Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009

Expand Messages
 • maha
  زيارة دار زينب عزت ،سلام عليكم الزيارة الجاية بإذن الله لدار زينب عزت بالسيدة زينب
  Message 1 of 7 , Feb 1, 2009
   ÒíÇÑÉ ÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ

   ¡ÓáÇã Úáíßã

   ÇáÒíÇÑÉ ÇáÌÇíÉ ÈÅÐä Çááå áÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ ÈÇáÓíÏÉ ÒíäÈ

   ÇáÏÇÑ ÝíåÇ 28 æáÏ ãä Óä 4 Çáì 10 ÓäæÇÊ
   åãÇ ãÍÊÇÌíä áÈä- ÌÈä - ãäÙÝÇÊ (ÏíÊæá- ßáæÑ- ãÓÍæÞ ÚÇÏí- ÕÇÈæä)
   ÇáÊÌãÚ Åä ÔÇÁ Çááå ÇáÌãÚÉ 6 ÝÈÑÇíÑÇáÓÇÚÉ 9 Õ
   ÃãÇã ãÈäì ÇáÊáíÝÒíæä- ÈæÇÈÉ ÑÞã 15

   Çì ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß ãÚÇäÇ
   íÊÕá ÈíÇ ÞÈá 10 ãÓÇÁÇ0105136760
   æáæÍÏ ÍÇÈÈ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
   Èäß ÝíÕá ÇáÇÓáÇãí ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
   ÈÓ áæ Ãí ÍÏ Úãá ÇíÏÇÚ áÇÒã íÊÕá Ãæ íÈÚÊ ãíá íÞæá ÇáãÈáÛ æÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ

   æáæÍÏ íÍÈ ííÌí ãÚÇäÇ ÇáÒíÇÑÉ íÇÑíÊ íÊÕá ÈãÍãÏ ÚÈíÏÉ 0101075801

   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ãåÇ 0105136760

   www.so7betkhair. com.eg
   groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

   InshaAllah our next visit will be to dar "zeinab ezzat" at el saida
   zeinab. There are 28 boys(from 4to10years) living there,
   They need to,food(milk, meat and chesse) and
   cleaning materiles

   InshaAllah we will gather on Friday 6 februay at 9 am in front of
   Maspiro ( Television building), gate No. 15.
   If you want to participate , please call me before 10 pm0105136760
   if anyone wishes to use the bank account [Islamic Faisal Bank - Giza
   Branch - account number 10446 - Sohbet Khair Association]
   BUT please if you transferred any amount to our account, you have to
   call us or send us a mail with the trasaction info (the
   If you want to attend our visit, please contact Mr. Mohamed Obida,
   mobile
   0101075801.

   Gazakom Allah kol khair
   Maha 0105136760

   www.so7betkhair. com.eg
   groups.yahoo. com/group/ so7betkhair
  • El-Fangary, Maha A
   To view emails in Arabic, change Encoding from the View menu and select Arabic Windows , and you will be able to read the email in Arabic. Maha El-Fangary
   Message 2 of 7 , Feb 1, 2009

    To view emails in Arabic, change “Encoding” from the “View” menu and select “Arabic Windows”, and you will be able to read the email in Arabic.

     

    Maha El-Fangary

    From: so7betkhair@yahoogroups.com [mailto:so7betkhair@yahoogroups.com] On Behalf Of Ibrahim Sallam
    Sent: Thursday, January 29, 2009 5:18 PM
    To: so7betkhair@yahoogroups.com
    Cc: mahadaly@...
    Subject: *****SPAM***** Re: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009

     

    ARABIC MAILS CANNOT BE READ

    --- On Thu, 1/29/09, maha <> wrote:


    From: maha <mahadaly@...>
    Subject: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009
    To: so7betkhair@yahoogroups.com
    Date: Thursday, January 29, 2009, 1:55 PM

    ÒíÇÑÉ ÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ

    ¡ÓáÇã Úáíßã

    ÇáÒíÇÑÉ ÇáÌÇíÉ ÈÅÐä Çááå áÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ ÈÇáÓíÏÉ ÒíäÈ

    ÇáÏÇÑ ÝíåÇ 28 æáÏ ãä Óä 4 Çáì 10 ÓäæÇÊ
    åãÇ ãÍÊÇÌíä áÈä- ÌÈä - ãäÙÝÇÊ (ÏíÊæá- ßáæÑ- ãÓÍæÞ ÚÇÏí- ÕÇÈæä)
    ÇáÊÌãÚ Åä ÔÇÁ Çááå ÇáÌãÚÉ 6 ÝÈÑÇíÑÇáÓÇÚÉ 9 Õ
    ÃãÇã ãÈäì ÇáÊáíÝÒíæä- ÈæÇÈÉ ÑÞã 15

    Çì ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß ãÚÇäÇ
    íÊÕá ÈíÇ ÞÈá 10 ãÓÇÁÇ0105136760
    æáæÍÏ ÍÇÈÈ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
    Èäß ÝíÕá ÇáÇÓáÇãí ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
    ÈÓ áæ Ãí ÍÏ Úãá ÇíÏÇÚ áÇÒã íÊÕá Ãæ íÈÚÊ ãíá íÞæá ÇáãÈáÛ æÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ

