Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [php_greek] Ελληνικά με PHP &My SQL

Expand Messages
 • Γιάννης Δαγκουλής
  Είχα κάνει ένα μικρό αρχειάκι με οδηγίες για τέτοια προβλήματα. Σου αποστέλλω αυτά που
  Message 1 of 5 , Sep 10 1:14 AM
   Είχα κάνει ένα μικρό αρχειάκι με οδηγίες για τέτοια προβλήματα. Σου
   αποστέλλω αυτά που έγραψα ελπίζω να σε βοηθήσει.

   Για να έχουμε ελλήνικά με utf8 encoding λαμβάνουμε υπόψιν τα εξής:

   1. Το encoding του browser

   2. To encoding της σελίδας που ανοίγουμε το οποίο πρέπει να γράφει στο
   header <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

   3. Το encoding του web server που υποστηρίζει προκαθορισμένα ο ίδιος ο
   web server. Για τον apache μπορούμε να το ορίσουμε στο httpd.conf που
   περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις του web server.

   4. To encoding του database server που πρέπει να είναι utf8 καθώς και
   των πινάκων και των πεδιών των πινάκων. Επίσης το collation πρέπει να
   είναι utf8.

   5. Το encoding του εργαλείου με το οποίο γράφουμε php και άρα σώζουμε τα
   αρχεία php πρέπει να είναι utf8.

   6. Τέλος πρέπει να προσέξουμε ο client που συνδέεται με την βάση o
   php-mysql client στην περίπτωση μας να είναι σε utf8 mode.

   Τα βήματα 1,2,3,4,5 είναι εύκολα και για το έκτο βήμα πρέπει να κάνουμε
   τα εξής.

   1. Γράφουμε μέσα στον εκτελέσιμο php κώδικα

   1. mysql_query($link, "SET NAMES 'utf8'");

   2. mysql_query($link, "SET CHARACTER SET utf8");

   Τα παραπάνω μπορεί να χρειαστεί να το βάλουμε σε κάθε σελίδα php.

   Δαγκουλής Γιάννης

   kostas_pol wrote:

   >Είμαι αρκετά νέος στην PHP και αντιμετωπίζω το παρακάτω πρόβλημα, Μέσω
   >της PHP 4.3.10 συνδέομε στον MySQL 4.1.10. Το πρόβλημα είναι ότι τα
   >ελληνικά που εισάγω στη βάση εμφανίζονται στη συνέχεια σαν ???????
   >όταν κάνω select. Με τη χρήση του phpMyAdmin που παρέχει το host site,
   >τα δεδομένα που έχω εισάγει από τη σελίδα, φαίνονται πάλι σαν ???????,
   >ενώ εάν χρησιμοποιήσω το περιβάλλον του phpMyAdmin για εισαγωγή
   >δεδομένων, τότε τα δεδομένα που εισήγαγα μ� αυτό τον τρόπο φαίνονται
   >κανονικά στο περιβάλλον του phpMyAdmin ενώ στη σελίδα και πάλι
   >σαν ???????.
   >Στον MySQL το collation της βάσης, του πίνακα και των πεδίων είναι
   >greek_general_ci
   >Αν μπορεί να βοηθήσει κανείς???
   >
   >
   >
   >--
   >Ελληνική PHP mailing list
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com
  • Kostas Polizos
   Ευχαριστώ Γιάννη, μ έβαλες στο σωστό δρόμο. Γιάννης Δαγκουλής wrote:Είχα
   Message 2 of 5 , Sep 11 2:07 AM
    Ευχαριστώ Γιάννη, μ' έβαλες στο σωστό δρόμο.

    Γιάννης Δαγκουλής <giannisdag@...> wrote:
    Είχα κάνει ένα μικρό αρχειάκι με οδηγίες για τέτοια προβλήματα. Σου
    αποστέλλω αυτά που έγραψα ελπίζω να σε βοηθήσει.

    Για να έχουμε ελλήνικά με utf8 encoding λαμβάνουμε υπόψιν τα εξής:

    1. Το encoding του browser

    2. To encoding της σελίδας που ανοίγουμε το οποίο πρέπει να γράφει στο
    header <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

    3. Το encoding του web server που υποστηρίζει προκαθορισμένα ο ίδιος ο
    web server. Για τον apache μπορούμε να το ορίσουμε στο httpd.conf που
    περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις του web server.

    4. To encoding του database server που πρέπει να είναι utf8 καθώς και
    των πινάκων και των πεδιών των πινάκων. Επίσης το collation πρέπει να
    είναι utf8.

    5. Το encoding του εργαλείου με το οποίο γράφουμε php και άρα σώζουμε τα
    αρχεία php πρέπει να είναι utf8.

