Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

205John Rogers seminaras Pinigai 2.0

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Sep 2, 2010
   Su John Rogers susipaþinau 2003 alternatyviø pinigø konferencijoje
   Vokietijoje. Jisai vadovauja Minèiø sodo darbo grupei anglø kalba
   Cyfranogi http://groups.yahoo.com/group/cyfranogi/ Su juo kelis
   kartus bendravome vaivovydþiais (video tiltais), áskaitant ir ið
   Alfredo Gabrijolavièiaus sodybos. Jam taip pat kûrëme internetines
   priemones padëti iðsiaiðkinti, kaip kurti savo bendruomenës pinigus.
   Mums, ðviesuoliams, tai svarbu kadangi mûsø bendruomenës gali
   puoselëti savo ûká, rinkà, ekonomikà. Virmantas Galdikas yra kalbëjæs
   susijusiomis temomis.

   Indrë Kleinaitë rengia John Rogers seminarà. Siunèiu kvietimà.
   Linkëjimai ið Èikagos. Andrius Kulikauskas

   ------------------------------------------------

   Seminaras "Pinigai 2.0 – nauji pinigai naujiems laikams"

   Seminaro lektorius John Rogers

   Áþanginis GYVA.LT seminaras apie bendruomenës valiutas ir vietinius
   pinigus su vienu ið pasaulyje labiausiai þinomu ðios srities ekspertu
   John Rogers.

   Vis daugiau þmoniø suvokia dabartinës finansinës sistemos trûkumus.
   Tikràjà rinkos ekonomikà, kuomet vyksta sàþiningi prekiø ir paslaugø
   mainai, uþgoþë spekuliatyvinë „kazino ekonomika“, kurioje sukasi
   tûkstanèiai milijardø doleriø. Spekuliantai parklupdo ant keliø
   iðtisus miestus, pramonës ðakas ir ðalis. Visame pasaulyje greitø
   pelnø besivaikanèios korporacijos daþnai pamina aplinkosauginius ir
   socialinius vietiniø bendruomeniø interesus, neleidþia vystytis
   vietinei ekonomikai.

   Alternatyvos egzistuoja. Vietiniai pinigai padeda kovoti su
   neigiamomis finansinës krizës pasekmëmis, atgaivinti pairusius
   bendruomenes, kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti prie pigios
   naftos eros pabaigos. Vietiniø pinigø mechanizmas padeda bendruomenëms
   geriau valdyti savo iðteklius, spræsti vietines problemas, tenkinti
   vietinius poreikius ir pasiekti vietiniø tikslø: nuo bendruomenës sodø
   iki atsinaujinanèios energijos ðaltiniø panaudojimo ir vietinës
   ekonomikos atgaivinimo.

   Seminaro metu dalyviai bus supaþindinami su bendruomenës pinigø
   koncepcija: kas tai yra; kodël, kada ir kur tai pradëta diegti
   praktiðkai; ko buvo pasiekta ir kas koordinuoja vietiniø pinigø
   mechanizmà.

   SEMINARO TEMOS:

   Vietiniø pinigø istorija: kada þmonës tai naudojo
   Kodël kuriasi vietiniø pinigø schemos: nauda verslui ir þmonëms
   Praktiniai pavyzdþiai: valiutos, kurios padeda regeneruoti bendruomenes
   Praktiniai pavyzdþiai: valiutos, kurios padeda atgaivinti ekonomikà
   Pavyzdþiai ið skirtingø pasaulio kontinentø
   Kas inicijuoja, koordinuoja ir kas naudojasi vietiniø pinigø schemomis
   Kaip iðleidþiamos vietinës valiutos ir kaip jos cirkuliuoja
   Iððûkiai, kurie kyla siekiant uþtikrinti vietiniø valiutø tæstinumà
   Praktinës uþduotys ir diskusija
   KADA: lapkrièio 5 d. (penktadienis), 10:00-17:00 val.

   KUR: Didþioji gt. 5, 4 aukðtas, Vilnius

   APIE LEKTORIØ: John Rogers yra vienas ið pasaulyje labiausiai þinomø
   ðios srities specialistø, konsultuojantis, mokantis ir apie
   bendruomenës valiutas raðantis nuo 1993 m. Ðiuo metu jis vadovauja
   konsultacijø ir mokymø organizacijai ”Value for People“. Daugiau
   informacijos: www.valueforpeople.co.uk

   KAM SKIRTA: seminaras skirtas bendruomeniø atstovams, finansø
   specialistams, vieðosios politikos formuotojams, darnaus vystymosi
   konsultantams, NVO atstovams, akademikams ir þurnalistams.

   KAINA: 700 Lt (su PVM) privaèiam asmeniu; 900 Lt, jei dalyvis yra
   deleguotas organizacijos. Á kainà áeina seminaro medþiaga ir
   maitinimas. Registracija iki spalio 25 d.

   Registruojantis iki 2010 m. spalio 5 d. - 500 Lt privaèiam asmeniui;
   700 Lt, jei dalyvis yra deleguojamas organizacijos.
   Siekiant uþtikrinti seminaro kokybæ, jame gali dalyvauti ne daugiau
   20-ies dalyviø, todël rekomenduojame vietà rezervuoti ið anksto.

   PASTABA: seminaras vyks anglø kalba.

   KONKTAKTAI PASITEIRAVIMUI IR REGISTRACIJA:

   Indrë Kleinaitë / GYVA.LT / T: +370 687 26 235 / E: indre@...

   Registracijos forma_vietiniai pinigai