Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RIMEKEMBJA 7 / 05 / 2002 [ i ]

Expand Messages
 • rimekembja .
  KUNDËRSHPIFOGRAFI (XII) Intermezo historike Nga dy paragrafët e cituar më lart del qartë se Kastriot m.... ka vepruar si një mercenar i rëndomtë i
  Message 1 of 1 , May 6, 2002
  • 0 Attachment

   KUND�RSHPIFOGRAFI (XII) 

   Intermezo historike 

   Nga dy paragraf�t e cituar m� lart del qart� se Kastriot m.... ka vepruar si nj� mercenar i r�ndomt� i p�rhapjes s� tezave q� u mohojn� shqiptar�ve kombin, etnogjenez�n, t� shkuar�n, t� tashmen e t�ardhmen e tyre komb�tare.

   �sht� detyr� e historian�ve tan�, q� kan� ngr�n� buk�n e popullit p�r dekada p�r t� q�ndruar si roje t� historis� s� Shqip�ris�, q� t� reagojn� n� m�nyr�n m� t� ashp�r edhe kur tezat djall�zore t� historiografis� sllave e greke, apo katolikocentriste t� p�rfaq�suara m� sh�mtuesh�m nga Fulvio Kardinjano p�r�ohen n� publik n� forma t� tilla vulgare si� b�n Kastriot m.... �do posht�rsi e k�saj natyre duhet goditur pa ngurimin se po bie niveli shkencor i debatit, se po i b�het reklam� nj� sharlatani. Helmi e b�n pun�n e vet edhe kur at� e p�rhapin sharlatan�, rruga��, tipa ordiner�, jo vet�m kur e p�rhapin shkollar� e politikan� me em�r.

   Lexuesit e zakonsh�m q� mund t� bien n� kontakt me palo-librin e Kastriot m.... duhet t� ruhen nga paragrafet q� citova, sepse ato kan� p�r synim q� t� keqen e madhe q� ka b�r� historiografia, politika, let�rsia, propaganda antishqiptare sllavo-greko-bizantine e katolikocentriste p�r t� helmuar nd�rgjegjen komb�tare t� shqiptar�ve me fallsifikime t� historis�, tani duan t� p�r�ojn� duke e servirur sikur gjoja ajo vjen nga islamik�t, nga nacionalizmi islamik. N�p�rmjet provokimesh si ky q� p�rmend�m nga palo-libri i Kastriot m.... synohet: 1) t� p�rhapen vazhdimisht k�to teza t� f�lliqura antishqiptare dhe pa asnj� baz� v�rtet�sie. 2) t� maskohet burimi i v�rtet� i k�tyre tezave: sllav�t, grek�t, katolikocentrist�t. 3) t� sulmohen mysliman�t shqiptar�, popujt e vendeve islamike dhe nacionalizmi shqiptar.

   P�r fat t� mir� k�tyre tezave t� mbrapshta u �sht� dh�n� me koh� p�rgjigje si nga mendimtar�t shqiptar� t� periudh�s s� Rilindjes Komb�tare dhe t� shtetit t� m�vonsh�m shqiptar n� m�nyr� t� ve�ant� nga historiografia e periudh�s pas LDB, jo vet�m n� �Shqip�rin� Socialiste�, por edhe n� trojet etnike shqiptare t� rob�ruara dhe n� diaspor�. T� interesuarit p�r t� njohur k�to probleme dhe p�r t� kuptuar posht�rsin� e provokimeve q� b�hen n�p�rmjet Kastriot m.... kan� plot materiale p�r t� lexuar edhe pse mund t� mos jen� plot�sisht t� sakta p�r shkak t� ndikimeve t� shkollave sllavo-greko-bizantine dhe metodologjis� marksiste.

   Nga 2 deri n� 5 korrik 1982 n� Tiran� �sht� mbajtur Konferenca Komb�tare p�r formimin e popullit shqiptar, t� gjuh�s dhe t� kultur�s s� tij, e organizuar nga Akademia e Shkencave e Republik�s Popullore Socialiste t� Shqip�ris�, n� bashk�punim me Universitetin e Tiran�s dhe me institucione t� tjera. N� k�t� konferenc� kan� marr� pjes� me studimet e tyre shum� shkenc�tar� shqiptar� e t� huaj nga fushat e historis�, gjuh�sis�, arkeologjis�, kultur�s popullore.

   Materialet e k�saj konference jan� botuar n� nj� lib�r t� ve�ant� prej 500 faqesh n� vitin 1988. Pra �do i interesuar ka mund�si t� informohet nga burime me autoritet. K�to materiale fillojn� me referatin �Etnogjeneza e popullit shqiptar n� drit�n e historis�� mbajtur nga ish-kryetari i Akademis� s� Shkencave, i ndjeri historiani Aleks Buda q� shtjellimin e problemit e ka nisur me konstatimin: �Konferenca jon� i ka v�n� vetes p�r detyr� t� trajtoj� nj� problem kompleks e t� r�nd�sish�m shkencor, - nj� nga problemet me t� cilin �sht� marr� qysh nga fillimet e saj albanologjia si shkenc� nd�rkomb�tare dhe si shkenc� e mir�fillt� komb�tare e shqiptar�ve�.

   Buda i �sht� referuar albanologut t� njohur kroat Milan Shuflaj q� mendonte se n� historin�, n� gjuh�n dhe n� kultur�n e popullit t� lasht� shqiptar pasqyrohet si n� nj� monad�, m� mir� se kurrkund, t�r�sia e makrokozmosit ballkanik qysh n� koh�t e lashta�. Buda ka th�n�: ��sht� p�r t� ardhur keq q� studiues t� njohur, arkeolog� e historian� si M.Garashanin, S.Qirkovi� etj., deklarojn� se u dashka hequr dor� nga studimi i problemeve t� lidhura me formimin e lasht� t� etnive, t� territoreve, t� kulturave t� tyre, sepse kjo na qenka fush� veprimi e koncepteve �biologjike e racore�, se formacione si etnosi dhe territori etnik n� p�rgjith�si q�nkan lidhur me shoq�ri primitive, p�rb�kan nj� anakroniz�m n� shoq�rin� ton�.... se nuk u dashka t� merremi me problemet e etnogjenez�s� (fq. 16 e p�rmbledhjes).

   Buda mban q�ndrime kritike ndaj tez�s se gjermanit Shtadmyller, hedhur n� �Hulumtime mbi historin� e her�t t� shqiptar�ve� (viti 1941) q� �ndikuar fuqimisht nga konceptet gjeopolitike reaksionare gjermane n� vitet 1930, faktorin vendimtar q� vepronte n� jet�n e shoq�ris� s� shqiptar�ve t� hersh�m shihte �ligjet� e hap�sir�s dhe t� �shp�rthimit demografik� (fq.20).

   Buda trajton edhe diskutimet p�r prejardhjen e gjuh�s shqipe duke pranuar tez�n e shkenc�tar�ve q� shqipen e quajn� vazhdim�si t� ilirishtes, si �refleks p�rfundimtar i nj� zhvillimi etnokulturor kompkat t� popullit q� e fliste at��. Madje Buda p�rmend se �me k�t� pik�pamje u bashkuan edhe disa nga p�rfaq�suesit e tez�s trake (t� prejardhjes s� shqipes) si G. Vajgandi, P. Skoku, H. Bari�i. Vler�sim t� lart� u b�n rezultateve t� pun�s s� Eqrem �abejt q� vuri themelin p�r sqarimin e autoktonis� s� shqiptar�ve. Sipas Aleks Bud�s n� shekujt VII-XII bashk� me nj�sin� gjuh�sore u zhvillua bashk�sia kulturore e shqiptar�ve. Shekujt e VII-XII ai i quan etapa e konsolidimit e t� kristalizimit t� etnosit shqiptar. Aleks Buda ka shpjeguar edhe v�shtir�sit� me t� cilat u ndesh�n shqiptar�t n� periudh�n e formimit t� komb�sis� nga popujt mesjetar�.

   Sado q� historiografia e gjuh�sia shqiptare kan� vepruar n�n trysnin� d�mprur�se t� ideologjis� marksiste-leniniste jan� arritur nj� ser� rezultatesh p�r t� kund�rshtuar tezat e armiqve t� kombit ton� se kombi shqiptar nuk ekziston, nuk �sht� rezultat i nj� pro�esi t� mir�fillt� t� formimit t� kombit, �sht� nj� mishmash ardhacak�sh n� koh� t� ndryshme, sidomos pas pushtimit osman etj., etj.

   K�to pseudoteza t� propagand�s s� huaj antishqiptare tani jan� aktivizuar eg�rsisht midis vet� shqiptar�ve. Shembullin me t� keq e kan� dh�n� dy botime periodike �Ylberi�, q� e boton shkrimtari Kapllan Resuli n� Gjenev� (Zvic�rr) dhe �P�rpjekja� q� e boton Fatos Lubonja n� Tiran�.

   K�tu kan� gjetur shtrat t� ngroht� disa teorizime t� m�parshme p�r origjin�n thrake t� gjuh�s shqipe etj.

   N� propagand�n grekofile gjat� 10 viteve t� fundit �sht� rritur shum� intensiteti e agresiviteti p�r t� p�r�uar tek shqiptar�t idet� mashtruese t� propagand�s greke se Shqip�ria e Jugut banohet nga popullsi q� me prejardhje etnike �sht� helene, por pjes�risht e shqiptarizuar dhe e myslimanizuar nga osman�t gjat� sundimit t� tyre. Me k�to teorizime absurde kryeministri grek Venizellos, politikan�t e diplomat�t grek� n� fillim t� viteve 1920 p�rpiqeshin t� mb�shtesin deri n� Lidhjen e Kombeve pretendimet e tyre aneksioniste mbi Shqip�rin� e Jugut. Si pik� kulmore t� absurditetit t� k�tyre teorizimeve mund t� konsiderojm� deklarat�n e ish-ambasadorit grek n� Tiran�, Prevenduraqis, n� gazet�n �Republika� t� dat�s 5 prill 1998 se banor�t e Shqip�ris� me p�rjashtim t� nj� grushti njer�zish n� Alpet e Veriut, q� qenkan osman�, jan� t� gjith� helen� dhe duhet t� nd�rrojn� zyrtarisht sa m� par� komb�sin�, fen�, gjuh�n p�r t�u kthyer n� etnin� e tyre t� origjin�s.

