Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[ruosut] Ruotsin eläkkeiden verotus

Expand Messages
 • Matti Paananen
  Seuraava artikkeli on julkaistu Uusi Vasemmisto-lehden nro 3/99 Lehden päätoimittaja on Matti Tohka Artikkelin lähettjä on Matti Paananen Tukholma - - -
  Message 1 of 1 , Jun 1, 1999
  • 0 Attachment
   Seuraava artikkeli on julkaistu Uusi Vasemmisto-lehden nro 3/99
   Lehden päätoimittaja on Matti Tohka

   Artikkelin lähettjä on

   Matti Paananen
   Tukholma

   - - -

   Ruotsin eläkkeiden verotus   Monet Ruotsista Suomeen muuttaneet eläkeläiset kokevat, että heitä
   kaksoisverotetaan: että Ruotsissa perityn 25 prosentin suuruisen veron
   ohella he joutuvat maksamaan eläkkeistään väärin perustein veroa ja
   sotu-maksuja myös Suomelle.

   Verot ovat EU:ssa jokaisen jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa, eikä EU
   voi näin ollen vaikuttaa verotuksen tasoon.

   Sen takia meppi Esko Seppänen (Vasemmistoliitto) ja kansanedustaja
   Esko-Juhani Tennilä (Vasemmistoliitto) lähestyivät asiaa toisesta
   näkökulmasta ja pyysivät puolitoista vuotta sitten komissiota
   selvittämään, loukkaako Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten verotus
   EU:n perusoikeutta ihmisten vapaasta liikkumisesta. Näin kaksinkertainen
   verotus olisi ihmisten vapaan liikkumisen tosiasiallinen este. Asialla onn
   suuri periaatteellinen merkitys 20 000 suomalaiselle.

   Komission vastaus

   EU:n komissio on pitkään asiaa mietittyään nyt vastannut selvityspyyntöön.

   Yleisesti komissio hyväksyy Suomen ja Ruotsin viranomaisten toiminnan:
   “Komissio ei ole havainnut mitään ristiriitaa yhteisön lainsäädännön ja
   sen tavan välillä, jolla Ruotsissa maksettavia eläkkeitä on Suomessa
   aikaisemmin verotettu ja edelleen verotetaan.” Niin ollen “komissio ei
   katso aiheelliseksi puuttua Suomen veroviranomaisten toimintaan niiden
   harjoittaman käytännön tai sen perustana olevien periaatteiden
   kyseenalaistamiseksi oikeudellisin tai poliittisin perustein.”

   Komission vastaukseen sisältyi osuus, jolla on suuri merkitys pienten
   eläkkeiden kaksinkertaiseen verotukseen. Se on tässä:

   “Suomi ei kuitenkaan hyvitä Ruotsin veroja niiden eläkeläisten osalta,
   joiden veronmaksuvelvollisuus on Suomessa alhaisempi kuin Ruotsin vero.
   Näissä tapauksissa Ruotsissa olevien suomalaisten eläkeläisten olisi ehkä
   vedottava yhteisöjen tuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen tulkintaan
   sen 18. helmikuuta 1995 antamassa tuomiossa (asia C-297/93 - Schumacker)
   ja heitä olisi ehkä kohdeltava verotuksen osalta kuin he olisivat Ruotsin
   kansalaisia. Tässä suhteessa komissio on kirjoittanut Ruotsin
   viranomaisille pyytäen selvitystä siitä, millä tavalla
   Schumacker-tuomiossa määrättyjä periaatteita noudatetaan Ruotsin
   verolainsäädännössä.

   Yhteisön lainsäädäntö kattaa tilanteet, joissa esiintyy ristiriitoja
   siitä, minkä jäsenvaltion toimivaltaan sosiaaliturvamaksujen periminen
   kuuluu. Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella
   liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin
   ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/7 sekä
   asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle 2
   päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 118/97
   mukaisesti työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä saavilta eläkeläisiltä
   perittävien terveydenhuoltomaksujen osalta komissio on sitä mieltä, että
   tämä periminen olisi yhteisön lainsäädännön vastaista, jos sitä peritään
   Suomessa asuvalta eläkeläiseltä, joka ei saa Suomen lainsäädännön mukaista
   työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä.

   Asetuksen säännösten mukaan suomalaisen laitoksen olisi sellaisessa
   tapauksessa pakko huolehtia eläkeläisten terveydenhuollosta ainoastaan
   toisen jäsenvaltion vastaavan laitoksen puolesta. Asetuksen säännökset
   eivät kuitenkaan estä Suomea perimästä sosiaaliturvamaksuja eläkeläisiltä,
   jotka saavat myös työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä Suomen lainsäädännön
   mukaisesti, koska siinä tapauksessa Suomen laitos huolehtii etuuksista
   omalla kustannuksellaan.”


   ------------------------------------------------------------------------

   eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/ruosulista
   http://www.egroups.com - Simplifying group communications
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.