Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!

Expand Messages
 • Ierotheos Saliamis
  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ
  Message 1 of 12 , Oct 22, 2005
  • 0 Attachment
   ÁÃÁÐÇÔÏÉ ÊÕÑÉÏÉ,

   ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÁÕÔÏÕÓ ÐÏÕ ÁÓÊÅÉÓÁÍ ÁÕÔÇÍ ÔÇÍ ÁÐÁÑÁÄÅÊÔÇ ÊÁÉ
   ÊÁÊÏÕ ÃÏÕÓÔÏÕ ÊÑÉÔÉÊÇ, ÈÁ ÇÈÅËÁ ÍÁ ÔÏÕÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÙ ÏÔÉ
   ÁÍÔÉ ÍÁ ÓÔÅËÍÏÕÍ ÁÕÔÁ ÔÁ ×ÁÌÇËÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÌÇÍÕÌÁÔÁÊÉÁ
   ÈÁ ÌÐÏÑÏÕÓÁÍ ÍÁ ÁÑÍÇÈÏÕÍ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ (ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ
   ÓÐÉÔÉ) ÐÏËÕ ÐÉÏ ÅÕÃÅÍÉÊÁ ÅÁÍ ÅÉ×ÁÍ ÂÅÂÁÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ
   ÁÍÁËÏÃÇ ÐÁÉÄÅÉÁ ÃÉ ÁÕÔÏ.
   ÏÓÏ ÃÉÁ ÁÕÔÏÍ ÐÏÕ ÄÅÍ ÎÅÑÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ ÔÏ GUARANA ÁÕÔÏ
   ÔÏ SITE ÉÓÙÓ ÔÏÍ ÂÏÇÈÇÓÅÉ ÍÁ ÊÁÔÁËÁÂÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ :
   www.guarana.com
   ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ÕÐÏËÏÉÐÏÕÓ ÉÓ×ÕÅÉ Ç ÐÑÏÓÖÏÑÁ, ÅÁÍ
   ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÁÖÙÓ, ÍÁ Å×ÏÕÍ ÅXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÌÅÓÙ ÔÏÕ
   ÕÐÏËÏÃÉÓÔÏÕ ÔÏÕÓ.
   ÓÔÏ ÊÁÔÙ ÊÁÔÙ ÅÁÍ ÔÏ ÄÏÕÌÅ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁËËÇ ÌÅÑÉÁ,
   ÄÏÕËÅÉÁ ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÌÅ ÓÅ ÁÕÔÏÍ ÔÏÍ ÔÏÐÏ ÐÏÕ ÔÏÍ ÄÅÑÍÅÉ Ç
   ÁÍÅÑÃÉÁ ÊÁÉ ÁÕÔÏ ÊÁÉ ÌÏÍÏ ÔÏ ÃÅÃÏÍÏÓ ÈÁ ÅÐÑÅÐÅ ÍÁ ÔÏ
   ÂËÅÐÁÔÅ ÌÅ ÁËËÏ ÌÁÔÉ!!!
   ÓÁÓ ÅÕ×ÁÑÉÓÔÙ ÐÁÍÔÙÓ ÃÉÁ ÏËÇ ÔÇÍ ÐÑÏÓÏ×Ç ÐÏÕ ÌÏÕ
   ÄÙÓÁÔÅ ÊÁÉ ÓÁÓ ÅÕ×ÏÌÁÉ ÊÁËÇ ÔÕ×Ç ÓÅ ÏÔÉ ÊÁÍÅÔÅ...

   ÌÅ ÅÊÔÉÌÇÓÇ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÓÁÓ,

   ÉÅÑÏÈÅÏÓ ÓÁËÉÁÌÇÓ

   --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:

   > lolol ôé óêáôÜ åßíáé ç guarana? Íá ñùôÞóù êáíÝíáí
   > åéóáããåëÝá;
   >
   >
   >
   > *Scripta manent, verba volant*
   >
   > _____
   >
   > From: php_greek@yahoogroups.com
   > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
   > Of Dimitrios Botsis
   > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
   > To: php_greek@yahoogroups.com
   > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
   >
   >
   >
   > Ïñßóôå êáé Üëëá ó÷åôéêÜ ìå ôïí êýñéï guaranapower :
   >
   > Áããåëéïöüñïò :
   > ÁÔÏÌÁ æçôïýíôáé áðü ðïëõåèíéêÞ åôáéñåßá óôïí ôïìÝá
   > äéáôñïöÞò
   > ãéá ôï ôìÞìá ìÜñêåôéãê åõÝëéêôï ùñÜñéï õøçëÜ
   > åéóïäÞìáôá
   > óõíå÷Þò åêðáßäåõóç 210-9754085
   > guaranapower@...
   >
   > GUARANA HELLAS LTD
   > ÌÐÉÆÁÍÉÏÕ 22, 17456 ÁËÉÌÏÓ
   > ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
   > Ôçë : 210-9885557
   > ÖÜî : 210-9825553
   > E-mail : guaranapower@...
   >
   > Ïðïéïò åíäéáöÝñåôáé, áò åðéêïéíùíÞóåé ãéá íá íïéþóåé
   > ôçí
   > äýíáìç ôçò guarana !
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
   > To: <php_greek@yahoogroups.com>
   > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
   > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
   >
   >
   > > ÊáëÜ êáëÜ, óôåßëå óå Üëëï group ôþñá ãéá ôá
   > ðñïúüíôá óïõ.
   > > Åäþ ôï group áíáöÝñåôáé óå PHP ðïõ åßíáé ãëþóóá
   > > ðñïãñáììáôéóìïý, ü÷é
   > > óå GUARANA POWER êáé óå ðñïùèÞóåéò ðñïúüíôùí.
   > > Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé éäáßôåñá Ýîõðíïò êÜðïéïò
   > ãéá íá
   > > êáôáëÜâåé üôé
   > > PHP êáé GUARANA POWER åßíáé Üó÷åôá.
   > > Åóý üìùò äåí ôï êáôÜëáâåò (ïðüôå åßóáé
   > äéêáéïëïãçìÝíïò...)
   > > Þ Ýêáíåò
   > > ðùò äåí ôï êáôÜëáâåò´(ïðüôå åßóáé áðáñÜäåêôïò).
   > >
   > > Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç, áí ðñïóðáèåßò íá âãÜëåéò
   > ëåöôÜ ìå
   > > ôï íá ÷þíåóáé
   > > óå groups êáé forums êáé íá äéáëáëåßò ôá ðñïúüíôá
   > óïõ,
   > > åßóáé áîéïëýðçôïò.
   > >
   > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
   > Saliamis
   > > <guaranapower@y...> wrote:
   > >>
   > >> ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ ËÕÐÁÌÁÉ ÐÏÕ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ Å×ÏÕÍ
   > >> ÐÁÑÙÐÉÄÅÓ...
   > >> ÏËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÄÅÍ ÂËÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÊÁÉÑÉÁ...ÊÁÉ
   > ÕÐÏÔÉÈÅÔÁÉ
   > >> ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÅÎÕÐÍÏÉ...ÓÔÏ ÑÇÑ GROUP...TÑÏÌÁÑÁ
   > ÔÏÕÓ...
   > >>
   > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
   > >>
   > >> > Óõìöùíþ ìå ôïí ÓÜêç,
   > >> > óôï group áõôü ìéëÜìå ãéá PHP, ü÷é ãéá ôçí êÜèå
   > >> > âëáêåßá ðïõ
   > >> > êÜíåé ï êáèÝíáò.
   > >> >
   > >> >
   > >> > ----- Original Message -----
   > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
   > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
   > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
   > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
   > >> >
   > >> >
   > >> > >
   > >> > > ÁõôÝò ôéò ðáðáñéÝò íá ìç âëÝðáìå... ôé
   > áêïëïõèåß;
   > >> > Ãíþñéóå
   > >> > > ôþñá áãüñéá êáé
   > >> > > êïñßôóéá ãéá êÜèå ãïýóôï;
   > >> > >
   > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
   > >> > >>
   > >> > >>
   > >> > >>
   > >> > >>
   > >> > >> EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
   > >> > > [snip]
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
   > >> > >
   > >> > > --
   > >> > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
   > >> > > Yahoo! Groups Links
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > >
   > >> > > --
   > >> > > No virus found in this incoming message.
   > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
   > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
   > 267.12.4/146 -
   > >> > Release
   > >> > > Date: 21/10/2005
   > >> > >
   > >> > >
   > >> >
   > >> >
   > __________________________________________________
   > >> > Do You Yahoo!?
   > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
   > >> > protection around
   > >> > HYPERLINK
   > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
   > >> >
   > >> >
   > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   > >> >
   > >> >
   > >> > --
   > >> > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
   > >> > Yahoo! Groups Links
   > >> >
   > >> >
   > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >> >
   > >> >
   > >> >
   > >> >
   > >> >
   > >>
   > >>
   > >>
   > >>
   > >>
   > >> __________________________________
   > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
   > >> HYPERLINK
   > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
   > >>
   > >
   > >
   > > ------------------------ Yahoo! Groups
   > >
   > > --
   > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   ----------------------------------------------------------------------------
   > ----
   >
   >
   > No virus found in this incoming message.
   > Checked by AVG Anti-Virus.
   > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
   > Release
   > Date: 21/10/2005
   >
   >
   > --
   > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
   >
   >
   >
   >
   > _____
   >
   >
   === message truncated ===

   __________________________________
   Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
   http://mail.yahoo.com
  • Nikos Lempesis
   Φίλε Ιερόθεε, θα πρέπει να σε ενημερώσω, ότι δεν διάβασα κανένα email από όσα έστειλες,
   Message 2 of 12 , Oct 22, 2005
   • 0 Attachment

     

    Φίλε Ιερόθεε, θα πρέπει να σε ενημερώσω, ότι δεν διάβασα κανένα email από όσα έστειλες, απλούστατα γιατί δεν φαίνονται οι χαρακτήρες. Ότι κατάλαβα, το κατάλαβα από τις απαντήσεις των άλλων.

    Οπότε αρχικά αν θέλεις να έχει επιτυχία η εταιρεία σου, μάλλον θα πρέπει να μάθεις να στέλνεις email με χαρακτήρες που να τους διαβάζουν όλοι.

    Αυτά.

    *Scripta manent, verba volant*


    From: php_greek@yahoogroups.com [mailto: php_greek@yahoogroups.com ] On Behalf Of Ierotheos Saliamis
    Sent: Saturday, October 22, 2005 8:35 PM
    To: php_greek@yahoogroups.com
    Subject: RE: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!