   Marr�zive t� tilla greke e grekomane u kan� dh�n� me koh� p�rgjigje rilindasit tan�. N� nj� polemik� me gazet�n greke �Neologos� Sami Frash�ri shkruante n� �Terxhuman-i Shark� m� 19 qershor ( 1 korrik) 1878 :� S� pari, as ne, n� gazet�n ton�, nuk e kemi z�n� n� goj�, e as autori i letr�s nuk e ka th�n� fjal�n se n� asnj� vend t� Perandoris� Osmane nuk ka grek�. Po ashtu, askush nuk mund t� pohoj� se nuk ka grek� n� krahin�n e Tosk�ris� q� quhet Epir.Vet�mse, brenda nj� popullate prej gjasht�qind e shtatmb�dhjet� mij� vetash t� k�saj krahine ndodhen vet�m nja nj�qind e nj�zet mij� grek� dhe nja tridhjet� mij� jan� vlleh. T� tjer�t jan� shqiptar�� ( P�rmbledhja Sami Frash�ri � Kush e prish paqen n� Ballkan�, Dukagjini-Pej�, 2000 f.81). Duhet mbajtur parasysh se n� at� koh� kur ka shkruar Samiu n� Tosk�ri p�rfshiheshin edhe �am�ria me Janin�n e troje t� tjera q� pas i anekssoi Greqia.Sami Frash�ri b�nte fjal� p�r 2 milion� shqiptar� n� Shqip�ri, kurse �Neologos� e ulte numrin e tyre n� dyqind e nj�zet mij�.

   Kurse tani n� kryeqytetin e Shqip�ris� botohet nj� palo-lib�r si ai i Kastriot Myftarajt ku shpallet se n� Tosk�ri deri n� Shkumbin nuk paska fare shqiptar�, por vet�m Tosk� q� ndryshuakan etnikisht nga geg�t. Shpifografi im dhe fallsifikuesi i historis� s� shqiptar�ve edhe pse hiqet si �gegomadh� n� veri t� Shkumbinit tenton q� ta reduktioj� numrin e shqiptar�ve n� aq sa jan� ata t� besimit katolik dhe nj� grusht mysliman�sh, pasi sipas tij shumica d�rrmuese e mysliman�ve nuk qenkan pasar�dh�s shqiptar�sh q� pranuan k�t� fe, por pasardh�s t� ardhcak�ve nga Kaukazi.

   Kastriot m... p�rpiqet t� b�j� po at� pun� q� donte t� b�nte �Neologosi� n� koh�n e Sami Frash�rit p�r t� armiq�suar midis tyre Tosk�t e Geg�t. �Neologosi� shkruante me ciniz�m e hipokrizi : �Ne i duam shqiptar�t si v�llez�r dhe kemi respekt p�r ta. P�r k�t� arsye ne nuk e shohim t� arsyeshme q� ky popull, q� �sht� v�llai yn�, t� posht�rohet duke b�r� barazimin midis tij dhe Ali Tepelen�s dhe atyre turmave barbare tashm� t� njohura gege q� kan� lyer �do p�ll�mb� t� tok�s s� Pernadoris� Osmane me gjakun e pafajsh�m t� pleqve, grave e f�mij�ve dhe k�shtu jan� b�r� shkaktar� t� shkaktojn� urrejtjen e Europ�s dhe q� kan� njollosur m� shum� se kushdo tjet�r autoritetin e Islamit p�r pik�pamjen morale...� ( Sami Frash�ri, libri i p�rmendur f.79)

   K�to pik�pamje djall�zore t� �Neologosit� tani po i perifrazojn� propagandist� t� helenizmit e t� grekofilis� n� Shqip�ri q� me t� nj�jt�n demagogji z�vend�sojn� Ali Tepelen�n me Enver Hoxh�n, q� �turmat gege� myslimane, t� cilat �turp�ronin Perandorin� e Islamin para Europ�s� i z�vend�sojn� me �fundamentalizmin e nacionalizmin islamik� shqiptar. At� q� dikur e thoshte �Neologos-i� p�r geg�t se turp�rojn� shqiptar�t para Europ�s tani n� Shqip�ri n� nj� form� edhe m� t� sh�mtuar e m� provokuese e thon� disa shqiptar� p�r mysliman�t.

   N� kumtes�n shum� t� vlefshme me titulll �Besimi mysliman �sht� pjes� integrale e nacionalizmit shqiptar�, t� mbajtur n� seminarin nd�rkomb�tar �Roli i besimit mysliman n� Shqip�rin� paskomuniste�, n� Tiran� m� 9-12 dhjetor 1994, autor�t Dr. Hysen �obani dhe i ndjeri profesor Shefqet Ndroqi kan� ritheksuar se : � kund�r Islamit n� Shqip�ri investohet shum� e n� forma t� ndryshme...�. Sipas k�tyre dy intelektual�ve t� njohur shqiptar� ata q� k�rkojn� konvertimin e mysliman�ve n� t� krishter� l�shojn� dy akuza kund�r Islamit nd�r shqiptar� : 1) P�r shkak t� besimit islam Shqip�ria gjithmon� e ka humbur Europ�n 2) t� qenurit mysliman e b�n njeriun inferior( p�rmbledhja e kumtesave �Toena� f.4o-41).

   N� shpifografin� time Kastriot m... madje shkon dhe m� tej n� provokimin e armiq�sis� brenda shqiptar�ve se nxit geg�t t� kapin arm�t kund�r tosk�ve, sepse k�ta i paskan shtypur p�r 2500 vjet me radh�. Jan� k�ta sherrnxit�s q� l�shojn� edhe thirrjet fam�keqe �p�r kthim n� origjin�n etnike apo fetare�. K�shtu b�jn� thirrje sidomos katolikocentrist�t, sipas t� cil�ve shqiptar� t� v�rtet� jan� vet�m ata q� kan� mbetur n� besimin katolik, kurse mysliman�t q� t� b�hen shqiptar� ose duhet t� kthehen n� �sk�nd�rbegsa-latin�� si para 500 vitesh ose t� largohen nga Shqip�ria dhe t� shkojn� atje nga paskan ardhur, n� Anadoll, Azin� Q�ndrore, Tataristan, ose dreqi e di se ku tjet�r!

   Thirrje t� tilla �mendurake jan� l�shuar edhe n� ver�n e vitit 2001 n� gazet�n e Partis� Demokristiane �Ora e Shqip�ris�� me n�nshkrimin e elektri�istit shkodran Mark Bregu, q� shpesh p�rdoret si pseudonim nga ata q� nuk duan t� nxjerrin fytyr�n e tyre nga err�sira e provokimit.

   N� shkrime t� m�parshme kam qen� i detyruar t� polemizoj me disa katolikocentrist� nga Kosova, Shkodra q� ringjallin idet� e antishqiptarit priftit katolik italian Kardinjano, i cili donte t�i nxirrte deri banor�t e maleve tona osman� e anadollak�.

   Nga Sht�pia Botuese �At Gjergj Fishta� n� Shkod�r n� vitin 1998 �sht� botuar studimi i Dom Nik� Ukgjinit me titull �Shkreli, v�shtrim historiko-kulturor� ku mbrohet ideja se edhe n� Shkrel na qenkan vendosur osman� t� ardhur nga Anadolli.

   Tezat se Shqip�ria gati u boshatis nga shqiptar�t dhe n� vend t� tyre erdh�n aziatik� ka gjetur hap�sir� n� faqet e gazetave katolikocentriste si �Ora e Shqip�ris��, �Shqip�ria Etnike� (Shkod�r) dhe ushqehet edhe nga shkrime klerik�sh katolikocentrist� ose intelektual�sh katolikocentrist� n� Shqip�ri, Kosov� e diaspor�. �sht� e njohur mir� rrena me bisht e propagand�s serbe se nj� pjes� e madhe e shqiptar�ve t� Kosov�s q�nkan sllav� t� shqiptarizuar nga osman�t.

   T� gjitha k�tyre trillimeve, sa absurde aq dhe t� mbrapshta, p�rpiqet t�u vej� nj� kapele edhe m� t� sh�mtuar shpifografi im Kastriot m..... i cili synon t� p�rhap� z�rat djall�zore se nga mysliman�t shqiptar�, (90% e kombit), vet�m nj� pakic� e vog�l qenkan shqiptar� t� myslimanizuar, kurse pjesa tjet�r jan� tartar�, (si Abdi Baleta), afgan� (si Hysamedin Feraj), turq t� Anadollit (si Arif Hikmeti), �e�en� e kaukazian� t� tjer� si (Sulejman �erkezi), tosk� epiroto-helen� (p�rve� vet Kastriotit q�, edhe pse me prejardhje t� njohur e t� panjohur del tosk, �sht� b�r� �tropojan� si Sali Berisha, Muj� Bu�papa e Elez Biberaj), vlleh� si Aurel Plasari etj.

   N� kumtes�n e tyre Hysen �obani dhe i ndjeri Shefqet Ndroqi kan� p�r mendur k�to fakte shum� dometh�n�s : �Sipas �Historis� s� Shqip�ris�� (V.I) dhe T. �. Arnoldit deri n� vitin 1620, 150 vjet pas r�nies s� Kruj�s, vet�m 3-10% e shqiptar�ve ishin kthyer n� mysliman� ( kryesisht burokracia administrative dhe aristokracia ushtarake) Nd�rsa n� fund t� k�tij shekulli (XVII) mbi 75%�. Sikur t� luanim nga mendt e kok�s e t� pranonim shpifjen e Kastriotit se shumica e mysliman�ve shqiptar� nuk jan� etnikisht shqiptar� t� myslimanizuar at�her� duhej pranuar se tri t� kat�rtat e popullsis� s� Shqip�ris� (Etnike) paskan ardhur k�tu gjat� 300 viteve t� fundit. Pik�risht k�t� p�rpiqen t� propagandojn� serb�t. Dhe shpifografi im trillon biseda �mendurake midis Abdi Balet�s e Nexhmetin Erbakanit pik�risht p�r t�u b�r� serb�ve at� sh�rbim q� pesin ata prej tij dhe kujdestar�ve t� tij tropojan�.