    æáæÍÏ íÍÈ ííÌí ãÚÇäÇ ÇáÒíÇÑÉ íÇÑíÊ íÊÕá ÈãÍãÏ ÚÈíÏÉ 0101075801

    ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
    ãåÇ 0105136760

    www.so7betkhair. com.eg
    groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

    InshaAllah our next visit will be to dar "zeinab ezzat" at el saida
    zeinab. There are 28 boys(from 4to10years) living there,
    They need to,food(milk, meat and chesse) and
    cleaning materiles

    InshaAllah we will gather on Friday 6 februay at 9 am in front of
    Maspiro ( Television building), gate No. 15.
    If you want to participate , please call me before 10 pm0105136760
    if anyone wishes to use the bank account [Islamic Faisal Bank - Giza
    Branch - account number 10446 - Sohbet Khair Association]
    BUT please if you transferred any amount to our account, you have to
    call us or send us a mail with the trasaction info (the
    If you want to attend our visit, please contact Mr. Mohamed Obida,
    mobile
    0101075801.

    Gazakom Allah kol khair
    Maha 0105136760

    www.so7betkhair. com.eg
    groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

     

   • Ibrahim Sallam
    I performed the options in Encoding ,however Arabic Mails are still unreadable ... From: El-Fangary, Maha A Subject: RE:
    Message 3 of 7 , Feb 2, 2009
     I performed the options in Encoding ,however Arabic Mails are still unreadable

     --- On Sun, 2/1/09, El-Fangary,

     From: El-Fangary, Maha A <maha.el-fangary@...>
     Subject: RE: *****SPAM***** Re: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009
     To: so7betkhair@yahoogroups.com
     Date: Sunday, February 1, 2009, 10:23 AM

     To view emails in Arabic, change “Encoding” from the “View” menu and select “Arabic Windows”, and you will be able to read the email in Arabic.

      

     Maha El-Fangary

     From: so7betkhair@ yahoogroups. com [mailto:so7betkhair @yahoogroups. com] On Behalf Of Ibrahim Sallam
     Sent: Thursday, January 29, 2009 5:18 PM
     To: so7betkhair@ yahoogroups. com
     Cc: mahadaly@yahoo. com
     Subject: *****SPAM*** ** Re: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009

      


     From: maha <mahadaly@yahoo. com>
     Subject: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009
     To: so7betkhair@ yahoogroups. com
     Date: Thursday, January 29, 2009, 1:55 PM

     ÒíÇÑÉ ÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ

     ¡ÓáÇã Úáíßã

     ÇáÒíÇÑÉ ÇáÌÇíÉ ÈÅÐä Çááå áÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ ÈÇáÓíÏÉ ÒíäÈ

     ÇáÏÇÑ ÝíåÇ 28 æáÏ ãä Óä 4 Çáì 10 ÓäæÇÊ
     åãÇ ãÍÊÇÌíä áÈä- ÌÈä - ãäÙÝÇÊ (ÏíÊæá- ßáæÑ- ãÓÍæÞ ÚÇÏí- ÕÇÈæä)
     ÇáÊÌãÚ Åä ÔÇÁ Çááå ÇáÌãÚÉ 6 ÝÈÑÇíÑÇáÓÇÚÉ 9 Õ
     ÃãÇã ãÈäì ÇáÊáíÝÒíæä- ÈæÇÈÉ ÑÞã 15

     Çì ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß ãÚÇäÇ
     íÊÕá ÈíÇ ÞÈá 10 ãÓÇÁÇ0105136760
     æáæÍÏ ÍÇÈÈ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
     Èäß ÝíÕá ÇáÇÓáÇãí ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
     ÈÓ áæ Ãí ÍÏ Úãá ÇíÏÇÚ áÇÒã íÊÕá Ãæ íÈÚÊ ãíá íÞæá ÇáãÈáÛ æÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ

     æáæÍÏ íÍÈ ííÌí ãÚÇäÇ ÇáÒíÇÑÉ íÇÑíÊ íÊÕá ÈãÍãÏ ÚÈíÏÉ 0101075801

     ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
     ãåÇ 0105136760

     www.so7betkhair. com.eg
     groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

     InshaAllah our next visit will be to dar "zeinab ezzat" at el saida
     zeinab. There are 28 boys(from 4to10years) living there,
     They need to,food(milk, meat and chesse) and
     cleaning materiles

     InshaAllah we will gather on Friday 6 februay at 9 am in front of
     Maspiro ( Television building), gate No. 15.
     If you want to participate , please call me before 10 pm0105136760
     if anyone wishes to use the bank account [Islamic Faisal Bank - Giza
     Branch - account number 10446 - Sohbet Khair Association]
     BUT please if you transferred any amount to our account, you have to
     call us or send us a mail with the trasaction info (the
     If you want to attend our visit, please contact Mr. Mohamed Obida,
     mobile
     0101075801.