     

    ÁÃÁÐÇÔÏÉ ÊÕÑÉÏÉ,

    ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÁÕÔÏÕÓ ÐÏÕ ÁÓÊÅÉÓÁÍ ÁÕÔÇÍ ÔÇÍ ÁÐÁÑÁÄÅÊÔÇ ÊÁÉ
    ÊÁÊÏÕ ÃÏÕÓÔÏÕ ÊÑÉÔÉÊÇ, ÈÁ ÇÈÅËÁ ÍÁ ÔÏÕÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÙ ÏÔÉ
    ÁÍÔÉ ÍÁ ÓÔÅËÍÏÕÍ ÁÕÔÁ ÔÁ ×ÁÌÇËÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÌÇÍÕÌÁÔÁÊÉÁ
    ÈÁ ÌÐÏÑÏÕÓÁÍ ÍÁ ÁÑÍÇÈÏÕÍ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ (ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ
    ÓÐÉÔÉ) ÐÏËÕ ÐÉÏ ÅÕÃÅÍÉÊÁ ÅÁÍ ÅÉ×ÁÍ ÂÅÂÁÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ
    ÁÍÁËÏÃÇ ÐÁÉÄÅÉÁ ÃÉ ÁÕÔÏ.
    ÏÓÏ ÃÉÁ ÁÕÔÏÍ ÐÏÕ ÄÅÍ ÎÅÑÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ ÔÏ GUARANA ÁÕÔÏ
    ÔÏ SITE ÉÓÙÓ ÔÏÍ ÂÏÇÈÇÓÅÉ ÍÁ ÊÁÔÁËÁÂÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ :
    www.guarana.com
    ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ÕÐÏËÏÉÐÏÕÓ ÉÓ×ÕÅÉ Ç ÐÑÏÓÖÏÑÁ, ÅÁÍ
    ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÁÖÙÓ, ÍÁ Å×ÏÕÍ ÅXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÌÅÓÙ ÔÏÕ
    ÕÐÏËÏÃÉÓÔÏÕ ÔÏÕÓ.
    ÓÔÏ ÊÁÔÙ ÊÁÔÙ ÅÁÍ ÔÏ ÄÏÕÌÅ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁËËÇ ÌÅÑÉÁ,
    ÄÏÕËÅÉÁ ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÌÅ ÓÅ ÁÕÔÏÍ ÔÏÍ ÔÏÐÏ ÐÏÕ ÔÏÍ ÄÅÑÍÅÉ Ç
    ÁÍÅÑÃÉÁ ÊÁÉ ÁÕÔÏ ÊÁÉ ÌÏÍÏ ÔÏ ÃÅÃÏÍÏÓ ÈÁ ÅÐÑÅÐÅ ÍÁ ÔÏ
    ÂËÅÐÁÔÅ ÌÅ ÁËËÏ ÌÁÔÉ!!!
    ÓÁÓ ÅÕ×ÁÑÉÓÔÙ ÐÁÍÔÙÓ ÃÉÁ ÏËÇ ÔÇÍ ÐÑÏÓÏ×Ç ÐÏÕ ÌÏÕ
    ÄÙÓÁÔÅ ÊÁÉ ÓÁÓ ÅÕ×ÏÌÁÉ ÊÁËÇ ÔÕ×Ç ÓÅ ÏÔÉ ÊÁÍÅÔÅ...

    ÌÅ ÅÊÔÉÌÇÓÇ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÓÁÓ,

    ÉÅÑÏÈÅÏÓ ÓÁËÉÁÌÇÓ

    --- Nikos Lempesis < aigeas737@... > wrote:

    > lolol ôé óêáôÜ åßíáé ç guarana? Íá ñùôÞóù êáíÝíáí
    > åéóáããåëÝá;
    >

    >
    > *Scripta manent, verba volant*
    >
    >    _____ 
    >
    > From: php_greek@yahoogroups.com
    > [mailto: php_greek@yahoogroups.com ] On Behalf
    > Of Dimitrios Botsis
    > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
    > To: php_greek@yahoogroups.com
    > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
    >

