Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PHP Help

Expand Messages
 • Ntina Papadopolu
  Hi se olous sas! Mipws mporei kapoios na me vothisei sto na grapsw enan kwdika (se php fisika :) ) pou na emfanizei kati san Afti tin stigmi iparxoun x
  Message 1 of 4 , Jul 7, 2004
   Hi se olous sas!

   Mipws mporei kapoios na me vothisei sto na grapsw enan kwdika (se php
   fisika :) ) pou na emfanizei kati san "Afti tin stigmi iparxoun x
   xristes sto site mas. Eiste anonimos xristis. Moreite na egrafeite edw"?

   Pws ipologiszw to x?
   An mou edine kaneis etoimo kwdika, tha eimouna poli efxaristimeni.
   To php-nuke ton exei etoimo.

   Filia!
  • Dimitris Glezos
   Στο www.hotscripts.com έχει πάρα πολλά τέτοια scripts, μάλιστα κάποια είναι τόσο απλά ώστε απλά
   Message 2 of 4 , Jul 7, 2004
    Στο www.hotscripts.com έχει πάρα πολλά τέτοια scripts, μάλιστα κάποια
    είναι τόσο απλά ώστε απλά κάνεις include το αρχείο τους.

    Αν θέλεις να το γράψεις εσύ, είναι λίγο δύσκολο. Αν απλά θέλεις να
    μετράς πόσοι περίπου είναι τώρα στο site, θα χρειαστεί να αποθηκεύσεις
    κάπου τις IP διευθύνσεις που "είδαν" το site το τελευταίο μισάωρο
    υποθέτω, και να τις μετράς.

    Αν θέλεις να μετράς πόσοι είναι ήδη logged in, τότε πρώτα θα φτιάξεις
    τον μηχανισμό του authentication, και κάπου θα έχεις και πάλι ένα
    κατάλογο με τους logged in χρήστες. Σημείωση, πως κάποιος logged-in
    χρήστης μπορεί να κλείσει τον browser του χωρίς να κάνει logout, οπότε
    πάλι θα μετράς τους χρήστες του τελευταίου μισάωρου..

    Όπως καταλαβαίνεις, ή θα χρησιμοποιήσεις κάτι έτοιμο, ή θα διαβάσεις
    καλά php =)

    Δημήτρης


    Ntina Papadopolu wrote:

    > Hi se olous sas!
    >
    > Mipws mporei kapoios na me vothisei sto na grapsw enan kwdika (se php
    > fisika :) ) pou na emfanizei kati san "Afti tin stigmi iparxoun x
    > xristes sto site mas. Eiste anonimos xristis. Moreite na egrafeite edw"?
    >
    > Pws ipologiszw to x?
    > An mou edine kaneis etoimo kwdika, tha eimouna poli efxaristimeni.
    > To php-nuke ton exei etoimo.
    >
    > Filia!    --
    Dimitris Glezos
    Jabber ID: subbie@..., PGP: 0xA5A04C3B
    http://dimitris.glezos.com/

    "He who gives up functionality for ease of use
    loses both and deserves neither." (Anonymous)
    --
   • mariapapa@mycosmos.gr
    Και μήπως μπορείς να μου πεις που θα τα βρω στο www.hotscripts.com? ... Στο www.hotscripts.com έχει πάρα
    Message 3 of 4 , Jul 7, 2004
     Êáé ìÞðùò ìðïñåßò íá ìïõ ðåéò ðïõ èá ôá âñù óôï www.hotscripts.com?

     ------ Original Message ------


     Óôï www.hotscripts.com Ý÷åé ðÜñá ðïëëÜ ôÝôïéá scripts, ìÜëéóôá êÜðïéá
     åßíáé ôüóï áðëÜ þóôå áðëÜ êÜíåéò include ôï áñ÷åßï ôïõò.

     Áí èÝëåéò íá ôï ãñÜøåéò åóý, åßíáé ëßãï äýóêïëï. Áí áðëÜ èÝëåéò íá
     ìåôñÜò ðüóïé ðåñßðïõ åßíáé ôþñá óôï site, èá ÷ñåéáóôåß íá áðïèçêåýóåéò
     êÜðïõ ôéò IP äéåõèýíóåéò ðïõ "åßäáí" ôï site ôï ôåëåõôáßï ìéóÜùñï
     õðïèÝôù, êáé íá ôéò ìåôñÜò.