     Gazakom Allah kol khair
     Maha 0105136760

     www.so7betkhair. com.eg
     groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

     ARABIC MAILS CANNOT BE READ

     --- On Thu, 1/29/09, maha <> wrote:

      


    • El-Fangary, Maha A
     Please try Unicode UTF 8 or 7. Maha El-Fangary Executive Assistant, Training Function Manager, and Communication Leader Global Delivery Applications Services -
     Message 4 of 7 , Feb 5, 2009

      Please try Unicode UTF 8 or 7.

       

      Maha El-Fangary
      Executive Assistant, Training Function Manager, and Communication Leader
      Global Delivery Applications Services - GDAS Egypt Center
      EDS an HP Company
      Commercial Professionals Syndicate Building
      29 Emtedad Ramses Street
      Nasr City, Cairo, Egypt 11471

      Office:  +202 24882880
      Fax:     +202 24882881
      Mobile: +2 010 580 0390

      Mail to: maha.el-fangary@...

       

      From: so7betkhair@yahoogroups.com [mailto:so7betkhair@yahoogroups.com] On Behalf Of Ibrahim Sallam
      Sent: Monday, February 02, 2009 3:11 PM
      To: so7betkhair@yahoogroups.com
      Cc: El-Fangary, Maha A
      Subject: RE: *****SPAM***** Re: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009

       

      I performed the options in Encoding ,however Arabic Mails are still unreadable

      --- On Sun, 2/1/09, El-Fangary,


      From: El-Fangary, Maha A <maha.el-fangary@...>
      Subject: RE: *****SPAM***** Re: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009
      To: so7betkhair@yahoogroups.com
      Date: Sunday, February 1, 2009, 10:23 AM

      To view emails in Arabic, change “Encoding” from the “View” menu and select “Arabic Windows”, and you will be able to read the email in Arabic.

       

      Maha El-Fangary

      From: so7betkhair@ yahoogroups. com [mailto:so7betkhair @yahoogroups. com] On Behalf Of Ibrahim Sallam
      Sent: Thursday, January 29, 2009 5:18 PM
      To: so7betkhair@ yahoogroups. com
      Cc: mahadaly@yahoo. com
      Subject: *****SPAM*** ** Re: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009

       

      ARABIC MAILS CANNOT BE READ

      --- On Thu, 1/29/09, maha <> wrote:


      From: maha <mahadaly@yahoo. com>
      Subject: [so7betkhair] our next visit to dar zeinab ezzat 6/2/2009
      To: so7betkhair@ yahoogroups. com
      Date: Thursday, January 29, 2009, 1:55 PM

      ÒíÇÑÉ ÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ

      ¡ÓáÇã Úáíßã

      ÇáÒíÇÑÉ ÇáÌÇíÉ ÈÅÐä Çááå áÏÇÑ ÒíäÈ ÚÒÊ ÈÇáÓíÏÉ ÒíäÈ

      ÇáÏÇÑ ÝíåÇ 28 æáÏ ãä Óä 4 Çáì 10 ÓäæÇÊ
      åãÇ ãÍÊÇÌíä áÈä- ÌÈä - ãäÙÝÇÊ (ÏíÊæá- ßáæÑ- ãÓÍæÞ ÚÇÏí- ÕÇÈæä)
      ÇáÊÌãÚ Åä ÔÇÁ Çááå ÇáÌãÚÉ 6 ÝÈÑÇíÑÇáÓÇÚÉ 9 Õ
      ÃãÇã ãÈäì ÇáÊáíÝÒíæä- ÈæÇÈÉ ÑÞã 15

      Çì ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß ãÚÇäÇ
      íÊÕá ÈíÇ ÞÈá 10 ãÓÇÁÇ0105136760
      æáæÍÏ ÍÇÈÈ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
      Èäß ÝíÕá ÇáÇÓáÇãí ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
      ÈÓ áæ Ãí ÍÏ Úãá ÇíÏÇÚ áÇÒã íÊÕá Ãæ íÈÚÊ ãíá íÞæá ÇáãÈáÛ æÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ

      æáæÍÏ íÍÈ ííÌí ãÚÇäÇ ÇáÒíÇÑÉ íÇÑíÊ íÊÕá ÈãÍãÏ ÚÈíÏÉ 0101075801

      ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
      ãåÇ 0105136760

      www.so7betkhair. com.eg
      groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

      InshaAllah our next visit will be to dar "zeinab ezzat" at el saida
      zeinab. There are 28 boys(from 4to10years) living there,
      They need to,food(milk, meat and chesse) and
      cleaning materiles

      InshaAllah we will gather on Friday 6 februay at 9 am in front of
      Maspiro ( Television building), gate No. 15.
      If you want to participate , please call me before 10 pm0105136760
      if anyone wishes to use the bank account [Islamic Faisal Bank - Giza
      Branch - account number 10446 - Sohbet Khair Association]
      BUT please if you transferred any amount to our account, you have to
      call us or send us a mail with the trasaction info (the
      If you want to attend our visit, please contact Mr. Mohamed Obida,
      mobile
      0101075801.

      Gazakom Allah kol khair
      Maha 0105136760

      www.so7betkhair. com.eg
      groups.yahoo. com/group/ so7betkhair

       

       

     • Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.