Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÂÎÑ ÅÚáÇä Úä ÒíÇÑÉ ÇáÌãÚÉ 3 íæäíæ

Expand Messages
 • maha daly
  سلام عليكم ده ياجماعة اخر اعلان عن زيارة الجمعة 3 يونيو لدار ام المؤمنين ف امبابة ان شاء
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2005

   ÓáÇã Úáíßã

    Ïå íÇÌãÇÚÉ ÇÎÑ ÇÚáÇä Úä ÒíÇÑÉ ÇáÌãÚÉ 3 íæäíæ áÏÇÑ Çã ÇáãÄãäíä Ý ÇãÈÇÈÉ Çä ÔÇÁ Çááå , ÍäÊÌãÚ 9 ÇáÕÈÍ ÇÏÇã ÈÇÈ 15 ãÈäì ÇáÊáíÝÒíæä æãä ÛíÑ ÊÃÎíÑ ãä ÝÖáßã , ÚÇíÒÉ ÇÝßÑßã Çä ÇáÏÇÑ ÝíåÇ 33 ØÝá ßáåã ÇæáÇÏ æíÇÑÈ íÓÑÇ Êßæä ÑÊÈÊ áåã ÈÑäÇãÌ Íáæ æÈÇÐä Çááå ÍäÑÌÚ ÞÈá ÕáÇÉ ÇáÌãÚÉ æÚáì ÝßÑÉ Çä ÔÇÁ Çááå Ííßæä ãÚÇäÇ ÍäÇä æãÚÇåÇ ãäÊÌÇÊ ÇáØÑÍ æÇáÔãÚ æáæ Çí ÍÏ ÚäÏÉ ÇÏæíÉ ãÔ ãÍÊÇÌ áåÇ æÚÇíÒ íÌíÈåÇ  áÕíÏáíÉ ÇáÎíÑ íÞÏÑ íÌíÈåÇ ãÚÇå Ý ÇáÒíÇÑÉ Çä ÔÇÁ Çááå

    ÈÇßÏ

   íÇÌãÇÚÉ Çí ÍÏ ÌÇí ãÚÇäÇ Çä ÔÇÁ Çááå áÇÒã íÊÕá íÇßÏ ÚáíÇ

   www.groups.yahoo.com/group/so7betkhair

    

       ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ÇáÇÊÕÇá ÞÈá 10 ã
   ãåÇ 0105136760

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.