Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Vivlio PHP

Expand Messages
 • Mario
  Euxaristw paidia gia olo to feedback. Kai oi duo pleures exoun dikio sigoura. H skepsi mou den pigene pantws stous empirous programmatistes pou xeroun tin PHP
  Message 1 of 7 , May 13, 2004
  • 0 Attachment
   Euxaristw paidia gia olo to feedback.
   Kai oi duo pleures exoun dikio sigoura. H skepsi mou den pigene
   pantws stous empirous programmatistes pou xeroun tin PHP alla se
   autous pou fovounte ton programmatismo.


   --- In php_greek@yahoogroups.com, "D. Botsis" <dimbotsis@y...> wrote:
   > Áó÷ïëïýìáé ìå ðñïãñáììáôéóìü óå PHP åðáããåëìáôéêÜ
   > áñêåôü êáéñü êáé êáôÜ êáéñïýò Ý÷ù ìéëÞóåé ìå Üôïìá
   > ó÷åôéêÜ êáé ìÞ, ãéá ôçí PHP êáé ôéò äõíáôüôçôÝò ôçò.
   >
   > Ãíþìç ìïõ åßíáé ðùò Ýíá âéâëßï âÝâáéá åßíáé ðÜíôá
   > êáëü, áëëÜ :
   > 1. ÓÞìåñá üëïé ãíùñßæïõí áããëéêÜ
   > 2. Ôï Internet åßíáé ÃÅÌÁÔÏ áðü ðëçñïöïñßåò ãéá ôá
   > ðÜíôá, êáé ãéá åêìÜèçóç PHP êÜèå åðéðÝäïõ, üðïõ
   > áðëÜ êáôåâÜæåéò Ýíá áñ÷åßï, ôï ôõðþíåéò áí èÝëåéò êáé
   > ôåëåßùóå ç õðüèåóç.
   >
   > Åíá Åëëçíéêü âéâëßï ëïéðüí, ìðïñåß íá åßíáé êáé ÷áìÝíïò
   > êüðïò, ìå ôçí Ýííïéá üôé áõôüò ðïõ èá ôï ãñÜøåé èá êïðéÜóåé
   > ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé ôåëéêÜ, áîßá.
   >
   > ÐÜíôùò, ÌÜñéï, áí ôï áðïöáóßóåéò, óïõ åý÷ïìáé
   > êáëÞ åðéôõ÷ßá.
   >
   > ÄçìÞôñçò Ìðüôóçò
   > http://www.dbotsis.com
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Mario" <noxiou11@y...>
   > To: <php_greek@yahoogroups.com>
   > Sent: Wednesday, May 12, 2004 12:46 PM
   > Subject: [php_greek] Vivlio PHP
   >
   >
   > Gia sas paidia.
   >
   > Edw kai kairo exw to kolima na xekinisw ena vivlio PHP gia telios
   > asxetous. Pisteuete oti i agora stin ellada einai se tetoio simio
   > pou 8a axizei?
   >
   > Sxolia?
   >
   >
   >
   >
   > --
   > ÅëëçíéêÞ PHP mailing list
   > Yahoo! Groups Links
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.