Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

NIEUW ! Opera Omnia III :een verzameling historische en heemkundige opstellen uit "Het Land van Thorn"

Expand Messages
 • Mathieu Kunnen
  Verschijnt op 10 december 2005: OPERA OMNIA III Een verzameling historische en heemkundige opstellen Deze uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring Het
  Message 1 of 2 , Nov 30, 2005
   Verschijnt op 10 december 2005:   OPERA OMNIA III
   Een verzameling historische en heemkundige opstellen   Deze uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn" bevat elf artikelen, handelend over aspecten van geschiedenis en heemkunde in het werkgebied van het Land van Thorn. In grote lijnen omvat het grensoverschrijdende Land van Thorn de plaatsen Thorn, Ittervoort, Neeritter, Haler, Hunsel, Ell, Stramproy, Grathem, Kelpen-Oler, Baexem, Beegden, Heel, Panheel, Pol, Wessem, Kinrooi, Molenbeersel, Kessenich, Geistingen, Ophoven, Heppeneert en Neeroeteren. Historische verbondenheid, een brede geografische basis en grote toegankelijkheid zijn de kernpunten welke uiteindelijk de grenzen van het werkgebied hebben bepaald.

   De bundel is een vervolg op de reeds eerder verschenen delen I en II van Opera Omnia, waarvan nog exemplaren leverbaar zijn tegen een speciale prijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris Peter Roost, tel. 0031-(0)475-565132.   De artikelen hebben een zeer gevarieerd karakter en hebben betrekking op eigen dorp of streek. Zij zijn geschreven door auteurs die hun sporen op het gebied van de geschiedschrijving en/of heemkunde ruimschoots hebben verdiend.   Het boek, dat 'genaaid gebrocheerd' wordt uitgevoerd in een formaat van 160 x 220 mm, telt bij benadering 400 pagina's en is rijk geïllustreerd met foto's en andere afbeeldingen, die een ondersteuning vormen van de tekst. Daarnaast zijn alle artikelen voorzien van een - vaak zeer gedetailleerd - notenapparaat, hetgeen voor geïnteresseerden die nader onderzoek willen doen naar bepaalde onderwerpen een goed hulpmiddel kan zijn.

   Bert Stoffels uit Opitter-Bree zorgde voor de vormgeving en verdere afwerking.

   ISBN 10: 90 80 21 09 51 - ISBN 13: 97 89 08 02 10 950   De prijs van het boek bedraagt bij intekening (tot 31 december 2005) ? 17,50 ; daarna wordt een prijs gehanteerd van ? 20,-- (excl. verzendkosten ad ? 3,50 per ex.).   Intekening kan gebeuren door middel van inzending of inlevering van het bijgevoegde bestelformulier. Gelijktijdig dient het verschuldigde bedrag overgemaakt te worden op bankrekening 1510 19 266 of girorekening 3988031, beide ten name van de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn", onder vermelding van: Opera Omnia III. Belgische intekenaren kunnen voor dit doel gebruikmaken van onze bankrekening bij de KBC, nummer 735-2141978-12.

   Verder bestaat voor de Nederlandse intekenaren de mogelijkheid tot verlening van éénmalige bankmachtiging voor het verschuldigde bedrag. Dit geniet onze voorkeur in verband met het kostenaspect.   Inhoud van het boek


   1. Gerard VENNER, Zegels in het archief van de abdij Thorn.

   In het archief van de abdij Thorn, dat in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht wordt bewaard, bevinden zich een groot aantal oorkonden, waaronder de oudste in Nederland, daterend van 950. Aan de zegels die nog aan verschillende van deze akten bewaard zijn gebleven, is tot op heden weinig aandacht besteed. De auteur geeft thans klaarheid van zaken en beschrijft, na een algemene inleiding over zegels, de zegels uit de periode van circa 1000 tot 1300.   2. Tony WAEGEMAN, De burcht van Kessenich herontdekt.

   Op verzoek van het dorpskerncomité van Kessenich werd de Berg van Kessenich in 1984 opnieuw aan een archeologisch onderzoek onderworpen. In zijn artikel gaat de auteur in op de ontdekkingen en vondsten die daarbij werden gedaan, en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken, o.a. wat betreft de datering van Kessenich.   3. Jean COENEN, Uit Luikse bron vernomen.

