Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!

Expand Messages
 • Dimitrios Botsis
  Συμφωνώ με τον Σάκη, στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε βλακεία που κάνει ο
  Message 1 of 12 , Oct 22, 2005
  • 0 Attachment
   Συμφωνώ με τον Σάκη,
   στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε βλακεία που
   κάνει ο καθένας.


   ----- Original Message -----
   From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@...>
   To: <php_greek@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
   Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


   >
   > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι ακολουθεί; Γνώρισε
   > τώρα αγόρια και
   > κορίτσια για κάθε γούστο;
   >
   > [--Ierotheos Saliamis--]
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
   > [snip]
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups
   >
   > --
   > Ελληνική PHP mailing list
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > --
   > No virus found in this incoming message.
   > Checked by AVG Anti-Virus.
   > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
   > Date: 21/10/2005
   >
   >

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com
  • Ierotheos Saliamis
   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ... ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ
   Message 2 of 12 , Oct 22, 2005
   • 0 Attachment
    ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ ËÕÐÁÌÁÉ ÐÏÕ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ Å×ÏÕÍ
    ÐÁÑÙÐÉÄÅÓ...
    ÏËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÄÅÍ ÂËÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÊÁÉÑÉÁ...ÊÁÉ ÕÐÏÔÉÈÅÔÁÉ
    ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÅÎÕÐÍÏÉ...ÓÔÏ ÑÇÑ GROUP...TÑÏÌÁÑÁ ÔÏÕÓ...

    --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@...> wrote:

    > Óõìöùíþ ìå ôïí ÓÜêç,
    > óôï group áõôü ìéëÜìå ãéá PHP, ü÷é ãéá ôçí êÜèå
    > âëáêåßá ðïõ
    > êÜíåé ï êáèÝíáò.
    >
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@...>
    > To: <php_greek@yahoogroups.com>
    > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
    > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
    >
    >
    > >
    > > ÁõôÝò ôéò ðáðáñéÝò íá ìç âëÝðáìå... ôé áêïëïõèåß;
    > Ãíþñéóå
    > > ôþñá áãüñéá êáé
    > > êïñßôóéá ãéá êÜèå ãïýóôï;
    > >
    > > [--Ierotheos Saliamis--]
    > >>
    > >>
    > >>
    > >>
    > >> EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
    > > [snip]
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > ------------------------ Yahoo! Groups
    > >
    > > --
    > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > --
    > > No virus found in this incoming message.
    > > Checked by AVG Anti-Virus.
    > > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
    > Release
    > > Date: 21/10/2005
    > >
    > >
    >
    > __________________________________________________
    > Do You Yahoo!?
    > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
    > protection around
    > http://mail.yahoo.com
    >
    >
    > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
    > --------------------~-->
    > Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make
    > Yahoo! your home page
    >
    http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/9rHolB/TM
    >
    --------------------------------------------------------------------~->
    >
    >
    > --
    > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >
    >
    >
    >

    __________________________________
    Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
    http://mail.yahoo.com
   • Dimitrios Botsis
    Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower : Αγγελιοφόρος : ΑΤΟΜΑ ζητούνται από
    Message 3 of 12 , Oct 22, 2005
    • 0 Attachment
     Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :

     Αγγελιοφόρος :
     ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα διατροφής
     για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά εισοδήματα
     συνεχής εκπαίδευση 210-9754085 guaranapower@...

     GUARANA HELLAS LTD
     ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     Τηλ : 210-9885557
     Φάξ : 210-9825553
     E-mail : guaranapower@...

     Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει την
     δύναμη της guarana !

     ----- Original Message -----
     From: "gfx3d" <gfx3d@...>
     To: <php_greek@yahoogroups.com>
     Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
     Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


     > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα προϊόντα σου.
     > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
     > προγραμματισμού, όχι
     > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
     > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος για να
     > καταλάβει ότι
     > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
     > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι δικαιολογημένος...)
     > ή έκανες
     > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
     >
     > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις λεφτά με
     > το να χώνεσαι
     > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα σου,
     > είσαι αξιολύπητος.
     >
     > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos Saliamis
     > <guaranapower@y...> wrote:
     >>
     >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
     >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
     >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
     >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ...
     >>
     >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
     >>
     >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
     >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
     >> > βλακεία που
     >> > κάνει ο καθένας.
     >> >
     >> >
     >> > ----- Original Message -----
     >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
     >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
     >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
     >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
     >> >
     >> >
     >> > >
     >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι ακολουθεί;
     >> > Γνώρισε
     >> > > τώρα αγόρια και
     >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
     >> > >
     >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
     >> > >>
     >> > >>
     >> > >>
     >> > >>
     >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
     >> > > [snip]
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
     >> > >
     >> > > --
     >> > > Ελληνική PHP mailing list
     >> > > Yahoo! Groups Links
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > >
     >> > > --
     >> > > No virus found in this incoming message.
     >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
     >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
     >> > Release
     >> > > Date: 21/10/2005
     >> > >
     >> > >
     >> >
     >> > __________________________________________________
     >> > Do You Yahoo!?
     >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
     >> > protection around
     >> > http://mail.yahoo.com
     >> >
     >> >
     >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
     >> >
     >> >
     >> > --
     >> > Ελληνική PHP mailing list
     >> > Yahoo! Groups Links
     >> >
     >> >
     >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
     >> >
     >> >
     >> >
     >> >
     >> >
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >> __________________________________
     >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
     >> http://mail.yahoo.com
     >>
     >
     >
     > ------------------------ Yahoo! Groups
     >
     > --
     > Ελληνική PHP mailing list
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >


     --------------------------------------------------------------------------------


     No virus found in this incoming message.
     Checked by AVG Anti-Virus.
     Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
     Date: 21/10/2005
    • Gonik
     Σοβαρά ε? Δηλαδή εσύ έχεις κερδίσει από αυτή την ευκαιρία ? Έλεος δηλαδή.. ... Σοβαρά ε?
     Message 4 of 12 , Oct 22, 2005
     • 0 Attachment
      Σοβαρά ε? Δηλαδή εσύ έχεις κερδίσει από αυτή την "ευκαιρία"?

      Έλεος δηλαδή..

      On 10/22/05, Ierotheos Saliamis <guaranapower@...> wrote:
      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
      ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
      ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
      ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ...


      --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@...> wrote:

      > Συμφωνώ με τον Σάκη,
      > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
      > βλακεία που
      > κάνει ο καθένας.
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@...>
      > To: <php_greek@yahoogroups.com>
      > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
      > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      >
      >
      > >
      > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι ακολουθεί;
      > Γνώρισε
      > > τώρα αγόρια και
      > > κορίτσια για κάθε γούστο;
      > >
      > > [--Ierotheos Saliamis--]
      > >>
      > >>
      > >>
      > >>
      > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      > > [snip]
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > ------------------------ Yahoo! Groups
      > >
      > > --
      > > Ελληνική PHP mailing list
      > > Yahoo! Groups Links
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > --
      > > No virus found in this incoming message.
      > > Checked by AVG Anti-Virus.
      > > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
      > Release
      > > Date: 21/10/2005
      > >
      > >
      >
      > __________________________________________________
      > Do You Yahoo!?
      > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam
      > protection around
      > http://mail.yahoo.com
      >
      >
      > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
      > --------------------~-->
      > Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make
      > Yahoo! your home page
      >
      http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/9rHolB/TM
      >
      --------------------------------------------------------------------~->
      >
      >
      > --
      > Ελληνική PHP mailing list
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
      >

      >
      >
      >           
                 
      __________________________________
      Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
      http://mail.yahoo.com


      --
      Ελληνική PHP mailing list
      YAHOO! GROUPS LINKS
     • gfx3d
      Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα προϊόντα σου. Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που
      Message 5 of 12 , Oct 22, 2005
      • 0 Attachment
       ÊáëÜ êáëÜ, óôåßëå óå Üëëï group ôþñá ãéá ôá ðñïúüíôá óïõ.
       Åäþ ôï group áíáöÝñåôáé óå PHP ðïõ åßíáé ãëþóóá ðñïãñáììáôéóìïý, ü÷é
       óå GUARANA POWER êáé óå ðñïùèÞóåéò ðñïúüíôùí.
       Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé éäáßôåñá Ýîõðíïò êÜðïéïò ãéá íá êáôáëÜâåé üôé
       PHP êáé GUARANA POWER åßíáé Üó÷åôá.
       Åóý üìùò äåí ôï êáôÜëáâåò (ïðüôå åßóáé äéêáéïëïãçìÝíïò...) Þ Ýêáíåò
       ðùò äåí ôï êáôÜëáâåò´(ïðüôå åßóáé áðáñÜäåêôïò).

       Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç, áí ðñïóðáèåßò íá âãÜëåéò ëåöôÜ ìå ôï íá ÷þíåóáé
       óå groups êáé forums êáé íá äéáëáëåßò ôá ðñïúüíôá óïõ, åßóáé áîéïëýðçôïò.

       --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos Saliamis
       <guaranapower@y...> wrote:
       >
       > ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ ËÕÐÁÌÁÉ ÐÏÕ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ Å×ÏÕÍ
       > ÐÁÑÙÐÉÄÅÓ...
       > ÏËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÄÅÍ ÂËÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÊÁÉÑÉÁ...ÊÁÉ ÕÐÏÔÉÈÅÔÁÉ
       > ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÅÎÕÐÍÏÉ...ÓÔÏ ÑÇÑ GROUP...TÑÏÌÁÑÁ ÔÏÕÓ...
       >
       > --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
       >
       > > Óõìöùíþ ìå ôïí ÓÜêç,
       > > óôï group áõôü ìéëÜìå ãéá PHP, ü÷é ãéá ôçí êÜèå
       > > âëáêåßá ðïõ
       > > êÜíåé ï êáèÝíáò.
       > >
       > >
       > > ----- Original Message -----
       > > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
       > > To: <php_greek@yahoogroups.com>
       > > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
       > > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
       > >
       > >
       > > >
       > > > ÁõôÝò ôéò ðáðáñéÝò íá ìç âëÝðáìå... ôé áêïëïõèåß;
       > > Ãíþñéóå
       > > > ôþñá áãüñéá êáé
       > > > êïñßôóéá ãéá êÜèå ãïýóôï;
       > > >
       > > > [--Ierotheos Saliamis--]
       > > >>
       > > >>
       > > >>
       > > >>
       > > >> EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
       > > > [snip]
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > ------------------------ Yahoo! Groups
       > > >
       > > > --
       > > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
       > > > Yahoo! Groups Links
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > --
       > > > No virus found in this incoming message.
       > > > Checked by AVG Anti-Virus.
       > > > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
       > > Release
       > > > Date: 21/10/2005
       > > >
       > > >
       > >
       > > __________________________________________________
       > > Do You Yahoo!?
       > > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
       > > protection around
       > > http://mail.yahoo.com
       > >
       > >
       > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
       > > --------------------~-->
       > > Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make
       > > Yahoo! your home page
       > >
       > http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/9rHolB/TM
       > >
       > --------------------------------------------------------------------~->
       > >
       > >
       > > --
       > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
       > > Yahoo! Groups Links
       > >
       > >
       > > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       >
       >
       >
       >
       >
       > __________________________________
       > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
       > http://mail.yahoo.com
       >
      • Nikos Lempesis
       lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν εισαγγελέα; *Scripta manent, verba volant* _____ From:
       Message 6 of 12 , Oct 22, 2005
       • 0 Attachment

        lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν εισαγγελέα;

         

        *Scripta manent, verba volant*


        From: php_greek@yahoogroups.com [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf Of Dimitrios Botsis
        Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
        To: php_greek@yahoogroups.com
        Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!

         

        Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :

        Αγγελιοφόρος :
        ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα διατροφής
        για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά εισοδήματα
        συνεχής εκπαίδευση 210-9754085 guaranapower@...

        GUARANA HELLAS LTD
        ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
        Τηλ : 210-9885557
        Φάξ : 210-9825553
        E-mail : guaranapower@...

        Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει την
        δύναμη της guarana !

        ----- Original Message -----
        From: "gfx3d" <gfx3d@...>
        To: <php_greek@yahoogroups.com>
        Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
        Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


        > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα προϊόντα σου.
        > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
        > προγραμματισμού, όχι
        > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
        > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος για να
        > καταλάβει ότι
        > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
        > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι δικαιολογημένος...)
        > ή έκανες
        > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
        >
        > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις λεφτά με
        > το να χώνεσαι
        > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα σου,
        > είσαι αξιολύπητος.
        >
        > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos Saliamis
        > <guaranapower@y...> wrote:
        >>
        >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
        >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
        >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
        >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ...
        >>
        >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
        >>
        >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
        >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
        >> > βλακεία που
        >> > κάνει ο καθένας.
        >> >
        >> >
        >> > ----- Original Message -----
        >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
        >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
        >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
        >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
        >> >
        >> >
        >> > >
        >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι ακολουθεί;
        >> > Γνώρισε
        >> > > τώρα αγόρια και
        >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
        >> > >
        >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
        >> > >>
        >> > >>
        >> > >>
        >> > >>
        >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
        >> > > [snip]
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
        >> > >
        >> > > --
        >> > > Ελληνική PHP mailing list
        >> > > Yahoo! Groups Links
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > >
        >> > > --
        >> > > No virus found in this incoming message.
        >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
        >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
        >> > Release
        >> > > Date: 21/10/2005
        >> > >
        >> > >
        >> >
        >> > __________________________________________________
        >> > Do You Yahoo!?
        >> > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam
        >> > protection around
        >> > http://mail.yahoo.com
        >> >
        >> >
        >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
        >> >
        >> >
        >> > --
        >> > Ελληνική PHP mailing list
        >> > Yahoo! Groups Links
        >> >
        >> >
        >> >     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
        >> >
        >> >
        >> >
        >> >
        >> >
        >>
        >>
        >>
        >>
        >>
        >> __________________________________
        >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
        >> http://mail.yahoo.com
        >>
        >
        >
        > ------------------------ Yahoo! Groups
        >
        > --
        > Ελληνική PHP mailing list
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >


        --------------------------------------------------------------------------------


        No virus found in this incoming message.
        Checked by AVG Anti-Virus.
        Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
        Date: 21/10/2005


        --
        No virus found in this incoming message.
        Checked by AVG Anti-Virus.
        Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005


        --
        No virus found in this outgoing message.
        Checked by AVG Anti-Virus.
        Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

       • Ierotheos Saliamis
        ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ
        Message 7 of 12 , Oct 22, 2005
        • 0 Attachment
         ÁÃÁÐÇÔÏÉ ÊÕÑÉÏÉ,

         ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÁÕÔÏÕÓ ÐÏÕ ÁÓÊÅÉÓÁÍ ÁÕÔÇÍ ÔÇÍ ÁÐÁÑÁÄÅÊÔÇ ÊÁÉ
         ÊÁÊÏÕ ÃÏÕÓÔÏÕ ÊÑÉÔÉÊÇ, ÈÁ ÇÈÅËÁ ÍÁ ÔÏÕÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÙ ÏÔÉ
         ÁÍÔÉ ÍÁ ÓÔÅËÍÏÕÍ ÁÕÔÁ ÔÁ ×ÁÌÇËÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÌÇÍÕÌÁÔÁÊÉÁ
         ÈÁ ÌÐÏÑÏÕÓÁÍ ÍÁ ÁÑÍÇÈÏÕÍ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ (ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ
         ÓÐÉÔÉ) ÐÏËÕ ÐÉÏ ÅÕÃÅÍÉÊÁ ÅÁÍ ÅÉ×ÁÍ ÂÅÂÁÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ
         ÁÍÁËÏÃÇ ÐÁÉÄÅÉÁ ÃÉ ÁÕÔÏ.
         ÏÓÏ ÃÉÁ ÁÕÔÏÍ ÐÏÕ ÄÅÍ ÎÅÑÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ ÔÏ GUARANA ÁÕÔÏ
         ÔÏ SITE ÉÓÙÓ ÔÏÍ ÂÏÇÈÇÓÅÉ ÍÁ ÊÁÔÁËÁÂÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ :
         www.guarana.com
         ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ÕÐÏËÏÉÐÏÕÓ ÉÓ×ÕÅÉ Ç ÐÑÏÓÖÏÑÁ, ÅÁÍ
         ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÁÖÙÓ, ÍÁ Å×ÏÕÍ ÅXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÌÅÓÙ ÔÏÕ
         ÕÐÏËÏÃÉÓÔÏÕ ÔÏÕÓ.
         ÓÔÏ ÊÁÔÙ ÊÁÔÙ ÅÁÍ ÔÏ ÄÏÕÌÅ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁËËÇ ÌÅÑÉÁ,
         ÄÏÕËÅÉÁ ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÌÅ ÓÅ ÁÕÔÏÍ ÔÏÍ ÔÏÐÏ ÐÏÕ ÔÏÍ ÄÅÑÍÅÉ Ç
         ÁÍÅÑÃÉÁ ÊÁÉ ÁÕÔÏ ÊÁÉ ÌÏÍÏ ÔÏ ÃÅÃÏÍÏÓ ÈÁ ÅÐÑÅÐÅ ÍÁ ÔÏ
         ÂËÅÐÁÔÅ ÌÅ ÁËËÏ ÌÁÔÉ!!!
         ÓÁÓ ÅÕ×ÁÑÉÓÔÙ ÐÁÍÔÙÓ ÃÉÁ ÏËÇ ÔÇÍ ÐÑÏÓÏ×Ç ÐÏÕ ÌÏÕ
         ÄÙÓÁÔÅ ÊÁÉ ÓÁÓ ÅÕ×ÏÌÁÉ ÊÁËÇ ÔÕ×Ç ÓÅ ÏÔÉ ÊÁÍÅÔÅ...

         ÌÅ ÅÊÔÉÌÇÓÇ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÓÁÓ,

         ÉÅÑÏÈÅÏÓ ÓÁËÉÁÌÇÓ

         --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:

         > lolol ôé óêáôÜ åßíáé ç guarana? Íá ñùôÞóù êáíÝíáí
         > åéóáããåëÝá;
         >
         >
         >
         > *Scripta manent, verba volant*
         >
         > _____
         >
         > From: php_greek@yahoogroups.com
         > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
         > Of Dimitrios Botsis
         > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
         > To: php_greek@yahoogroups.com
         > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
         >
         >
         >
         > Ïñßóôå êáé Üëëá ó÷åôéêÜ ìå ôïí êýñéï guaranapower :
         >
         > Áããåëéïöüñïò :
         > ÁÔÏÌÁ æçôïýíôáé áðü ðïëõåèíéêÞ åôáéñåßá óôïí ôïìÝá
         > äéáôñïöÞò
         > ãéá ôï ôìÞìá ìÜñêåôéãê åõÝëéêôï ùñÜñéï õøçëÜ
         > åéóïäÞìáôá
         > óõíå÷Þò åêðáßäåõóç 210-9754085
         > guaranapower@...
         >
         > GUARANA HELLAS LTD
         > ÌÐÉÆÁÍÉÏÕ 22, 17456 ÁËÉÌÏÓ
         > ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
         > Ôçë : 210-9885557
         > ÖÜî : 210-9825553
         > E-mail : guaranapower@...
         >
         > Ïðïéïò åíäéáöÝñåôáé, áò åðéêïéíùíÞóåé ãéá íá íïéþóåé
         > ôçí
         > äýíáìç ôçò guarana !
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
         > To: <php_greek@yahoogroups.com>
         > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
         > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
         >
         >
         > > ÊáëÜ êáëÜ, óôåßëå óå Üëëï group ôþñá ãéá ôá
         > ðñïúüíôá óïõ.
         > > Åäþ ôï group áíáöÝñåôáé óå PHP ðïõ åßíáé ãëþóóá
         > > ðñïãñáììáôéóìïý, ü÷é
         > > óå GUARANA POWER êáé óå ðñïùèÞóåéò ðñïúüíôùí.
         > > Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé éäáßôåñá Ýîõðíïò êÜðïéïò
         > ãéá íá
         > > êáôáëÜâåé üôé
         > > PHP êáé GUARANA POWER åßíáé Üó÷åôá.
         > > Åóý üìùò äåí ôï êáôÜëáâåò (ïðüôå åßóáé
         > äéêáéïëïãçìÝíïò...)
         > > Þ Ýêáíåò
         > > ðùò äåí ôï êáôÜëáâåò´(ïðüôå åßóáé áðáñÜäåêôïò).
         > >
         > > Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç, áí ðñïóðáèåßò íá âãÜëåéò
         > ëåöôÜ ìå
         > > ôï íá ÷þíåóáé
         > > óå groups êáé forums êáé íá äéáëáëåßò ôá ðñïúüíôá
         > óïõ,
         > > åßóáé áîéïëýðçôïò.
         > >
         > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
         > Saliamis
         > > <guaranapower@y...> wrote:
         > >>
         > >> ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ ËÕÐÁÌÁÉ ÐÏÕ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ Å×ÏÕÍ
         > >> ÐÁÑÙÐÉÄÅÓ...
         > >> ÏËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÄÅÍ ÂËÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÊÁÉÑÉÁ...ÊÁÉ
         > ÕÐÏÔÉÈÅÔÁÉ
         > >> ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÅÎÕÐÍÏÉ...ÓÔÏ ÑÇÑ GROUP...TÑÏÌÁÑÁ
         > ÔÏÕÓ...
         > >>
         > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
         > >>
         > >> > Óõìöùíþ ìå ôïí ÓÜêç,
         > >> > óôï group áõôü ìéëÜìå ãéá PHP, ü÷é ãéá ôçí êÜèå
         > >> > âëáêåßá ðïõ
         > >> > êÜíåé ï êáèÝíáò.
         > >> >
         > >> >
         > >> > ----- Original Message -----
         > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
         > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
         > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
         > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
         > >> >
         > >> >
         > >> > >
         > >> > > ÁõôÝò ôéò ðáðáñéÝò íá ìç âëÝðáìå... ôé
         > áêïëïõèåß;
         > >> > Ãíþñéóå
         > >> > > ôþñá áãüñéá êáé
         > >> > > êïñßôóéá ãéá êÜèå ãïýóôï;
         > >> > >
         > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
         > >> > >>
         > >> > >>
         > >> > >>
         > >> > >>
         > >> > >> EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
         > >> > > [snip]
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
         > >> > >
         > >> > > --
         > >> > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
         > >> > > Yahoo! Groups Links
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > >
         > >> > > --
         > >> > > No virus found in this incoming message.
         > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
         > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
         > 267.12.4/146 -
         > >> > Release
         > >> > > Date: 21/10/2005
         > >> > >
         > >> > >
         > >> >
         > >> >
         > __________________________________________________
         > >> > Do You Yahoo!?
         > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
         > >> > protection around
         > >> > HYPERLINK
         > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
         > >> >
         > >> >
         > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
         > >> >
         > >> >
         > >> > --
         > >> > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
         > >> > Yahoo! Groups Links
         > >> >
         > >> >
         > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >> >
         > >> >
         > >> >
         > >> >
         > >> >
         > >>
         > >>
         > >>
         > >>
         > >>
         > >> __________________________________
         > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
         > >> HYPERLINK
         > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
         > >>
         > >
         > >
         > > ------------------------ Yahoo! Groups
         > >
         > > --
         > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
         > > Yahoo! Groups Links
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         >
         >
         >
         ----------------------------------------------------------------------------
         > ----
         >
         >
         > No virus found in this incoming message.
         > Checked by AVG Anti-Virus.
         > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
         > Release
         > Date: 21/10/2005
         >
         >
         > --
         > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
         >
         >
         >
         >
         > _____
         >
         >
         === message truncated ===

