓÊÔÁ¡ ?

               ¿ýÈ¢
               çÁÍ
               --- In tamilinix@egroups.com, Fayeez <fayeez@n...> wrote:
               >
               >
               > RAMESH DORAISWAMY wrote:
               > >
               > > «ýÒûÇ ·À¢Š ÁüÚõ ¾Á¢Æ¢ÉìÍ ¯¨ÆôÀ¡Ç¢¸ÙìÌõ,
               > >
               > > --- In tamilinix@egroups.com, Fayeez <fayeez@n...> wrote:
               > > >
               > > > ¾¸Åø¾Çõ ´ý¨È ¨ÅòÐû§Ç¡õ. «¾¢ø ­ô§À¡Ð 700-ìÌõ §ÁüÀð¼
               > > > ¸¨Ä¡ü¸û «¼í¸¢ÔûÇÐ.
               > > >
               > > -- ­Åü¨ÈÔõ ź£¸Ãý «Å÷¸Ç¢ý ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ¢¼Ä¡Á¡ ?
               >
               >
               >
               > ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸. ±ýÉ¢¼õ ¸¨Ä¡ü¸¢¼íÌ ¨Áì§Ã¡º¡ôð «ì¦…Š ¾¸Åø¾ÇÁ¡¸ ¯ûÇÐ.
               > ±ôÀÊ §ÅñÎõ ±ýÚ ÜȢɡø. «ùÅ¡§È «ÛôÀ¢ Ţθ¢§Èý.
               >
               >
               > «ýÒ¼ý
               >
               > ·À¢Š
              • Thuraiappah Vaseeharan
               anbulla mathavan, ... The KDE site itself has a similar file called compendium file. The corresponding file for tamil is
               Message 14 of 24 , Dec 5, 2000
                anbulla mathavan,

                > Do you know what I did ? I extracted all the strings from the .po files
                > to be translated in one shot and cleaned up the strange characters,spaces
                > and duplicated and sorted the lines.
                >

                The KDE site itself has a similar file called compendium file. The
                corresponding file for tamil is http://i18n.kde.org/po_overview/ta.messages
                which lists all the msgids and msgstrs translated so far. Programs like
                KBabel can search the compendium file to see whether a given msgid (or parts
                of it) has already been translated.

                I've been using KBabel for translation for translating the Mandrake specific
                .po files and found it to be a very feature rich tool.

                > It is in such a way to help us look through the lines, identify words that
                > are tough and need expert advise and get the word translated and placed in

                Excellent idea. May be Thiru Pe. Sa might be able to help out here. I'll run
                the file you provided through the database and try to list the words missing
                from kalaichol akarathi.

                -Vasee
               • Thuraiappah Vaseeharan
                Hi All, I ve extracted a list of words from the file that Madhavan sent that do not seem to have translations in the kalaichol akarathi. Translations to the
                Message 15 of 24 , Dec 5, 2000
                 Hi All,

                 I've extracted a list of words from the file that Madhavan sent that do
                 not seem to have translations in the kalaichol akarathi.

                 Translations to the above would be very welcome.

                 -Vasee
                • Thuraiappah Vaseeharan
                 ... «ÅüÈ¢ü ÀÄ ´§Ã §Å÷¡ø¨Ä «Ê¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢Èó¾¨Å. ¯¾¡Ã½Á¡¸ abort, aborting, aborted etc. §ÁÖõ º¢Ä
                 Message 16 of 24 , Dec 6, 2000
                  > > I've extracted a list of words from the file that Madhavan sent that do
                  > > not seem to have translations in the kalaichol akarathi.
                  > >
                  > > Translations to the above would be very welcome.
                  >

                  > 3000 ������ ������!
                  > 3000 ���� �������� ����� ��������� �� ������? !
                  >

                  ������ �� ��� ���������� ������ ����� �������. ��������
                  abort, aborting, aborted etc.

                  ���� ��� ��������� ������ ������� (continue, count etc.)

                  ���� �������� ������ ������� ����� ����� ��� �������� ����.

                  ����� (�� ������������� ���) ����� ��� ����� ����. ���� ������� ����, �������
                  ������� �����, ������ ��� ���������.

                  -������
                 • Periannan Chandrasekaran
                  ... 3000 ¦º¡ü¸û ¯ûÇɧÅ! 3000 ±ýÀРĢÉìÍÅ¢ü À¢Öõ ¦Á¡ò¾ò¾¢ý ´Õ À̾¢Â¡? ! ... ¦À.ºó¾¢Ã§º¸Ãý. ...
                  Message 17 of 24 , Dec 6, 2000
                   --- Thuraiappah Vaseeharan <vasee@...> wrote:
                   >
                   > Hi All,
                   >
                   > I've extracted a list of words from the file that Madhavan sent that do
                   > not seem to have translations in the kalaichol akarathi.
                   >
                   > Translations to the above would be very welcome.
                   3000 ������ ������!
                   3000 ���� �������� ����� ��������� �� ������? !

                   >
                   > -Vasee
                   >

                   ��.����������.

                   > ATTACHMENT part 2 application/zip name=need.txt.zip                   __________________________________________________
                   Do You Yahoo!?
                   Yahoo! Shopping - Thousands of Stores. Millions of Products.
                   http://shopping.yahoo.com/
                  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.