Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7515Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • gussie188
  Aug 20, 2014
   Beste,Ik kan u geen betere raad geven dan het artikel van het Centraal Bureau voor genealogie eens te lezen; u kan het vinden op volgende link:
   http://www.cbg.nl/download/cbg_genealogieprivacy_2013
   Wat voor Nederland geldt, geldt ook voor België, zoals ik al schreef!

   Die tekst van het CBG is zoveel genietbaarder dan de Synthese- en informatienota van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te lezen op
   http://www.ravels-weelde-poppel.be/wetten/004.pdf Het KB privacy is sindsdien ook al gewijzigd; vooral de regels inzake de secundaire verwerkingen zijn van belang voor genealogen.

   Het is pariculieren of genealogische verenigingen niet verboden rouwbrieven te verzamelen en de collecties beschikbaar te stellen aan bezoekers in hun leeszalen. Het zijn de lezers die verplicht zijn hun bestanden aan te melden bij de Commisie en die verplicht zijnde vereiste  toestemmingen te vragen voor het opnemen én voor het bekendmaken van persoonsgegevens.

   Zodra u het artikel van het CBG gelezen hebt, zult u weten dat de wettelijke bescherming van persoonsgegevens geldt voor identificeerbare natuurlijk personen! Een natuurlijke persoon is altijd een levende persoon! Overledenen zijn dat niet meer! Dit heeft echter niet tot gevolg - zoals de CPL terecht telt - dat men over overledenen allerlei feiten zou mogen bekend maken die zijn levende nabestaanden zouden kunnen schaden! Voorzichtigheid is dus geboden, bijvoorbeeld bij het publiceren in Vlaamse Stam.

   Voor zover rouwbrieven namen (de naam is het persoonsgegeven bij uitstek!) of onderlinge verwantschappen van levende personen bevatten, vallen geautomatiseerde (op naam raadpleegbare) bestanden van ingescande rouwbrieven  en rouwprentjes eveneens onder de - reeds vroeger vermelde - voorschriften van de privacywet. Dit geldt om het even of dat bestand door een particulier of door een v.z.w. zoals FV wordt gehouden!  Men moet tenslotte inzien dat rouwbrieven bedoeld zijn voor personen die de overledene hebben gekend of die de rouwplechtigheid zouden willen bijwonen! Het zijn persoonlijk bedoelde bekendmakingen en uitnodigingen! De persoonsgegevens die erin staan,  zijn zeker niet  bedoeld of bestemd voor derden die dan de overlevende nabestaanden in hun bestanden zouden mogen opnemen zonder de wettelijke voorschriften na te leven!

   Het is mij al langer bekend dat sommige genealogische middens een en ander niet weten! Iedereen wordt nochtans geacht de wet te kennen en zijn of haar gedrag aan te passen!  Ze hebben geluk dat veel individuen zelf onwetend zijn op dit punt of er niet om geven dat hun persoonsgegevens worden bekendgemaakt! Als de nieuwe verordening zou van kracht worden, zou dit wel kunnen veranderen want de voorwaarden en vooral de straffen worden veel strenger; de EU zal allicht de lidstaten verplichten regelmatig te controleren en te handhaven!  En de Belgische CPL vraagt nu al dat zij opdracht zou krijgen overtredingen op te sporen en te onderzoeken!
   mvg

  • Show all 57 messages in this topic