         __________________________________
         Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
         http://mail.yahoo.com
        • Nikos Lempesis
         Φίλε Ιερόθεε, θα πρέπει να σε ενημερώσω, ότι δεν διάβασα κανένα email από όσα έστειλες,
         Message 8 of 12 , Oct 22, 2005
         • 0 Attachment

           

          Φίλε Ιερόθεε, θα πρέπει να σε ενημερώσω, ότι δεν διάβασα κανένα email από όσα έστειλες, απλούστατα γιατί δεν φαίνονται οι χαρακτήρες. Ότι κατάλαβα, το κατάλαβα από τις απαντήσεις των άλλων.

          Οπότε αρχικά αν θέλεις να έχει επιτυχία η εταιρεία σου, μάλλον θα πρέπει να μάθεις να στέλνεις email με χαρακτήρες που να τους διαβάζουν όλοι.

          Αυτά.

          *Scripta manent, verba volant*


          From: php_greek@yahoogroups.com [mailto: php_greek@yahoogroups.com ] On Behalf Of Ierotheos Saliamis
          Sent: Saturday, October 22, 2005 8:35 PM
          To: php_greek@yahoogroups.com
          Subject: RE: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!

           

          ÁÃÁÐÇÔÏÉ ÊÕÑÉÏÉ,

          ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÁÕÔÏÕÓ ÐÏÕ ÁÓÊÅÉÓÁÍ ÁÕÔÇÍ ÔÇÍ ÁÐÁÑÁÄÅÊÔÇ ÊÁÉ
          ÊÁÊÏÕ ÃÏÕÓÔÏÕ ÊÑÉÔÉÊÇ, ÈÁ ÇÈÅËÁ ÍÁ ÔÏÕÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÙ ÏÔÉ
          ÁÍÔÉ ÍÁ ÓÔÅËÍÏÕÍ ÁÕÔÁ ÔÁ ×ÁÌÇËÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ ÌÇÍÕÌÁÔÁÊÉÁ
          ÈÁ ÌÐÏÑÏÕÓÁÍ ÍÁ ÁÑÍÇÈÏÕÍ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ (ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ
          ÓÐÉÔÉ) ÐÏËÕ ÐÉÏ ÅÕÃÅÍÉÊÁ ÅÁÍ ÅÉ×ÁÍ ÂÅÂÁÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ
          ÁÍÁËÏÃÇ ÐÁÉÄÅÉÁ ÃÉ ÁÕÔÏ.
          ÏÓÏ ÃÉÁ ÁÕÔÏÍ ÐÏÕ ÄÅÍ ÎÅÑÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ ÔÏ GUARANA ÁÕÔÏ
          ÔÏ SITE ÉÓÙÓ ÔÏÍ ÂÏÇÈÇÓÅÉ ÍÁ ÊÁÔÁËÁÂÅÉ ÔÉ ÅÉÍÁÉ :
          www.guarana.com
          ÃÉÁ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ÕÐÏËÏÉÐÏÕÓ ÉÓ×ÕÅÉ Ç ÐÑÏÓÖÏÑÁ, ÅÁÍ
          ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÁÖÙÓ, ÍÁ Å×ÏÕÍ ÅXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÌÅÓÙ ÔÏÕ
          ÕÐÏËÏÃÉÓÔÏÕ ÔÏÕÓ.
          ÓÔÏ ÊÁÔÙ ÊÁÔÙ ÅÁÍ ÔÏ ÄÏÕÌÅ ÊÁÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁËËÇ ÌÅÑÉÁ,
          ÄÏÕËÅÉÁ ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÌÅ ÓÅ ÁÕÔÏÍ ÔÏÍ ÔÏÐÏ ÐÏÕ ÔÏÍ ÄÅÑÍÅÉ Ç
          ÁÍÅÑÃÉÁ ÊÁÉ ÁÕÔÏ ÊÁÉ ÌÏÍÏ ÔÏ ÃÅÃÏÍÏÓ ÈÁ ÅÐÑÅÐÅ ÍÁ ÔÏ
          ÂËÅÐÁÔÅ ÌÅ ÁËËÏ ÌÁÔÉ!!!
          ÓÁÓ ÅÕ×ÁÑÉÓÔÙ ÐÁÍÔÙÓ ÃÉÁ ÏËÇ ÔÇÍ ÐÑÏÓÏ×Ç ÐÏÕ ÌÏÕ
          ÄÙÓÁÔÅ ÊÁÉ ÓÁÓ ÅÕ×ÏÌÁÉ ÊÁËÇ ÔÕ×Ç ÓÅ ÏÔÉ ÊÁÍÅÔÅ...

          ÌÅ ÅÊÔÉÌÇÓÇ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÓÁÓ,

          ÉÅÑÏÈÅÏÓ ÓÁËÉÁÌÇÓ

          --- Nikos Lempesis < aigeas737@... > wrote:

          > lolol ôé óêáôÜ åßíáé ç guarana? Íá ñùôÞóù êáíÝíáí
          > åéóáããåëÝá;
          >

          >
          > *Scripta manent, verba volant*
          >
          >    _____ 
          >
          > From: php_greek@yahoogroups.com
          > [mailto: php_greek@yahoogroups.com ] On Behalf
          > Of Dimitrios Botsis
          > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
          > To: php_greek@yahoogroups.com
          > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
          >

