Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting

Expand Messages
 • JK
  Hello All,   As you may know, along with the tragedy of Podhajce s Jewish community, the town s Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was
  Message 1 of 7 , Jan 30, 2012
   Hello All,
    
   As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
   Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
    
   Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
    
   Regards,
   Jeff Kellner
   Vienna, Austria
    
   Welcome!
    
   I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
   Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
   This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
   I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
    
   Sincerely, Jolanta Dolińska
    
    
   From: JK
   Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
   To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
   Subject: Re: Jolanta Greetings!
    
   Hi Jolanta!

   Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

   There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

   You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

   Please let me know what you think - have a nice week!
    
   Jeff Kellner
   Brno, CZ

   --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


   From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
   Subject: Re: Jolanta Greetings!
   To: "JK" <jeffckellner@...>
   Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


   Welcome!

   Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
   I also have hope for further contact.
   Sincerely, Jolanta Dolińska
    

   --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

   From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
   Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
   To: "JK" <jeffckellner@...>
   Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

   Witam serdecznie!
    
   Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
   Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
   W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
   Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
    
   Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
    
    
   From: JK
   Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
   Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
    
   Witam Jolanta!

   Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

   Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

   Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

   Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
    
   Jeff Kellner
   Brno, CZ

   --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

   From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
   Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
   To: "JK" <jeffckellner@...>
   Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

   Witam serdecznie!

   Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
   Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
   Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska   Welcome!

   Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
   The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
   documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
   Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
   Help!
   I also hope for further contact.
   Yours sincerely, Jolanta Dolińska

  • Francine Shapiro
   Please remember that not everyone  (thank heavens!) was Holocaust survivor. My grandmother and siblings came to the USA at the turn of the 20th century
   Message 2 of 7 , Feb 2, 2012
    Please remember that not everyone  (thank heavens!) was Holocaust survivor. My grandmother and siblings came to the USA at the turn of the 20th century because of a series of illnesses and deaths. Also, at the last genealogy conference in Israel, someone mentioned the case of non-Jewish  children given to childless German couples when their Socialist parents were murdered by the Nazis. They were from Siltse, a nearby village.
       So were are all curious about Podhajce, but our motives are different.
    --- On Mon, 1/30/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

    From: JK <jeffckellner@...>
    Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
    To: podhajce@yahoogroups.com
    Date: Monday, January 30, 2012, 11:11 PM

     
    Hello All,
     
    As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
    Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
     
    Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
     
    Regards,
    Jeff Kellner
    Vienna, Austria
     
    Welcome!
     
    I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
    Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
    This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
    I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
     
    Sincerely, Jolanta Dolińska
     
     
    From: JK
    Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
    To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
    Subject: Re: Jolanta Greetings!
     
    Hi Jolanta!

    Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

    There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

    You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

    Please let me know what you think - have a nice week!
     
    Jeff Kellner
    Brno, CZ

    --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


    From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
    Subject: Re: Jolanta Greetings!
    To: "JK" <jeffckellner@...>
    Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


    Welcome!

    Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
    I also have hope for further contact.
    Sincerely, Jolanta Dolińska
     

    --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

    From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
    Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
    To: "JK" <jeffckellner@...>
    Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

    Witam serdecznie!
     
    Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
    Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
    W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
    Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
     
    Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
     
     
    From: JK
    Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
    Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
     
    Witam Jolanta!

    Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

    Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

    Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

    Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
     
    Jeff Kellner
    Brno, CZ

    --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

    From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
    Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
    To: "JK" <jeffckellner@...>
    Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

    Witam serdecznie!

    Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
    Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
    Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska    Welcome!

    Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
    The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
    documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
    Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
    Help!
    I also hope for further contact.
    Yours sincerely, Jolanta Dolińska

   • JK
    Hi Francine, I don t think I will ever forgot that many people did survive--thank goodness for that. But undeniably, much of the attention is focused on
    Message 3 of 7 , Feb 2, 2012
     Hi Francine,

     I don't think I will ever forgot that many people did survive--thank goodness for that.

     But undeniably, much of the attention is focused on memorializing and documenting those who died and to publicize it so people know what happened. Anger still seethes amond the various groups and this should be addressed.

     This is why you find Poles (like Jolanta, below) trying to keep the memory alive by engaging in her activities...granted they have it easier as they are closer to their ancestral homes. It does not right any wrongs, but it helps people understand each other better.

