Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [php_greek] Re: SSI + php óå ëßäåò

Expand Messages
 • Gonik
  Αυτό που θέλεις είναι πολύ απλό να γίνει με built-in functions της PHP. Αφού θέλεις να εισάγεις το
  Message 1 of 9 , Sep 8 1:11 PM
   Αυτό που θέλεις είναι πολύ απλό να γίνει με built-in functions της
   PHP.
    
   Αφού θέλεις να εισάγεις το /cgi-bin/file/cgi τότε σου προτείνω
   το <? include("/cgi-bin/file/cgi"); ?> και είσαι ΟΚ!
    
   Απλά να επισημάνω ότι το include λειτουργεί σαν "κλαδάκι" στο αρχείο,
   δηλ. "επεκτείνει" τον χώρο εκτέλεσης, αλλά το require ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ το
   function του με τα περιεχόμενα του αρχείου... ελπίζω να έγινα αντιληπτός
    
   τα λέμε,
   Gonik
    
   ----- Original Message -----
   From: "Stelios Maistros" <smaist1@...>
   Sent: Saturday, September 08, 2001 8:47 PM
   Subject: Re: [php_greek] Re: SSI + php óåëßäåò

   > I am writing this in english in order to make sure
   >
   that  I explain properly what I have in my mind. Hope
   > no one
   minds.
   >
   > You have at least 2 tables: table articles and
   table
   > pics. If it is to be a one-to-one relationship simply
   > make
   sure there is a field in pics that refers to the
   > article unique id.
   > When you display the article, lookup the pics table
   > and pull
   the corresponding picture.
   >
   > Multiple pics (one-to-many
   relationship) can be
   > handled in a similar way by parsing a string that
   its
   > contents are the article id numbers.
   >
   > The above
   method works well in something that I 've
   > done.
   >
   > A more
   modular way could be to use a third table that
   > will hold the
   relationships between pics and articles.
   >
   >
   > --- "Thomas
   N. Stefanidis" <
   thomas@...>
   >
   wrote:
   > > ÊáëçóðÝñá óå üëïõò
   > > Åõ÷áñéóôþ óå üëïõò ðïõ
   áðáíôÞóáí.
   > >     Íá óáò ðù ðñþôá ãéá ôï
   <!--#include
   > > virtual="/cgi-bin/file/cgi" --> ðïõ
   > >
   èÝëù íá âÜëù.
   > > Ìå áõôü ôïí ôñüðï èÝëù íá êáôáöÝñù íá Ý÷ù óå
   êÜðïéï
   > > ìÝñïò ôçò óåëßäáò
   > > öùôïãñáößá êáé êåßìåíï
   ìáæß.Ìå êÜèå áíáíÝùóç ôçò
   > > óåëßäáò,õðÜñ÷åé Üëëç
   > >
   öùôïãñáößá êáé ôï áíôßóôïé÷ï êåßìåíï.Äåí âñÞêá êÜôé
   > > áíôßóôïé÷ï óå
   php Ýôóé
   > > áíáãêÜæïìáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóù áõôü.Ç óåëßäá ðñÝðåé
   íá
   > > åßíáé óå .php ãéá Üëëï
   > > óêïðü.
   > >     Ôáõôü÷ñïíá ôï íá õðÜñ÷åé AddHandler shtml
   êáé
   > > php äåí õðÜñ÷åé(ôï ðñþôï
   > > ðñÜãìá ðïõ
   äïêßìáóá).ÓêÝöôçêá íá âÜëù êÜôé áðü
   > > åöáñìïãÞ banner,áëëÜ äåí
   Þèåëá
   > > êÜôé ôüóï ðåñßðëïêï.(ìéáò êáé ïýôå óôáôéóéêÜ ìå
   > >
   åíäéáöÝñïõí ïýôå åéíáé ìåãÜëïò
   > > áñéèìüò öùôïãñáöéþí)
   > >     ¼óï ãéá áõôÜ ðïõ ðñïôåßíáôå (print
   '<!--#include
   > > virtual="/cgi-bin/file/cgi" -->'; include
   êáé
   > > require) äåí Ýöåñáí êáíÝíá
   > > áðïôÝëåóìá.
   > > Áêüìá ðñïóðáèþ ìå äéÜöïñïõò ôñüðïõò íá âñù êÜðïéá
   > > ëýóç.Áí
   Ý÷åôå êáìéÜ Üëëç éäÝá
   > > åõ÷áñßóôùò íá áêïýóù êÜôé(áëëéþò áíáãêáóôéêÜ
   èá ðÜù
   > > óôçí ëýóç ôïõ banner).
   > >
   > >
   Åõ÷áñéóôþ.
   > >
   > > ÈùìÜò
   > >
   >
   >
   > __________________________________________________
   > Do You
   Yahoo!?
   > Get email alerts & NEW webcam video instant messaging with
   Yahoo! Messenger
   >
   size=2>http://im.yahoo.com
   >
   >
   ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
   > FREE COLLEGE MONEY
   > CLICK HERE to
   search
   > 600,000 scholarships!
   >
   href="http://us.click.yahoo.com/47cccB/4m7CAA/ySSFAA/9rHolB/TM">http://us.click.yahoo.com/47cccB/4m7CAA/ySSFAA/9rHolB/TM
   > ---------------------------------------------------------------------~->
   >
   > -
   > Ãéá íá äéáãñáöåßôå áðü ôç ëßóôá, óôåßëôå Ýíá email
   óôï:
   > To unsubscribe from this group, send an email to:
   >
   >
   php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >  
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is
   subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
  • Glezos Dimitrios
   Προς όλους τους PHP-άρες, Στέλνετε mails με ISO 8859-7 encoding επειδή μερικοί δεν μπορούν να δουν
   Message 2 of 9 , Sep 8 2:58 PM
    Προς όλους τους PHP-άρες,

    Στέλνετε mails με ISO 8859-7 encoding επειδή μερικοί δεν μπορούν να δουν
    emails με Unicode (UTF-8) κωδικοποίηση...