          >
          > Ïñßóôå êáé Üëëá ó÷åôéêÜ ìå ôïí êýñéï guaranapower :
          >
          > Áããåëéïöüñïò :
          > ÁÔÏÌÁ æçôïýíôáé áðü ðïëõåèíéêÞ åôáéñåßá óôïí ôïìÝá
          > äéáôñïöÞò
          > ãéá ôï ôìÞìá ìÜñêåôéãê åõÝëéêôï ùñÜñéï õøçëÜ
          > åéóïäÞìáôá
          > óõíå÷Þò åêðáßäåõóç 210-9754085
          > guaranapower@...
          >
          > GUARANA HELLAS LTD
          > ÌÐÉÆÁÍÉÏÕ 22, 17456 ÁËÉÌÏÓ
          > ÍÏÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
          > Ôçë : 210-9885557
          > ÖÜî : 210-9825553
          > E-mail : guaranapower@...
          >
          > Ïðïéïò åíäéáöÝñåôáé, áò åðéêïéíùíÞóåé ãéá íá íïéþóåé
          > ôçí
          > äýíáìç ôçò guarana !
          >
          > ----- Original Message -----
          > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
          > To: < php_greek@yahoogroups.com >
          > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
          > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
          >
          >
          > > ÊáëÜ êáëÜ, óôåßëå óå Üëëï group ôþñá ãéá ôá
          > ðñïúüíôá óïõ.
          > > Åäþ ôï group áíáöÝñåôáé óå PHP ðïõ åßíáé ãëþóóá
          > > ðñïãñáììáôéóìïý, ü÷é
          > > óå GUARANA POWER êáé óå ðñïùèÞóåéò ðñïúüíôùí.
          > > Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé éäáßôåñá Ýîõðíïò êÜðïéïò
          > ãéá íá
          > > êáôáëÜâåé üôé
          > > PHP êáé GUARANA POWER åßíáé Üó÷åôá.
          > > Åóý üìùò äåí ôï êáôÜëáâåò (ïðüôå åßóáé
          > äéêáéïëïãçìÝíïò...)
          > > Þ Ýêáíåò
          > > ðùò äåí ôï êáôÜëáâåò´(ïðüôå åßóáé áðáñÜäåêôïò).
          > >
          > > Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç, áí ðñïóðáèåßò íá âãÜëåéò
          > ëåöôÜ ìå
          > > ôï íá ÷þíåóáé
          > > óå groups êáé forums êáé íá äéáëáëåßò ôá ðñïúüíôá
          > óïõ,
          > > åßóáé áîéïëýðçôïò.
          > >
          > > --- In php_greek@yahoogroups.com , Ierotheos
          > Saliamis
          > > <guaranapower@y...> wrote:
          > >>
          > >> ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÁ ËÕÐÁÌÁÉ ÐÏÕ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ Å×ÏÕÍ
          > >> ÐÁÑÙÐÉÄÅÓ...
          > >> ÏËÏÉ ÁÕÔÏÉ ÄÅÍ ÂËÅÐÏÕÍ ÔÇÍ ÅÕÊÁÉÑÉÁ...ÊÁÉ
          > ÕÐÏÔÉÈÅÔÁÉ
          > >> ÏÔÉ ÅÉÍÁÉ ÅÎÕÐÍÏÉ...ÓÔÏ ÑÇÑ GROUP...TÑÏÌÁÑÁ
          > ÔÏÕÓ...
          > >>
          > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
          > >>
          > >> > Óõìöùíþ ìå ôïí ÓÜêç,
          > >> > óôï group áõôü ìéëÜìå ãéá PHP, ü÷é ãéá ôçí êÜèå
          > >> > âëáêåßá ðïõ
          > >> > êÜíåé ï êáèÝíáò.
          > >> >
          > >> >
          > >> > ----- Original Message -----
          > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
          > >> > To: < php_greek@yahoogroups.com >
          > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
          > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
          > >> >
          > >> >
          > >> > >
          > >> > > ÁõôÝò ôéò ðáðáñéÝò íá ìç âëÝðáìå... ôé
          > áêïëïõèåß;
          > >> > Ãíþñéóå
          > >> > > ôþñá áãüñéá êáé
          > >> > > êïñßôóéá ãéá êÜèå ãïýóôï;
          > >> > >
          > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
          > >> > >>
          > >> > >>
          > >> > >>
          > >> > >>
          > >> > >> EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
          > >> > > [snip]
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
          > >> > >
          > >> > > --
          > >> > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
          > >> > > Yahoo! Groups Links
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > >
          > >> > > --
          > >> > > No virus found in this incoming message.
          > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
          > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
          > 267.12.4/146 -
          > >> > Release
          > >> > > Date: 21/10/2005
          > >> > >
          > >> > >
          > >> >
          > >> >
          > __________________________________________________
          > >> > Do You Yahoo!?
          > >> > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam
          > >> > protection around
          > >> > HYPERLINK
          > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
          > >> >
          > >> >
          > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
          > >> >
          > >> >
          > >> > --
          > >> > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
          > >> > Yahoo! Groups Links
          > >> >
          > >> >
          > >> >     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
          > >> >
          > >> >
          > >> >
          > >> >
          > >> >
          > >>
          > >>
          > >>
          > >>
          > >>
          > >> __________________________________
          > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
          > >> HYPERLINK
          > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
          > >>
          > >
          > >
          > > ------------------------ Yahoo! Groups
          > >
          > > --
          > > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
          > > Yahoo! Groups Links
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          >
          >
          >
          ----------------------------------------------------------------------------
          > ----
          >
          >
          > No virus found in this incoming message.
          > Checked by AVG Anti-Virus.
          > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
          > Release
          > Date: 21/10/2005
          >
          >
          > --
          > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
          >
          >
          >
          >
          >    _____ 
          >
          >
          === message truncated ===               
                     
          __________________________________
          Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
          http://mail.yahoo.com


          --
          No virus found in this incoming message.
          Checked by AVG Anti-Virus.
          Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005


          --
          No virus found in this outgoing message.
          Checked by AVG Anti-Virus.
          Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release Date: 21/10/2005

         • Gonik
          Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι εκνευριστικά στον αναγνώστη.
          Message 9 of 12 , Oct 22, 2005
          • 0 Attachment
           Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι εκνευριστικά στον αναγνώστη.
           Κατά δεύτερον, πως είναι δυνατόν μια τόσο "μεγάλη" εταιρεία να έχει δωρεάν e-mail. Μόνο από
           αυτό βάζεις σε σκέψεις το target group σου..

           Κατά τρίτον θα πρέπει να ξέρεις ότι η διαφήμιση σε e-mail χωρίς την άδεια του "δικαιούχου"
           της θεωρείται παράνομη.

           Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.

           On 10/22/05, Ierotheos Saliamis <guaranapower@...> wrote:
           ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,

           ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
           ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
           ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
           ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
           ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
           ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
           ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
           ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
           www.guarana.com
           ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
           ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
           ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
           ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
           ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
           ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
           ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
           ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
           ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...

           ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,

           ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ


           --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:

           > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
           > εισαγγελέα;
           >

           >
           > *Scripta manent, verba volant*
           >
           >    _____ 
           >
           > From: php_greek@yahoogroups.com
           > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
           > Of Dimitrios Botsis
           > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
           > To: php_greek@yahoogroups.com
           > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
           >

           >
           > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
           >
           > Αγγελιοφόρος :
           > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
           > διατροφής
           > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
           > εισοδήματα
           > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
           > guaranapower@...
           >
           > GUARANA HELLAS LTD
           > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
           > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
           > Τηλ : 210-9885557
           > Φάξ : 210-9825553
           > E-mail : guaranapower@...
           >
           > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
           > την
           > δύναμη της guarana !
           >
           > ----- Original Message -----
           > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
           > To: <php_greek@yahoogroups.com>
           > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
           > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
           >
           >
           > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
           > προϊόντα σου.
           > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
           > > προγραμματισμού, όχι
           > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
           > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
           > για να
           > > καταλάβει ότι
           > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
           > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
           > δικαιολογημένος...)
           > > ή έκανες
           > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
           > >
           > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
           > λεφτά με
           > > το να χώνεσαι
           > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
           > σου,
           > > είσαι αξιολύπητος.
           > >
           > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
           > Saliamis
           > > <guaranapower@y...> wrote:
           > >>
           > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
           > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
           > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
           > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
           > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
           > ΤΟΥΣ...
           > >>
           > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
           > >>
           > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
           > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
           > >> > βλακεία που
           > >> > κάνει ο καθένας.
           > >> >
           > >> >
           > >> > ----- Original Message -----
           > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
           > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
           > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
           > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
           > >> >
           > >> >
           > >> > >
           > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
           > ακολουθεί;
           > >> > Γνώρισε
           > >> > > τώρα αγόρια και
           > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
           > >> > >
           > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
           > >> > >>
           > >> > >>
           > >> > >>
           > >> > >>
           > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
           > >> > > [snip]
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
           > >> > >
           > >> > > --
           > >> > > Ελληνική PHP mailing list
           > >> > > Yahoo! Groups Links
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > >
           > >> > > --
           > >> > > No virus found in this incoming message.
           > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
           > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
           > 267.12.4/146 -
           > >> > Release
           > >> > > Date: 21/10/2005
           > >> > >
           > >> > >
           > >> >
           > >> >
           > __________________________________________________
           > >> > Do You Yahoo!?
           > >> > Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam
           > >> > protection around
           > >> > HYPERLINK
           > "http://mail.yahoo.com" http://mail.yahoo.com
           > >> >
           > >> >
           > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
           > >> >
           > >> >
           > >> > --
           > >> > Ελληνική PHP mailing list
           > >> > Yahoo! Groups Links
           > >> >
           > >> >
           > >> >     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
           > >> >
           > >> >
           > >> >
           > >> >
           > >> >
           > >>
           > >>
           > >>
           > >>
           > >>
           > >> __________________________________
           > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
           > >> HYPERLINK
           > "http://mail.yahoo.com" http://mail.yahoo.com
           > >>
           > >
           > >
           > > ------------------------ Yahoo! Groups
           > >
           > > --
           > > Ελληνική PHP mailing list
           > > Yahoo! Groups Links
           > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           >
           >
           >
           ----------------------------------------------------------------------------
           > ----
           >
           >
           > No virus found in this incoming message.
           > Checked by AVG Anti-Virus.
           > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
           > Release
           > Date: 21/10/2005
           >
           >
           > --
           > Ελληνική PHP mailing list
           >
           >
           >
           >
           >    _____ 
           >
           >
           === message truncated ===                
                      