   Edhe Kastriot m.... �sht� bashkuar plot�sisht me �tez�n� e �Or�s s� Shqip�ris�� e � Shqip�ris� Etnike�, ku ka shkruar Mark Bregu, se shqiptar�t e v�rtet� kur vdiq Sk�nderbeu kaluan pothuajse t� gjith� matan� Adriatikut n� Itali, ose u ngjit�n n�p�r shpella �t� jetonin me ujkun e jo me turkun q� zaptoi Shqip�rin��. Ashtu si� mendon e shkruan Kastriot m.... d�shmon se bashkohet edhe me grek�t e serb�t q� pretendojn� se shum� shqiptar� mysliman� kan� qen� grek� e sllav� t� shqiptarizuar n� gjuh� e t� myslimanizuar n� fe nga osman�t.

   Kastrioti b�het propagandist i zellsh�m edhe i teoris� s� Fatos Nanos p�r t� zhb�r� 555 vite t� historis�, teori q� tani mb�shtetet edhe nga Sali Berisha. Prandaj Kastrioti ka filluar t� b�het apologjet i k�tij (p�rve� faktit se Kastrioti �sht� �tropojan i natyralizuar�).

   Por t� gjitha k�to djall�zira Kastriot m... p�rpiqet q� n� publik t�i shpalos� jo si mallra t� qelbura t� shpifologjis� s� tij t� fabrikuara me l�nd� t� par� greko-ortodokse, kristo-sllaviste e katoliko-centrisste, por si �shpjegime q� ia paska b�r� Erbakani Balet�s n� Ankara�. 

    

   113. Dhe meq�n�se sipas shpifografit tim un� e paskam d�gjuar me admirim t� madh e pa hezitim k�t� shpjegim t� Erbakanit, ky i qenka drejtuar nj�rit nga ndihm�sit e tij me fjal�t �Ja mbushni Abdi Begut nji �ek n� shum�n 20 000 USD�.

   N� �ndrr�n e tij halucinante, Kastriot m.... ka d�gjuar edhe p�rgjigjen e Abdiut �Ejvallah Nexhmetin beg�, nj� p�rgjigje n� osmanishte t� shqiptarizuar, si n� loj�rat e fjal�ve q� b�hen nga nj� her� n� Shqip�ri kur frigoriferit i thon� �kallkan-dollap�. N� Turqi tani nuk t� kupton kush po t�i thuash �Ejvallah� p�r �faleminderit� dhe atje nuk thon� �beg� por �bej�.

   Shpifografi im e l� me kaq pun�n e ��ekut 20 000 USD� dhe nuk thot� n�se at� �ek e mbushi apo jo ndihm�si i Erbakanit, e theu apo jo n� bank� Abdi Baleta, n� cil�n bank� turke , shqiptare apo kastriotmyftarse u paraqit Abdi Baleta me at� �ek n� dor� p�r t� marr� kund�rvler�n n� kartmonedha. Tani mua m� lind �e drejta� t� akuzoj shpifografin tim se m� ka vjedhur �ekun, ose parat� sipas vler�s s� atij �eku meq�n�se �ndrr�n e tij halucinante nuk e ka treguar deri n� fund. Un� dyshoj se e ka nd�rprer� tregimin pik�risht q� t� mbuloj� �vjedhjen e tij �nd�rrore�.

   P�r hir t� t� v�rtet�s duhet t� theksoj se Partia q� na ftoi n� Turqi na priti me bujarin� e atij q� mikpritjen e ka tradit� dhe pret mysafir� q� i do , jo q� i shpifen n� der�. Ishim mysafir� me �lug� n� brez� nga �asti q� mb�rrit�m n� Ankara dhe derisa u larguam. Por rregullat jan� rregulla dhe shpenzimet e udht�imit duhej t�i paguanim vet. N� selin� e Erbakanit shijuam l�ngjet e frutave dhe �mb�lsirat e famshme turke. Kurse at�

   �ekun tani duhet ta k�rkojm� nga Kastriot m... e Spiro Dede. Sikurse kam shkruar n� �Rim�k�mbja� m� 13 qershor 2000 miku im turk, Burhan Metin, q� e kishte m�suar problemin tim sh�ndetsor dy vjet m� par� kur ishim takuar n� Tiran�, sapo mori vesh q� isha n� Stamboll m� gjeti dhe kreu m� nj� shpejt�si t� admirueshme veprimet p�r kurimin tim ( nd�rhyrje kirurgjikale) n� klinik�n private Sulltan Fatih, ku un� jo vet�m nuk b�ra ndonj� pages�, por as nuk kam m�suar se sa do t� m� duhej t� paguaja.

   P�r t� humbur gjurm�t e �vjedhjes s� tij �nd�rrore� shpifografi im �sht� p�rpjekur ta t�rheq� lexuesin n� gj�ndjen e nd�rmjetme midis gjumit e �ndrr�s duke shkruar: �A asht e v�rtet� gjith� kjo histori? A thu e ka ba veten tartar Baleta dhe a asht ky vet�m nj� spekullim i tij, apo Baleta asht v�rtet tartar dhe jo shqiptar. Bised�n e Balet�s me Erbakhanin e dekonspiroi n� Tiran� nji an�tar i delegacionit t� Partis� �Rim�k�mbja Komb�tare�, i cili i trembun prej reaksionit nervoz t� ambasad�s turke n� Tiran� shkoi atje dhe tregoi gjith�ka, tuj than� se ishte manipulu prej Balet�s�.

   Pra shpifografi im b�n posht�rsi jo vet�m ndaj meje, por edhe ndaj zot�ri Erbakanit dhe ndaj ambasad�s s� Turqis� n� Tiran�, kalon pra gjat� ekstaz�s s� tij shpifografike edhe n� posht�rsi provokuese nd�rkomb�tare. Ambasad�n turke e paraqet si nj� ��erdhe inkuizicioni� q� tmerruaka �do shtetas shqiptar (me p�rjashtim t� antiturkut Abdi Baleta) q� shkuaka n� Turqi me ftes� p�r t� marr� pjes� n� nj� veprimtari politiko-partiake t� ligjshme e t� hapur, si nj� kongres partiak. 

    

   114. Si shqiptar m� vjen jasht�zakonisht r�nd� q� shpifografi im, Kastriot m.... p�r t� m� sulmuar mua merr n�p�r goj� n� palo-librin e tij nj� personalitet t� shquar politik e shtetar t� Turqis� si Shk�lqesia e tij, Nexhmetin Erbakan.

   Me paturp�sin� e nj� horri gjys�m injorant shpifografi im Kastriot m.... sajon skena t� paqena n� selin� e Erbakanit, ku un� pata nderin e k�naq�sin� t� pritem p�r nj� vizit� s� bashku me t� tjer� �mysafir� jabanxhinj� t� kongresit t� Partis� islamike Fazilet t� Turqis�. N� at� takim ishte edhe nj� egjiptian, arab� t� tjer�, kat�r shqiptar� nga Shqip�ria Lindore q� p�rfaq�sonin Partin� �Fazileti Ballkanik� dhe t� tjer�. Shk�lqesia e Tij zot�ri Nexhmetin Erbakan vet�m u njoh dhe u p�rsh�ndet sipas radh�s me secilin nga t� ftuarit dhe foli n� nj� m�nyr� q� t� kishin interes t� d�gjonim t� gjith�. Atmosfera n� at� takim ishte krejt ndryshe nga sa p�rrallis, sipas fantazis� s� tij t� s�mur� dhe q�llimeve t� tij provokuese, shpifografi im n� palo-librin e tij etj.

   Zot�ri Nexhmetin Erbakan b�ri nj� ekspoze t� filozofis� politike t� partis� s� tij, u p�rq�ndrua n� konceptet politike q� kjo parti ka parashtruar p�rpara elektoratit turk, sidomos p�r p�rballimin e problemeve shoq�rore, koncepte q� i kan� siguruar asaj partie ato suksese q� ka arritur si n� zgjedhjet p�r pushtetin lokal dhe n� zgjedhjet politike p�r parlamentin e Turqis�, at�here kur partia �Refah� u b� parti qeveris�se dhe m� von� parti e fuqishme n� opozit�.

   Nj� udh�heq�s i shquar partiak dhe burr� shteti turk i njohur e me pesh� si Erbakan, me at� p�rvoj� t� gjat� dhe problematik� q� ka patur me mekanizmat e pushtetit politik e gjyq�sor dhe me ushtarak�t n� Turqi kurrsesi nuk mund t�i lejonte vetes t� b�nte aluzion e jo m� t� fliste ashtu si� ka shkruar nj� rruga� i provokimit politik n� nj� palo-lib�r t� botuar nga nj� sht�pi botuese provokuese n� Shqip�ri.

   Shpifografi im me injoranc�n dhe vulgaritetin e tij intelektual e politik ka imituar sh�mtuesh�m ato q� jan� shkruar n� librin e Enver Hoxh�s �Me Stalinin� p�r problemet fetare n� Shqip�ri, p�r prejardhjen e shqiptar�ve, p�r lidhjet mes Shqip�ris� s� Ballkanit me �Albanin�� e Kaukazit, p�r internacionalizmin proletar, kampin socialist etj., etj. K�to ka tentuar t�i keqp�rdor� n� m�nyr�n m� vulgare p�r t� krijuar nj� atmosfer� provokuese n� takimin tim me Erbakanin gjat� nj� pritje mir�sjelljeje t� p�rbashk�t q� Erbakani b�ri p�r disa nga �mysafir�t jabanxhinj� t� kongresin e Partis� �Fazilet�.

   Turpi dhe faqja e zez� u mbetet gjith� shqiptar�ve, edhe atyre q� nuk kan� asnj� faj, kur sharlatan� t� shkrimit si Kastriot m....., dallkauk� t� propagand�s denigruese q� vegjetojn� n� mjediset e PD-s�, sht�pi botuese si �Albin� q� b�jn� lojra t� dyfishta e t� trefishta hedhin n� treg palo-libra q� fyejn� burra t� shquar, parti t� m�dha t� Turqis� dhe rryma t� mendimit politik e l�vizje partiake q� g�zojn� mb�shtetje t� fuqishme nd�rkomb�tare. E vlen t� p�rmend s�rish se n� Kongresin e Faziletit merrnin pjes� edhe 4 deputet� t� Dum�s s� Federat�s Ruse, q� p�rfaq�sonin njer�n nga partit� kryesore n� k�t� Dum�, partin� �Refah� t� k�saj federate ku jetojn� 28 milion� mysliman�.