     As for Germans receiving Jewish children, this was repeated many thousands of times across Europe, and in many cases its a well-kept secret among the non-Jews who received hidden children...I was quite stunned in one of my visits to Podhajce to see a young girl stroll across the town...she was obviously of Jewish descent...children were probably given out even to the non-Jewish Podhajcers...ironically in the post-war ethnic transfers (of non-Jews), some hidden Jews found themselves on the wrong side once again once their host families were subjected to the various (non-Jewish) ethnic cleansing programs that marked the end of the war.

     Jeff

     --- On Thu, 2/2/12, Francine Shapiro <franshap@...> wrote:

     From: Francine Shapiro <franshap@...>
     Subject: Re: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
     To: podhajce@yahoogroups.com
     Date: Thursday, February 2, 2012, 12:52 PM     Please remember that not everyone  (thank heavens!) was Holocaust survivor. My grandmother and siblings came to the USA at the turn of the 20th century because of a series of illnesses and deaths. Also, at the last genealogy conference in Israel, someone mentioned the case of non-Jewish  children given to childless German couples when their Socialist parents were murdered by the Nazis. They were from Siltse, a nearby village.
        So were are all curious about Podhajce, but our motives are different.
     --- On Mon, 1/30/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

     From: JK <jeffckellner@...>
     Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
     To: podhajce@yahoogroups.com
     Date: Monday, January 30, 2012, 11:11 PM

      
     Hello All,
      
     As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
     Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
      
     Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
      
     Regards,
     Jeff Kellner
     Vienna, Austria
      
     Welcome!
      
     I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
     Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
     This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
     I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
      
     Sincerely, Jolanta Dolińska
      
      
     From: JK
     Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
     To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
     Subject: Re: Jolanta Greetings!
      
     Hi Jolanta!

     Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

     There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

     You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

     Please let me know what you think - have a nice week!
      
     Jeff Kellner
     Brno, CZ

     --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


     From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
     Subject: Re: Jolanta Greetings!
     To: "JK" <jeffckellner@...>
     Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


     Welcome!

     Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
     I also have hope for further contact.
     Sincerely, Jolanta Dolińska
      

     --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

     From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
     Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
     To: "JK" <jeffckellner@...>
     Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

     Witam serdecznie!
      
     Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
     Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
     W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
     Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
      
     Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
      
      
     From: JK
     Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
     Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
      
     Witam Jolanta!

     Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

     Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

     Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

     Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
      
     Jeff Kellner
     Brno, CZ

     --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

     From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
     Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
     To: "JK" <jeffckellner@...>
     Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

     Witam serdecznie!

     Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
     Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
     Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska     Welcome!

     Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
     The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
     documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
     Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
     Help!
     I also hope for further contact.
     Yours sincerely, Jolanta Dolińska    • Francine Shapiro
     No, the children were ethnically Polish, I believe. I know they weren t Jewish.One parent   was a Socialist or Communist. ... From: JK
     Message 4 of 7 , Feb 4, 2012
      No, the children were ethnically Polish, I believe. I know they weren't Jewish.One parent   was a Socialist or Communist.

      --- On Thu, 2/2/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

      From: JK <jeffckellner@...>
      Subject: Re: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
      To: podhajce@yahoogroups.com
      Date: Thursday, February 2, 2012, 7:17 PM

       

      Hi Francine,

      I don't think I will ever forgot that many people did survive--thank goodness for that.

      But undeniably, much of the attention is focused on memorializing and documenting those who died and to publicize it so people know what happened. Anger still seethes amond the various groups and this should be addressed.

      This is why you find Poles (like Jolanta, below) trying to keep the memory alive by engaging in her activities...granted they have it easier as they are closer to their ancestral homes. It does not right any wrongs, but it helps people understand each other better.

      As for Germans receiving Jewish children, this was repeated many thousands of times across Europe, and in many cases its a well-kept secret among the non-Jews who received hidden children...I was quite stunned in one of my visits to Podhajce to see a young girl stroll across the town...she was obviously of Jewish descent...children were probably given out even to the non-Jewish Podhajcers...ironically in the post-war ethnic transfers (of non-Jews), some hidden Jews found themselves on the wrong side once again once their host families were subjected to the various (non-Jewish) ethnic cleansing programs that marked the end of the war.