           __________________________________
           Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
           http://mail.yahoo.com


           --
           Ελληνική PHP mailing list
           YAHOO! GROUPS LINKS
          • gfx3D
           Τί μεγάλη εταιρεία βρε Gonik. Ο τύπος ψάχνει να βρει τρόπο να βγάλει κανά φράγκο από
           Message 10 of 12 , Oct 22, 2005
           • 0 Attachment
            Τί μεγάλη εταιρεία βρε Gonik.
            Ο τύπος ψάχνει να βρει τρόπο να βγάλει κανά φράγκο από
            τίποτα χαζούληδες ή απελπισμένους.

            Οι αιχμές του περί δικής μας χαμηλής παιδείας, ο τρόπος του
            να γράφει δείχνοντας ότι δεν πέφτει στο δικό μας επίπεδο και
            πως είναι "υπεράνω", οι ιδέες του και η μεγαλοψυχία του κλπ
            κλπ είναι κλασική τακτική τέτοιων περιπτώσεων.

            ----- Original Message -----
            From: "Gonik" <gonikx@...>
            To: <php_greek@yahoogroups.com>
            Sent: Sunday, October 23, 2005 12:44 AM
            Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


            > Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι
            > εκνευριστικά στον
            > αναγνώστη.
            > Κατά δεύτερον, πως είναι δυνατόν μια τόσο "μεγάλη"
            > εταιρεία να έχει δωρεάν
            > e-mail. Μόνο από
            > αυτό βάζεις σε σκέψεις το target group σου..
            >
            > Κατά τρίτον θα πρέπει να ξέρεις ότι η διαφήμιση σε e-mail
            > χωρίς την άδεια
            > του "δικαιούχου"
            > της θεωρείται παράνομη.
            >
            > Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
            >
            > On 10/22/05, Ierotheos Saliamis <guaranapower@...>
            > wrote:
            >>
            >> ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,
            >>
            >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
            >> ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
            >> ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
            >> ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
            >> ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
            >> ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
            >> ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
            >> ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
            >> www.guarana.com <http://www.guarana.com>
            >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
            >> ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
            >> ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
            >> ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
            >> ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
            >> ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
            >> ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
            >> ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
            >> ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...
            >>
            >> ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,
            >>
            >> ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ
            >>
            >> --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:
            >>
            >> > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
            >> > εισαγγελέα;
            >> >
            >> >
            >> >
            >> > *Scripta manent, verba volant*
            >> >
            >> > _____
            >> >
            >> > From: php_greek@yahoogroups.com
            >> > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
            >> > Of Dimitrios Botsis
            >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
            >> > To: php_greek@yahoogroups.com
            >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
            >> >
            >> >
            >> >
            >> > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
            >> >
            >> > Αγγελιοφόρος :
            >> > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
            >> > διατροφής
            >> > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
            >> > εισοδήματα
            >> > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
            >> > guaranapower@...
            >> >
            >> > GUARANA HELLAS LTD
            >> > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
            >> > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
            >> > Τηλ : 210-9885557
            >> > Φάξ : 210-9825553
            >> > E-mail : guaranapower@...
            >> >
            >> > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
            >> > την
            >> > δύναμη της guarana !
            >> >
            >> > ----- Original Message -----
            >> > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
            >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
            >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
            >> > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
            >> >
            >> >
            >> > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
            >> > προϊόντα σου.
            >> > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
            >> > > προγραμματισμού, όχι
            >> > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
            >> > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
            >> > για να
            >> > > καταλάβει ότι
            >> > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
            >> > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
            >> > δικαιολογημένος...)
            >> > > ή έκανες
            >> > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
            >> > >
            >> > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
            >> > λεφτά με
            >> > > το να χώνεσαι
            >> > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
            >> > σου,
            >> > > είσαι αξιολύπητος.
            >> > >
            >> > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
            >> > Saliamis
            >> > > <guaranapower@y...> wrote:
            >> > >>
            >> > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
            >> > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
            >> > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
            >> > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
            >> > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
            >> > ΤΟΥΣ...
            >> > >>
            >> > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
            >> > >>
            >> > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
            >> > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
            >> > >> > βλακεία που
            >> > >> > κάνει ο καθένας.
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> > ----- Original Message -----
            >> > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
            >> > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
            >> > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
            >> > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> > >
            >> > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
            >> > ακολουθεί;
            >> > >> > Γνώρισε
            >> > >> > > τώρα αγόρια και
            >> > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
            >> > >> > >
            >> > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
            >> > >> > >>
            >> > >> > >>
            >> > >> > >>
            >> > >> > >>
            >> > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
            >> > >> > > [snip]
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
            >> > >> > >
            >> > >> > > --
            >> > >> > > Ελληνική PHP mailing list
            >> > >> > > Yahoo! Groups Links
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> > > --
            >> > >> > > No virus found in this incoming message.
            >> > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
            >> > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
            >> > 267.12.4/146 -
            >> > >> > Release
            >> > >> > > Date: 21/10/2005
            >> > >> > >
            >> > >> > >
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > __________________________________________________
            >> > >> > Do You Yahoo!?
            >> > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
            >> > >> > protection around
            >> > >> > HYPERLINK
            >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> > --
            >> > >> > Ελληνική PHP mailing list
            >> > >> > Yahoo! Groups Links
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >> >
            >> > >>
            >> > >>
            >> > >>
            >> > >>
            >> > >>
            >> > >> __________________________________
            >> > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
            >> > >> HYPERLINK
            >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
            >> > >>
            >> > >
            >> > >
            >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
            >> > >
            >> > > --
            >> > > Ελληνική PHP mailing list
            >> > > Yahoo! Groups Links
            >> > >
            >> > >
            >> > >
            >> > >
            >> > >
            >> >
            >> >
            >> >
            >>
            >> ----------------------------------------------------------------------------
            >> > ----
            >> >
            >> >
            >> > No virus found in this incoming message.
            >> > Checked by AVG Anti-Virus.
            >> > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
            >> > Release
            >> > Date: 21/10/2005
            >> >
            >> >
            >> > --
            >> > Ελληνική PHP mailing list
            >> >
            >> >
            >> >
            >> >
            >> > _____
            >> >
            >> >
            >> === message truncated ===
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> __________________________________
            >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
            >> http://mail.yahoo.com
            >>
            >>
            >> --
            >> Ελληνική PHP mailing list
            >>
            >>
            >> ------------------------------
            >> YAHOO! GROUPS LINKS
            >>
            >>
            >> - Visit your group
            >> "php_greek<http://groups.yahoo.com/group/php_greek>"
            >> on the web.
            >> - To unsubscribe from this group, send an email to:
            >>
            >> php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com<php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
            >> - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
            >> Terms of
            >> Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
            >>
            >>
            >> ------------------------------
            >>
            >


            --------------------------------------------------------------------------------


            No virus found in this incoming message.
            Checked by AVG Anti-Virus.
            Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
            Date: 21/10/2005

            __________________________________________________
            Do You Yahoo!?
            Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
            http://mail.yahoo.com
           • Gonik
            Μα κάνω πλάκα περι της μεγάλης εταιρίας... Γι αυτό έβαλα και τα εισαγωγικά ... Μα κάνω
            Message 11 of 12 , Oct 23, 2005
            • 0 Attachment
             Μα κάνω πλάκα περι της μεγάλης εταιρίας... Γι'αυτό έβαλα και τα εισαγωγικά :)

             On 10/23/05, gfx3D <gfx3d@...> wrote:
             Τί μεγάλη εταιρεία βρε Gonik.
             Ο τύπος ψάχνει να βρει τρόπο να βγάλει κανά φράγκο από
             τίποτα χαζούληδες ή απελπισμένους.

