Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ãÔÑæÚ ßÝÇáÉ ÇáÃÓÑÉ- ÍÇáÉ ßÑíãÉ

Expand Messages
 • maha
  سلام عليكم عندنا يا جماعة حالة جديدة في مشروع كفالة الأسرة كريمة عندها 8 اولاد اعمارهم
  Message 1 of 1 , Mar 11, 2007
   ÓáÇã Úáíßã

   ÚäÏäÇ íÇ ÌãÇÚÉ ÍÇáÉ ÌÏíÏÉ Ýí ãÔÑæÚ ßÝÇáÉ
   ÇáÃÓÑÉ

   ßÑíãÉ ÚäÏåÇ 8 ÇæáÇÏ ÇÚãÇÑåã ãä ÓäÉ æ äÕ áÍÏ
   18 

   ãäåã ÈäÊíä ãÎØæÈíä

   ßÑíãÉ ßÇäÊ ãÊÌæÒÉ æ ÚäÏåÇ 5 ÇæáÇÏ æ ÌæÒåÇ
   ØáÞåÇ æ ÈÚÏíä ÇÊÌæÒÊ ÊÇäí æ ÎáÝÊ 3 ÇæáÇÏ

   æ ááÃÓÝ ÌæÒåÇ ÇáÊÇäí ÓÇÈåã æ ãÔ ÈíÕÑÝ Úáíåã

   ÚÇíÒíä äÍÇæá äÓÇÚÏåã ÚÔÇä íÝÖáæÇ Ýí ÇáãÏÇÑÓ
   ÈßÝÇáÉ ÔåÑíÉ 200 Ìäíå

   Çí ÍÏÏ ÍÇÈÈ íÇ ÌãÇÚÉ íÔÇÑß Ýí ßÝÇáÉ ÇáÍÇáÉ
   Ïí íÊÕá ÞÈá 10 ãÓÇÁÇð

   æ Çáá ÍÇÈÈ Úä ØÑíÞ ÇáÈäß ÍÓÇÈ ÑÞã 10446 Èäß
   ÝíÕá ÝÑÚ ÇáÌíÒÉ

   æ íÇÑíÊ Çááí åíÈÚÊ Úáì ÇáÈäß íÊÕá Çæ íÈÚÊ
   ãíá ÊÇÑíÎ ÇáÇíÏÇÚ æ ÇáãÈáÛ

   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ

   ãåÇ 0105136760

   ÇáÇÊÕÇá ÞÈá 10 ãÓÇÁÇð
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.