   N� shkrimin tim �Tri jav� n� Turqi� t� botuar n� �Rim�k�mbja� t� dat�s 13 qershor 2000 kam p�rmendur se Zot�ri Erbakan foli p�r nj� sistem shoq�ror t� mb�shtetur n� parimet e Islamit si nj� rrug� m� e mir� p�r t� shmangur d�shtimet e sistemeve kapitaliste dhe socialiste. Sipas filozofis� s� tij politike t� frym�zuar nga parimet e Islamit kapitalizmi d�shtoi sepse neglizhoi an�n sociale t� problemeve, duke u p�rq�ndruar n� aspketin e veprimtarive prodhuese. Socializmi d�shtoi sepse neglizhoi aspektin e veprimtarive prodhuese. N� kumtes�n e tyre t� sip�rp�rmendur Hysen �obani dhe i ndjeri Shefqet Ndroqi theksojn� nj� tipar me shum� r�nd�si shoq�rore t� besimit mysliman : �Islami mban nj� drejtpeshim nd�rmjet dy bot�ve, midis materiales dhe shpirt�rores, pa e n�vleft�suar asnj�r�n. N� Ku�ran udh�zohet q� t� mirat e k�saj bote Zoti i ka krijuar p�r njeriun dhe ai duhet t�i shijoj� ato�. Kush i ndjek q�ndrimet e Vatikanit p�r probleme t� organizimit shoq�ror do t� vej� re se edhe Kisha k�rkon nj� kombinim t� veprimtaris� prodhuese me nj� drejt�si shoq�rore m� t� madhe n� shoq�rit� e industrializuara per�ndimore.Kurse shpifografi im �do gj� tenton ta vesh� me obskurantizm�m dhe ta fus� n� kall�pet m� torturuese q� i ka m�suar n�p�rmjet instruksioneve q� �me gjas�� ( kusht�zim i parap�lqyer i Kastriotit) ka marr� n� ato kurset e kualifikimit p�r interpretimin jezuit t� historis� e t� realiteteve bot�rrore. 

   Intermezo zhg�njyese 

   Si shqiptar m� vjen keq dhe natyrisht ndjehem dhe disi i turp�ruar q� jan� bashk�shtetas t� mi, e mbase dhe bashk�kombas t� mi q� jan� ven� n� pozita posht�ruese apo padrejt�sie ndaj partis� "Fazilet" dhe drejtuesve t� saj. Kam parasysh rastin e botimit t� palo-librit t� shpifografit tim Kastriot m.....ku sulmohet e p�rgojohet posht�rsisht partia Fazilet dhe Zot�ri Erbakan. Por kam parasysh edhe rastin e gjyqtarit nga Shqip�ria n� Gjykat�n e t� drejtave t� njeriut n� Strasburg, Kristaq Traja, vota e t� cilit ka qen� vendimtare p�r t� dh�n� vendim t� padrejt� ndaj ankes�s s� Partis� Refah kund�r shkeljes s� t� drejtave t� saj nga organet e pushtetit politik e gjyq�sor n� Turqi.

   M� 1 gusht 2001 n� gazet�n "Shekulli" �sht� botuar shkrimi i gazetarit Ervin Baku me titull "Erbakani humbet gjyqin n� Strasburg". Qysh n� krye t� faqes �sht� theksuar "Gjyqtari shqiptar Traja (Kristaq), norvegjezja Greve, turku Tyrmen dhe francezi Kosta, kan� marr� vendim n� favor t� shtetit turk". �sht� e qart� se gjyqtari turk do t� mbante q�ndrim n� favor t� pushtetit t� shtetit t� vet. Nuk �sht� habi q� q� nj� gjyqtar francez t� mos merakoset shum� se i shkelen t� drejtat e njeriut e t� drejtat politike nj� partie, kur kjo parti �sht� islamike. Tashm� jemi m�suar me politikan�t e jurist�t e vendeve nordike q� e kan� v�shtir� t� konceptojn� ndonj� gj� ndryshe nga stereotipet e kall�pet e tyre q� mund t� q�ndrojn� vet�m n� frigorifer�t e koncepteve politike skandinave. Prandaj tharmin e vendimit t� k�saj kat�rsheje q� ka vendosur n� favor t� shtetit turk e n� d�m t� nj� partie politike turke duhet ta k�rkojm� n� gjykimin e nj� gjykat�si shqiptar me emrin Kristaq Traja. Jo aq shum� p�r shkak t� emrit e mbiemrit t� k�tij shtetasi t� Shqip�ris�, ku p�rkat�sia fetare n� vendin me tri fe luan nj� rol t� ve�ant� t� fshehur n� subkoshienc� e arsyetim, por sidomos p�r shkak se njoh q�ndrimet e pik�pamjet e tij politiko-juridike tejet t� ngjyrosura me kozmopolitiz�m n� sip�rfaqe dhe t� tensionuara me antinacionaliz�m n� thell�si, jam i prirur ta perceptoj si t� padrejt� vendimin e k�saj kat�rsheje q� ka b�r� shumic�n. Rezultati i votimit ka q�n�, sipas Ervin Bakut, shum� i ngusht� 4 me 3.

   N� reportazhin e Bakut theksohet "Me k�t� vendim Gjykata e Strasburgut ka prer� edhe mund�sin� e fundit p�r l�vizjen politike islamike".

   Q� lexuesi t� jet� m� n� brend�si t� k�tij diskutimi po sh�noj disa t� dh�na q� i ka p�rm�ndur gazetari Edvin Baku n� shkrimin e tij p�r gazet�n "Shekulli". Partia e Prosperitetit (Refah) e themeluar m� 19 korrik 1983 �sht� shp�rndar� me k�rkes� t� prokurorit t� p�rgjithsh�m t� Turqis� 21 maj 1997 dhe vendim t� Gjykat�s Kushtetuese t� Turqis� m� 16 janar 1998. Arsyeja e k�tij vendimi: �sht� shndrruar n� q�nd�r veprimtarish� n� kund�rshtim me parimin e laicitetit". Kur �sht� marr� ky vendim Partia e Prosperitetit (Refah) ishte n� pushtet n� krye t� nj� koalicioni.

   Kund�r vendimit t� gjykat�s jan� shprehur anglezi Bratza, austriaku Fuhraman dhe qiprioti Lukanides. Pas vendimit p�rfaq�suesi i Partis� s� Prosperitetit, Shefqet Kazan, n� nj� konferenc� shtypi ka faj�suar kryesisht gjyqtarin shqiptar duke ngritur hipotez�n se ai ka vepruar k�shtu meq�n�se shteti turk p�rkrah Shqip�rin�. Kristaq Traja e ka kund�rshtuar k�t� hipotez�. Shefqet Kazan, sigurisht ka gabuar n� vler�simin e tij dhe Kristaq Traja ka th�n� t� v�rtet�n sepse nuk �sht� arsyeja e supozuar nga Kazan q� e ka shtyr� Traj�n t� votoj� kund�r partis� Refah.

   M� e besueshme �sht� se jan� disa nga arsyet q� e shtyjn� Kastriot m... t� v�rsulet kaq shum� kund�r Partis� s� Prosperitetit dhe Erbakanit q� kan� shtyr� edhe Traj�n t� votoj� n� m�nyr�n si ka votuar.

   Nuk dihet si do t� votonte Traja n� qoft� se do t� shqyrtohej ankesa e Partis� Komuniste t� Shqip�ris�, q� u ndalua me ligj nga parlamenti n� vitin 1992. �sht� kureshtje e madhe t� dihet si do t� vepronte Gjykata e Strasburgut po t� shtrohej ��shtja e ndalimit p�r partit� demokristiane t� Europ�s se edhe ato shkelin "parimin e laicitetit". Gjykata e Strasburgut ka dh�n� me shum� gjykim sipas t� drejt�s kanonike (t� kish�s) se sipas t� drejt�s moderne laike.

   Prandaj gjith� katolikocentrist�t si puna e Kastriot m... gjykime si k�to t� Kristaq Traj�s e t� Gjykat�s s� Strasburgut duhet t'i k�naqin. P�rzgjedhja e Kristaq Traj�s p�r t� q�n� gjyqtar shqiptar n� Strasburg �sht� refleks i politik�s n� Shqip�ri, e asaj fryme antiislamike q� �sht� m� zhurmuese n� politik�n e propogand�n e Shqip�ris�. 

    

   115. Shpifografi im e ka ndjer� se trillimet p�r "bised�n tek Erbakan" p�r prejardhjen tartare t� Abdi Balet�s vet�m mund t'i neverisin lexuesit, prandaj ka tentuar t� sajoj� edhe nj� budallall�k plot�sues, interpretimin e mendjes s� tij tyryfyle : "Baleta e identifikon nacionalizmin shqiptar me fundamentalizmin islamik, tuj e njoftur damin q� i sjell k�shtu kauz�s nacionale�. Edhe n� k�t� rast shpifografi im nuk ka th�n� asgj� t� re, por ka p�rs�ritur pallavrat e t� tjer�ve.

   N� kumtes�n e tyre Hysen �obani dhe i ndjeri Shefqet Ndroqi duke analizuar ecurin� historike, rrjedhojat praktike dhe r�nd�sin� fetare, politike shoq�rore t� procesit t� islamizimit nd�r shqiptar� kan� arritur pik�risht n� p�rfundimin e sakt� se �besimi islam �sht� element baz� i nacionalizmit shqiptar�, �pjes� organike e bot�s shpirt�rore shqiptare�, madje �p�r vlerat e besimit islam n� kuadrin e nacionalizmit shqiptar jan� t� vet�dish�m edhe lobet shoviniste serbo-greko-ortodokse�. Ata kan� theksuar me shum� t� drejt� se : � kush e realizon k�t� kuad�r historik e ka t� leht� t� hedh� posht� me p�rbuzje arsyetimet e cekta, snobe t� disa intelektual�ve, qofshin edhe t� kalibrit t� I. Kadares��.