    >
    > Ïñßóôå êáé Üëëá ó÷åôéêÜ ìå ôïí êýñéï guaranapower :
    >
    > Áããåëéïöüñïò :
    > ÁÔÏÌÁ æçôïýíôáé áðü ðïëõåèíéêÞ åôáéñåßá óôïí ôïìÝá
    > äéáôñïöÞò
    > ãéá ôï ôìÞìá ìÜñêåôéãê åõÝëéêôï ùñÜñéï õøçëÜ
    > åéóïäÞìáôá
    > óõíå÷Þò åêðáßäåõóç 210-9754085
    > guaranapower@...
    >
    > GUARANA HELLAS LTD
    > ÌÐÉÆÁÍÉÏÕ 22, 17456 ÁËÉÌÏÓ
    > ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
    > Ôçë : 210-9885557
    > ÖÜî : 210-9825553
    > E-mail : guaranapower@...
    >
    > Ïðïéïò åíäéáöÝñåôáé, áò åðéêïéíùíÞóåé ãéá íá íïéþóåé
    > ôçí
    > äýíáìç ôçò guarana !
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
    > To: < php_greek@yahoogroups.com >
    > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
    > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
    >
    >
    > > ÊáëÜ êáëÜ, óôåßëå óå Üëëï group ôþñá ãéá ôá
    > ðñïúüíôá óïõ.
    > > Åäþ ôï group áíáöÝñåôáé óå PHP ðïõ åßíáé ãëþóóá
    > > ðñïãñáììáôéóìïý, ü÷é
    > > óå GUARANA POWER êáé óå ðñïùèÞóåéò ðñïúüíôùí.
    > > Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé éäáßôåñá Ýîõðíïò êÜðïéïò
    > ãéá íá
    > > êáôáëÜâåé üôé
    > > PHP êáé GUARANA POWER åßíáé Üó÷åôá.
    > > Åóý üìùò äåí ôï êáôÜëáâåò (ïðüôå åßóáé
    > äéêáéïëïãçìÝíïò...)
    > > Þ Ýêáíåò
    > > ðùò äåí ôï êáôÜëáâåò´(ïðüôå åßóáé áðáñÜäåêôïò).
    > >
    > > Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç, áí ðñïóðáèåßò íá âãÜëåéò
    > ëåöôÜ ìå
    > > ôï íá ÷þíåóáé
    > > óå groups êáé forums êáé íá äéáëáëåßò ôá ðñïúüíôá
    > óïõ,
    > > åßóáé áîéïëýðçôïò.
    > >
    > > --- In php_greek@yahoogroups.com , Ierotheos
    > Saliamis
    > > <guaranapower@y...> wrote:
    > >>
    > >> ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ ËÕÐÁÌÁÉ ÐÏÕ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ Å×ÏÕÍ
    > >> ÐÁÑÙÐÉÄÅÓ...
    > >> ÏËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÄÅÍ ÂËÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÊÁÉÑÉÁ...ÊÁÉ
    > ÕÐÏÔÉÈÅÔÁÉ
    > >> ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÅÎÕÐÍÏÉ...ÓÔÏ ÑÇÑ GROUP...TÑÏÌÁÑÁ
    > ÔÏÕÓ...
    > >>
    > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
    > >>
    > >> > Óõìöùíþ ìå ôïí ÓÜêç,
    > >> > óôï group áõôü ìéëÜìå ãéá PHP, ü÷é ãéá ôçí êÜèå
    > >> > âëáêåßá ðïõ
    > >> > êÜíåé ï êáèÝíáò.
    > >> >
    > >> >
    > >> > ----- Original Message -----
    > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
    > >> > To: < php_greek@yahoogroups.com >
    > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
    > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
    > >> >
    > >> >
    > >> > >
    > >> > > ÁõôÝò ôéò ðáðáñéÝò íá ìç âëÝðáìå... ôé
    > áêïëïõèåß;
    > >> > Ãíþñéóå
    > >> > > ôþñá áãüñéá êáé
    > >> > > êïñßôóéá ãéá êÜèå ãïýóôï;
    > >> > >
    > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
    > >> > >>
    > >> > >>
    > >> > >>
    > >> > >>
    > >> > >> EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
    > >> > > [snip]
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
    > >> > >
    > >> > > --
    > >> > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
    > >> > > Yahoo! Groups Links
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > >
    > >> > > --
    > >> > > No virus found in this incoming message.
    > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
    > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
    > 267.12.4/146 -
    > >> > Release
    > >> > > Date: 21/10/2005
    > >> > >
    > >> > >
    > >> >
    > >> >
    > __________________________________________________
    > >> > Do You Yahoo!?
    > >> > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam
    > >> > protection around
    > >> > HYPERLINK
    > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
    > >> >
    > >> >
    > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
    > >> >
    > >> >
    > >> > --
    > >> > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
    > >> > Yahoo! Groups Links
    > >> >
    > >> >
    > >> >     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >> >
    > >> >
    > >> >
    > >> >
    > >> >
    > >>
    > >>
    > >>
    > >>
    > >>
    > >> __________________________________
    > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
    > >> HYPERLINK
    > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
    > >>
    > >
    > >
    > > ------------------------ Yahoo! Groups
    > >
    > > --
    > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    >
    ----------------------------------------------------------------------------
    > ----
    >
    >
    > No virus found in this incoming message.
    > Checked by AVG Anti-Virus.
    > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
    > Release
    > Date: 21/10/2005
    >
    >
    > --
    > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
    >
    >
    >
    >
    >    _____ 
    >
    >
    === message truncated ===         
               
    __________________________________
    Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
    http://mail.yahoo.com


    --
    No virus found in this incoming message.
    Checked by AVG Anti-Virus.
    Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005


    --
    No virus found in this outgoing message.
    Checked by AVG Anti-Virus.
    Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

   • Gonik
    Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι εκνευριστικά στον αναγνώστη.
    Message 3 of 12 , Oct 22, 2005
    • 0 Attachment
     Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι εκνευριστικά στον αναγνώστη.
     Κατά δεύτερον, πως είναι δυνατόν μια τόσο "μεγάλη" εταιρεία να έχει δωρεάν e-mail. Μόνο από
     αυτό βάζεις σε σκέψεις το target group σου..

     Κατά τρίτον θα πρέπει να ξέρεις ότι η διαφήμιση σε e-mail χωρίς την άδεια του "δικαιούχου"
     της θεωρείται παράνομη.

     Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.

     On 10/22/05, Ierotheos Saliamis <guaranapower@...> wrote:
     ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,

     ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
     ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
     ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
     ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
     ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
     ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
     ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
     ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
     www.guarana.com
     ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
     ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
     ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
     ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
     ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
     ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
     ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
     ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
     ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...

     ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,

     ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ


     --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:

     > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
     > εισαγγελέα;
     >

     >
     > *Scripta manent, verba volant*
     >
     >    _____ 
     >
     > From: php_greek@yahoogroups.com
     > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
     > Of Dimitrios Botsis
     > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
     > To: php_greek@yahoogroups.com
     > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
     >

     >
     > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
     >
     > Αγγελιοφόρος :
     > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
     > διατροφής
     > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
     > εισοδήματα
     > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
     > guaranapower@...
     >
     > GUARANA HELLAS LTD
     > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
     > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     > Τηλ : 210-9885557
     > Φάξ : 210-9825553
     > E-mail : guaranapower@...
     >
     > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
     > την
     > δύναμη της guarana !
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
     > To: <php_greek@yahoogroups.com>
     > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
     > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
     >
     >
     > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
     > προϊόντα σου.
     > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
     > > προγραμματισμού, όχι
     > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
     > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
     > για να
     > > καταλάβει ότι
     > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
     > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
     > δικαιολογημένος...)
     > > ή έκανες
     > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
     > >
     > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
     > λεφτά με
     > > το να χώνεσαι
     > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
     > σου,
     > > είσαι αξιολύπητος.
     > >
     > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
     > Saliamis
     > > <guaranapower@y...> wrote:
     > >>
     > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
     > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
     > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
     > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
     > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
     > ΤΟΥΣ...
     > >>
     > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
     > >>
     > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
     > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
     > >> > βλακεία που
     > >> > κάνει ο καθένας.
     > >> >
     > >> >
     > >> > ----- Original Message -----
     > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
     > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
     > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
     > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
     > >> >
     > >> >
     > >> > >
     > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
     > ακολουθεί;
     > >> > Γνώρισε
     > >> > > τώρα αγόρια και
     > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
     > >> > >
     > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
     > >> > >>
     > >> > >>
     > >> > >>
     > >> > >>
     > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
     > >> > > [snip]
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
     > >> > >
     > >> > > --
     > >> > > Ελληνική PHP mailing list
     > >> > > Yahoo! Groups Links
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > >
     > >> > > --
     > >> > > No virus found in this incoming message.
     > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
     > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
     > 267.12.4/146 -
     > >> > Release
     > >> > > Date: 21/10/2005
     > >> > >
     > >> > >
     > >> >
     > >> >
     > __________________________________________________
     > >> > Do You Yahoo!?
     > >> > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam
     > >> > protection around
     > >> > HYPERLINK
     > "http://mail.yahoo.com" http://mail.yahoo.com
     > >> >
     > >> >
     > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
     > >> >
     > >> >
     > >> > --
     > >> > Ελληνική PHP mailing list
     > >> > Yahoo! Groups Links
     > >> >
     > >> >
     > >> >     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >> >
     > >> >
     > >> >
     > >> >
     > >> >
     > >>
     > >>
     > >>
     > >>
     > >>
     > >> __________________________________
     > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
     > >> HYPERLINK
     > "http://mail.yahoo.com" http://mail.yahoo.com
     > >>
     > >
     > >
     > > ------------------------ Yahoo! Groups
     > >
     > > --
     > > Ελληνική PHP mailing list
     > > Yahoo! Groups Links
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     >
     >
     >
     ----------------------------------------------------------------------------
     > ----
     >
     >
     > No virus found in this incoming message.
     > Checked by AVG Anti-Virus.
     > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
     > Release
     > Date: 21/10/2005
     >
     >
     > --
     > Ελληνική PHP mailing list
     >
     >
     >
     >
     >    _____ 
     >
     >
     === message truncated ===          
                
     __________________________________
     Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
     http://mail.yahoo.com


     --
     Ελληνική PHP mailing list
     YAHOO! GROUPS LINKS
    • gfx3D
     Τί μεγάλη εταιρεία βρε Gonik. Ο τύπος ψάχνει να βρει τρόπο να βγάλει κανά φράγκο από
     Message 4 of 12 , Oct 22, 2005
     • 0 Attachment
      Τί μεγάλη εταιρεία βρε Gonik.
      Ο τύπος ψάχνει να βρει τρόπο να βγάλει κανά φράγκο από
      τίποτα χαζούληδες ή απελπισμένους.

      Οι αιχμές του περί δικής μας χαμηλής παιδείας, ο τρόπος του
      να γράφει δείχνοντας ότι δεν πέφτει στο δικό μας επίπεδο και
      πως είναι "υπεράνω", οι ιδέες του και η μεγαλοψυχία του κλπ
      κλπ είναι κλασική τακτική τέτοιων περιπτώσεων.

      ----- Original Message -----
      From: "Gonik" <gonikx@...>
      To: <php_greek@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, October 23, 2005 12:44 AM
      Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


      > Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι
      > εκνευριστικά στον
      > αναγνώστη.
      > Κατά δεύτερον, πως είναι δυνατόν μια τόσο "μεγάλη"
      > εταιρεία να έχει δωρεάν
      > e-mail. Μόνο από
      > αυτό βάζεις σε σκέψεις το target group σου..
      >
      > Κατά τρίτον θα πρέπει να ξέρεις ότι η διαφήμιση σε e-mail
      > χωρίς την άδεια
      > του "δικαιούχου"
      > της θεωρείται παράνομη.
      >
      > Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
      >
      > On 10/22/05, Ierotheos Saliamis <guaranapower@...>
      > wrote:
      >>
      >> ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,
      >>
      >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
      >> ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
      >> ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
      >> ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
      >> ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
      >> ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
      >> ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
      >> ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
      >> www.guarana.com <http://www.guarana.com>
      >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
      >> ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
      >> ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
      >> ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
      >> ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
      >> ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
      >> ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
      >> ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
      >> ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...
      >>
      >> ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,
      >>
      >> ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ
      >>
      >> --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:
      >>
      >> > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
      >> > εισαγγελέα;
      >> >
      >> >
      >> >
      >> > *Scripta manent, verba volant*
      >> >
      >> > _____
      >> >
      >> > From: php_greek@yahoogroups.com
      >> > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
      >> > Of Dimitrios Botsis
      >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
      >> > To: php_greek@yahoogroups.com
      >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      >> >
      >> >
      >> >
      >> > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
      >> >
      >> > Αγγελιοφόρος :
      >> > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
      >> > διατροφής
      >> > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
      >> > εισοδήματα
      >> > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
      >> > guaranapower@...
      >> >
      >> > GUARANA HELLAS LTD
      >> > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
      >> > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      >> > Τηλ : 210-9885557
      >> > Φάξ : 210-9825553
      >> > E-mail : guaranapower@...
      >> >
      >> > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
      >> > την
      >> > δύναμη της guarana !
      >> >
      >> > ----- Original Message -----
      >> > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
      >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
      >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
      >> > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      >> >
      >> >
      >> > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
      >> > προϊόντα σου.
      >> > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
      >> > > προγραμματισμού, όχι
      >> > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
      >> > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
      >> > για να
      >> > > καταλάβει ότι
      >> > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
      >> > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
      >> > δικαιολογημένος...)
      >> > > ή έκανες
      >> > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
      >> > >
      >> > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
      >> > λεφτά με
      >> > > το να χώνεσαι
      >> > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
      >> > σου,
      >> > > είσαι αξιολύπητος.
      >> > >
      >> > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
      >> > Saliamis
      >> > > <guaranapower@y...> wrote:
      >> > >>
      >> > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
      >> > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
      >> > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
      >> > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
      >> > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
      >> > ΤΟΥΣ...
      >> > >>
      >> > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
      >> > >>
      >> > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
      >> > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
      >> > >> > βλακεία που
      >> > >> > κάνει ο καθένας.
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> > ----- Original Message -----
      >> > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
      >> > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
      >> > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
      >> > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> > >
      >> > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
      >> > ακολουθεί;
      >> > >> > Γνώρισε
      >> > >> > > τώρα αγόρια και
      >> > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
      >> > >> > >
      >> > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
      >> > >> > >>
      >> > >> > >>
      >> > >> > >>
      >> > >> > >>
      >> > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      >> > >> > > [snip]
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
      >> > >> > >
      >> > >> > > --
      >> > >> > > Ελληνική PHP mailing list
      >> > >> > > Yahoo! Groups Links
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> > > --
      >> > >> > > No virus found in this incoming message.
      >> > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
      >> > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
      >> > 267.12.4/146 -
      >> > >> > Release
      >> > >> > > Date: 21/10/2005
      >> > >> > >
      >> > >> > >
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > __________________________________________________
      >> > >> > Do You Yahoo!?
      >> > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
      >> > >> > protection around
      >> > >> > HYPERLINK
      >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> > --
      >> > >> > Ελληνική PHP mailing list
      >> > >> > Yahoo! Groups Links
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >> >
      >> > >>
      >> > >>
      >> > >>
      >> > >>
      >> > >>
      >> > >> __________________________________
      >> > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
      >> > >> HYPERLINK
      >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
      >> > >>
      >> > >
      >> > >
      >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
      >> > >
      >> > > --
      >> > > Ελληνική PHP mailing list
      >> > > Yahoo! Groups Links
      >> > >
      >> > >
      >> > >
      >> > >
      >> > >
      >> >
      >> >
      >> >
      >>
      >> ----------------------------------------------------------------------------
      >> > ----
      >> >
      >> >
      >> > No virus found in this incoming message.
      >> > Checked by AVG Anti-Virus.
      >> > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
      >> > Release
      >> > Date: 21/10/2005
      >> >
      >> >
      >> > --
      >> > Ελληνική PHP mailing list
      >> >
      >> >
      >> >
      >> >
      >> > _____
      >> >
      >> >
      >> === message truncated ===
      >>
      >>
      >>
      >>
      >>
      >> __________________________________
      >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
      >> http://mail.yahoo.com
      >>
      >>
      >> --
      >> Ελληνική PHP mailing list
      >>
      >>
      >> ------------------------------
      >> YAHOO! GROUPS LINKS
      >>
      >>
      >> - Visit your group
      >> "php_greek<http://groups.yahoo.com/group/php_greek>"
      >> on the web.
      >> - To unsubscribe from this group, send an email to:
      >>
      >> php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com<php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
      >> - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
      >> Terms of
      >> Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
      >>
      >>
      >> ------------------------------
      >>
      >


      --------------------------------------------------------------------------------


      No virus found in this incoming message.
      Checked by AVG Anti-Virus.
      Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
      Date: 21/10/2005

      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com
     • Gonik
      Μα κάνω πλάκα περι της μεγάλης εταιρίας... Γι αυτό έβαλα και τα εισαγωγικά ... Μα κάνω
      Message 5 of 12 , Oct 23, 2005
      • 0 Attachment
       Μα κάνω πλάκα περι της μεγάλης εταιρίας... Γι'αυτό έβαλα και τα εισαγωγικά :)

       On 10/23/05, gfx3D <gfx3d@...> wrote:
       Τί μεγάλη εταιρεία βρε Gonik.
       Ο τύπος ψάχνει να βρει τρόπο να βγάλει κανά φράγκο από
       τίποτα χαζούληδες ή απελπισμένους.

       Οι αιχμές του περί δικής μας χαμηλής παιδείας, ο τρόπος του
       να γράφει δείχνοντας ότι δεν πέφτει στο δικό μας επίπεδο και
       πως είναι "υπεράνω", οι ιδέες του και η μεγαλοψυχία του κλπ
       κλπ είναι κλασική τακτική τέτοιων περιπτώσεων.