      Jeff

      --- On Thu, 2/2/12, Francine Shapiro <franshap@...> wrote:

      From: Francine Shapiro <franshap@...>
      Subject: Re: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
      To: podhajce@yahoogroups.com
      Date: Thursday, February 2, 2012, 12:52 PM      Please remember that not everyone  (thank heavens!) was Holocaust survivor. My grandmother and siblings came to the USA at the turn of the 20th century because of a series of illnesses and deaths. Also, at the last genealogy conference in Israel, someone mentioned the case of non-Jewish  children given to childless German couples when their Socialist parents were murdered by the Nazis. They were from Siltse, a nearby village.
         So were are all curious about Podhajce, but our motives are different.
      --- On Mon, 1/30/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

      From: JK <jeffckellner@...>
      Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
      To: podhajce@yahoogroups.com
      Date: Monday, January 30, 2012, 11:11 PM

       
      Hello All,
       
      As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
      Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
       
      Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
       
      Regards,
      Jeff Kellner
      Vienna, Austria
       
      Welcome!
       
      I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
      Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
      This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
      I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
       
      Sincerely, Jolanta Dolińska
       
       
      From: JK
      Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
      To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
      Subject: Re: Jolanta Greetings!
       
      Hi Jolanta!

      Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

      There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

      You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

      Please let me know what you think - have a nice week!
       
      Jeff Kellner
      Brno, CZ

      --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


      From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
      Subject: Re: Jolanta Greetings!
      To: "JK" <jeffckellner@...>
      Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


      Welcome!

      Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
      I also have hope for further contact.
      Sincerely, Jolanta Dolińska
       

      --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

      From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
      Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
      To: "JK" <jeffckellner@...>
      Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

      Witam serdecznie!
       
      Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
      Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
      W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
      Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
       
      Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
       
       
      From: JK
      Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
      Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
       
      Witam Jolanta!

      Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

      Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

      Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

      Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
       
      Jeff Kellner
      Brno, CZ

      --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

      From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
      Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
      To: "JK" <jeffckellner@...>
      Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

      Witam serdecznie!

      Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
      Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
      Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska      Welcome!

      Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
      The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
      documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
      Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
      Help!
      I also hope for further contact.
      Yours sincerely, Jolanta Dolińska     • zimet julia
      Hi Jeff. when does this take place? thanks julia zimet (father and grandparents born in Podhajce) ... From: JK Subject: [podhajce]
      Message 5 of 7 , Feb 8, 2012
       Hi Jeff. when does this take place?
       thanks
       julia zimet (father and grandparents born in Podhajce)

       --- On Mon, 1/30/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

       From: JK <jeffckellner@...>
       Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
       To: podhajce@yahoogroups.com
       Date: Monday, January 30, 2012, 9:11 PM

        

       Hello All,
        
       As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
       Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
        
       Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
        
       Regards,
       Jeff Kellner
       Vienna, Austria
        
       Welcome!
        
       I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
       Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
       This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
       I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
        
       Sincerely, Jolanta Dolińska
        
        
       From: JK
       Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
       To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
       Subject: Re: Jolanta Greetings!
        
       Hi Jolanta!

       Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

       There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

       You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

       Please let me know what you think - have a nice week!
        
       Jeff Kellner
       Brno, CZ

       --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


       From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
       Subject: Re: Jolanta Greetings!
       To: "JK" <jeffckellner@...>
       Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


       Welcome!

       Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
       I also have hope for further contact.
       Sincerely, Jolanta Dolińska
        

       --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

       From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
       Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
       To: "JK" <jeffckellner@...>
       Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

       Witam serdecznie!
        
       Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
       Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
       W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
       Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
        
       Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
        
        
       From: JK
       Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
       Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
        
       Witam Jolanta!

       Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

       Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

       Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

       Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
        
       Jeff Kellner
       Brno, CZ

       --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

       From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
       Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
       To: "JK" <jeffckellner@...>
       Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

       Witam serdecznie!

       Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
       Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
       Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska       Welcome!

       Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
       The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
       documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
       Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
       Help!
       I also hope for further contact.
       Yours sincerely, Jolanta Dolińska

      • JK
       1st week in june...how are you? its been a while! i work in vienna know... ... From: zimet julia Subject: Re: [podhajce] Polish
       Message 6 of 7 , Feb 9, 2012
        1st week in june...how are you? its been a while!

        i work in vienna know...

        --- On Thu, 2/9/12, zimet julia <juliazimet@...> wrote:

        From: zimet julia <juliazimet@...>
        Subject: Re: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
        To: podhajce@yahoogroups.com
        Date: Thursday, February 9, 2012, 1:54 AM        Hi Jeff. when does this take place?
        thanks
        julia zimet (father and grandparents born in Podhajce)

        --- On Mon, 1/30/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

        From: JK <jeffckellner@...>
        Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
        To: podhajce@yahoogroups.com
        Date: Monday, January 30, 2012, 9:11 PM

         

        Hello All,
         
        As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
        Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
         
        Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
         
        Regards,
        Jeff Kellner
        Vienna, Austria
         
        Welcome!
         
