Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [so7betkhair] áæ ÚäÏß æÙíÝÉ Þæá áäÇ

Expand Messages
 • salwa zaki
  gihan i know a man, very poor and he is marid now he is witout job how can he contact u ?? what is ur mobile or contcat number??? his name is emad hamdy el
  Message 1 of 15 , Aug 1, 2005
  • 0 Attachment
   gihan
   i know a man, very poor and he is marid now he is witout job
   how can he contact u ?? what is ur mobile or contcat number???
   his name is emad hamdy


   el nashar gihane <gi_nashar@...> wrote:

   äÈÍË Úä ÔÎÕ íÚãá ÈÞÓã ÇáäÙÇÝÉ æ ÇáÈæÝíå ÈÇáÔÑßÉ ¡ ÈÔÑØ ÇáäÙÇÝÉ æ ÍÈ ÇáÚãá .

   ãæÞÚ ÇáÔÑßÉ ÈãÏíäÉ äÕÑ -  ãÑÊÈ ãÌÒì¡ ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   >From: hoda hazem <hhoda2000@...>
   >Reply-To: so7betkhair@yahoogroups.com
   >To: so7betkhair@yahoogroups.com
   >Subject: [so7betkhair] áæ ÚäÏß æÙíÝÉ Þæá áäÇ
   >Date: Sun, 24 Jul 2005 14:31:41 -0700 (PDT)
   >
   >ÇáÓáÇã Úáíßã  æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
   >ÚäÏäÇ Ýì ÇáãßÊÈ ÔÛáÇäå ÝÇÖíå åæ ãßÊÈ åäÏÓì ÇÓÊÔÇÑì ÈãÕÑ ÇáÌÏíÏÉ íÈÍË Úä ÓßÑÊÇÑíÉ ÊäÝíÐíÉ ÊÌíÏ ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ  ÇÓÇÓåÇ ÇäÌáíÒì ÇáãÏÑÓÉ æÇáÌÇãÚÉ ßãÇä íßæä ÇÝÖá æ ÇáßãÈíæÊÑ Ðæ ÎÈÑÉ æì ããßä ÑÌá¡ ãÔ ÔÑØ ÝÊÇÉ
   >ÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ
   >
   >
   >mahadaly <mahadaly@...> wrote:
   >ÓáÇã Úáíßã
   >ÇÏÚæÇ áÇÍãÏ íÇ ÌãÇÚÉ äÊíÌÊÉ ØÇáÚÉ ÇäåÇÑÏÉ
   >ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   >ãåÇ 0105136760
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >---------------------------------
   >YAHOO! GROUPS LINKS
   >
   >
   >     Visit your group "so7betkhair" on the web.
   >
   >     To unsubscribe from this group, send an email to:
   >  so7betkhair-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   >
   >
   >---------------------------------
   >
   >
   >
   >
   >---------------------------------
   >  Start your day with Yahoo! - make it your home page


   Don't just search. Find. MSN Search Check out the new MSN Search!

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  • adham el sharkawy
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعرف رجل طيب فى منتصف العمر 35 او 40 سنة هل يستطيع التقدم
   Message 2 of 15 , Aug 3, 2005
   • 0 Attachment

    ������ ����� ����� ���� �������

    ���� ��� ��� �� ����� ����� 35 �� 40 ��� �� ������ ������ ������ ������� ����� ������� .

    ����� ������� �� ��������

    ����� ���� ����
    >From: "el nashar gihane" <gi_nashar@...>
    >Reply-To: so7betkhair@yahoogroups.com
    >To: so7betkhair@yahoogroups.com
    >Subject: [so7betkhair] �� ���� ����� ��� ���
    >Date: Thu, 28 Jul 2005 10:22:19 +0300
    >


    Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger Download today it's FREE!
   • mahadaly
    سلام عليكم توفي والد احمد حسن ..ادعو له بالرحمة والمغفرة ولاهلة بالصبر جزاكم الله كل خير
    Message 3 of 15 , Oct 24, 2005
    • 0 Attachment
     ÓáÇã Úáíßã
     ÊæÝí æÇáÏ ÇÍãÏ ÍÓä ..ÇÏÚæ áå ÈÇáÑÍãÉ æÇáãÛÝÑÉ æáÇåáÉ ÈÇáÕÈÑ
     ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
    • mahadaly
     سلام عليكم ادعوا لخالد يا جماعة امتحانة يوم 25 ان شاء الله وياريت يا جماعة ندعي له بذمة
     Message 4 of 15 , Dec 18, 2005
     • 0 Attachment
      ÓáÇã Úáíßã
      ÇÏÚæÇ áÎÇáÏ íÇ ÌãÇÚÉ ÇãÊÍÇäÉ íæã 25 Çä ÔÇÁ Çááå
      æíÇÑíÊ íÇ ÌãÇÚÉ äÏÚí áå ÈÐãÉ Çææí áÇäå ÈÕÑÇÍÉ ÇÚÊãÇÏÉ Çáßáí Úáì ÏÚæÇÊ
      ÇáÌÑæÈ æÒí ãÍäÇ ÈäÚÊãÏ Úáíå Ý ßá ÍÇÌÉ ÎÇÕÉ ÈÇáÊÕãíãÇÊ æÇááæÌæåÇÊ åæÇ
      ßãÇä ÈíÚÊãÏ ÚáíäÇ Ý ÇáÇãÊÍÇäÇÊ
      ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
      ãåÇ 0105136760
     • mahadaly
      سلام عليكم ادعوا لاحمد صلاح يا جماعة امتحانة يوم الاتنين ان شاء الله ربنا يكرمة وينجح
      Message 5 of 15 , Dec 24, 2005
      • 0 Attachment
       ÓáÇã Úáíßã
       ÇÏÚæÇ áÇÍãÏ ÕáÇÍ íÇ ÌãÇÚÉ ÇãÊÍÇäÉ íæã ÇáÇÊäíä Çä ÔÇÁ Çááå
       ÑÈäÇ íßÑãÉ æíäÌÍ ÈÇÐä Çááå
       ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
      • mahadaly
       سلام عليكم احمد يا جماعة عنده مشاكل كبيرة اووي ادعوا له ربنا يفرجها وييسر له الخير ان
       Message 6 of 15 , May 30, 2006
       • 0 Attachment
        ÓáÇã Úáíßã
        ÇÍãÏ íÇ ÌãÇÚÉ ÚäÏå ãÔÇßá ßÈíÑÉ Çææí ÇÏÚæÇ áå ÑÈäÇ íÝÑÌåÇ æííÓÑ áå
        ÇáÎíÑ Çä ÔÇÁ Çááå
        ÍÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
        ãåÇ 0105136760
       • rere ya rere
        ÓáÇã Úáíßã ÑåÇã íÇ ÌãÇÚÉ ÚäÏåÇ ãÔÇßá ßÈíÑÉ Çææí ÇÏÚæÇ áåÇ ÑÈäÇ íÝÑÌåÇ æííÓÑ áå ÇáÎíÑ Çä
        Message 7 of 15 , Jun 12, 2006
        • 0 Attachment         ���� �����
         ���� �� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ��
         ����� �� ��� ����
         ����� ���� �� ���

         Yahoo! Groups Links

         <*> To visit your group on the web, go to:
              http://groups.yahoo.com/group/so7betkhair/

         <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
              so7betkhair-unsubscribe@yahoogroups.com

         <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
              http://docs.yahoo.com/info/terms/

         SPONSORED LINKS

         Regional bganRegional truck driving jobsRegional truck driving jobs
         Arizona regional multiple listing serviceUnited regional health care systemRegional gift basket         YAHOO! GROUPS LINKS
         Don't just search. Find. MSN Search Check out the new MSN Search!
        • emamir79
         السلام عليكم عمرو زميلنا اصيب في حادث النهاردة و هو في المستشفى ، لا يرد القضاء الإ
         Message 8 of 15 , May 23, 2007
         • 0 Attachment

          ÇáÓáÇã Úáíßã

          ÚãÑæ ÒãíáäÇ ÇÕíÈ Ýí ÍÇÏË ÇáäåÇÑÏÉ æ åæ Ýí ÇáãÓÊÔÝì

           ¡ áÇ íÑÏ ÇáÞÖÇÁ ÇáÅ ÇáÏÚÇÁ¡ ÇÏÚæÇ áå íÇ ÌãÇÚÉ ÑÈäÇ Çä ÔÇÁ Çááå íÔÝíå æ íÚÇÝíå æ íÎÑÌ ÈÇáÓáÇãÉ ¡

           áÇ ÊÓÊåíäæÇ ÈÇáÏÚÇÁ Ýåæ æ ÇáÞÖÇÁ íÚÊÌáÇä Åáì íæã ÇáÞíÇãÉ ¡

          íÇ ÑÈ Óáã íÇ ÑÈ Óáã íÇ ÑÈ Óáã

         • maha
          إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي إلى رحمة الله والد محمد
          Message 9 of 15 , Aug 30, 2007
          • 0 Attachment

           ÅäÇ ááå æÅäÇ Åáíå ÑÇÌÚæä

           ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
           ÊæÝí Åáì ÑÍãÉ Çááå æÇáÏ ãÍãÏ ÃÈæ ÚÈíÏÉ
           ÇáÌäÇÒÉ ÈÅÐä Çááå ÈÇßÑ 31/8/2007 ÈÚÏ ÕáÇÉ ÇáÌãÚÉ ÈãÓÌÏ ÇáÈÇÔÇ ÈÇáãäíá
           æÇáÚÒÇÁ íæã ÇáÓÈÊ ÈÇáãäÒá ááÓíÏÇÊ

          • mohamed1981_2001
           والد أخونا محمد عبيده توفاه الله نسألكم الدعاء إن شاء الله صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعه
           Message 10 of 15 , Aug 30, 2007
           • 0 Attachment

            æÇáÏ ÃÎæäÇ ãÍãÏ ÚÈíÏå ÊæÝÇå Çááå

            äÓÃáßã ÇáÏÚÇÁ

              Åä ÔÇÁ Çááå ÕáÇÉ ÇáÌäÇÒÉ ÈÚÏ ÕáÇÉ ÇáÌãÚå 31-8 Ýí ãÓÌÏ ÇáÈÇÔÇ ãíÏÇä ÇáÈÇÔÇ ÔÇÑÚ Çáãäíá - Çáãäíá æ ÇáÏÝä Ýí ÇáÈÓÇÊíä

              æ ÇáÚÒÇÁ íæã ÇáÓÈÊ Åä ÔÇÁ Çááå Ýí ãÓÌÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÞÈá ßæÈÑí ÇáÌÇãÚå

           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.