Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

operating system

Expand Messages
 • Samuel Murray
  ... Sameul: Ek dink as Ringo aangesluit het, moet hy vir verduidelik waar vlakte en werkoor vandaan kom. Ek ken dit as n bedryfstelsel.
  Message 1 of 1 , Dec 9, 2001
  • 0 Attachment
   > Ringo Gehrhardt by dai_co_za@... stuur die volgende term:
   >
   > operating system
   > = werkoorvlakte , werkstelsel
   >
   > soos windows , linux ensv.
   >
   Sameul:
   Ek dink as Ringo aangesluit het, moet hy vir verduidelik waar "vlakte" en
   "werkoor" vandaan kom. Ek ken dit as 'n bedryfstelsel.   **********************************************************************
   Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
   action in reliance upon, this information by persons or entities other than
   the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
   error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
   conclusions and other information in this message not related to the
   official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
   understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
   sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
   for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
   message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
   Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
   be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
   Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

   Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
   na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
   entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
   verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
   Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
   verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
   Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
   Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
   werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
   voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
   Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
   hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
   skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
   die kopiereg van die boodskap.
   **********************************************************************
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.