        I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
        Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
        This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
        I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
         
        Sincerely, Jolanta Dolińska
         
         
        From: JK
        Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
        To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
        Subject: Re: Jolanta Greetings!
         
        Hi Jolanta!

        Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

        There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

        You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

        Please let me know what you think - have a nice week!
         
        Jeff Kellner
        Brno, CZ

        --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


        From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
        Subject: Re: Jolanta Greetings!
        To: "JK" <jeffckellner@...>
        Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


        Welcome!

        Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
        I also have hope for further contact.
        Sincerely, Jolanta Dolińska
         

        --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

        From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
        Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
        To: "JK" <jeffckellner@...>
        Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

        Witam serdecznie!
         
        Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
        Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
        W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
        Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
         
        Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
         
         
        From: JK
        Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
        Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
         
        Witam Jolanta!

        Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

        Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

        Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

        Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
         
        Jeff Kellner
        Brno, CZ

        --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

        From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
        Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
        To: "JK" <jeffckellner@...>
        Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

        Witam serdecznie!

        Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
        Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
        Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska        Welcome!

        Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
        The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
        documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
        Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
        Help!
        I also hope for further contact.
        Yours sincerely, Jolanta Dolińska       • zimet julia
        Hi Jeff, I would like to know more about meeting, and travel arrangements from Canada. thanks Julia ... From: JK Subject: [podhajce]
        Message 7 of 7 , Mar 7, 2012
         Hi Jeff, I would like to know more about meeting, and travel arrangements from Canada.
         thanks Julia

         --- On Mon, 1/30/12, JK <jeffckellner@...> wrote:

         From: JK <jeffckellner@...>
         Subject: [podhajce] Polish Podhajcers request Jewish presence at Podhajce Reconciliation Meeting
         To: podhajce@yahoogroups.com
         Date: Monday, January 30, 2012, 9:11 PM

          

         Hello All,
          
         As you may know, along with the tragedy of Podhajce's Jewish community, the town's Polish community (perhaps 30-40% of the population?) was violently expelled by Ukrainian and Soviet forces after WW2. Eastern Poland lost both its Jewish minority and its larger Polish minority.
         Ms. Dolinska (see her email below) represents a Polish Podhajce group and they visit Podhajce every year. I am asking all interested parties to participate in the annual meeting, as th Poles seek reconciliation with the Ukrainians.
          
         Kindly read the translation of thour email conversation below and let me know if you are interested...please note the emails are in reverse order.
          
         Regards,
         Jeff Kellner
         Vienna, Austria
          
         Welcome!
          
         I let myself write again to the Lord, though our contact - so unexpectedly established - just as quickly broke out in May last year.
         Our page on Podhajec, actually TMZP page, there is already (or maybe - just) a half years, we have many visits from both the Polish, as well as from throughout the world. This shows that many people who were born in Podhajce or in various other places on earth podhajeckiej, wants at least in such a way "to" where they lived themselves, or their families - parents, grandparents or relatives. He keeps you know how it is!
         This year, in June, for the fourth time, Mr. Richard Wojciechowski - Chairman TMZP - organizes the trip a great group of people from Polish to Podhajec. I know that the oldest member of this trip will be over ninety man - obviously born TAM. There will be lectures, meetings ...
         I, too, last year I was on such a departure, and I must admit that my emotion was huge, to this day I remember what you went through then. This year - unfortunately - I can not go, but I think that this trip will be successful! The most important thing that - as recently wrote - there could come to "conciliation meeting" and that nations representing three cultures can come together for reconciliation!
          
         Sincerely, Jolanta Dolińska
          
          
         From: JK
         Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
         To: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
         Subject: Re: Jolanta Greetings!
          
         Hi Jolanta!

         Thank you for your e-mail ... it's nice that this interest in mind for the city, including us in this.

         There are a number of Jewish Americans (with the family of Podhajce) who are planning a trip to Podhajce. I think it would be a nice gesture to ask the mayor Podhajce to an event where Poles and Jews were able to meet people. Perhaps "reconciliation meeting".

         You know, after all the bad things that have occurred in times of war, it is a noble thing to reconcile any bad feelings between the three cultures of prewar Galicia. politics and history of the region is so difficult for the Poles, Jews and Ukrainians get along, people with difficulty: "You shall love your neighbor" as the Bible calls us to do.

         Please let me know what you think - have a nice week!
          
