Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÇÚáÇä ÒíÇÑÉ 7 ÇÈÑíá0(íæã ÇáíÊí ã )

Expand Messages
 • mahadaly
  سلام عليكم ده يا جماعة اول اعلالان عن زيارة الجمعة 7 أبريل, باذن الله حنروح دار ( السيدة
  Message 1 of 1 , Apr 2 1:34 PM
   ÓáÇã Úáíßã
   Ïå íÇ ÌãÇÚÉ Çæá ÇÚáÇáÇä Úä ÒíÇÑÉ ÇáÌãÚÉ 7 ÃÈÑíá, ÈÇÐä Çááå ÍäÑæÍ ÏÇÑ
   ( ÇáÓíÏÉ äÝíÓÉ )ÈÍáæÇä , ÇáÏÇÑ ßá ÇáÇØÝÇá ÝíåÇ ÈäÇÊ æ ÈäÃßÏ íÇ ÌãÇÚÉ Çä
   ÍÖæÑäÇ ææÌæÏäÇ ãÚ ÇáæáÇÏ Çáíæã ÏÉ Çåã ãä ÇÍÊíÇÌÇÊåã, íÇÑíÊ ßáäÇ äÍÇæá
   äÈÞì ãæÌæÏíä Çáíæã ÏÉ
   äÝÑÍåã æ äÈÓØåã æäÊÈÓØ ãÚÇåã æØÈÚÇ íÇ ÌãÇÚÉ ÇÍäÇ ÍäÊÌãÚ Òí ßá ãÑÉ 9
   ÇáÕÈÍ ÇÏÇã ÈÇÈ 15 ãÈì
   ÇáÊáíÝÒíæä æíÇÑíÊ ÑÈäÇ íßÑãß ÇáäÇÓ Çááí ÌÇíÉ ãÚÇäÇ ÊÊÕá ÈíÇ ÊÈáÛäí
   ÞÈáåÇ æÇí ÍÏ ÍÇÈÈ íÔÇÑß Ý ÇáÒíÇÑÉ íßáãäí Çí æÞÊ ÞÈá 10 ã
   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ãåÇ 0105136760
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.