Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kirjelmä

Expand Messages
 • Pertti
  Alla kirje jonka Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-seura ry yhdessä ovat lähettäneet Ruotsin oikeus- ja sosiaaliministereille. Asiana Ruotsin
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2006
   Alla kirje jonka Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-seura ry yhdessä ovat
   lähettäneet Ruotsin oikeus- ja sosiaaliministereille. Asiana Ruotsin
   Suomenkielisten Näkövammaisten Liitolta yht´äkkisesti ja ilman
   ennakkovaroitusta evätty toiminta-avustus.   Lisätietoja RSNL.stä liiton kotisivulta:
   http://www.rsnl-sfsf.com/documents/yhteystiedot.htm tai liiton toimistosta
   rsnl@...

   Puhelin: 033 - 41 05 63

   Faksi: 033 - 41 05 66

   Liiton toimisto, Tukholma, sfsf.stockholm@...

   Puhelin: 08 - 641 81 64   Asian tiimoilta on Elina Linna tehnyt välikyselyn ja mm SRF (Ruotsin
   näkövammaisten liitto) on lähettänyt suurinpiirtein samansisältöisen
   kirjelmän kuin Ulkosuomalaisparlamentti/Suomi-Seura ry.   (Seuraavassa oma kommenttini:-) Kysymyksessähän on ns rakenteellinen
   (strukturell) diskriminointi, jossa yhteiskunnan rakenteet eivät ota
   huomioon vähemmistön oloja jamahdollisuuksia. Asian tekee tietenkin
   vakavaksi se, että toisaaalta valtiovalta työskentelee sen puolesta, että
   muut eivät diskriminoisi vähemmistöjä, mutta se itse diskriminoi vedoten
   lakiin/säädöksiin/ sääntöihin ym.   (Lähetän tämän viestin keskusteltuani RSNL:n puheenjohtajan Antero
   Viitasalon kanssa, jolla ei juuri nyt ole mahdollisuutta toimia asian
   puolesta.   Terveisin

   Pertti Holopainen

   RSNL:n rahastonhoitaja 2001-2005   --   Till:

   Justitieminister <http://www.sweden.gov.se/sb/d/4531> Jens Orback /
   <http://www.sweden.gov.se/sb/d/1476> Justitiedepartementet

   Socialminister <http://www.sweden.gov.se/sb/d/1100> Berit Andnor /
   <http://www.sweden.gov.se/sb/d/1474> Socialdepartementet   Till kännedom:

   Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson / Socialdepartementet

   Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson / Socialdepartementet   Helsingfors

   30.1. 2006

   Socialstyrelsens beslut att avslå Sverigefinska Synskadade Förbundets
   (RSNL-SFSF) ansökan om statsbidrag till handikapporganisationer   Utlandsfinländarparlamentet och Finland-Samfundet vill påpeka följande:   Socialstyrelsens beslut att avslå Sverigefinska Synskadade Förbundets
   ansökan om statsbidrag till handikapporganisationer strider mot både Svenska
   regeringens minoritetspolitik och dess handikappolitik.   Sverigefinska Synskadade Förbundet gör ett mycket viktigt arbete på båda
   områden och bidrar väsentligt till att både stöda mångfalden i det svenska
   samhället och trygga att finskspråkiga synskadade blir fullt delaktiga i det
   svenska samhällslivet. Dessutom bör finskan, med officiell
   minoritetsspråks-ställning i enlighet regeringens och Europakonventionens
   förpliktelser, ges extra stöd så att de nationella minoriteternas
   möjligheter till inflytande i samhällslivet stärks.   Europarådet har i sin uppföljning av hur Sverige genomfört sina
   konventionsåtaganden på området rekommenderat Sverige att förbättra
   situationen för finska språket utanför det nuvarande finska
   förvaltningsområdet. Beslutet att avslå stödet för Sverigefinska Synskadade
   Förbundet strider mot detta.

   Det är i detta sammanhang anmärkningsvärt att Socialstyrelsen gjort sitt
   negativa beslut på basen av ett regelverk som i första hand är avsett för
   handikapporganisationer som företräder majoritetssamhället. Regelverket
   speglar samhällsstrukturer och organisationsformer som språkminoriteter som
   sverigefinnar svårligen kan uppfylla och hindrar därmed en
   handikapporganisation som framträder en språkminoritet att komma i
   åtnjutande av statbidraget. Beslutet är således ett exempel på den
   strukturella diskriminering som t.ex. utredningsmannen Paul Lappalainen
   beskriver i sitt betänkande ”Det blågula glashuset – strukturell
   diskriminering i Sverige, SOU 2005:56”.   Sverigefinska synskadade förbundet är en organisation som fungerar på en
   bred nationell bas, trots sin inriktning på en minoritet inom en
   språkminoritet. Med sina ca 800 medlemmar, 11 lokalföreningar och 3
   distriktorganisationer i sex län samt kontaktpersoner och små lokala nätverk
   även utanför dessa län bör RSNL-SFSF rimligen ha en sådan volym, geografiskt
   bred verksamhet och andel av finsktalande synskadade som sina medlemmar att
   organisationen ur minoritetspolitisk synpunkt i princip måste vara
   berättigad till det ansökta statsbidraget.   I samband med Socialstyrelsens ovannämnda beslut kontaktades aldrig
   RSNL-SFSF och erbjöds således inte heller möjlighet att lägga fram sina
   synpunkter vid beredningen av ett beslut som senare inte kan överklagas. Det
   är tydligt att Socialstyrelsen i beredningsprocessen bröt mot Riksdagens
   minoritetspolitiska beslut och Sveriges åtaganden i Europarådets
   konventioner i den del som handlar om inflytande.

   Med tanke på att Svenska regeringen har utlyst år 2006 till mångkulturår med
   målsättning att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att
   delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika
   kulturtraditioner, framstår Socialstyrelsens beslut som högst tvivelaktigt.
   Utlandsfinländarparlamentet och Finland-Samfundet yrkar härmed på att
   Socialstyrelsen omprövar sitt beslut att inte stöda Sverigefinska Synskadade
   Förbundet och dess viktiga och aktiva arbete för finsktalande synskadade.

   Pertti Paasio Paula Selenius

   Utlandsfinländarparlamentets Verksamhetsledare

   Talman

   Utlandsfinländarparlamentet är ett samarbetsforum där de i utlandet bosatta
   finländarna tillsammans beslutar om för dem viktiga frågor. Det fungerar som
   en kanal, genom vilken utlandsfinländarnas beslut förmedlas till statsmakten
   och medborgarorganisationerna i Finland och en opinionsbildare, som ser till
   att utlandsfinländarnas åsikt beaktas vid beslutsfattandet inom den
   offentliga förvaltningen. www.usp.fi <http://www.usp.fi/>   Finland-Samfundet är en intresse- och serviceorganisation för finländare som
   bor i utlandet, är på väg dit eller återvänder därifrån. Finland-Samfundet
   har mycket att erbjuda dig. Finland-Samfundet förmedlar en aktuell
   Finlandsbild till utlandet och informerar om utlandsfinländarna även i
   Finland. Finland-Samfundet fungerar som Utlandsfinländarparlamentets
   permanenta sekretariat. www.suomi-seura.fi <http://www.suomi-seura.fi/>   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.