   Edhe m� leht� mund t� hidhen posht� gjepurat q� i shkruan ndonj� �pa kalib�r� fare si shpifografi im, se gjoja Abdi Baleta e barazuaka nacionalizmin shqiptar me fundamentalizmin islamik. Pasi ka b�r� dhe k�t� shpifje shpifografi im l�shon bajg�n m� t� madhe t� �shkenc�s mutfarse�: "Vet�m nj� jo shqiptar mund t'ia b�nte nji t� keqe kaq t� madhe Nacionit t� vet. Un� mendoj se asht tartari Abdi Bah Letah q� simulon shqiptarin Abdi Baleta" Kjo m� jep t� drejt�n q� edhe un� mendoj se n� Shqip�ri ku lindin "gjela me k�t� kat�r k�mb�" "vi�a e lepuj me dy koka" e lloj lloj qeniesh t� p�r�udnuar, madje n� zon�n e Elbasanit, nga Kastriot m... pretendon se ka origjin�n, paskan lindur dhe njer�z-gomer� q� sajojn� �argumente� pall�se si kjo marr�zi. Madje k�to mbeten si� kan� lindur edhe kur p�llasin me z� njeriu "jam tropojan".

   Meq�n�se simpatit� islamike e antiislamike, katolike e antikatolike, ortodokse e antiortodokse, shpifografi im i p�rcakton dhe sipas origjin�s etnike at�here na lind e drejta t� pyesim se ky antiislamik i t�rbuar me origjin� fetare islame dobi� i kujt duhet t� jet� i ndonj� greku, serbi apo italiani katolikocentrist q� �sht� kaq antiislamik dhe kaq antishqiptar sa p�rkrah tezat greke, serbe e katolikocentriste p�r mohimin e kombit shqiptar dhe p�r zhb�rjen e cop�timin e Shqip�ris�?!

   P�r nj� gj� jemi t� sigurt� qysh tani, shpifografi im Kastriot m... �sht� kopil me kopilll�k t� vonuar i nj� propogande t� ndyr� greko-sllave q� �sht� b�r� me koh� kund�r meje. P�r origjin�n time "aziatike" para Kastriot m... ka shkruajtur gazeta "Koha Jon�". Nj� "antropologjist" pervers n�nshkruante me inicialet N.R. n� shkrimin "Balli Komb�tar dhe harem i Sulltanit", botuar n� "K.J" t� dat�s 28 gusht 1993 shkruante: "Pinjoll�t e familjeve t� m�dha pretendojn� se kan� gjak fisnik. Q� ta din� mir� ata dhe populli sulltani i martoi krer�t shqiptar� me grat� e haremit t� tij dhe le ta din� k�t� ballist�t e sotsh�m, n� dejet e tyre nuk rrjedh kurr� gjak arian i shqiptar�ve, por nj� p�rzierje e padenj� sepse nj� st�rgjyshe e tyre ka q�n� patjet�r turke. Dhe vet�m t'i shikosh nga fytyra. Shikoni syt� prej mongoli t� Balet�s, mollzat e k�rcyera t� S.Ball�s dhe Rushen Golemit, buz�t e trasha t� Tomorr Dostit dhe kafkat e tyre t� shtremb�ra e t� �orientuara q� d�shmojn� p�r nj� rac� jo shqiptare, por aziatike" Ja �far� racist�sh qelbanik� katolikocentrist� jan� shfaqur n� Shqip�ri me koh� n� gazet�n e Nikoll Lesit q� tani �sht� padroni i Partis� Demokristiane. Ja n� cil�t gjurm� t� f�lliqura racist�sh katolikocentrist� ec�n shpifografi im.

   N� familjen time nuk �sht� folur asnj�her� ndonj� gjuh� tjet�r ve� shqipes nga sa mbahet mend. Kurse Sk�nder Shkupi turqishten e ka gjuh� t� folur n� familje dhe duke u mbururr me k�t� e siguroi m� leht� (krahas meritave t� Merit�s, bashk�shortes q� ishte funksionarja nr.2 e PD-s� p�r Tiran�n) em�rimin n� postin e ambasadorit n� Turqi. Mir�po ky Sk�nder Shkupi �sht� i vetmi person (pa llogaritur Muj� Bu�papap�n e Spiro Deden q� jan� bashk�pun�tore n� botimin e palo-librit t� Kastriotit) q� �sht� b�r� avokat mbrojt�s i tez�s s� Kastriot m... se "Abdi Baleta e identifikon nacionalizmin shqiptar me fundamentalizmin islamik".

   Edhe Sk�nder Shkupi duket nuk ka haber fare p�r ato problemet q� jan� trajtuar n� seminarin �Mbi rolin e besimit mysliman n� Shqip�rin� paskomuniste� mbajtur n� Tiran� m� 9-12 dhjetor 1994, ku shum� intelektual� kan� sqaruar thjesht� e kuptuesh�m ( prandaj po i referohem k�tij seminari sepse materialet e tij nuk i lodhin njer�zit) se �termi fondamentaliz�m n� truallin ton� �sht� futur nga fqinj�t, p�r q�llime t� caktuara politiko-shovene�, se �ata q� n� na quajn� fondamentalist� n� t� v�rtet� jan� vet� fanatik� t� t�rbuar dhe nuk tolerojn� asnj� fe tjet�r� (shih Ramiz Zekaj �Fondamentalizmi fetar nj� rrym� politike antifetare� f.144)

   At�here si mund ta shpjegoj� ky shpifografi im q� Sk�nder Shkupi t� cilit i ka folur turqisht n� familje e q� i �sht� shkolluar n� Turqi babai b�het po aq antiislamik sa vet Kastriot m... kurse Abdi Baleta, q� ende nuk vertetohet n�se �sht� apo jo tatar, por e ndjen veten vet�m shqiptar, u b�ka "fundamentalist islamik". Konkluzioni �sht� i qart� "antropologjia politike" �sht� teori idioteske. Mendimi nuk determinohet gjenetikisht. Shpifografi im jep nj� prov� se �sht� aberracion (shmangie nga e zakonshmja normale) njer�zor. 

    

   Intermezo z�piste 

   N� shtypin shqiptar qysh her�t jan� botuar shkrime po kaq t� neveritshme mbi �origjin�n aziatike� t� Abdi Balet�s dhe jan� b�r� loj�ra me fjal�t, si k�to q� b�n shpifografi im tani.

   "ZP" m� 15 gusht 1993 ka botuar sshkrimin "�ndrra mbret�ruese e Abdi-Ull Allah-Balet�s" (emri ose pseudonimin e autorit t� shkolluar nuk e kam sh�nuar n� sked�n p�rkat�se). Por edhe ai tip at�here ka ber� nj� shkrim q� ngjan si dy pika uji me disa pjes� t� palo-librit t� Kastriot m... sot. Ose Kastriot m... qysh n� at� koh� st�rvitej n� "ZP" p�r t� b�r� palo-libra si ky i fundit, ose ai tip i at�hersh�m "ZP-s�" tani jep zanatin e ndihmes�n e vet n� ekipet e PD-s�. Dihet se nj� num�r gazetar�sh t� "ZP"-s� kan� kaluar n� sh�rbim n� organet e PD-s� gjat� viteve. Loja e "ZP" n� vitin 1993 dhe e Kastriot m...sot me fjali e emra nga popujt e vendeve lindore e islamike �sht� e nj�jt�.

   Pasakt�sia n� fakte �sht� e ngjashme. Ai tipi q� ka shkruar at�here n� "ZP" p�r vend-lindjen time paraqet krahin�n e Hasit q� t� b�j� shkrimin m� folklorik duke p�rmendur edhe cjept� e famsh�m t� Hasit. Kastrioti fshatin tim e vendos midis Dibr�s e Matit, atje ku nuk �sht�. Shkrimi i "ZP"-s� n� gusht t� vitit 1993 ngjan shum� me nj� shkrim t� PD-s� nj� vit m� von� ku �vog�lushi Abdi Baleta �nd�ron t� b�het i madh duke par� rr�nojat e Sarajeve t� Zogollit n� Burgajet�, ndon�se Guri i Bardh� e Burgajeti jab� t� vendosur n� dy skajet e kud�rt t� lugin�s s� Matit . Tek Kastriot m... kjo sken� �sht� shndrruar n� gjestin e Abdiut nj� vje� e gjys�m q� i rr�mbeu nga koka Haxhi Lleshit kapel�n me yll t� kuq.

   N� "ZP" n� gusht t� vitit 1993 �sht� shkruar ; "Adoleshenti Baleta e ndjeu se f�minia (vini re si p�rdoret f�minia geg�nisht, si e ka qejf Kastriot m...tani A.B) e tij malore do ta �onte drejt teser�s s� komunistit p�r t� ngjitur kuotat e nj� kariere besnik�rie t� vetshpallur kudo e t� sh�nuar me hiperbol�n e bes�s ndaj proletariatit nd�rkomb�tar dhe t� er�s s� Lindjes q� sundon mbi er�n e Per�ndimit". Kjo duket si fjali tipike kastriotmyftarse n� dhjetor 2001. Kastrioti skena t� tilla i vendos n� sht�pin� e Haxhi Lleshit n� vitin 1954. "ZP" n� vitin 1993 b�nte nj� paraleliz�m �Baleta-Luli i Voc�rr�. Kastriot m... n� 2001 b�n paralelizmin �Baleta - Pavlik Morozov�.

   T�r� mllefin shkruesi i vitit 1993 e ka dend�suar n� fjalin�: "Monarkiku parakomunist ose komunisti pasmonarkik Abdi-Ull-Allah Baleta e di se t� kund�rtat bashkohen". Kjo �sht� formula q� pas k�tij shkrimi �sht� p�rdorur pa pushim p�r t� m� sulmuar n� shtypin e PD-s�. Duket autori kalon shpejt nga "ZP" n� gazetat e PD-s�, se pastaj PD qysh at�here kishte bashk�punuar me "ZP" p�r t� sulmuar disa nga njer�zit q� luftonin p�r PD serioze.

