Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FW: Poszukiwania, N III 843-56/06

Expand Messages
 • Lucyna Artymiuk
  I received this reply from the archives in Krakow. I sent to them the details of my mothers and grandparents time in Krakow pre and post war and requested
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2006
   I received this reply from the archives in Krakow. I sent to them the
   details of my mothers and grandparents time in Krakow pre and post war and
   requested which particular collections would be useful for my family
   research.

   I received a detailed reply which will assist me when I reach the Archives
   in Krakow and it will lessen the amount of fiddling when i get there.

   Hope this might help others


   Lucyna
   -----Original Message-----
   From: Tomasz Wro�ski [mailto:twronski@...]
   Sent: Friday, 1 September 2006 8:44 PM
   To: lartymiuk@...
   Subject: Poszukiwania, N III 843-56/06


   Szanowna Pani
   W odpowiedzi na Pa�stwa zapytanie Archiwum Pa�stwowe w Krakowie
   uprzejmie informuje, �e interesuj�cych Pani� materia��w archiwalnych, dot.
   rodziny D�browskich mo�na poszukiwa� w tut. zasobie, m.in. w nast�puj�cych
   zespo�ach aktowych:

   1. Starostwa Grodzkie Krakowskie z l. 1919-1939 - wnioski o wydanie dowod�w
   osobistych, akta paszportowe, kataster przynale�nych do gminy miasta
   Krakowa.

   2. Pa�stwowy Urz�d Repatriacyjny Wojew�dzki Oddzia� w Krakowie z l. (1944)
   1945-1950 - m.in. kartoteki repatriant�w.

   3. Miejski Komitet Opieki Spo�ecznej w Krakowie z l. 1945-1947- m.in.
   kartoteki repatriant�w ze Wschodu.

   4. Magistrat m. Krakowa - Szko�a wydzia�owa - 6 klasowa �e�ska im. �w.
   Scholastyki (przy ul. �w. Marka 34 w Krakowie) - akta do 1922 r., materia�y
   dot. ewidencji ludno�ci z okresu mi�dzywojennego.

   Z materia��w tych mo�e Pani skorzyta� w pracowniach naukowych Archiwum: przy
   ul. Grodzkiej 52 (poz. 1), przy ul. Orzeszkowej 7 (poz. 2-3), Ekspozytura
   Spytkowice

   (poz. 4), czynnych od poniedzia�ku do pi�tku w godzinach 9.00-15.00.

   Jednocze�nie informujemy, �e ostatni spis ludno�ci m. Krakowa posiadamy z
   1921 r.

   Z powa�aniem

   Tomasz Wro�ski


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.