Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

.. ÕÈÑí ßãÇä äÍÊÇÌ ÒÑÚ ßÈÏ

Expand Messages
 • maha
  ،سلام عليكم أولا يا جماعة عايزة أشكركم جدآ جدآ جدآ عشان دعائكم لأخويا أثناء وبعد
  Message 1 of 1 , Dec 9, 2007

   ¡ÓáÇã Úáíßã

   ÃæáÇ íÇ ÌãÇÚÉ ÚÇíÒÉ ÃÔßÑßã ÌÏ ÌÏ ÌÏ ÚÔÇä ÏÚÇÆßã áÃÎæíÇ ÃËäÇÁ æÈÚÏ ÇáÚãáíÉ
   æÈØáÈ ãäßã ÇáÇÓÊãÑÇÑ Ýí ÇáÏÚÇÁ áÃääÇ ÝÚá ãÍÊÇÌíä áå ÌÏÂ
   ÈÓ ÈÑÖå ÈØãäßã ÅÊå ÈÝÖá Çááå ÍÇáÊå ãÓÊÞÑÉ
   æÑÈäÇ íßÑãäÇ æÊÚÏí ÇáÝÊÑÉ Ïí Úáì ÎÑí
   áÃä ÇáÃÏæíÉ Ýí ÇáãÑÍáÉ Ïí ÕÚÈÉ Ãæí
   æØÈÚ ÃäÇ ÚÇíÒÉ ÇÝÊÍ ãÚÇßã ãæÖæÚ ÃäÇ ßäÊ ÈÝßÑ Ýíå Øæá ÇáÝÊÑÉ Çá ÝÇÊÊ
   ßäÊ ãÍÊÇÌÉ ÃÑÊÈå ÔæíÉ ÞÈá ãäÇÞÔÊå ãÚÇßã
   ÈÓ ÇáÍÞíÞÉ ÇäÇ ãáÍÞÊÔ æÇáÍÇáÇÊ ÓÈÞÊ ÇáÊÝßíÑ
   ÃäÊã ßáßã ßäÊã ãÚÇíÇ æÃäÇ ÈØáÈ ãÊÈÑÚ æØÈÚà áÇÒã ÃÔßÑ ßá Çá ÚÑÖæÇ ÚáíÇ ÓæÇÁ äÝÚæÇ Ãæ ãäÝÚæÔ
   ÈÓ ÇÍäÇ ÚãáíÉ ÃÎæíÇ ÇÊÃÌáÊ 4 ÔåæÑ ÈÓÈÈ ÚÏã æÌæÏ ãÊÈÑÚ
   .. æØÈÚ ãßäÔ Ýíå ÍÇÌÉ äÞæáåÇ Øæá ÇáæÞÊ Ïå ÛíÑ ÓÄÇá ÈÓÃáå áäÝÓí
   !ØÈ áæ ßÇä Ýíå ãÊÈÑÚ æãßäÔ Ýíå ÝáæÓ íÇÊÑì ÇÍÓÇÓäÇ ßÇä ÍíÈÞì Åíå  ¿
   ÃäÇ ãÔ ÚÇíÒÉ ÇØæá Úáíßæ ÈÓ ÚÇíÒÉ ÇÓãÚ ÑÃíßã Ýí ÇÝßÇÑ áÏÚã ÇáÍÇáÇÊ Ïí
   Çá ÈÊÍÊÇÌ ãÈÇáÛ ÖÎãÉ ÈÔßá ãäÊÙã
   áßä Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ ÇäÇ ãÖØÑÉ ÇÚÑÖ ÍÇáÉ ÕÈÑí Çá ÞÇÈáäÇå Ýí ãÓÊÔÝì æÇÏí Çáäíá
   ÏÉ ãÏÑÓ ÇÈÊÏÇÆí ÚäÏå 33 ÓäÉ ãÊÌæÒ æÚäÏå ØÝáíä
   æÈÞÇáå 9 Óäíä ÈíÊÚÇáÌ ãä æÑã Ýí ÇáßÈÏ
   ãÔßáÉ ÇáÍÇáÉ Çä ÇáæÑã äÓÈÊå ÈÊÒíÏ æÇáÚãáíÉ áÇÒã ÊÊÚãá ÈÓÑÚÉ æÇáÇ ÍÊì ÇáÒÑÚ ããßä ãÇíäÝÚÔ íÊÚãá
   åæÉ ÌÇÈ ÇáÌæÇÈ ÈÊÇÚ ÇáÚáÇÌ Úáì äÝÞÉ ÇáÏæáÉ ÈíÏÚã ÇáÚãáíÉ È 50 ÃáÝ
   æÇáÃØÈÇÁ Ýí ÇáãÓÊÔÝì ÍÇíÊÈÑÚæÇ ÈÃÌÑåã æßãÇä ÍÇíÍÕá ÊÎÝíÖ Ýí ÓÚÑ ÇáÚãáíÉ
   æÈíÍÇæáæÇ íÌíÈæáæÇ ÊÈÑÚ ßãÇä ãä ÈÑäÇãÌ ÇáÞÇåÑÉ Çáíæã
   æÇÍäÇ ÈäÍÇæá äÌãÚ 100 ÃáÝ ÚÔÇä ÇáÚãáíÉ ÊÊÚãá
   ãÚÇäÇ ãäåã ÝÚáÇ ÏáæÞÊí 20  ÃáÝ æáÓÉ ãÍÊÇÌíä 80
   ØÈÚÇ ãÔ Ïí ÍÇÊßæä ÇáØÑíÞÉ ÇáãäÊÙãÉ Çá ÍÇäÍÇæá äÔÊÛá ÈíåÇ áÏÚã ÇáÚãáíÇÊ ÇáÖÎãÉ
   áßä ÇáÍÇáÉ Ïí ÈíÍßãåÇ ÇáæÞÊ ÚÔÇä ßÏÉ ÇÖØÑíÊ ÇÚÑÖåÇ Úáì ÇáÌÑæÈ

   Ãí ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß íÊÕá ÞÈá 10 ãÓÇÁÇ
   æÇá ÍÇÈÈ íÓÊÚãá ÇáÍÓÇÈ ÇáÈäßí
   Èäß ÝíÕá ÇáÇÓáÇãí ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 ÌãÚíÉ ÕÍÈÉ ÇáÎíÑ
   ÈÓ áæ Ãí ÍÏ Úãá ÇíÏÇÚ áÇÒã íÊÕá Ãæ íÈÚÊ ãíá íÞæá ÇáãÈáÛ æÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ
    
   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ãåÇ 0105136760

   groups.yahoo.com/group/so7betkhair

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.