Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ðakiø kraðto ir jo þmoniø bei draugø veikla ir pamàstymai. Susiraðinëjimà praveda Ðakiø bendruomenës centro projekto vadovas Vykintas Augustaitis.

Visus kvieèiame dalyvauti. Praðom ásidëmëkite mûsø taisyklæ: kiekvienas mûsø laiðkas tampa visuomenës nuosavybe (kad visi galëtø jais laisvai naudotis ir dalintis be atskiro sutikimo) nebent paèiame laiðke nurodome kitaip. Primarily Public Domain

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages from new members require approval.
  • All members can post messages.

Message History