Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ramadan bags news with so7betkhair

Expand Messages
 • maha
  سلام عليكم كل سنة وانتم طيبين ياجماعة ..خلاص مبقناش بدري شعبان بدأ ورمضان ع الابواب وزي
  Message 1 of 1 , Aug 3, 2008
  • 0 Attachment
   ÓáÇã Úáíßã
   ßá ÓäÉ æÇäÊã ØíÈíä íÇÌãÇÚÉ ..ÎáÇÕ ãÈÞäÇÔ ÈÏÑí ÔÚÈÇä ÈÏà æÑãÖÇä Ú ÇáÇÈæÇÈ
   æÒí ßá ÓäÉ ÚÇíÒíä äÚãá ÔäØÉ ÑãÖÇä æÒí ã ÈÚÊäÇ ÞÈá ßÏå ãÔ ÍäÛíÑ ãÍÊæíÇÊ
   ÇáÔäØÉ ãåãÇ ßÇä ÝÑÞ ÇáÇÓÚÇÑ æÑÈäÇ íßæä Ý ÚæäÇ ÈÞì
   ãÍÊæíÇÊ ÇáÔäØÉ
   ßíáæ áÍãÉ
   1 ÝÑÎÉ
   1 ßíáæ áÈä
   1/4 ßíáæ ÌÈäÉ ÈíÖÇÁ
   1 áÊÑ ÒíÊ
   1 ÈÑØãÇä ÕáÕÉ
   2 ßíáæ ÇÑÒ
   2 ßíáæ ÓßÑ
   1 ßíáæ ÚÏÓ
   1 ßíáæ ÝÇÕæáíÇ
   1 ßíáÉ ãßÑæäÉ
   1 ßíáæ Ýæá
   1 ßíáæ ÒíÊæä
   1 ßíáæ ÈáÍ
   1/4 ßíáæ ãßÓÑÇÊ
   1 ßíÓ ßÑßÏíå 100 ÌÑÇã
   1 ßíÓ ÚÑÞÓæÓ 100 ÌÑÇã
   1 ÈÇßæ ÔÇí 100 ÌÑÇã

   æÒí ã ÞáäÇ ÊßáÝÉ ÇáÔäØÉ Ïí 130 Ì æÑÈäÇ íÓÊÑ æãÊÒíÏÔ ÊÇäí ÞÈá ÑãÖÇä
   ßãÇä Ýí ÚÑæÖ Ý ÇáåÇíÈÑ ãÇÑßÊÓ ÈäÍÇæá äÌíÈ ãäåÇ Úáì ÇÏ ãäÞÏÑ áÇäåÇ ÝÚáÇ ÇÞá ÈßÊíÑ ÈÇáÐÇÊ Ý ÇáÒíÊ
   ÇÍäÇ ãÚÇäÇ ÍÇáíÇ ÝáæÓ 200 ÔäØÉ æãÍÊÇÌíä äßãáåã 1000 æØÈÚÇ ÇáÊæÒíÚ Ý ÇáãÏÇÑÓ ÇáÇÓÇÓíÉ Çááí æáÇÏåÇ ÈíÍÖÑæÇ ãÚÇäÇ ãÌãæÚÇÊ ÇáÊÞæíÉ ÇáãÌÇäíÉ Øæá ÇáÓäÉ æßãÇä Ý ÇÈæÇáÑíÔ æÇÚÏÇÏ ÈÓíØÉ Ý ÈÚÖ ÇáãäÇØÞ Òí ÇáÚíÇØ æÏÇÑ ÇáÓáÇã æÈæáÇÞ ÇáÏßÑæÑ æÛíÑåã
   Çí ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß ãÚÇäÇ Ý ãÔÑæÚ ÔäØÉ ÑãÖÇä íÊÕá ÈíÇ Çí æÞÊ Ú ÇáãæÈÇíá ÞÈá 10 ã0105136760
   æÇááí íÍÈ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
   ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
   ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 Èäß ÝíÕá ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ
   ÈÓ áÇÒã íÈÚÊ ãíá Çæ íÊÕá íÞæáí Ïí ÝáæÓ ÔäØÉ ÑãÖÇä
   http://groups.yahoo.com/group/so7betkhair
   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   0105136760 ãåÇ
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.