Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Sudotos kaimo bendruomenë – tai asociacija iniciatyviø þmoniø, gyvenanèiø, dirbanèiø, leidþianèiø savo laisvalaiká Sudotoje ir aplinkiniuose kaimuose, ið èia kilusiø ar kitaip susijusiø su ðiais kaimais. Sudotos kaimo bendruomenë vienija ne tik vietiniø kaimø gyventojus. Ji siekia á kaimà pritraukti kuo daugiau asmenø, ypaè jaunimo, domëtis kaimu, jo kultûra, kultûriniu paveldu ir gamtos vertybëmis ið visos Lietuvos.

Daugiau informacijos: http://www.bendruomenes.lt/comunity/sites/static.php?pid=35781&id=35783

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages require approval.
  • All members can post messages.

Message History