Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [e-Uthavi] incredimail and tamil

Expand Messages
 • njaanavettiyaan
  «ýÒ ¿ñÀ÷ ¾¢Õ.ͧÉÌÁ¡÷, Žì¸õ. Incredimailø ¿ñÀ÷ ¾¢Õ.ÓòÐ ¦¿ÎÁ¡Èý ±ÉìÌ ¿ðÀ¢ý «¨¼Â¡ÇÁ¡¸ì ¦¸¡Îò¾
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2002
  • 0 Attachment
   «ýÒ ¿ñÀ÷ ¾¢Õ.ͧÉÌÁ¡÷,
   Žì¸õ.
   Incredimailø ¿ñÀ÷ ¾¢Õ.ÓòÐ ¦¿ÎÁ¡Èý ±ÉìÌ ¿ðÀ¢ý «¨¼Â¡ÇÁ¡¸ì ¦¸¡Îò¾ MURASU ANJAL
   (licensed version)³ô À¡Å¢òÐ, ºÃŧÄÐÁ¢ýÈ¢ ±Ø¾¢ÂÛôÀ¢Ôû§Çý.
   e-kalappai À¡Å¢ì¸Å¢ø¨Ä.
   þ§¾§À¡ýÚ, Ä¢É셢Öõ ANJAL KEYBOARD³Ôõ, Tscu_Inaimathi ±ØòÐÕ¨ÅÔõ
   À¡Å¢ì¸ÓÊÔÁ¡É¡ø, ±ý §À¡ýÈ ¸üÚìÌðʸÙìÌ Á¢¸×õ ÀÂÛûǾ¡¸ þÕìÌõ.
   ¸½¢É¢ ÅøÄ¡Ç÷¸û ÁÉõ ¨ÅôÀ¡÷¸Ç¡?
   «ýÒ¼ý,
   »¡É¦ÅðÊ¡ý
   ¾¢ñÎì¸ø(¾Á¢Æ¸õ)
   At 02:35 PM 11/1/02 -0500, you wrote:
   >============================
   >dear mr anj aka thiru njaa.ve.
   >============================
   >
   >i was unable to type in tamil using murasu anjal
   >in my incredimail version
   >
   >[ incredimail - http://www.incredimail.com ]
   >
   >may i know how u entered the tamil text ?
   >did u use ekalappai by any chance ?
   >that's what i assumed, after i also tried the same.


   -------Original Message-------

   From: e-Uthavi@yahoogroups.com
   Date: Saturday, November 02, 2002 01:06:07 AM
   To: njaanavettiyaan; sarabeswar; prabu_anand; Palani; naa_ganesan; Krishnan
   Ramasamy; Krishnan; JayBee; Dr. K. Loganathan; mvikyk@...; Muthu
   Nedumaran; agathiyar; thiru.s@...
   Cc: anjal@yahoogroups.com; e-Uthavi@yahoogroups.com
   Subject: [e-Uthavi] incredimail and tamil

   ============================
   dear mr anj aka thiru njaa.ve.
   ============================

   i was unable to type in tamil using murasu anjal
   in my incredimail version

   [ incredimail - http://www.incredimail.com ]

   may i know how u entered the tamil text ?
   did u use ekalappai by any chance ?
   that's what i assumed, after i also tried the same.

   change the font to TSCu_Inaimathi
   press alt+2
   and bingo ! e-kalappai works just fine in incredimail !
   its that simple !

   ============================
   attention thiru muthu nedumaran :-)
   ============================

   dear muthu,

   please add incredimail also
   in addition to the following items

   ============================
   to all tamilians :-)
   ============================

   Incredimail folks, have responded very quickly to some of
   my mails in the past. I assume they still do like that.
   It has many features to customize and one can send in
   our own collections to them to be included in their gallery.
   This is an excellent opportunity for Tamilians
   ( ok, in general Indians and PIOs .. just everyone :-) )
   to send in their creations to incredimail folks ......
   for example, we could have one on series on
   pongal, tamil new year, tamil month names, etc.

   thank u

   suresh

   ==================================================
   from http://groups.yahoo.com/group/e-Uthavi/message/397
   ==================================================
   From: "L. Suresh Kumar-LSK" <tolsk@...>
   Date: Tue Oct 29, 2002 1:16 pm
   Subject: sending mails in tamil from ...

   hi
   opera-6.05
   netscape-7.0
   mozilla-1.1
   how to read/send emails from the above browsers ?
   has anyone tried ?
   kumar

   ==================================================
   ----- Original Message -----
   From: "njaanavettiyaan" <jayandgl@...>
   Sent: Friday, November 01, 2002 11:06 AM
   Subject: Deepavali Greetings


   «ýÒ¨¼Â£÷,
   Žì¸õ.
   ¿ñÀ÷¸ÙìÌõ «Å÷¾õ ÌÎõÀò¾¢ÉÕìÌõ
   ±øÄ¡ ¿ÄÓõ, ÅÇÓõ ¦ÀüÚ þÉ¢§¾ Å¡Æ
   þò¾£À¡ÅÇ¢ ¿ýÉ¡Ç¢ø Å¡úòÐõ,
   »¡É¦ÅðÊ¡ý
   ¾¢ñÎì¸ø(¾Á¢Æ¸õ)

   ==================================================   ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
   Get 128 Bit SSL Encryption!
   http://us.click.yahoo.com/JjlUgA/vN2EAA/kG8FAA/67folB/TM
   ---------------------------------------------------------------------~->

   ===========================================================

   tamil computing help pages for e-kalappai and murasu anjal

   http://groups.yahoo.com/group/e-Uthavi/files/tchp.html

   ===========================================================


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


   .

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.