Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: A'i'a'??o^c,o'c, o'o^c,i' Mysql i`a* Like

Expand Messages
 • Mario
  To mono pou exw prostesei sto my.ini einai i grammi: default-character-set=greek Alla ola mou douleuoun kala kai online kai ston local server. Kai to sort kai
  Message 1 of 3 , Jan 16, 2004
   To mono pou exw prostesei sto my.ini einai i grammi:
   default-character-set=greek
   Alla ola mou douleuoun kala kai online kai ston local server.
   Kai to sort kai i anazitisi. Aplws sto sort mou kanei prwta ta
   agglika sort kai meta ta ellinika. Kai na upen8imisw oti to A to
   aggliko einai allo character apo to A to elliniko.
   koitaxte www.exodorama.gr

   Mario

   --- In php_greek@yahoogroups.com, "Mr RevolutionMan"
   <nikaia_city@y...> wrote:
   > Ôï ðñüâëçìá ðïõ Ý÷ù ìå ôá åëëçíéêÜ åßíáé üôé ç mysql äåí ìðïñåß íá
   ôá
   > áíáæçôÞóåé ìÝóù åíüò query.Ìüëéò ÷ñçóéìïðïéþ ôá áããëéêÜ üëá
   äïõëåýïõí
   > ñïëüú(ëïãéêü).Ð÷ ìüëéò êÜíù áíáæÞôçóç ôï ãñÜììá Ë ìïõ âãÜæåé üðïéá
   > íáíáé ïíüìáôá.Äåí êÜíåé óùóôÞ áíáæÞôçóç.×ñçóéìïðïéþ ôçí mysql
   4.0.16
   > ãéá windows(linux äåí Ý÷ù éäÝá),apache for windows & php for
   windows.
   > Óôï my.ini, äÞëùóá óôï [mysqld]
   > default-character-set=greek
   > default-collation=greek_general_ci
   > sto
   > [client]
   > default-character-set=greek
   > ÄéáâÜæïíôáò ôï manual ôéò mysql(4.1 álpha.¸÷ïõí äéáöïñÝò?)
   áíáöÝñåé
   > üôé ðñÝðåé íá áëëÜîåéò êáé ôçí âÜóç áëëÜ êáé ôïõò ðßíáêåò.
   > äçëþíù áêñéâþò ôçí óýíôáîç
   > alter database ptixiaki
   > character set greek collate greek_general_ci;
   > áëëÜ ÷ôõðÜåé óôï äåýôåñç line.
   >
   > ÕÓ.¸÷ù ôá windows xp pro eng sp1.Óôçí ôåëéêÞ íá áëëÜîù ôá windows
   se
   > åëëçíéêÜ;
   >
   > Åõ÷áñéóôþ
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.