             Οι αιχμές του περί δικής μας χαμηλής παιδείας, ο τρόπος του
             να γράφει δείχνοντας ότι δεν πέφτει στο δικό μας επίπεδο και
             πως είναι "υπεράνω", οι ιδέες του και η μεγαλοψυχία του κλπ
             κλπ είναι κλασική τακτική τέτοιων περιπτώσεων.

             ----- Original Message -----
             From: "Gonik" <gonikx@...>
             To: < php_greek@yahoogroups.com>
             Sent: Sunday, October 23, 2005 12:44 AM
             Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!


             > Κατα πρώτον.. θα έπρεπε να ξέρεις ότι τα κεφαλαία είναι
             > εκνευριστικά στον
             > αναγνώστη.
             > Κατά δεύτερον, πως είναι δυνατόν μια τόσο "μεγάλη"
             > εταιρεία να έχει δωρεάν
             > e-mail. Μόνο από
             > αυτό βάζεις σε σκέψεις το target group σου..
             >
             > Κατά τρίτον θα πρέπει να ξέρεις ότι η διαφήμιση σε e-mail
             > χωρίς την άδεια
             > του "δικαιούχου"
             > της θεωρείται παράνομη.
             >
             > Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
             >
             > On 10/22/05, Ierotheos Saliamis < guaranapower@...>
             > wrote:
             >>
             >>  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,
             >>
             >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
             >> ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
             >> ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
             >> ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
             >> ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
             >> ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
             >> ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
             >> ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
             >> www.guarana.com < http://www.guarana.com>
             >> ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
             >> ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
             >> ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
             >> ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
             >> ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
             >> ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
             >> ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
             >> ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
             >> ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...
             >>
             >> ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,
             >>
             >> ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ
             >>
             >> --- Nikos Lempesis < aigeas737@...> wrote:
             >>
             >> > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
             >> > εισαγγελέα;
             >> >
             >> >
             >> >
             >> > *Scripta manent, verba volant*
             >> >
             >> > _____
             >> >
             >> > From: php_greek@yahoogroups.com
             >> > [mailto: php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
             >> > Of Dimitrios Botsis
             >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
             >> > To: php_greek@yahoogroups.com
             >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
             >> >
             >> >
             >> >
             >> > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
             >> >
             >> > Αγγελιοφόρος :
             >> > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
             >> > διατροφής
             >> > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
             >> > εισοδήματα
             >> > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
             >> > guaranapower@...
             >> >
             >> > GUARANA HELLAS LTD
             >> > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
             >> > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
             >> > Τηλ : 210-9885557
             >> > Φάξ : 210-9825553
             >> > E-mail : guaranapower@...
             >> >
             >> > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
             >> > την
             >> > δύναμη της guarana !
             >> >
             >> > ----- Original Message -----
             >> > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
             >> > To: < php_greek@yahoogroups.com>
             >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
             >> > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
             >> >
             >> >
             >> > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
             >> > προϊόντα σου.
             >> > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
             >> > > προγραμματισμού, όχι
             >> > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
             >> > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
             >> > για να
             >> > > καταλάβει ότι
             >> > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
             >> > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
             >> > δικαιολογημένος...)
             >> > > ή έκανες
             >> > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
             >> > >
             >> > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
             >> > λεφτά με
             >> > > το να χώνεσαι
             >> > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
             >> > σου,
             >> > > είσαι αξιολύπητος.
             >> > >
             >> > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
             >> > Saliamis
             >> > > <guaranapower@y...> wrote:
             >> > >>
             >> > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
             >> > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
             >> > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
             >> > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
             >> > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
             >> > ΤΟΥΣ...
             >> > >>
             >> > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
             >> > >>
             >> > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
             >> > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
             >> > >> > βλακεία που
             >> > >> > κάνει ο καθένας.
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> > ----- Original Message -----
             >> > >> > From: "Efthimiadis Sakis" < sakis@t...>
             >> > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
             >> > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
             >> > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> > >
             >> > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
             >> > ακολουθεί;
             >> > >> > Γνώρισε
             >> > >> > > τώρα αγόρια και
             >> > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
             >> > >> > >
             >> > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
             >> > >> > >>
             >> > >> > >>
             >> > >> > >>
             >> > >> > >>
             >> > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
             >> > >> > > [snip]
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
             >> > >> > >
             >> > >> > > --
             >> > >> > > Ελληνική PHP mailing list
             >> > >> > > Yahoo! Groups Links
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> > > --
             >> > >> > > No virus found in this incoming message.
             >> > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
             >> > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
             >> > 267.12.4/146 -
             >> > >> > Release
             >> > >> > > Date: 21/10/2005
             >> > >> > >
             >> > >> > >
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > __________________________________________________
             >> > >> > Do You Yahoo!?
             >> > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
             >> > >> > protection around
             >> > >> > HYPERLINK
             >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> > --
             >> > >> > Ελληνική PHP mailing list
             >> > >> > Yahoo! Groups Links
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >> >
             >> > >>
             >> > >>
             >> > >>
             >> > >>
             >> > >>
             >> > >> __________________________________
             >> > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
             >> > >> HYPERLINK
             >> > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
             >> > >>
             >> > >
             >> > >
             >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
             >> > >
             >> > > --
             >> > > Ελληνική PHP mailing list
             >> > > Yahoo! Groups Links
             >> > >
             >> > >
             >> > >
             >> > >
             >> > >
             >> >
             >> >
             >> >
             >>
             >> ----------------------------------------------------------------------------
             >> > ----
             >> >
             >> >
             >> > No virus found in this incoming message.
             >> > Checked by AVG Anti-Virus.
             >> > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
             >> > Release
             >> > Date: 21/10/2005
             >> >
             >> >
             >> > --
             >> > Ελληνική PHP mailing list
             >> >
             >> >
             >> >
             >> >
             >> > _____
             >> >
             >> >
             >> === message truncated ===
             >>
             >>
             >>
             >>
             >>
             >> __________________________________
             >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
             >> http://mail.yahoo.com
             >>
             >>
             >>  --
             >> Ελληνική PHP mailing list
             >>
             >>
             >>  ------------------------------
             >> YAHOO! GROUPS LINKS
             >>
             >>
             >>    - Visit your group
             >> "php_greek<http://groups.yahoo.com/group/php_greek>"
             >>    on the web.
             >>     - To unsubscribe from this group, send an email to:
             >>
             >> php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com< php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
             >>     - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
             >> Terms of
             >>    Service < http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
             >>
             >>
             >>  ------------------------------
             >>
             >


             --------------------------------------------------------------------------------


             No virus found in this incoming message.
             Checked by AVG Anti-Virus.
             Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 - Release
             Date: 21/10/2005

             __________________________________________________
             Do You Yahoo!?
             Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
             http://mail.yahoo.com


             ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
             Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
             http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/9rHolB/TM
             --------------------------------------------------------------------~->

             --
             Ελληνική PHP mailing list
             Yahoo! Groups Links

             <*> To visit your group on the web, go to:
                 http://groups.yahoo.com/group/php_greek/

             <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
                 php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com

             <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
                 http://docs.yahoo.com/info/terms/
            • nop nop
             Ok.. Mas ta eipes kai aisthanthikame asxima... Pigene se kana group KANTE EXTRA LEFTA GIATI EXOUME KAI SAS XARIZOUME .. kai bale oti thes ekei gia guarana gia
             Message 12 of 12 , Oct 26, 2005
             • 0 Attachment
              Ok.. Mas ta eipes kai aisthanthikame asxima...