   In dit artikel schenkt de auteur aandacht aan de relatie tussen het Sint-Lambertuskapittel van Luik en Neeritter. De gegevens in zijn bijdrage zijn grotendeels afkomstig uit middeleeuwse bronnen, die zich bevinden in het archief van het Sint-Lambertuskapittel. Daaronder een unieke bron, te weten een goederenlijst uit 1280 met 111 namen van personen uit Neeritter en 30 uit Heel. Verder worden in die lijst ook een aantal namen van hoeven in Neeritter opgesomd. Het artikel is onder meer verlucht met 18de eeuws kaartmateriaal.   4. Raymond DRIESSEN, Loserhof in Baexem. Bijdrage tot de agrarische geschiedenis van Baexem en het Land van Thorn.

   In deze bijdrage belicht de auteur het wel en wee van de Loserhof, alsook aspecten uit de agrarische geschiedenis van Baexem en het Land van Thorn. De oudst bekende vermelding van het goed dateert van 4 februari 1378. De abdis en het kapittel van Thorn gaven de hof toen in erfpacht uit aan Heinrich Mechelmans. Via de Maaseiker families Hunsels, van Vosbergen en Papenhoven, kwam de hof in 1675 in het bezit van de Armentafel van Maaseik. Deze instelling verkocht het goed in 1770 aan Gerardus Houben van Heythuysen.   5. Peter GEUSKENS, De Van Pollarts tot Aldeneik.

   Het adellijk huis het Geudje te Aldeneik werd gedurende anderhalve eeuw bewoond door leden van het geslacht Van Pollart. Ter onderscheiding van hun familieleden op het goed Exaten te Horn, noemden zij zich Van Pollart tot Aldeneik. In zijn artikel gaat de auteur in op de lotgevallen van de leden van de familie Van Pollart, die het Geudje van circa 1550 tot circa 1700 bewoonden of in eigendom bezaten.   6. Willie KEYSER-SCHUURMAN, De architect M.J. Soiron en de abdijgebouwen van Thorn.

   In de periode 1776-1778 werden onder leiding van de Maastrichtse architect Matthias Jacobus Soiron herstellings- en verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd aan de abdijgebouwen te Thorn. Bij de verrekening van uitgevoerd meerwerk ontstonden er echter problemen over de betaling. In het artikel gaat de auteur uitgebreid in op de uitvoering van de werkzaamheden en de oplossing van het geschil.   7. Emile HAANEN, De Brabantse revolutie en de eerste Oostenrijkse restauratie in Wessem (1789-1792).

   Wegens ontevredenheid over het beleid van keizer Joseph II brak in 1789 in de Oostenrijkse Nederlanden de zogenaamde Brabantse Revolutie uit. Het gebied van het Oostenrijkse Overkwartier van Gelre, met onder meer Weert, Nederweert en Wessem, sloot zich hierbij aan. In zijn bijdrage schenkt de auteur aandacht aan de gebeurtenissen die naar aanleiding hiervan in Wessem plaatsvonden, en de tweespalt die ontstond tussen de magistraat enerzijds en de gezamenlijke geërfden en naburen van Wessem anderzijds. Dit leidde tot een scheuring in de Wessemer gemeenschap.   8. Peter GEUSKENS, Zwarte Coob opgeknoopt in Thorn.

   Vanaf het begin van de 18de eeuw werd ook Midden-Limburg geconfronteerd met landlopersbenden en de daarmee gepaard gaande kleine en soms zware criminaliteit. Een van de figuren die hierbij een rol speelde was Jacobus Ferdinand, maar vanwege zijn gitzwarte haren en donkere uiterlijk Zwarte Coob genoemd. De auteur beschrijft de levensloop en omzwervingen van deze vagebond, die omstreeks 1700 geboren werd in Lier. Na reeds vaker op andere plaatsen te zijn opgepakt, zoals in Venlo waar hij in 1724 werd gebrandmerkt, liep hij in december 1726 opnieuw tegen de lamp in Leveroy (Oudenhof), waarna hij in Thorn in verzekerde bewaring werd gesteld. In maart 1726 eindigde hij op de Krepperie in Ittervoort zijn leven aan de galg.   9. Gé RAYMAKERS, "Wessem 1943-1944. Herinneringen van een onderduiker, een "ambtenaar".

   In mei 1943 verscheen de door de Duitse bezetters uitgevaardigde verordening betreffende het verplicht ondertekenen van de zogenaamde loyaliteitsverklaring door studenten. Werd deze verklaring niet ondertekend, dan kon men niet verder studeren en moest men onderduiken. Dat lot onderging ook de auteur van het bovengenoemde artikel. In zijn bijdrage vertelt hij over zijn belevenissen als onderduiker in achtereenvolgens Thorn, Grathem en Wessem, waar hij aan de slag ging als ambtenaar ter secretarie en verbleef bij Jacques Ramaekers, de dorpssmid. In Wessem stond hij dan ook bekend als "Gerrit van de Sjmeed".   10. Rob BELEMANS, Cultuur coïncidenties in Midden-Limburg.