   Por edhe m� tipike p�r t� sqaruar se edhe sot sulmohem si n� vitin 1993 �sht� fjalia: "Era e Lindjes kahja islamike e p�rfaq�suar dikur nga Zogu i par� do t� metamorfozohej m� von� nga Baleta i Par� si sulm komunist n� Amerik� dhe nga Baleta i Dyt� si frym�zues specialist i futjes s� Shqip�ris� berishiane n� Konferenc�n Islamike t� Xhihadit t� bekuar, ku kujdestari i dy xhamive i fali k�tij personaliteti t� shkencave okulte nj� q�ndizm� n� zyr�n e triumfit islamik" A nuk duken si fjali t� shkruara tani nga Kastriot m... dhe Sk�nder Shkupi, ose nga ata q� bashk�punojn� n� k�t� nd�rmarrje shpifologjie?!

   "Kujdestari i dy xhamive" �sht� mbreti i Arabis� Saudite. Un� n� vitin 1992 n� Xhida nuk u takova me Mbretin e Arabis� Saudite. Por "ZP" sajonte takim n� zyr�n e tij dhe faljen e nj� q�ndisme kuranike. Kurse Kastriot m... n� dhjetor 2001 sajon n�nshkrimin e "�ekut 20 000 USD" nga Erbakani i Turqis�.

   Trilluesi q� ka p�rpiluar shkrimin e "ZP"-s� t� 15 gushtit 1993 ka t� nj�jtat aft�si trilluese si Kastriot m.... i palo-librit t� vitit 2001. Ja nj� sh�mbull: "Gjat� koh�s ekziliane t� Amerik�s diplomati ka shkuar fshehur te varri i Fan Nolit dhe ia ka zbrazur t� vdekurit nj� filipike vdekjeprur�se (p�r ta vdekur p�r s� dyti) duke lavd�ruar Zogun. Allahu e bekoft� n� jet� t� jet�ve, i cili e vrau Gurakuqin dhe Currin sipas providenc�s hyjnore t� historis�. Madje Baleta �sht� ngash�ryer �ka p�rb�n nj� akt historik". Tani "ZP" p�rpiqet t� b�j� "vler�sime objektive" p�r Zogun, t� duket se njeh e pranon meritat e tij, por harron t� k�rkoj� falje q� ka shkruar pala�oll�qe t� tilla.

   N� fraz�n e m�sip�rme bie n� sy paturp�sia p�r t� g�njyer. Varri i Nolit �sht� n� Boston e jo n� Nju Jork. Kur un� isha ambasador n� OKB nuk kisha t� drejt� t� l�vizja p�rtej kufirit t� nj� rrethi me rreze 25 milje (40 km) nga Rrethi Kolumbus n� Manhatan. Fshehurazi tek varri i Nolit q� ishta qindra kilometra larg nuk shkohej. Mir�po �vajtja fshehurazi� tek varri i Nolit �sht� nj� sajess� gati identike si me �ndales�n n� fshatin Gerasimovka� n� rrethinat e Mosk�s, kur fshati �sht� n� Urale, n� palo-luibrine Kastriot m.... P�rdoret pra e nj�jta teknik� shpifologjie. Dikush e ka ndihmuar Kastriotin t� p�rs�ris� gj�rat.

   "ZP" at�here m� sulmonte se isha mb�shtjell� me flamur monarkik dhe nuk beja nj� pal� p�r t� tjer�t. Pastaj ankohej: "Ai ka ca koh� q� hesht sepse mbyllet n� dhom� vet�m p�r or� t� t�ra si Muhamedi n� shpell� p�r t� d�gjuar dhe shpallur para bot�s kuranin e ri t� monarkizmit bot�ror t� krijuar n� djepin pellazgo-matian t� aventurizmit ballkaniko-europian" K�t� e imiton pik� p�r pik� shpifografi im n� shpifografin� q� shkuan n� dhjeor 2001. Edhe ai ankohet pse un� q�ndroj para kompjuterit n� sht�pi, pse nuk dal t� �irrem n�p�r mitingje si Sali Berisha. Vet�m nj� gj� ka ndryshuar: nuk m� mallkojn� m� se t� t�ra pun�t e mia t� rrezikshme e b�kam p�r monarkizmin. Sepse me monarkizmin e zbutur, pasi i hoq�n dh�mb�t jan� pajtuar edhe PS-ja dhe PD-ja. Por un� edhe tani si n� vitin 1993 sulmohem nga ata q� hiqen si monopolist�t e oksidentalizmit n� Shqip�ri.

   T�r� k�to sulme n� vitin 1993 b�heshin sepse ato dit� n� Tiran� kishte mb�rritur Oborri Mbret�ror dhe i kishte z�n� tmerri si PS-n� dhe PD-n� se mos Baleta po luante ndonj� rol q� u prishte planet t� dy pal�ve. Po n� dhjetor t� vitit 2001 cili ishte shkaku q� rifilluan sulmet identike n�p�rmjet palo-librit t� Kastriot m...?! �far� dyshimi lindi tek t� nj�jt�t xheloz� e ambicioz� politik� q� e rifilluan k�t� fushat�?! 

    

   116. Shpif�si i f�lliqur Kastriot m... k�rkon t� fshihet pas nj� personi anonim dhe q� nuk ekziston, i cili sipas shpifografit paska qen� an�tar delegacioni n� kongresin e Faziletit dhe ka dekonspiruar nga frika n� ambasad�n e Turqis� ato q� ka biseduar Abdi Baleta me Erbakanin.

   N� Kongresin e Faziletit nga Shqip�ria ishin vet�m dy persona Abdi Baleta dhe Hysamedin Feraj dhe askush tjet�r. Kurse n� takimin tek Erbakani ishte vet�m Abdi Baleta pasi Hysamedin Feraj ishte larguar me autobuz nga Ankaraja p�r n� Stamboll, ku duhej t� merrte avionin p�r t'u kthyer sa m� par� n� Tiran�.

   K�shtu p�rve� Abdi Balet�s dhe Hysamedin Ferajt nuk kishte asnj� "an�tar delegacioni" q� t� shkonte e t� b�nte denoncim n� ambasad�n e Turqis�. Hysamedin Feraj nuk ishte as n� takimin tek Erbakani. Mbetet q� Abdi Baleta t� ket� shkuar n� ambasad�n e Turqis� t� denonconte bised�n q� ka b�r� tek Erbakani. Mir�po dhe kjo mund�si p�rjashtohet sepse Kastriot m... shkruan "Un� e njoh k�t� person dhe kam p�rshtypjen se ka th�n� t� v�rtet�n". Meq�n�se Kastriot m... nuk beson n� asgj� nga ato q� them shkruaj e b�j un�, at�here nuk mund t� jem un� ai q� kam shkuar n� ambasad�n e Turqis� t� denoncoj veten?

   At�here kush mund t� ket� q�n� ky denoncues? Me siguri ndonj� provokator q� ka shkuar n� ambasad� p�r t� shpifur kund�r meje, p�r t� m� paraqitur mua si "armik shqiptaro-islam i pushtetit laik t� Turqis��. 

    

   117. Shpifografi im n� f.80 t� palo-librit ka ven� pjes�n "Baleta antiturk".

   "Duket paradoksale" shkruan vet� ai. Por menj�her� shpjegon: "Turqia tek e cila shkon p�rkushtimi i Balet�s nuk asht Turqia moderne per�ndimore dhe e zhvillueme, Turqia laike e Mustafa Kemalit, por asht Turqia mesjetare, teokratike, e prapambetur e Erbakanit e cila k�rkon ta kthej� Turqin� moderne n� koh�n e Abdyl Hamidit".

   Pra shpifografi im m� "portretizon� me "profilin" q� m� ben si progrek kur kund�rshtoj shovinizmin grek n� drejtim t� Shqip�ris�, si antiturk kur nuk gjykoj nj�soj si Kristaq Traja p�r t� drejt�n e partis� islamike n� Turqi, si antiamerikan kur nuk pajtohem me ato pjes� t� politik�s amerikane q� u b�jn� d�m shqiptar�ve, si antishqiptar kur nuk pajtohem me parull�n "jam tropojan", si antigeg� kur them se tosk�t jan� shqiptar� dhe problemet krahinore, sidomos ato Jug�-Veri, q� realisht ekzistojn� nuk i trajtoj si probleme antagoniste m� t� acaruara se provokimet nd�rnacionale shqiptaro-greke e shqiptaro-serbe n� Ballkan. K�shtu un� kam lumturin� q� shpifografi im t� m� b�j� profilin politik m� negativ q� mund t� b�het. Kjo e thjeshton problemin, sepse ata q� mund t� binden se �'p�rbind�sh i mjerimit njer�zor �sht� shpifografi im do t� besojn� p�r mua vet�m t� kund�rtat e shpifjeve t� trillimeve t� tij. Prandaj po shkruaj edhe un� q� t'u leht�soj njer�zve t� kuptojn� t� v�rtet�n.

   Shpifografi im �nd�rron q� luft�n kund�r islamizmit n� frym� kryq�zatore, rikonkuistadore e inkuizicioniste q� p�rpiqet t� nxis� n� Shqip�ri ta shtrij� mund�sisht edhe n� Turqi e kudo n� bot�, sepse k�shtu mund t� p�rparoj� n� radh�t e "Internacionales s� Zez�". Prandaj del ithtar i Turqis� Kemaliste kund�r "Turqis� Erbakaniste�, si� �sht� ithtar i "Geg�ris� katolikocentriste" kund�r "Tosk�ris� helenike" n� Shqip�ri. Ja pra kush i v� afiliacionet e fanatizmit fundamentalist fetar mbi nacionalizmin e kombin e vet. 

    

   118. N� faqen 122 shpifografi im rikthehet edhe nj� her� tek marr�dh�niet Baleta-Erbakan dhe shkruan: "Abdi Baleta i asht betu Erbakanit si Ballaban Pash� Badera Sulltanit se do ta �arte edhe kujtimin e Skanderbeut".

   Sipas k�tij truthari e mendjetharti un� e urrej Sk�nderbeun jo ma pak se Nan� Terez�n. Kurse Kastriot m.... Sk�nd�rbeun e do m� shum� se baban� e vet (n� qoft� se e ka njohur dhe e di ku �sht�), kurse N�n� Terez�n sigurisht e ka m� p�rzem�r se n�n�n e vet, n� qoft� se ka patur ndonj�her� respekt p�r k�t� t� dyt�n.

