Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

öðrendikki

Expand Messages
 • Hakan Bursa
  Öğrendik ki... Yumuşak kelimeler kullanmak, onları yutmamız gerektiğinde işimizi kolaylaştıracaktır. Kibar olmak, haklı olmaktan çok daha önemli.
  Message 1 of 1 , Jan 2, 2005
   ��rendik ki...

   Yumu�ak kelimeler kullanmak, onlar� yutmam�z gerekti�inde i�imizi
   kolayla�t�racakt�r.
   Kibar olmak, hakl� olmaktan �ok daha �nemli.
   �nkar edip i�imizde saklad���m�z �eyler ger�ekli�inden hi�bir �ey
   kaybetmiyor
   Hayat �artlar� bizi ne kadar ciddi g�r�nmeye zorlasa da, herkes
   ��lg�nl�klar�n� payla�acak birini ar�yor .
   En b�y�k pi�manl�k, birine son bir kez "seni seviyorum" diyememi�
   olmakt�r.
   Parayla "klas insan" olunmuyor.
   G�n i�inde ba��m�za gelen k���c�k �eyler g�n sonunda koca bir mutluluk
   hissettiriyor.

   Biriyle dala�t���m�zda tek ba�ard���m�z onun bize daha �ok zarar
   vermesini sa�lamakt�r.
   Her yaray� saran zaman de�il sevgidir.
   Olgunla�man�n en k�sa yolu bizden daha zeki insanlardan �evre
   edinmektir.
   A��k oldu�unda ne yaparsan yap gizleyemiyoruz.
   Birine a��k oldu�umuz ana kadar, hi� kimse m�kemmel de�ildir.
   F�rsatlar asla yok olmaz. Bizim ka��rd�klar�m�z� yakalayan biri daima
   olacakt�r.
   Bir g�l�mseme, daha g�zel bir g�r�nt�ye kavu�man�n bedava y�ntemidir.
   Nas�l hissedece�imizi kontrol edemesek de, o hislerle nas�l ba�a
   ��kaca��m�z� kontrol edebiliriz.

   Hepimiz zirvede olmak isteriz, ama asil keyif oraya t�rman�rken
   ya�ad�klar�m�zdad�r.

   Kimseyi sizi sevmeye zorlayamazs�n�z ama kendinizi sevilecek insan
   yapabilirsiniz, gerisini kar�� tarafa b�rak�rs�n�z.

   G�veni geli�tirmek y�llar al�yor, y�kmak bir dakika.

   Hayat�nda nelere sahip oldu�un �nemli de�il, kiminle oldu�un �nemli.

   Sevimlilik yaparak 15 dakika kazanmak m�mk�n; ama sonras� i�in bir
   �eyler bilmek gerek.

   Kendini en iyilerle k�yaslamak de�il, kendi en iyinle k�yaslamak sonu�
   getirir.

   �nsanlar�n ba��na ne geldi�i �nemli de�il, o durumda ne yapt�klar�
   �nemli.

   Ne kadar k���k dilimlersen dilimle her i�in iki y�z� var.

   Olmak istedi�im insan olabilmem �ok vakit al�yor.

   Kar��l�k vermek d���nmekten �ok daha basit.

   B�t�n sevdiklerinle iyi ayr�lman gerek. Hangisi son g�r��me olacak
   bilemiyorsun.

   "Bittim" dedi�in andan itibaren pilinin bitmesine daha �ok var.

   Sen tepkilerini kontrol edemezsen tepkilerin hayat�n� kontrol eder.

   Kahraman dedi�imiz insanlar bir �ey yap�lmas� gerekti�inde yap�lmas�
   gerekeni �artlar ne olursa olsun yapanlar.

   Affetmeyi ��renmek deneyerek oluyor.

   Baz� insanlar sizi �ok seviyor ama bunu nas�l g�sterece�ini bilemiyor.

   Ne kadar ilgi ve ihtimam g�sterseniz de baz�lar� hi� kar��l�k vermiyor.

   En iyi arkada�la s�k�c� an olmaz.

   D��t���n anda seni tekmeleyece�ini d���nd�klerinden baz�lar� kald�rmak
   i�in elini uzat�r.

   �ki insan ayn� �eye bak�p tamamen farkl� �eyler g�rebilir.   A��k olman�n ve a�k� ya�aman�n �ok �e�idi vard�r.

   Her �artta kendisiyle d�r�st kalanlar daha uzun yol y�r�yor.

   Hi� tan�mad���n insanlar, iki saat i�inde senin hayat�n� de�i�tirir.

   Anlatmak ve yazmak ruhu rahatlat�r.

   Duvarda as�l� diplomalar insani insan yapmaya yetmez.

   A�k kelimesi ne kadar �ok kullan�l�rsa, anlam y�k� o kadar azal�r.

   Kar��ndakini k�rmamak ve inan�lar�n� savunmak aras�nda �izginin
   nereden ge�ti�ini bulmak zor.

   Ger�ek arkada�lar aras�na mesafe girmez. Ger�ek a�klar�n da!

   Tecr�benin ka� ya� g�n� partisi ya�ad���n�zla ilgisi yok, ne tur
   deneyimler ya�ad���n�zla var.

   Aile hep insan�n yan�nda olmuyor. Akraban�z olmayan insanlardan ilgi,
   sevgi ve g�ven ��renebiliyorsunuz. Aile her zaman biyolojik de�il.

   Ne kadar yak�n olursa olsunlar en iyi arkada�lar da ara s�ra �zebilir.
   Onlar� affetmek gerekir.

   Bazen ba�kalar�n� affetmek yetmiyor. Bazen insan�n kendisini
   affedebilmesi gerekiyor.

   Y�re�iniz ne kadar kan a�larsa a�las�n D�nya sizin i�in d�nmesini
   durdurmuyor.

   �artlar ve olaylar, kim oldu�umuzu etkilemi� olabilir. Ama ne
   oldu�umuzdan kendimiz sorumluyuz.

   �ki ki�i m�naka�a ediyorsa bu birbirlerini sevmedikleri anlam�na
   gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlam�na gelmez.

   Her problem kendi i�inde bir f�rsat saklar ve problem f�rsat�n yan�nda
   c�ce kal�r.

   Sevgiyi �abuk kaybediyorsun, pi�manl���n uzun y�llar s�r�yor.


   Veee...

   ��rendik ki...

   Zaman al��may� ��retir, ama unutmay� asla

   _________________________________________________________________
   1 Gigabyte depolama alani ile yer sikintisi �ekmeyin!
   http://odeme.hotmail.com.tr
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.