       ----- Original Message -----
       From: "Gonik" <gonikx@...>
       To: < php_greek@yahoogroups.com>
       Sent: Sunday, October 23, 2005 12:44 AM
       Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


       > Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι
       > εκνευριστικά στον
       > αναγνώστη.
       > Κατά δεύτερον, πως είναι δυνατόν μια τόσο "μεγάλη"
       > εταιρεία να έχει δωρεάν
       > e-mail. Μόνο από
       > αυτό βάζεις σε σκέψεις το target group σου..
       >
       > Κατά τρίτον θα πρέπει να ξέρεις ότι η διαφήμιση σε e-mail
       > χωρίς την άδεια
       > του "δικαιούχου"
       > της θεωρείται παράνομη.
       >
       > Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
       >
       > On 10/22/05, Ierotheos Saliamis < guaranapower@...>
       > wrote:
       >>
       >>  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,
       >>
       >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
       >> ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
       >> ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
       >> ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
       >> ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
       >> ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
       >> ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
       >> ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
       >> www.guarana.com < http://www.guarana.com>
       >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
       >> ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
       >> ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
       >> ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
       >> ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
       >> ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
       >> ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
       >> ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
       >> ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...
       >>
       >> ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,
       >>
       >> ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ
       >>
       >> --- Nikos Lempesis < aigeas737@...> wrote:
       >>
       >> > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
       >> > εισαγγελέα;
       >> >
       >> >
       >> >
       >> > *Scripta manent, verba volant*
       >> >
       >> > _____
       >> >
       >> > From: php_greek@yahoogroups.com
       >> > [mailto: php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
       >> > Of Dimitrios Botsis
       >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
       >> > To: php_greek@yahoogroups.com
       >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
       >> >
       >> >
       >> >
       >> > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
       >> >
       >> > Αγγελιοφόρος :
       >> > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
       >> > διατροφής
       >> > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
       >> > εισοδήματα
       >> > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
       >> > guaranapower@...
       >> >
       >> > GUARANA HELLAS LTD
       >> > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
       >> > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       >> > Τηλ : 210-9885557
       >> > Φάξ : 210-9825553
       >> > E-mail : guaranapower@...
       >> >
       >> > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
       >> > την
       >> > δύναμη της guarana !
       >> >
       >> > ----- Original Message -----
       >> > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
       >> > To: < php_greek@yahoogroups.com>
       >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
       >> > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
       >> >
       >> >
       >> > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
       >> > προϊόντα σου.
       >> > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
       >> > > προγραμματισμού, όχι
       >> > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
       >> > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
       >> > για να
       >> > > καταλάβει ότι
       >> > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
       >> > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
       >> > δικαιολογημένος...)
       >> > > ή έκανες
       >> > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
       >> > >
       >> > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
       >> > λεφτά με
       >> > > το να χώνεσαι
       >> > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
       >> > σου,
       >> > > είσαι αξιολύπητος.
       >> > >
       >> > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
       >> > Saliamis
       >> > > <guaranapower@y...> wrote:
       >> > >>
       >> > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
       >> > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
       >> > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
       >> > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
       >> > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
       >> > ΤΟΥΣ...
       >> > >>
       >> > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
       >> > >>
       >> > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
       >> > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
       >> > >> > βλακεία που
       >> > >> > κάνει ο καθένας.
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> > ----- Original Message -----
       >> > >> > From: "Efthimiadis Sakis" < sakis@t...>
       >> > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
       >> > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
       >> > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> > >
       >> > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
       >> > ακολουθεί;
       >> > >> > Γνώρισε
       >> > >> > > τώρα αγόρια και
       >> > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
       >> > >> > >
       >> > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
       >> > >> > >>
       >> > >> > >>
       >> > >> > >>
       >> > >> > >>
       >> > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
       >> > >> > > [snip]
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
       >> > >> > >
       >> > >> > > --
       >> > >> > > Ελληνική PHP mailing list
       >> > >> > > Yahoo! Groups Links
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> > > --
       >> > >> > > No virus found in this incoming message.
       >> > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
       >> > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
       >> > 267.12.4/146 -
       >> > >> > Release
       >> > >> > > Date: 21/10/2005
       >> > >> > >
       >> > >> > >
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > __________________________________________________
       >> > >> > Do You Yahoo!?
       >> > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
       >> > >> > protection around
       >> > >> > HYPERLINK
       >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> > --
       >> > >> > Ελληνική PHP mailing list
       >> > >> > Yahoo! Groups Links
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >> >
       >> > >>
       >> > >>
       >> > >>
       >> > >>
       >> > >>
       >> > >> __________________________________
       >> > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
       >> > >> HYPERLINK
       >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
       >> > >>
       >> > >
       >> > >
       >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
       >> > >
       >> > > --
       >> > > Ελληνική PHP mailing list
       >> > > Yahoo! Groups Links
       >> > >
       >> > >
       >> > >
       >> > >
       >> > >
       >> >
       >> >
       >> >
       >>
       >> ----------------------------------------------------------------------------
       >> > ----
       >> >
       >> >
       >> > No virus found in this incoming message.
       >> > Checked by AVG Anti-Virus.
       >> > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
       >> > Release
       >> > Date: 21/10/2005
       >> >
       >> >
       >> > --
       >> > Ελληνική PHP mailing list
       >> >
       >> >
       >> >
       >> >
       >> > _____
       >> >
       >> >
       >> === message truncated ===
       >>
       >>
       >>
       >>
       >>
       >> __________________________________
       >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
       >> http://mail.yahoo.com
       >>
       >>
       >>  --
       >> Ελληνική PHP mailing list
       >>
       >>
       >>  ------------------------------
       >> YAHOO! GROUPS LINKS
       >>
       >>
       >>    - Visit your group
       >> "php_greek<http://groups.yahoo.com/group/php_greek>"
       >>    on the web.
       >>     - To unsubscribe from this group, send an email to:
       >>
       >> php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com< php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
       >>     - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
       >> Terms of
       >>    Service < http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
       >>
       >>
       >>  ------------------------------
       >>
       >


