Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

100Minë Corma...

Expand Messages
 • Juan Pablo Romo
  Jul 21, 2000
   I don't speak a very good quenya, but I translated the ring poem.
   Please let me know about all the mistakes that you find.

   Cormar neldë i Eldaranin undu fanyarë,
   Otso i Casarceruin ondomardentassen,
   Nertë i Firin firië _________,
   Minë i Lónaherun lónamahalmaryassë
   Mordor ardassë yassë huini caitar.
   Minë corma turier ilyë të, minë corma tuvier të,
   Minë corma _______ ilyë të, ar morniessë ________ të
   Mordor ardassë yassë huini caitar.

   (doomed to die= "firië ____" or "_____ firië"...?)
   (to bring= ?)
   (to bind= ?)
   (shadows= huinë, huini, lumbë...?)
   Where do I use the article "i"?