              Pigene se kana group "KANTE EXTRA LEFTA GIATI EXOUME
              KAI SAS XARIZOUME".. kai bale oti thes ekei gia
              guarana gia pay sex kai oti allo sou kapnisei..

              To kolomarketing sas ekso apo do...

              To internet einai gemato apo (enoxlitika) palikaria
              san esas...
              --- Ierotheos Saliamis <guaranapower@...>
              έγραψε:


              ---------------------------------
              ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,

              ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ
              ΚΑΚΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ
              ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑΚΙΑ
              ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
              ΣΠΙΤΙ) ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
              ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ.
              ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GUARANA ΑΥΤΟ
              ΤΟ SITE ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ :
              www.guarana.com
              ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΑΝ
              ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
              ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣ.
              ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ,
              ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ Η
              ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ
              ΒΛΕΠΑΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ!!!
              ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΜΟΥ
              ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...

              ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,

              ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΣΑΛΙΑΜΗΣ

              --- Nikos Lempesis <aigeas737@...> wrote:

              > lolol τι σκατά είναι η guarana? Να ρωτήσω κανέναν
              > εισαγγελέα;
              >
              >
              >
              > *Scripta manent, verba volant*
              >
              > _____
              >
              > From: php_greek@yahoogroups.com
              > [mailto:php_greek@yahoogroups.com] On Behalf
              > Of Dimitrios Botsis
              > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:17 PM
              > To: php_greek@yahoogroups.com
              > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
              >
              >
              >
              > Ορίστε και άλλα σχετικά με τον κύριο guaranapower :
              >
              > Αγγελιοφόρος :
              > ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρεία στον τομέα
              > διατροφής
              > για το τμήμα μάρκετιγκ ευέλικτο ωράριο υψηλά
              > εισοδήματα
              > συνεχής εκπαίδευση 210-9754085
              > guaranapower@...
              >
              > GUARANA HELLAS LTD
              > ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 22, 17456 ΑΛΙΜΟΣ
              > ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
              > Τηλ : 210-9885557
              > Φάξ : 210-9825553
              > E-mail : guaranapower@...
              >
              > Οποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει για να νοιώσει
              > την
              > δύναμη της guarana !
              >
              > ----- Original Message -----
              > From: "gfx3d" <gfx3d@...>
              > To: <php_greek@yahoogroups.com>
              > Sent: Saturday, October 22, 2005 3:18 PM
              > Subject: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
              >
              >
              > > Καλά καλά, στείλε σε άλλο group τώρα για τα
              > προϊόντα σου.
              > > Εδώ το group αναφέρεται σε PHP που είναι γλώσσα
              > > προγραμματισμού, όχι
              > > σε GUARANA POWER και σε προωθήσεις προϊόντων.
              > > Δεν χρειάζεται να είναι ιδαίτερα έξυπνος κάποιος
              > για να
              > > καταλάβει ότι
              > > PHP και GUARANA POWER είναι άσχετα.
              > > Εσύ όμως δεν το κατάλαβες (οπότε είσαι
              > δικαιολογημένος...)
              > > ή έκανες
              > > πως δεν το κατάλαβες΄(οπότε είσαι απαράδεκτος).
              > >
              > > Και σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθείς να βγάλεις
              > λεφτά με
              > > το να χώνεσαι
              > > σε groups και forums και να διαλαλείς τα προϊόντα
              > σου,
              > > είσαι αξιολύπητος.
              > >
              > > --- In php_greek@yahoogroups.com, Ierotheos
              > Saliamis
              > > <guaranapower@y...> wrote:
              > >>
              > >> ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
              > >> ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ...
              > >> ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...ΚΑΙ
              > ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
              > >> ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ...ΣΤΟ ΡΗΡ GROUP...TΡΟΜΑΡΑ
              > ΤΟΥΣ...
              > >>
              > >> --- Dimitrios Botsis <dimbotsis@y...> wrote:
              > >>
              > >> > Συμφωνώ με τον Σάκη,
              > >> > στο group αυτό μιλάμε για PHP, όχι για την κάθε
              > >> > βλακεία που
              > >> > κάνει ο καθένας.
              > >> >
              > >> >
              > >> > ----- Original Message -----
              > >> > From: "Efthimiadis Sakis" <sakis@t...>
              > >> > To: <php_greek@yahoogroups.com>
              > >> > Sent: Saturday, October 22, 2005 1:42 AM
              > >> > Subject: Re: [php_greek] Re: EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
              > >> >
              > >> >
              > >> > >
              > >> > > Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι
              > ακολουθεί;
              > >> > Γνώρισε
              > >> > > τώρα αγόρια και
              > >> > > κορίτσια για κάθε γούστο;
              > >> > >
              > >> > > [--Ierotheos Saliamis--]
              > >> > >>
              > >> > >>
              > >> > >>
              > >> > >>
              > >> > >> EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
              > >> > > [snip]
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > > ------------------------ Yahoo! Groups
              > >> > >
              > >> > > --
              > >> > > Ελληνική PHP mailing list
              > >> > > Yahoo! Groups Links
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > >
              > >> > > --
              > >> > > No virus found in this incoming message.
              > >> > > Checked by AVG Anti-Virus.
              > >> > > Version: 7.0.344 / Virus Database:
              > 267.12.4/146 -
              > >> > Release
              > >> > > Date: 21/10/2005
              > >> > >
              > >> > >
              > >> >
              > >> >
              > __________________________________________________
              > >> > Do You Yahoo!?
              > >> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
              > >> > protection around
              > >> > HYPERLINK
              > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
              > >> >
              > >> >
              > >> > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
              > >> >
              > >> >
              > >> > --
              > >> > Ελληνική PHP mailing list
              > >> > Yahoo! Groups Links
              > >> >
              > >> >
              > >> > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
              > >> >
              > >> >
              > >> >
              > >> >
              > >> >
              > >>
              > >>
              > >>
              > >>
              > >>
              > >> __________________________________
              > >> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
              > >> HYPERLINK
              > "http://mail.yahoo.com"http://mail.yahoo.com
              > >>
              > >
              > >
              > > ------------------------ Yahoo! Groups
              > >
              > > --
              > > Ελληνική PHP mailing list
              > > Yahoo! Groups Links
              > >
              > >
              > >
              > >
              > >
              >
              >
              >
              ----------------------------------------------------------------------------
              > ----
              >
              >
              > No virus found in this incoming message.
              > Checked by AVG Anti-Virus.
              > Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/146 -
              > Release
              > Date: 21/10/2005
              >
              >
              > --
              > Ελληνική PHP mailing list
              >
              >
              >
              >
              > _____
              >
              >
              === message truncated ===

              __________________________________
              Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
              http://mail.yahoo.com


              --
              Ελληνική PHP mailing list              ---------------------------------
              YAHOO! GROUPS LINKS


              Visit your group "php_greek" on the web.

              To unsubscribe from this group, send an email to:
              php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com

              Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo!
              Terms of Service.


              ---------------------------------

              ___________________________________________________________
              Χρησιμοποιείτε Yahoo!;
              Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail
              διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών
              μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
             Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.