   Edhe nj� her� shpifografi im i �sht� drejtuar p�r ndihm� fjal�s �thuhet� q� t� mos pohoj� vet� se po g�njen. Ja si ka shkruar �Thuhet se n� takimin e sip�rthan� me Erbanin, Baleta i asht betu k�tij t� fundit se ka me e shkrim� kujtimin e Skand�rbegut, q� asht simbol i ndamjes s� shqiptar�ve prej bot�s islame dhe i lidhjes s� tyre me Per�ndimin�.

   Betim t� till� nuk kam pse t� b�j para askujt sepse Sk�nd�rbeu nuk realizoi dot as nj�r�n, as tjetr�n. Pas vdekjes s� Sk�nd�rbeut shqiptar�t me apo pa dashje u lidh�n me bot�n islame, madje n� at� m�nyr� q� nuk i ndan dot asgj�. Sk�nderi nuk arriti t� lidhte shqiptar�t me Per�ndimin, sepse Per�ndimi asnj�her� nuk e ka dashur nj� gj� t� till�. P�r k�to t� v�rteta asht e kot� t� diskutojm� m� gjat� me k�do qoft�. Kush s�ka sy t� shoh� e tani t� gjykoj� nuk e ndihmojm� dot.  

    

   119. P�r ta mb�shtetur shpifjen p�r k�t� betim timin para Erbakanit (t� cilit as i bie fare n� mend se ��mendojn� e �far� diskutojm� ne k�tu n� Shqip�ri p�r Sk�nd�rben�, t� cilin n� Turqi t� gjith� e quajn� vet�m nji �ka�ak arnaut�.

   Shpifografi im �sht� munduar t� spekulloj� pak me komentet q� kemi b�r� me rastin e vendosjen s� momentit t� Sk�nd�rbeut n� Prishtin�

   �sht� pun� e shpifografit ta vler�soj� se i p�lqen atij k�t� gj�. Un�, koleg�t e mi, gazeta �Rim�k�mbja� kemi paraqitur hapur pik�pamjet tona p�r k�t� histori t� �patriotizmit folklorik� q� u pompua shum� nga ata q� e nis�n dhe e bitis�n k�t� pun�. Madje n� redaksin� ton� kan� mb�rritur dhe ankime se t� tjer� ishin ata q� e hodh�n iden� e ngritjes s� monumentit n� Prishtin�, t� tjer� ishin ata q� e p�rvet�suan p�r reklam� e interesa t� tjera. N� k�to diskutime s�kemi hyr� e nuk kishte p�rse t� hynim.

   Kastriot m..... m� n� fund �sht� g�zuar m� veten e vet se n� nj� nga ato citate q� ai nxjerr nga shkrimet e mia dhe q� n� asnj� rast nuk i sh�rbejn� p�r t� mb�shtetur shpifjet e keqinterpretimet e tij ka mundur t� v�r� re se un� nuk kam p�rmendur emrin e autorit t� nj� letre t� d�rguar nga Kosova me mendime q� nuk i lezetojn� Kastriot m.... p�r pun�n e vendosjes s� monumentit t� Sk�nd�rbeut n� Prishtin�.

   Duke menduar se dhe t� tjer�t b�jn� si ai q� trillojn� fakte pa burim shpifografi im ka nxituar, si n� at� rastin kur dhija i thot� deles � ta pash�� dhe ka shkruar : �Baleta nuk thot� se kush ia ka �u k�t� let�r, cili na qenka ky shqiptar i Kosov�s q� nuk d�shiruaka q� t� vihet monumenti i Heroit Nacional n� Kosov�? Mos ndoshta asht miku i Balet�s, kryetari i Partis� Drejt�sia Islame t� Kosov�s, Sulejman �erkezi, mbiem�r ky q� ban t� dyshimt� p�rkat�sin� nacionale t� tij?� S�pari p�r lexuesin po theksoj se shpifografi im ka shpifur k�tu edhe p�r Partin� e Drejt�sis� n� Kosov�, e cila n� em�rtimin e saj nuk e ka fjal�n �Islame�.

   Q� t�i dal� �meraku� shpifografit dhe kryesisht ndonj� lexuesi q� mund t� ndikohet prej tij, po e sqaroj pak m� gjat� faktin e �letr�s nga Kosova�. Fjala �sht� p�r kopjen e nj� shkrimi prej 2 faqesh t� daktilografuara me okelio �Gjurm�ve t� shkrimeve� dhe titull:

   �A. Baleta: Sk�nd�rbeu vrau shqiptar� mysliman��

   �M.Krasniqi:�T�i ngrihet statuj� Sk�nd�rbeut n� Prishtin��.

   Autori i shkrimit �sht� Rashid Krasniqi, gazetar, veteran i Nacional Demokracis� Shqiptare n� Prishtin�.

   N� k�t� shkrim autori �sht� shprehur n� m�nyr� shum� pozitive p�r shkrimet q� kisha b�r� un� p�r k�t� ��shtje prandaj �muam m� mir� t� mos e botonim. As n� k�t� rast nuk ka fat shpifografi im p�r t� m� z�n� �gafil�. P�rsa i p�rket mikut tim Sulejman �erkezi, meq�n�se un� tashm� i kam njohur mir� q� ty edhe Sulejmanin edhe Kastriot m..... mund t�i them lexuesit se ky Kastrioti nuk vlen p�r kombin as sa nj� pal� k�puc� t� grisura nga k�mb�t e Sul�s.

   Besoj se lexuesi e ka t� qart� se k�to i shkruaj p�r t�, jo se i duhet ndryshuar mendja shpifografit tim q� t� heq� dor� nga marr�zit� p�r t�i shpjeguar bindjet dhe q�ndrimet politike me prejardhje t� dyshimta etnike.

   Mendimet tona, p�r vendin e rolin e Sk�nderbeut n� historin� e Shqip�ris� dhe p�r interesat e sotme t� shqiptar�ve n� vler�simin e figur�s e t� vepr�s s� heroit komb�tar Sk�nderbeut i kemi shpjeguar aq qart� e n� m�nyr� t� plot�, qoft� Hysamedin Feraj qoft� un�, sa nuk e vlen t� zgjatem me pik�pamjet tuafe q� tjerr trash� e trash� Kastriot m... Sk�nderbeun e duam dhe e vler�sojm� si hero komb�tar t� shqiptar�ve, jo si kalor�s t� krishterimit, as si kryqezatar, sikurse duan katolikocentrist�t. K�t� e kemi b�r� e do ta b�jm� kur v�rtet� k�t� debat serioz, jo kur t� p�rrallis� Kastriot Myftaraj, q� nuk merret vesht �far� thot�. Pajtohem me Hysen �obanin dhe t� ndjerin Shefqet Ndroqi q� kan� shkruar thjeshte sakt� se � Shqiptar�t me Sk�nderbeun n� krye luftuan kund�r pushtuesve osman�. Kjo luft� kishte karakter mbrojt�s-�lirimtar dhe asnj�her� fetar, si� duan ta interpretojn� disa. Kjo luft� pa dyshim ka qen� dhe mbetet thelbi i nacionalizmit shqiptar. Ajo mbolli iden� e bashkimit komb�tar e t� qenit popull, ide q� nuk u shuan kurr�, megjith�se poushtimi osman vazhdoi m� se 500 vjet�

   Nuk e dinja q� Sk�nderbeu i kishte dh�n� p�r grua motr�n Gjergj Brankov�it t� serb�ve. Mir� b�ri Kastriot m... q� na e tha dhe k�t� Kapllan Resuli ka shkruar se Sk�nderbeu dhe korespondenc�n e mbante serbisht. Le ta sqarojn� historian�t. Po te jet� e v�rtet� kjo �sht� nj� gj� e keqe.

   Por asgj� e till� nuk ndryshon faktet themelore q� Sk�nderbeu duhet vler�suar nga shqiptar�t si heroi i tyre komb�tar, por jo n� at� m�nyr� si� k�rkojn� katolikocentrist�t q� t� fryjn� disa mite p�r Sk�nderbeun p�r t� justifikuar n� em�r t� tij fushat�n e tyre p�r kthimin e mysliman�ve shqiptar� n� katolik� dhe p�r ta paraqitur Sk�nderbeun si ideologun e Europ�s s� Bashkuar qysh n� shekullin e XV, apo si ithtar t� tezave t� Kadares� e p�r�artjeve t� katolicentrist�ve t� sot�m qysh p�rpara 5oo vjet�sh. Sk�nderbeu i till� nuk i duhet kombit sot, sikurse nuk do t�i duheshin as l�vdatat p�r Pjet�r Bogdanin apo N�n� Terez�n me t� cilat katolikocentrist�t i duan t� formojn� �trinitrin� e shenjt�� t� figurave kryesore katolike t� historis� s� Shqip�ris� p�r t� imponuar strategjin� e tyre p�r revanshizmin fetar n� Shqip�ri.

   T�r� debati yn� kund�rshtues rreth k�tij q�ndrimi zhvillohet, si dhe rreth aspektit tjet�r p�r t� p�rdorur k�to figura si justifikim p�r t� v�n� panballkanizmin e bashk�punimin me armiqt� shekullor� t� shqiptar�ve, fqinj�t, mbi nacionalizmin shqiptar dhe kund�rshtimin e shovinizmave fqinj. 

    

   120. Shpifografi im e ka shnd�rruar n� mani t� tij q� ta nxij� e ta kthej� n� t� kund�rt�n e vet �do gj� q� b�j un�. Ai �sht� i gatsh�m t� v�rsulet edhe kund�r diplomat�ve per�ndimor� e diplomacis� per�ndimore n� rast se v�ren ndonj� kontakt timin me k�ta. �sht� nj� maniak i pap�rmbajtur n� trillime vet�m e vet�m q� �do gj� q� ka lidhje me mua ta nxjerr� t� gabuar, djall�zore.

   Tipike n� k�t� drejtim �sht� pjesa e palo-librit e titulluar �Baleta dhe diplomacia franceze� (fq. 158-159). Shpifografi k�tu tregohet shum� i mllefosur q� un� p�rmend her� pas here n� shkrimet e mia librin �E paharrueshmja Shqip�ri. Kujtime t� nj� kohe t� v�shtir� 1966-1968�, t� cilin un� e kam p�rk�thyer nga fr�ngjishtja n� shqip dhe e kam botuar n�p�rmjet Sht�pis� Botuese �Toena� n� vitin 1996. Si p�r inat t� shpifografit tim n� koopertin�n e par� t� k�tij libri �sht� nj� fotografi e bukur e monumentit t� heroit ton� komb�tar Sk�nd�rbeut n� sheshin q�ndron t� Tiran�s ku duket qart� flamuri komb�tar (jo flamuri i krisht�rimit si� thot� Sali Berisha p�r k�naq�sin� edhe t� Kastriot Myftarajt e t� katolikocentrist�ve maniak� si ky).

