Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ãÔÑæÚ ßÝÇáÉ ÇáÃÓÑÉ .. ÍÇáÉ Åíã Çä

Expand Messages
 • maha
  سلام عليكم إيمان بنت صغيرة في اعدادي ووالدها سايس في جراج ووالدتها مريضة بس بردو بتشتغل
  Message 1 of 2 , Jun 1, 2008

   ÓáÇã Úáíßã

   ÅíãÇä ÈäÊ ÕÛíÑÉ Ýí ÇÚÏÇÏí ææÇáÏåÇ ÓÇíÓ Ýí ÌÑÇÌ ææÇáÏÊåÇ ãÑíÖÉ ÈÓ ÈÑÏæ ÈÊÔÊÛá æÚäÏåÇ ÃÎ ßÈíÑ

   æÃÎÊ ÃÕÛÑ ãäåÇ
   ÇáãÔßáÉ Åäåã ÓÇßäíä Ýí ÇáÌÑÇÌ æÅíãÇä ÚäÏåÇ ÊÂßá Ýí ÇáÛÖÇÑíÝ æÏå ØÈÚÇ ÚÇãá áåÇ ãÔßáÉ ßÈíÑÉ Ýí ÑßÈåÇ

   æÝí ÍÑßÉ ãÔíåÇ
   ÇÍäÇ ãÍÊÇÌíä äÓÇÚÏ ÅíãÇä Ýí ÊÛííÑ ãßÇä ÇáÓßä áÃä ÇáÑØæÈÉ Ýí ÇáÌÑÇÌ ÈÊÃÐíåÇ ÃßÊÑ
   æááÃÓÝ ÃÞá ÓÚÑ ááÔÞÉ Ýí ÇáãäØÞÉ áÇÞíäÇå ßÇä 400 Ì

   (ÇÍäÇ ãÚÇäÇ 150Ì æÈÇÞí 250Ì)

   áæ Ãí ÍÏ ÍÇÈÈ íÓÇÚÏ ÅíãÇä ÇÍäÇ ÍäÊßÝá ÈÓÏÇÏ ÇáÅíÌÇÑ ßäæÚ ãä ÇáßÝÇáÉ ááÃÓÑÉ

   ããßä íÊÕá ÈíÇ Ãí æÞÊ ÞÈá 10 ã
   Ãæ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
   Èäß ÝíÕá ÇáÇÓáÇãí ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
   ÈÓ áæ Ãí ÍÏ Úãá ÇíÏÇÚ áÇÒã íÊÕá Ãæ íÈÚÊ ãíá íÞæá ÇáãÈáÛ æÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ

   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ãåÇ 0105136760

   www.so7betkhair.com.eg
   groups.yahoo.com/group/so7betkhair

   ------------

   Salam Alaykom

   Eman is a littel girl in preparatory stage
   her father works in a garage
   her mother is sick but she works too
   she has an older brother & a younger sister

   The problem that they lives in the garage
   and she suffered from "erosion of the

   cartilage" that make a problem in her knees &

   the walking

   We want to help Eman to change the living place

   becuase "humidity" in garage hurts her

   Unfortunately that the lower price for an

   apartment in the region is 400 LE

   (We have 150LE 250LE left)

   Anyone like to help Eman, we will support by

   providing the rent

   call me any time before 10 pm
   or by using our Bank Account
   detailed below: -
       Faisal Islamic Bank
       Giza Branch
       A/C No.     10446
       Beneficiary: Sohbet Kheir Organizatio
   (Incase anyone made a deposit in our above

   mentioned A/C, please confirm by calling me or

   sending an email indicating the amount and date

   of deposit).
    
   Gazakem Allah Kol Kheir
   Maha :     0105136760

   www.so7betkhair.com.eg
   groups.yahoo.com/group/so7betkhair

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.