   In deze bijdrage, gewijd aan het dialect, gaat de auteur in op het Limburgs en zijn buiten- en binnengrenzen. Daarnaast belicht hij enkele culturele fenomenen, waartussen niet meteen een verband schijnt te bestaan, maar die qua verspreidingsgebied toch opvallend samenvallen. Als staving hiervan voert hij voorbeelden aan uit de schutterswereld.   11. Everd CUPPENS, Pastoor Petrus Bruijns van Neeroeteren, als geldschieter en testamentmaker. Meer dan een eeuw lang verwante pastoors te Neeroeteren.

   Petrus Bruijns, die connecties had in Stramproy, was van 1679 tot 1706 pastoor in Neeroeteren. De auteur laat ons in zijn artikel kennisnemen van de activiteiten van deze pastoor, waarbij zijn testament en zijn optreden als geldschieter bijzondere aandacht krijgt. Verder wordt ingegaan op de opvolgende pastoors in Neeroeteren, waaruit blijkt dat meer dan een eeuw lang verwanten van pastoor Bruijns in die functie werkzaam waren. Ter verduidelijking zijn daarvoor een groot aantal genealogische gegevens toegevoegd.

   BESTELFORMULIER


   Ik bestel hierbij .... ex. van de verzamelbundel "OPERA OMNIA III", à ? 17,50 per exemplaar, exclusief verzendkosten ad ? 3,50 per exemplaar.   [ ] Ik maak het bedrag, incl. eventuele verzendkosten, over op bankrekening 1510 19 266 of girorekening 3988031 of (voor onze Belgische vrienden) bankrekening 735-2141978-12 (alle rekeningen staan ten name van de G.H.K. "Het Land van Thorn" te Thorn), onder vermelding van: Opera Omnia III.   [ ] Ik vul hieronder op dit bestelbiljet de éénmalige bankmachtiging in (alleen Nederland).   [ ] Ik wens mijn bestelling thuis bezorgd te krijgen. Bezorgen binnen Thorn, Wessem, Heel, Panheel, Beegden, Horn, Grathem, Ittervoort, Neeritter, Haler, Hunsel, Ell, Kessenich, Ophoven, Geistingen, Kinrooi en Molenbeersel, is kosteloos. Verzending per post binnen Nederland en België kost ? 3,50 per exemplaar.   [ ] Ik kom mijn bestelling, na ontvangst van een bericht van de G.H.K. "Het Land van Thorn", afhalen.   Een onvolledige omschrijving wordt niet uitgevoerd.   Naam: .......................................   Adres: .......................................   Postcode en woonplaats: ...............................   Telefoonnummer: ....................................   Wel / niet lid van de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn"   Verschuldigd totaalbedrag: ? .............................   Voor de éénmalige bankmachtiging uw banknummer: ....................   Uw handtekening: ...................................

   U kunt dit bestelbiljet sturen naar of in de brievenbus deponeren bij:

   Peter Roost, Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort

   Huub Parren, Waterstraat 1, 6017 AJ Thorn

   Hub Beurskens, Doonweg 1, 6097 CX Heel

   Thieu Wieërs, Kessenicherweg 25, 3640 Geistingen-Kinrooi (Be)

   Mathieu Kunnen, Middenstraat 8, 3640 Molenbeersel-Kinrooi (Be)

   Voorzijde bestelformulier:   Postzegel

   Aan de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn",

   p/a de heer P.M. Roost, secretaris,   Daalakkerstraat 38,   6014 BE ITTERVOORT


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Leonard
   Beste, waarom zet je dit soort reclames op een Pro-Gen-forum ? Doet het dan in ieder geval met een aanvullende mededeling dat het Off-Topic is. Stel dat ik
   Message 2 of 2 , Nov 30, 2005
    Beste,

    waarom zet je dit soort 'reclames' op een Pro-Gen-forum ?

    Doet het dan in ieder geval met een aanvullende mededeling dat het
    Off-Topic is.
    Stel dat ik ongelijk heb, dan weet ik en anderen met mij ook de weg
    te vinden,

    Leonard van Kessel, Ter Aar.


    --- In pro-gen@yahoogroups.com, "Mathieu Kunnen"
    <mathieu.kunnen@s...> wrote:
    >
    > Verschijnt op 10 december 2005:
    >
    >
    >
    > OPERA OMNIA III
    > Een verzameling historische en heemkundige opstellen
    >
    (knip)

    > > Aan de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn",
    >
    > p/a de heer P.M. Roost, secretaris,
    >
    >
    >
    > Daalakkerstraat 38,
    >
    >
    >
    > 6014 BE ITTERVOORT
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.