         Jeff Kellner
         Brno, CZ

         --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:


         From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
         Subject: Re: Jolanta Greetings!
         To: "JK" <jeffckellner@...>
         Date: Tuesday, May 5, 2011, 6:54 PM


         Welcome!

         Thank you for the nice message that made me very happy. The document, which you write is unknown to us, complete still further, that on you tube there are several documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a page about Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and assistance!
         I also have hope for further contact.
         Sincerely, Jolanta Dolińska
          

         --- On Mon, 1/30/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

         From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
         Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
         To: "JK" <jeffckellner@...>
         Date: Monday, January 30, 2012, 9:24 PM

         Witam serdecznie!
          
         Pozwoliłam sobie ponownie do Pana napisać, chociaż nasz kontakt – tak niespodziewanie nawiązany – równie szybko urwał się, w maju ubiegłego roku. 
         Nasza strona dotycząca Podhajec, a właściwie strona TMZP, istnieje już(a może – dopiero) pół roku, mamy wiele odwiedzin zarówno z Polski, jak też i z całego świata. Świadczy to o tym, że wielu ludzi, którzy urodzili się w Podhajcach czy w różnych innych miejscowościach na ziemi podhajeckiej, chce przynajmniej w taki sposób “być” tam, gdzie mieszkali oni sami, bądź też ich rodziny – rodzice, dziadkowie czy też krewni.  Sam zresztą wiesz, jak to jest!
         W tym roku, w czerwcu, już po raz czwarty, p. Ryszard Wojciechowski – przewodniczący TMZP – organizuje wyjazd wielkiej grupy ludzi z Polski do Podhajec. Wiem, że najstarszym uczestnikiem tego wyjazdu będzie ponad dziewięćdziesięcioletni mężczyzna – oczywiście urodzony TAM. Będą referaty, spotkania...
         Ja także w ub. roku byłam na takim wyjeździe i muszę przyznać, że moje wzruszenie było ogromne, do dzisiaj wspominam to, co wówczas przeżyłam. W tym roku – niestety – pojechać nie mogę, ale myślę, że i ten wyjazd będzie pomyślny! Najważniejsze, aby – jak ostatnio pisałeś – mogło tam dojść do “spotkania pojednania” i aby narody reprezentujące 3 kultury mogły dojść ze sobą do pojednania!
          
         Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska
          
          
         From: JK
         Sent: Saturday, May 07, 2011 4:38 PM
         Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
          
         Witam Jolanta!

         Dziękuję za e-mail ... to miło, że do takie zainteresowanie pamiętać miasta, a tym nam w tym.

         Istnieje kilka żydowskich Amerykanów (z rodziną z Podhajce), które planują wyjazd na Podhajcach. Myślę, że byłby to miły gest zwrócić się do burmistrza Podhajce, aby zdarzenie tam, gdzie Polacy i Żydzi mogli spotkać mieszkańców. Być może "spotkanie pojednania ".

         Wiesz, po tych wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w czasach wojny, będzie to szlachetna rzecz pogodzenia żadnych złych uczuć między 3 kultur starej Galicji. polityki i historii regionu jest takie trudne dla Polaków, Żydów i Ukraińców się dogadać, ludzie z trudem: "Będziesz miłował bliźniego " jak Biblia wzywa nas do zrobienia.

         Proszę dać mi znać, co cienkie - miłego tygodnia!
          
         Jeff Kellner
         Brno, CZ

         --- On Thu, 5/5/11, Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...> wrote:

         From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl <jolanta.dolinska@...>
         Subject: Re: Pozdrowienia Jolanta!
         To: "JK" <jeffckellner@...>
         Date: Thursday, May 5, 2011, 6:54 PM

         Witam serdecznie!

         Dziękuję za miłą wiadomość, która mnie bardzo ucieszyła. Dokument, o którym Pan pisze jest nam znany, dopowiem jeszcze, że na you tube jest jeszcze kilka dokumentów dotyczących Kresów. Jak już pisaliśmy, tworzymy stronę o Podhajcach, liczymy więc i będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i pomocy!
         Ja również mam  nadzieję na dalszy kontakt.
         Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Dolińska         Welcome!

         Thank you for your kind message, which made me very happy. The document, which
         The Lord says we are known, dopowiem again that on you tube is still some
         documents relating to the Borderlands. As already mentioned, we create a web page about
         Podhajce, we hope so and we will be grateful for any form of cooperation and
         Help!
         I also hope for further contact.
         Yours sincerely, Jolanta Dolińska

        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.