Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

sept 6th mansoor

Expand Messages
 • Todd Godwin
  EXA 1 TG úâîøåÌ, ðâîø,úâîø, éâîø, úâîøé, úâîø, àâîø, úâîøðä ,éâîøåÌ ,úâîøðä, EXA 2 TG ,úùÑìçðä
  Message 1 of 2 , Sep 1, 2009
  • 0 Attachment
   EXA 1 TG ������, ����,����, ����, �����, ����,
   ����, ������ ,������ ,������,

   EXA 2 TG ,������� ,�������, ����� ,�����,
   ����� ,������, ����� ,���� ������ ,������,


   EXB 1 TG �����, ����,���, �����,

   EXB 2 TG ����,��� �����
   ,�����,

   EXB 3 TG , ���� ������, ������
   ,�����


   EXC 1 TG ���, ���, ���� -�����,

   ���,��,���-����
   (������) �

   ������,
   ���, ��- �������

   ������,���,��-
   ��������

   EXC 2 TG ����,����,�����,����,����,����,������,������,������,������


   EXC 3 TG ���,����,�����,�����


   EXD 1 TG for a lamp

   EXD 2 TG from there

   EXD 3 TG from the door

   EXD 4 TG where from?

   EXD 5 TG as also

   EXD 6 TG from names

   EXD 7 TG from a mouth

   EXD 8 TG from evening

   EXD 9 TG from the town

   EXD 10 TG in town

   EXD 11 TG from the town

   EXD 12 TG from the eyes

   EXD 13 TG from the house

   EXD 14 TG from a stream

   EXD 15 TG from the breast   EXE 1 TG from day

   EXE 2 TG like a small great (one)?

   EXE 3 TG from town to town

   EXE 4 TG the house

   EXE 5 TG from morning till evening

   EXE 6 TG from here till there

   EXE 7 TG from the tree to a mouth

   EXE 8 TG from the father to son

   EXE 9 TG from house to house

   EXE 10 TG from the father to a mother   EXF 1 TG ����� �����

   EXF 2 TG ������ ����

   EXF 3 TG ���������

   EXF 4 TG������ ���

   EXF 5 TG�������� ����

   EXF 6 TG ������

   EXF 7 TG����������

   EXF 8 TG������� �����

   EXF 9 TG������

   EXF 10 TG ������ ����


   _________________________________________________________________
   Share your memories online with anyone you want.
   http://www.microsoft.com/middleeast/windows/windowslive/products/photos-share.aspx?tab=1

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Todd Godwin
   sorry about that folks! mistake! ... _________________________________________________________________ Show them the way! Add maps and directions to your
   Message 2 of 2 , Sep 1, 2009
   • 0 Attachment
    sorry about that folks! mistake!

    > To: selfstudyhebrew@yahoogroups.com
    > From: toddgodwin@...
    > Date: Wed, 2 Sep 2009 00:39:16 +0000
    > Subject: [selfstudyhebrew] sept 6th mansoor
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > EXA 1 TG úâîøåÌ, ðâîø,úâîø, éâîø, úâîøé, úâîø,
    > àâîø, úâîøðä ,éâîøåÌ ,úâîøðä,
    >
    > EXA 2 TG ,úùÑìçðä ,úùÑìçåÌ, ðùÑìç ,úùÑìç,
    > éùÑìç ,úùÑìçé, úùÑìç ,àùÑì ùÑìçðä ,éùÑìçå,
    >
    >
    > EXB 1 TG âîøåÌ, âîøé,âîø, âîøðä,
    >
    > EXB 2 TG æëøé,æëø æëøðä
    > ,æëøåÌ,
    >
    > EXB 3 TG , ùÑìä ùÑìäðä, ùÑìäåÌ
    > ,ùÑìäé
    >
    >
    > EXC 1 TG àðé, àúä, äåÌà -ñåÉâø,
    >
    > àðé,àú,äéà-ñâøú
    > (ñåÉâøä) Ò
    >
    > àðçðåÌ,
    > àúí, äí- ñåÉâøéí
    >
    > àðçðåÌ,àúï,äï-
    > ñåÉâøåÉú
    >
    > EXC 2 TG àñâø,úñâø,úñâøé,éñâø,úñâø,ðñâø,úñâøåÌ,úñâøðä,éñâøåÌ,úñâøðä
    >
    >
    > EXC 3 TG ñâø,ñâøé,ñâøåÌ,ñâøðä
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > EXD 1 TG for a lamp
    >
    > EXD 2 TG from there
    >
    > EXD 3 TG from the door
    >
    > EXD 4 TG where from?
    >
    > EXD 5 TG as also
    >
    > EXD 6 TG from names
    >
    > EXD 7 TG from a mouth
    >
    > EXD 8 TG from evening
    >
    > EXD 9 TG from the town
    >
    > EXD 10 TG in town
    >
    > EXD 11 TG from the town
    >
    > EXD 12 TG from the eyes
    >
    > EXD 13 TG from the house
    >
    > EXD 14 TG from a stream
    >
    > EXD 15 TG from the breast
    >
    >
    >
    > EXE 1 TG from day
    >
    > EXE 2 TG like a small great (one)?
    >
    > EXE 3 TG from town to town
    >
    > EXE 4 TG the house
    >
    > EXE 5 TG from morning till evening
    >
    > EXE 6 TG from here till there
    >
    > EXE 7 TG from the tree to a mouth
    >
    > EXE 8 TG from the father to son
    >
    > EXE 9 TG from house to house
    >
    > EXE 10 TG from the father to a mother
    >
    >
    >
    > EXF 1 TG îùÑðä ìùÑðä
    >
    > EXF 2 TG îäÇáéú ìÌâï
    >
    > EXF 3 TG îäéåíÑäæä
    >
    > EXF 4 TGîäÇáéú äæä
    >
    > EXF 5 TGîîäÇùôçä äæàú
    >
    > EXF 6 TG îîöøéí
    >
    > EXF 7 TGîéøåÌùÑìéí
    >
    > EXF 8 TGîäÇùîéí ìÌàøõ
    >
    > EXF 9 TGîäÇòéø
    >
    > EXF 10 TG îäÇòéø äéôä
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > _________________________________________________________________
    > Share your memories online with anyone you want.
    > http://www.microsoft.com/middleeast/windows/windowslive/products/photos-share.aspx?tab=1
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >

    _________________________________________________________________
    Show them the way! Add maps and directions to your party invites.
    http://www.microsoft.com/windows/windowslive/products/events.aspx

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.