       --------------------------------------------------------------------------------


       No virus found in this incoming message.
       Checked by AVG Anti-Virus.
       Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
       Date: 21/10/2005

       __________________________________________________
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail.yahoo.com


       ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
       Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
       http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/9rHolB/TM
       --------------------------------------------------------------------~->

       --
       Ελληνική PHP mailing list
       Yahoo! Groups Links

       <*> To visit your group on the web, go to:
           http://groups.yahoo.com/group/php_greek/

       <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
           php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com

       <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
           http://docs.yahoo.com/info/terms/
      • nop nop
       Ok.. Mas ta eipes kai aisthanthikame asxima... Pigene se kana group KANTE EXTRA LEFTA GIATI EXOUME KAI SAS XARIZOUME .. kai bale oti thes ekei gia guarana gia
       Message 6 of 12 , Oct 26, 2005
       • 0 Attachment
        Ok.. Mas ta eipes kai aisthanthikame asxima...

        Pigene se kana group "KANTE EXTRA LEFTA GIATI EXOUME
        KAI SAS XARIZOUME".. kai bale oti thes ekei gia
        guarana gia pay sex kai oti allo sou kapnisei..

        To kolomarketing sas ekso apo do...

        To internet einai gemato apo (enoxlitika) palikaria
        san esas...
        --- Ierotheos Saliamis <guaranapower@...>
        έγραψε:


        ---------------------------------
        ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,

        ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
        ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
        ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
        ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
        ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
        ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
        ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
        ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
        www.guarana.com
        ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
        ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
        ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
        ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
        ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
        ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
        ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
        ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
        ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...

        ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,

        ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ

        --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:

        > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
        > εισαγγελέα;
        >
        >
        >
        > *Scripta manent, verba volant*
        >
        > _____
        >
        > From: php_greek@yahoogroups.com
        > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
        > Of Dimitrios Botsis
        > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
        > To: php_greek@yahoogroups.com
        > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
        >
        >
        >
        > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
        >
        > Αγγελιοφόρος :
        > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
        > διατροφής
        > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
        > εισοδήματα
        > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
        > guaranapower@...
        >
        > GUARANA HELLAS LTD
        > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
        > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
        > Τηλ : 210-9885557
        > Φάξ : 210-9825553
        > E-mail : guaranapower@...
        >
        > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
        > την
        > δύναμη της guarana !
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
        > To: <php_greek@yahoogroups.com>
        > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
        > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
        >
        >
        > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
        > προϊόντα σου.
        > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
        > > προγραμματισμού, όχι
        > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
        > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
        > για να
        > > καταλάβει ότι
        > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
        > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
        > δικαιολογημένος...)
        > > ή έκανες
        > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
        > >
        > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
        > λεφτά με
        > > το να χώνεσαι
        > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
        > σου,
        > > είσαι αξιολύπητος.
        > >
        > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
        > Saliamis
        > > <guaranapower@y...> wrote:
        > >>
        > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
        > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
        > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
        > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
        > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
        > ΤΟΥΣ...
        > >>
        > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
        > >>
        > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
        > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
        > >> > βλακεία που
        > >> > κάνει ο καθένας.
        > >> >
        > >> >
        > >> > ----- Original Message -----
        > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
        > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
        > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
        > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
        > >> >
        > >> >
        > >> > >
        > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
        > ακολουθεί;
        > >> > Γνώρισε
        > >> > > τώρα αγόρια και
        > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
        > >> > >
        > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
        > >> > >>
        > >> > >>
        > >> > >>
        > >> > >>
        > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
        > >> > > [snip]
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
        > >> > >
        > >> > > --
        > >> > > Ελληνική PHP mailing list
        > >> > > Yahoo! Groups Links
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > >
        > >> > > --
        > >> > > No virus found in this incoming message.
        > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
        > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
        > 267.12.4/146 -
        > >> > Release
        > >> > > Date: 21/10/2005
        > >> > >
        > >> > >
        > >> >
        > >> >
        > __________________________________________________
        > >> > Do You Yahoo!?
        > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
        > >> > protection around
        > >> > HYPERLINK
        > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
        > >> >
        > >> >
        > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
        > >> >
        > >> >
        > >> > --
        > >> > Ελληνική PHP mailing list
        > >> > Yahoo! Groups Links
        > >> >
        > >> >
        > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
        > >> >
        > >> >
        > >> >
        > >> >
        > >> >
        > >>
        > >>
        > >>
        > >>
        > >>
        > >> __________________________________
        > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
        > >> HYPERLINK
        > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
        > >>
        > >
        > >
        > > ------------------------ Yahoo! Groups
        > >
        > > --
        > > Ελληνική PHP mailing list
        > > Yahoo! Groups Links
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        >
        >
        >
        ----------------------------------------------------------------------------
        > ----
        >
        >
        > No virus found in this incoming message.
        > Checked by AVG Anti-Virus.
        > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
        > Release
        > Date: 21/10/2005
        >
        >
        > --
        > Ελληνική PHP mailing list
        >
        >
        >
        >
        > _____
        >
        >
        === message truncated ===

        __________________________________
        Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
        http://mail.yahoo.com


        --
        Ελληνική PHP mailing list        ---------------------------------
        YAHOO! GROUPS LINKS


        Visit your group "php_greek" on the web.

        To unsubscribe from this group, send an email to:
        php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com

        Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
        Terms of Service.


        ---------------------------------

        ___________________________________________________________
        Χρησιμοποιείτε Yahoo!;
        Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail
        διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών
        μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.