Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Can anyone tell me

Expand Messages
 • prem kumar
  hai, I am designing a THAMIZH WBPAGE using php and mysql can anyone tell me how could i use unicode to view this page.. Bcoz the page gets downloaded during
  Message 1 of 3 , Jan 1, 2004
   hai,

   I am designing a THAMIZH WBPAGE using php and mysql can anyone tell me how could i use unicode to view this page..

   Bcoz the page gets downloaded during run time form database so how far is it possible to use unicode ...can anyone help me in this issue

   Yahoo! India Matrimony: Find your partner online.Post your profile.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • V Venkataramanan
   ����, ��Ҿ��� �â�. ��Ȣ��. ��ۨ�� ����� Ũ���Ȣ���� ������ http://www.tamillinux.org/venkat/myblog ��Ҽ� ����
   Message 2 of 3 , Jan 1, 2004
    ÓÌóò,

    «üÒ¾Á¡É ÀâÍ. ¿ýÈ¢¸û. ±ýÛ¨¼Â þý¨È ŨÄìÌÈ¢ô¨Àô À¡÷ì¸×õ

    http://www.tamillinux.org/venkat/myblog

    «ýÒ¼ý
    ¦Åí¸ð

    Mugunth wrote:

    >«ýÒ¨¼Â£÷,
    >¾Á¢Æ¡! ÌØÅ¢Éâý Òò¾¡ñÎô À⺡¸ (ÍÁ¡÷ 4 ÅÂÐìÌ §ÁÖûÇ) ¾Á¢ú º¢È¡÷¸Ù측É
    >Ò¾¢Â ŨÃÔõ ¦Áý¦À¡Õ¨Ç ¦ÅǢ¢ðÊÕ츢§È¡õ.
    >
    >Ò¸ú ¦ÀüÈ Å¢¨Ç¡ðÎ ¦Áý¦À¡Õð¸û ÀÄ ¯Õš츢 À¢ø ¦¸ñÊÃ¢ì ±ýÀÅ÷ ¯ÕÅ¡¸¢ÂÐ "¼ìŠ
    >¦À¢ñð" (Tux Paint) ±ý¸¢È ŨÃÔõ ¦Áý¦À¡Õû. ¿õ þÉ º¢È¡÷¸Ù측¸ þ¾¨É
    >¾Á¢úÀÎò¾¢ «Ç¢òÐû§Ç¡õ.
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.