Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: ÅëëçíéêÜ

Expand Messages
 • Mario
  Ti encoding xreisimopoieis? ... φτιάξει ... οξείες.Μόλις ... center
  Message 1 of 2 , Jan 16, 2004
  • 0 Attachment
   Ti encoding xreisimopoieis?
   --- In php_greek@yahoogroups.com, "Mr RevolutionMan"
   <nikaia_city@y...> wrote:
   > ×ñçóéìïðïéþ ôçí Mysql 4.0.16 apache 2.0.28 ãéá windows.¸÷ù
   öôéÜîåé
   > ìéá âÜóç ôçëåöùíéêïý êáôáëüãïõ.Ôï ðñüâëçìá åßíáé ìå ôéò
   ïîåßåò.Ìüëéò
   > ð÷ êáôá÷ùñþ óôï ðåäßï "åðßèåôï" ôç ëåîç ÊáìÜñáò, ôï ãñÜììá "Ü"
   > åìöáíßæåôå ìå êïõôÜêé, êáé ç áíáæÞôçóç äåí ãßíåôå óùóôÜ.
   > ÊïéôÜæïíôáò ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò âÜóçò ìåóá áðï ôï mysql control
   center
   > åêåé åìöáíßæïíôáé üëá êáíïíéêÜ.
   > Åõ÷áñéóôþ
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.