   Si p�r inat t� shpifografit tim un� ka tashm� 6 vjet q� jam bashk�pun�tor i rregullt, gati i p�rditsh�m i gazet�s m� t� madhe e m� t� p�rhapur n� gjuh�n shqipe �Bota Sot� n� krye t� s� cil�s q�ndron si vul� nj� kok� e Sk�nd�rbeut. Tanim� un� jam veteran i k�saj gazete. Si p�r inat t� shpifografit tim me votim t� lexuesve n� vitin 1997 mora �Oskarin� e �Bota Sot�, m� sakt� ��mimin Sk�nderbeu� p�r publicistik� q� �sht� materializuar me nj� kok� t� art� t� Sk�nd�rbeut. Sipas mjaft studiuesve m� takon t� jem nga vend � lindja e Sk�nd�rbeut.

   Libri �E paharrueshmja Shqip�ri� �sht� shkruar nga ish-diplomati francez n� Tiran�, Emil Ginar, me t� cilin un� mbaj miq�si edhe 40 vite pasi jemi njohur p�r shkak t� veprimtaris� son� diplomatike. Mir�po kjo gj� na e irrituaka shum� shpifografin tim, i cili kalon n� faza maniako-depresive gjat� shpifologjis� s� tij dhe sajon m�kate qesharake jo vet�m p�r mua, por edhe p�r diplomacin� franceze. Ai n� k�to �aste i trajton edhe diplomat�t francez� si t� ishsin �fundamentalist� islamik�� turq apo arab� vet�m pse ata kan� kontakte e marr�dh�nie normale njer�zore me mua. Atij i pjell mednja gjepura mosntruoze edhe p�r marrdh�niet e mia me diploamt�t francez�. Kjo gj� flet shum� se si mund t� jet� karakteri i posht�r i nj� shpif�si dhe shpifografi.

   Ja si shkruan shpifografi: �Baleta e ka p�rk�thyer k�t� lib�r, me gjas�, p�r faktin s� Ginar e p�rmend n� nj� rresht Balet�n si nj� nga funksionar�t shqiptar� q� ka shprehur n� konfidenc� dashamir�si p�r diplomacin� franceze�. Kjo e t�rbon shpifografin tim i cili mua tenton t� m� portretizoj� vet�m si �fundamentalist islamik�, si antiper�ndimorin e antiamerikanin m� t� madh t� t� gjith� kohrave n� trojet shqiptare, aq sa qenkam b�r� edhe antiataturk kur �sht� puna p�r Turqin�.

   Shpifografi im duket e urren gati sa mua e Hysamedin Ferajn, ish diplomatin francez, ve�an�risht p�r at� fjali t� shkurt�r q� ai, Kastriot m..., nuk ka guxuar ta citoj�. N� faqen 61 t� librit t� Ginarit, botim n� gjuh�n shqipe, ju t� nderuar lexues mund t� gjeni k�to rreshta � M� ndodhte t�i thoshja shpesh kujdestares s� f�mij�ve tan�: �S�kemi ��t� b�jm� fare me k�t� vend, m� mir� t� largohemi�. Ajo p�rgjigjej gjithnj� nj�soj: �Q�ndroni, po t� mos ishit ju k�tu, do t� ishte dhe m� keq, p�r shkakun tuaj ata nuk guxojn�....�. Nj� dit� ia b�ra t� nj�jt�n v�rejtje nj� funksionari t� lart� t� Ministris� s� Jashtme, Abdi Baleta, q� m� von� u b� ambasador i Shqip�ris� n� OKB, i cili m� tha: �Ju kuptoj, megjithat� q�ndroni, p�rsa koh� q� ju jeni k�tu ne jemi m� t� qet��.

   Nuk duron dot shpifografi im q� nj� diplomat per�ndimor t� b�j� d�shmi t� till� p�r nj� q�ndrim timin kaq proper�ndimor n� vitet e revolucionit kulturor komunist n� Shqip�ri. Prandaj shpifografi im, �ithtari i p�rgj�ruar i Per�ndimit� (n� t� v�rtet� vet�m i katolikocentrizmit, jezuit, �Internacionales s� Zez�� dhe �Gestapos s� Kish�s�), i v�rsulet Franc�s p�r inatin tim: �Por Franca �sht� i vetmi vend per�ndimor me t� cilin regjimi komunist kishte marr�dh�nie speciale ngase ai ishte vendi q� e vizitojshin privatisht udh�heq�sit e lart� komunist�. Del se edhe Baleta ka pas lidhje konfidenciale me diplomacin� franceze qysh n� vitet e gjasht�dhjet��. Po si t� mos kishte lidhje t� tilla Baleta me diplomacin� franceze n� ato vite, kur ishte p�rgjegj�s i sektorit p�r marr�dh�niet me Franc�n dhe m� pas drejtor i drejtoris� s� vendeve t� Europ�s Per�ndimore? Si t� mos kishte Baleta �lidhje konfidenciale�, q� n� fakt ishin rrept�sisht zyrtare kur nj� tip si Kastriot m.... q� ende nuk dihet se kush �sht� e kujt i sh�rben del e mburret tani me shkrime publike se �sht� i lidhur me t� gjitha sh�rbimet e spiunazhit n� bot� dhe tek ky raportojn� t� gjitha spiunazhet e bot�s?!! 

    

   121. Tem�n e �lidhjeve konfidenciale� t� Balet�s me diplomacin� franceze maniaku i shpifologjis� Kastriot m.... e prek q� t� hap� rrug�n p�r shpifjen: �Ndoshta asht fal� k�tyre lidhjeve q� vajza e Balet�s, Linda Baleta, ish korespondente e gazet�s �Bota Sot� n� Tiran� (nacionalizmi me gjas� �sht� biznes familjar p�r Balet�n sepse edhe selia e redaksis� s� �Bota Sot� n� Tiran� asht ajo e kunat�s s� tij, p�r t� cil�n gazeta paguan nj� qera mjaft t� lart�) siguroi nj� pun� me pages� shum� t� nalt� n� Administrat�n e UNMIK, n� koh�n e Kushnerit dhe pik�risht n� Mitrovic�n veriore t� kontrolluar nga serb�t�.

   A e vini re t� nderuar lexues se me �far� metodash t� poshtra prej njeriu horr dhe gjysm� injorant i parashtron ngjarjet e gj�rat p�r opinionin publik, ky shpifografi im? Kur g�njen ai p�rdor gjithmon� �thuhet se...�, kur shtremb�ron e interpreton posht�rsisht p�rdor gjithmon� fjal�t �me gjas��. Ai me njohurit� e tij t� �ala n� gjuh� angleze kujton se po m� godet r�nd� duke shkruar �nacionalizmi p�r Balet�n me gjas� �sht� biznes familjar�. Dhe un� po i them : � sigurisht q� nacionalizmi p�r Balet�n �sht� biznes familjar� n� kuptimin m� t� gj�r� t� k�saj fjale dhe jo vet�m n� at� kuptim q� di ai. Biznes nuk do t� thot� vet�m �tregti�, si� kujton shpifografi. Biznes do t� thot� n� radh� t� par� ajo me t� cil�n njeriu merr, puna t� cil�s i p�rkushtohet.

   N� k�t� kuptim shpifografit tim mund t�i them at� shprehjen q� p�rdorin amerikan�t � it is not yur bussines� ( s��sht� puna t�nde) t� fus�sh hund�t n� qirat� e zyrave t� gazetave, n� ��shtje q� nuk paraqesin interes publik. Ai q� fut hund�t e tij qurrashe n� gj�ra t� tilla at�her� p�r �businnes� t� tijin ka hafijell�kun, mynafikll�kun, posht�rsin�, provokimin. Edhe p�r k�t� do t� jap sqarim m� t� shkoqitur pak m� posht�, kur t�u vij� radha atyre gj�rave q� nuk ka qejf t�i dij� as Sk�nder Shkupi , � gj�rave intime�.

   Kurse un� do t� them se nuk �sht� aspak �me gjas�� por me siguri ky njeri, shp[ifografi im, u b�n sh�rbime t� ndyra atyre q� ka dhjet� vjet q� i v�rsulen si bisha t� t�rbuara nacionalizmit shqiptar dhe shqiptar�ve q� duan t� b�jn� sado pak p�r k�t� nacionaliz�m. 

    

   Intermezo fishkulluese 

   Para se t� pun�sohej n� Kosov� vajza ime, emrin e s� cil�s guxon ta p�rgojoj� nj� goj� e ndyr� si ajo e Kastriot m.... q� sipas zakonit shqiptar n� rastet kur vinte t� sillte n� banes�n time shkrimet e tij, ia kam v�n� p�rpara nj� got� raki, nj� got� uj� e nj� filxhan kafe, atje jan� pun�suar shum� djem e vajza nga Shqip�ria. Meq�n�se ky bastard i shoq�ris� shqiptare n� palo�librin e tij merret me k�si provokimesh, q� jan� gati t� nj�jta me ato q� b�ri para tij Hamit Fazliu n� Prishtin�, at�here duhet t�i kujtoj se m� par� duhej t� kishte trajtuar rastin e vajz�s dhe dhendrrit t� Sali Berish�s, prestigjin politik t� t� cilit ka marr� p�rsip�r ta restauroj� e ta lart�soj� shpifografi im.

   Sali Berish�s t� mos i vij� keq q� po p�rmend rastin e vajz�s e dh�ndrrit t� tij, sepse palo-libri i Kastriot m.... �sht� botuar n�n kujdesin e Muj� Bu�pap�s, njeriut t� pun�ve t� err�ta propgagandistike t� Sali Berish�s.

   Kur gazeta �ZP� e p�rgojoi vajz�n e Sali Berish�s, si� p�rgojon Kastriot m.... vajz�n time sot, un� edh

   (Message over 64 KB, truncated)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.