Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7519Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • gussie188
  Aug 21, 2014
   Beste Don Arnoldus,U schreef: " Wij - als PRO-GEN-gebruikers - willen natuurlijk met onze publicaties, op papier of op internet, niet de wet overtreden. En PRO-GEN moet een dermate uitvoer leveren dat dit niet strijdig is met wettelijke richtlijnen." Het is dit civisme wat men van medeburgers-onder-elkaar mag verwachten en dat siert u!

   Nu Jan Clavaux terecht  is bijgedraaid, hoewel ook ik zijn reactie begrijp, wil ik - ook uit civisme - pogen duidelijkheid te scheppen bij sommige van uw vragen die ook bij anderen leven:
   1. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een 'grondrecht'; dit is een recht dat elke natuurlijke persoon 'van nature bezit'; van nature dus (doordat hij of zij 'leeft') en niet omdat een of andere nationale wetgever dat zou hebben ingesteld!  Dat grondwetten sommige dezer rechten vermelden is slechts een formele erkenning van hun bestaan. Er zijn er die niet in een grondwet staan, zoals het recht op leven bvb. maar die niettemin bestaan. Er zijn ook landen die geen geschreven grondwet hebben, zoals Engeland! Maar ook de Engelsen hebben grondrechten! Er zijn ook grondrechten die in internationale verdragen staan!
   De voornaamste conclusie is dus dat een grondrecht ook niet door een wet kan worden afgenomen! Concreet: het is niet omdat iemands naam, die van zijn ouders, broers en zusters of andere familieleden en hun onderlinge verwantschap afgedrukt staan in een rouwbericht dat iedereen kan inzien in een documentatiecentrum van bvb. Familiekunde Vlaanderen, dat al die personen daardoor hun grondrecht op privacy of ook maar een onderdeel ervan verliezen!
   2. Grondrechten waren oorspronkelijk afweerrechten tegenover de overheid maar zij hebben sinds enige tijd ook uitwerking tegenover derden gekregen! Het recht op gelijkheid gold altijd al tegenover derden! Het recht op privacy gold eerst tegenover de overheid maar nadien ook tegenover particulieren. De werkelijkheid evolueert, daarom ook het recht! "Panta rhei" zeiden de oude Grieken al!
   3. Grondrechten zijn soms tegenstrijdig; zo bvb. is het grondrecht op privacy soms tegenstrijdig met het grondrecht op openbaarheid! Het EU gerechtshof gaf in zulk conflict onlangs de voorrang aan privacy boven openbaarheid! De EU is overigens intern zeer streng op het gebied van de privacy; zij maken bvb een zittingsverslag van de vergadering van tal van werkgroepen e.a. maar de namen van de aanwezige of in het debat tussenkomende leden worden niet vermeld, laat staan: medegedeeld aan derden! 
   4. De privacywetten van BelgiĆ« en Nederland zijn nadere uitwerkingen van hun grondwettelijke regels terzake! Er zijn daarnaast ook internationale  verdragsregels inzake grondrechten goedgekeurd door tal van internationale instellingen (Verenigde Naties, Raad van Europa e.a.)! Er is dus een cumul - en vaak ook een conflict - van min of meer gelijkluidende, maar niet noodzakelijk gelijkwaardige nationale en internationale grondrechtsbepalingen. Juristen, vooral rechters, hebben tot taak daar wijs uit te geraken in geval van conflict. Het is echter - zoals hier en nu  -  niet altijd zo ingewikkeld als men zou menen!
   5. De privacywetten van de EU lidstaten werden recentelijk ook aangepast aan een Europese richtlijn die tot doel had de privacy van de burgers van de lidstaten op eenvormige wijze te beschermen tegen de verwerking van persoonsgegevens. Die richtlijn had niet tot doel die verwerking totaal onmogelijk te maken maar integendeel ze in EU verband wel mogelijk te maken, maar met inachtneming van garanties die voor alle natuurlijke personen in de EU dezelfde moesten zijn. Dit is blijkbaar niet volledig tot genoegen van de EU-instellingen gerealiseerd; vandaar dat er nu een verordening op stapel staat die de interne regels van de lidstaten - voor zoveel als nodig - vervangt door een volledig eenvormige Europese regeling die bvb. reuzenboetes invoert voor overtredingen.
   6. De richtlijn en die nationale wetten hebben algemene gelding: zij verbinden iedereen die zich binnen het grondgebied van een lidstaat bevindt, m.a.w. niet alleen ondernemingen maar ook particulieren; d.w.z. ook u en mij! De meldingsplicht geldt dus ook voor ons beiden!
   7. Er is geen reden tot paniek! De richtlijnen van het Nederlandse CBG zijn zeer eenvoudig, correct en duidelijk; zij zijn ook makkelijk na te leven! Maar als men geen rompslomp wil, kan men er nog altijd voor zorgen geen persoonsgegevens (d.w.z. van levende personen!) naar buiten te brengen! Dit was trouwens mijn persoonlijke conclusie na de lezing van de eerder uitgebreide nota van de  Belgische Privacycommissie die even  correct en voor mij zeer duidelijk was! 
   8. Er is bovendien geen reden tot paniek omdat de meeste genealogieprogramma's toelaten de levenden en hun persoonsgegevens niet te vermelden bij een publicatie, bvb bij het maken van een Gedcom met het oog op een publicatie van een kwartierstaat! Er is dus geen enkele reden om uw computer uit het raam te gooien!

   Met vriendelijke groeten
   J. Van de Velde  • Show all 57 messages in this topic