Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7506Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Paul De Clerck
  Aug 20, 2014
  • 0 Attachment
   Dag Don,

   1. Je schrijft 'Hier in Vlaanderen...'. Impliceert dat dat het in andere
   delen van België anders gesteld is? Neen de Belgische wetgeving is overal dezelfde, maar PRO)GEN wordt weinig of niet gebruikt door Franstaligen. Het zijn op die manier vooral de Vlamingen die dus dit probleem moeten onderkennen; maar ik wou vooral de aandacht trekken dat er buiten NL ook veel PG-gebruikers zijn en dat, als het programma wordt aangepast, het best daar ook rekening mee houdt..

   2. Is er in België een wettelijk kader voor je stellingen?
   Niet enkel in België, maar wij hebben hier 2 afzonderlijke wetgevingen, die al wel eens, ook door overheidsdiensten, door elkaar worden gehaald.
   1) De wet op de privacy heeft te maken met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en enkel daarmee. Heeft dus niets te maken met overheidsarchieven en de wetgeving daaromtrent, die enkel de openbaarheid van de archiefstukken aangaat.
   2) De archiefwetgeving, die bepaalt wanneer overheidsarchieven (burgerlijke stand, bevolking, enz.) openbaar zijn en dus raadpleegbaar door iedereen.
   Voor de burgerlijke stand is de regel in België 100 jaar oud, dus momenteel tot en met 1913, tenzij het document deel uitmaakt van een geheel dat bijvoorbeeld loopt van 1911 tot 1920 en dan is het nog wat wachten tot eind 2020. Natuurlijk kan je de gemeente vragen om een kopie van enkel die akte en dan kan het, mits betaling van de kosten, tot juist 100 jaar geleden.
   Voor de bevolkingsregisters is dat recent verhoogd tot 120 jaar, maar nu kan men als genealoog de toelating vragen om die te raadplegen, mits opgave en goedkeuring van de reden waarom men dat nodig heeft. Meestal is het de griffie van de rechtbank van eerste aanleg die de toelating geeft.
   Familieleden, of professionelen (notarissen bijvoorbeeld) kunnen wel toegang krijgen tot archieven die geen 100 jaar oud zijn, zoals voor erfenissen.

   3. Openbaarmaking in een gedrukt medium met een beperkt verspreidingsgebied is naar mijn mening iets anders dan een gegeven
   opnemen in een database en dat vervolgens op internet zetten zodat het wereldwijd bekend wordt. Mee eens?
   Ja natuurlijk is een databank, waarvan je de gegevens enkel verspreid binnen de familie, iets anders dan een boek of internet.
   Maar als je de geschreven toestemming hebt van de betrokkenen, dan kan je zelfs ook zaken over levenden publiceren. Voor overledenen mag dat in principe, maar let op om de afstammelingen geen ongewenste schade te berokkenen. Daar ben je best voorzichtig mee.
   Maar sommigen vinden dat de inhoud van rouwbrieven, van overlijdensberichten in kranten ook maar na 100 jaar mogen worden gepubliceerd, maar dat houdt volgens mij geen steek.
   Zo oordeelde een stadsarchivaris ooit dat het op CD zetten van de afbeeldingen van de collectie rouwbrieven van het archief niet mocht omdat ze meestal geen 100 jaar oud waren. Dat is fout! Hier speelt de archiefwet niet mee, ook al worden die ook bewaard in een archief. Het zijn geen archiefstukken van de overheid, maar van particulieren. Zo ook de collectie kranten en tijdschriften, die valt ook niet onder de archiefwet, ook al worden ze soms in een archiefinstelling bewaard.

   NB Ik ben geen jurist!


   Paul De Clerck 
   PaulDC108(ad)gmail.com   Op 20 augustus 2014 14:21 schreef 'Don Arnoldus' don@... [PRO-GEN] <PRO-GEN@yahoogroups.com>:
    

   Dag Paul,

   Mag ik nog wat vragen over dit bericht?

   1. Je schrijft 'Hier in Vlaanderen...'. Impliceert dat dat het in andere
   delen van België anders gesteld is?
   2. Is er in België een wettelijk kader voor je stellingen?
   3. Openbaarmaking in een gedrukt medium met een beperkt
   verspreidingsgebied is naar mijn mening iets anders dan een gegeven
   opnemen in een database en dat vervolgens op internet zetten zodat het
   wereldwijd bekend wordt. Mee eens?

   Ik ben het met je eens dat gelegde verbanden (echtgenoot van..., kind
   van...) ook privacy-gevoelig kunnen zijn. Ik geef een voorbeeld: Als een
   overleden iemand lid was van de NSB (een in WOII gewraakte politieke
   stroming in NL) dan zijn diens kinderen automatisch 'besmet', hoe
   onlogisch dat ook is. Die kinderen vinden het niet prettig als openbaar
   wordt dat hun vader NSB'er was. Dit soort gegevens zou ik dus niet
   openbaar maken, hoewel het wèl in mijn PRO-GEN-bestanden is vastgelegd.

   In dat kader heb ik een tijdje geleden een gesprek gehad met Wim Nelis.
   Hij heeft o.a. een PRO-GEN-tool ontwikkeld genaamd EvaVE42, aanvankelijk
   ontwikkeld om in infovelden datums tekstueel te normaliseren en tekst
   taalafhankelijk te printen, maar naar aanleiding van ons gesprek is het nu
   ook mogelijk delen van info-teksten te onderdrukken wanneer de
   privacy-bescherming aanstaat. Het gaat dan om teksten die in infovelden
   tussen de labels <priv> en </priv> staan. EvaVE42 is te downloaden van de
   PGGG-site:
   http://www.pggg.nl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15:evave42&Itemid=95

   Met vriendelijke groeten,
   Don Arnoldus

   > Aan allen,
   > Hier in Vlaanderen zijn de voorwaarden nog anders dan in NL.
   > Voor mij is niet alles wat je weet over overledenen publiceerbaar zonder
   > meer. Je moet ook rekening houden met hun partners en kinderen die ook
   > rechten hebben. Maar 100 jaar telt bij ons enkel voor stukken uit een
   > (recent) overheidsarchief, privacy heeft daar niets mee te maken, wel met
   > de persoonlijke levenssfeer.
   > Voor mij is alles wat op een rouwbrief of bidprentje staat publiceerbaar,
   > dat heeft de familie toch zelf al publiek gemaakt. Namen, adressen en
   > telefoonnummers, voor zover die in een telefoonboek staan, zijn ook
   > publiek
   > gemaakt en dus kan je die ook wel gebruiken.
   > Maar ziekten, veroordelingen enz, dat kan nooit.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Paul De Clerck, lic. Nr. 401


  • Show all 57 messages in this topic