     Áí èÝëåéò íá ìåôñÜò ðüóïé åßíáé Þäç logged in, ôüôå ðñþôá èá öôéÜîåéò
     ôïí ìç÷áíéóìü ôïõ authentication, êáé êÜðïõ èá Ý÷åéò êáé ðÜëé Ýíá
     êáôÜëïãï ìå ôïõò logged in ÷ñÞóôåò. Óçìåßùóç, ðùò êÜðïéïò logged-in
     ÷ñÞóôçò ìðïñåß íá êëåßóåé ôïí browser ôïõ ÷ùñßò íá êÜíåé logout, ïðüôå
     ðÜëé èá ìåôñÜò ôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ ôåëåõôáßïõ ìéóÜùñïõ..

     ¼ðùò êáôáëáâáßíåéò, Þ èá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò êÜôé Ýôïéìï, Þ èá äéáâÜóåéò
     êáëÜ php =)

     ÄçìÞôñçò


     Ntina Papadopolu wrote:

     > Hi se olous sas!
     >
     > Mipws mporei kapoios na me vothisei sto na grapsw enan kwdika (se php
     > fisika :) ) pou na emfanizei kati san "Afti tin stigmi iparxoun x
     > xristes sto site mas. Eiste anonimos xristis. Moreite na egrafeite edw"?
     >
     > Pws ipologiszw to x?
     > An mou edine kaneis etoimo kwdika, tha eimouna poli efxaristimeni.
     > To php-nuke ton exei etoimo.
     >
     > Filia!     --
     Dimitris Glezos
     Jabber ID: subbie@..., PGP: 0xA5A04C3B
     http://dimitris.glezos.com/

     "He who gives up functionality for ease of use
     loses both and deserves neither." (Anonymous)
     --     --
     ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
     Yahoo! Groups Links
    • Dimitris Glezos
     ... PHP - Scripts and Programs - Counters Episis me ena grigoro search gia online users stin PHP tha vrei polla scripts.. Dim. ... -- Dimitris Glezos
     Message 4 of 4 , Jul 8, 2004
      mariapapa@... wrote:
      > Και μήπως μπορείς να μου πεις που θα τα βρω στο www.hotscripts.com?

      PHP -> Scripts and Programs -> Counters

      Episis me ena grigoro search gia "online users" stin PHP tha vrei polla
      scripts..

      Dim.
      >
      > ------ Original Message ------
      >
      >
      > Στο www.hotscripts.com έχει πάρα πολλά τέτοια scripts, μάλιστα κάποια
      > είναι τόσο απλά ώστε απλά κάνεις include το αρχείο τους.
      >
      > Αν θέλεις να το γράψεις εσύ, είναι λίγο δύσκολο. Αν απλά θέλεις να
      > μετράς πόσοι περίπου είναι τώρα στο site, θα χρειαστεί να αποθηκεύσεις
      > κάπου τις IP διευθύνσεις που "είδαν" το site το τελευταίο μισάωρο
      > υποθέτω, και να τις μετράς.
      >
      > Αν θέλεις να μετράς πόσοι είναι ήδη logged in, τότε πρώτα θα φτιάξεις
      > τον μηχανισμό του authentication, και κάπου θα έχεις και πάλι ένα
      > κατάλογο με τους logged in χρήστες. Σημείωση, πως κάποιος logged-in
      > χρήστης μπορεί να κλείσει τον browser του χωρίς να κάνει logout, οπότε
      > πάλι θα μετράς τους χρήστες του τελευταίου μισάωρου..
      >
      > Όπως καταλαβαίνεις, ή θα χρησιμοποιήσεις κάτι έτοιμο, ή θα διαβάσεις
      > καλά php =)
      >
      > Δημήτρης
      >
      >
      > Ntina Papadopolu wrote:
      >
      >
      >>Hi se olous sas!
      >>
      >>Mipws mporei kapoios na me vothisei sto na grapsw enan kwdika (se php
      >>fisika :) ) pou na emfanizei kati san "Afti tin stigmi iparxoun x
      >>xristes sto site mas. Eiste anonimos xristis. Moreite na egrafeite edw"?
      >>
      >>Pws ipologiszw to x?
      >>An mou edine kaneis etoimo kwdika, tha eimouna poli efxaristimeni.
      >>To php-nuke ton exei etoimo.
      >>
      >>Filia!
      >
      >
      >
      >
      > --
      > Dimitris Glezos
      > Jabber ID: subbie@..., PGP: 0xA5A04C3B
      > http://dimitris.glezos.com/
      >
      > "He who gives up functionality for ease of use
      > loses both and deserves neither." (Anonymous)


      --
      Dimitris Glezos
      Jabber ID: subbie@..., PGP: 0xA5A04C3B
      http://dimitris.glezos.com/

      "He who gives up functionality for ease of use
      loses both and deserves neither." (Anonymous)
      --
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.