    6. Τέλος πρέπει να προσέξουμε ο client που συνδέεται με την βάση o
    php-mysql client στην περίπτωση μας να είναι σε utf8 mode.

    Τα βήματα 1,2,3,4,5 είναι εύκολα και για το έκτο βήμα πρέπει να κάνουμε
    τα εξής.

    1. Γράφουμε μέσα στον εκτελέσιμο php κώδικα

    1. mysql_query($link, "SET NAMES 'utf8'");

    2. mysql_query($link, "SET CHARACTER SET utf8");

    Τα παραπάνω μπορεί να χρειαστεί να το βάλουμε σε κάθε σελίδα php.

    Δαγκουλής Γιάννης

    kostas_pol wrote:

    >Είμαι αρκετά νέος στην PHP και αντιμετωπίζω το παρακάτω πρόβλημα, Μέσω
    >της PHP 4.3.10 συνδέομε στον MySQL 4.1.10. Το πρόβλημα είναι ότι τα
    >ελληνικά που εισάγω στη βάση εμφανίζονται στη συνέχεια σαν ???????
    >όταν κάνω select. Με τη χρήση του phpMyAdmin που παρέχει το host site,
    >τα δεδομένα που έχω εισάγει από τη σελίδα, φαίνονται πάλι σαν ???????,
    >ενώ εάν χρησιμοποιήσω το περιβάλλον του phpMyAdmin για εισαγωγή
    >δεδομένων, τότε τα δεδομένα που εισήγαγα μ� αυτό τον τρόπο φαίνονται
    >κανονικά στο περιβάλλον του phpMyAdmin ενώ στη σελίδα και πάλι
    >σαν ???????.
    >Στον MySQL το collation της βάσης, του πίνακα και των πεδίων είναι
    >greek_general_ci
    >Αν μπορεί να βοηθήσει κανείς???
    >
    >
    >
    >--
    >Ελληνική PHP mailing list
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >

    >

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail.yahoo.com


    Yahoo! for Good
    Watch the Hurricane Katrina Shelter From The Storm concert
   • Ierotheos Saliamis
    EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!! ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ… ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΕΤΕ ΤΗΝ
    Message 3 of 5 , Oct 20, 2005
     EXTRA ÅÉÓÏÄÇÌÁ!!!
     ÌÐÏÑÅÉÔÅ ÁÌÅÓÁ…
     ÍÁ ÁÕÎÇÓÅÔÅ ÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÓÁÓ ×ÙÑÉÓ ÍÁ ÑÉÓÊÁÑÅÔÅ ÔÇÍ
     ÔÙÑÉÍÇ ÓÁÓ ÅÑÃÁÓÉÁ...
     ÍÁ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ×ÙÑÏ ÓÁÓ Ç ÁÐÏ ÏÐÏÕÄÇÐÏÔÅ
     ÈÅËÅÔÅ...
     ÍÁ ÊÁÍÅÔÅ ÌÅÑÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÊÁÉ ÍÁ ÊÅÑÄÉÆÅÔÅ 300,00€ -
     1.000,00€/ÌÇÍÁ…Ç
     ÍÁ ÊÁÍÅÔÅ ÏËÉÊÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÊÁÉ ÍÁ ÊÅÑÄÉÆÅÔÅ 1.000,00€
     - 3.000,00€/ÌÇÍÁ
     ÍÁ ÃÉÍÅÔÅ ÅÓÅÉÓ ÔÏ ÁÖÅÍÔÉÊÏ ÔÏÕ ÅÁÕÔÏÕ ÓÁÓ

     Ãéá ñáíôåâïý êáëÝóôå:
     210. 97.33.086, 6997.18.13.70
     Êïò. ÓÁËÉÁÌÇÓ
     (Ùñåò: 10:00ð.ì – 17:00ì.ì)

     ÐÁÑÔÅ ÔÁ HÍÉÁ ÓÔÁ ×ÅÑÉÁ ÓÁӅ
     …ÊÁÉ ÊÁÍÔÅ ÔÏ ÔÙÑÁ!!!
     Ðáñáêáëïýìå ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò

     __________________________________
     Yahoo! Music Unlimited
     Access over 1 million songs. Try it free.
     http://music.yahoo.com/unlimited/
    • Efthimiadis Sakis
     Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι ακολουθεί; Γνώρισε τώρα αγόρια και κορίτσια για
     Message 4 of 5 , Oct 21, 2005
      Αυτές τις παπαριές να μη βλέπαμε... τι ακολουθεί; Γνώρισε τώρα αγόρια και
      κορίτσια για κάθε γούστο;

      [--Ierotheos Saliamis--]
      >
      >
      >
      >
      > EXTRA ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!
      [snip]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.