    Κάνω forward το email του Gonik <g0n1k@...> για όσους δεν μπόρεσαν
    να το διαβάσουν...


    > Date: Sat, 8 Sep 2001 23:11:16 +0300
    > From: Gonik <g0n1k@...>
    > Subject: [utf-8] Re: [php_greek] Re: SSI + php

    > Αυτό που θέλεις είναι πολύ απλό να
    > γίνει με built-in functions της
    > PHP.

    > Αφού θέλεις να εισάγεις το /cgi-bin/file/cgi
    > τότε σου προτείνω
    > το <? include("/cgi-bin/file/cgi"); ?> και είσαι ΟΚ!

    > Απλά να επισημάνω ότι το include
    > λειτουργεί σαν "κλαδάκι" στο αρχείο,
    > δηλ. "επεκτείνει" τον χώρο εκτέλεσης,
    > αλλά το require ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ το
    > function του με τα περιεχόμενα του
    > αρχείου... ελπίζω να έγινα αντιληπτός

    > τα λέμε,
    > Gonik


    -
    Dept Computer Engineering and Informatics
    University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
    ICQ: 9295964, PGP: 0xA72CC7DA

    "He who gives up functionality for ease of use
    loses both and deserves neither." (Anonymous)
    -
   • Thomas N. Stefanidis
    ... Δυστηχώς παίρνω το error Warning: Failed opening ..... το cgi αρχείο είναι chmoded 755....αλλά και 777 που
    Message 3 of 9 , Sep 8 3:21 PM
     > Αφού θέλεις να εισάγεις το /cgi-bin/file/cgi
     > τότε σου προτείνω το <? include("/cgi-bin/file/cgi"); ?> και είσαι ΟΚ!

     Δυστηχώς παίρνω το error
     Warning: Failed opening .....
     το cgi αρχείο είναι chmoded 755....αλλά και 777 που δοκίμασα δεν έγινε
     τίποτα.....

     Θωμάς
    • Glezos Dimitrios
     To /cgi-bin/ simainei ena directory me onoma cgi-bin sto root tou sistimatos sou kai oxi sto root tou webserver sou... Diladi opws exeis ta /usr, /bin :)
     Message 4 of 9 , Sep 8 3:52 PM
      To "/cgi-bin/" simainei ena directory me onoma cgi-bin sto root tou
      sistimatos sou kai oxi sto root tou webserver sou... Diladi opws
      exeis ta /usr, /bin :) Kalytera na xrisimopoiiseis ta environment variable
      me onoma "DOCUMENT_ROOT" kai meta ton katalogo cgi-bin:

      $bleh = getenv ("REMOTE_ADDR") . "cgi-bin/";


      D


      On Sun, 9 Sep 2001, Thomas N. Stefanidis wrote:

      > > Αφού θέλεις να εισάγεις το /cgi-bin/file/cgi
      > > τότε σου προτείνω το <? include("/cgi-bin/file/cgi"); ?> και είσαι ΟΚ!
      >
      > Δυστηχώς παίρνω το error
      > Warning: Failed opening .....
      > το cgi αρχείο είναι chmoded 755....αλλά και 777 που δοκίμασα δεν έγινε
      > τίποτα.....
      >
      > Θωμάς
      >
      >
      >
      >
      > -
      > Για να διαγραφείτε από τη λίστα, στείλτε ένα email στο:
      > To unsubscribe from this group, send an email to:
      >
      > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >
      -
      Dept Computer Engineering and Informatics
      University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
      ICQ: 9295964, PGP: 0xA72CC7DA

      "He who gives up functionality for ease of use
      loses both and deserves neither." (Anonymous)
      -
     • Thomas N. Stefanidis
      Χμμμ..... Κάτι πάει να γίνει,αλλά τίποτα ακόμα..Τώρα δεν μου βγάζει κανένα error αλλά στην
      Message 5 of 9 , Sep 8 4:19 PM
       Χμμμ.....
       Κάτι πάει να γίνει,αλλά τίποτα ακόμα..Τώρα δεν μου βγάζει κανένα error αλλά
       στην σελίδα δεν εμφανίζει τίποτα.....
       Είχα δοκιμάσει να βάλω και πλήρη directory δηλαδή του στυλ
       /www/cgi-bin/file.cgi καθώς και επίσης σκέτο /cgi-bin/file.cgi αλλά τίποτα.
       Τι ακριβώς πρέπει να γράψω?
       Δοκίμασα τώρα κάτι τέτοιο

       <?
       getenv ("REMOTE_ADDR") . "/cgi-bin/pix/picntext.cgi?runningpicntext";
       ?>

       Πως πρέπει να διατυπωθεί το παραπάνω?

       Θωμάς
      • Glezos Dimitrios
       Θωμά εγώ σου συνιστώ να χρησιμοποιήσεις ΜΟΝΟ php. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να
       Message 6 of 9 , Sep 8 11:54 PM
        Θωμά εγώ σου συνιστώ να χρησιμοποιήσεις ΜΟΝΟ php. Δεν υπάρχει τίποτα που
        μπορεί να χρειαστείς και να μην γίνεται σε PHP.

        Αν θέλεις να κάνεις "copy-paste" ένα αρχείο χρησιμοποιείς το include
        "filename.ext". Απότι κατάλαβα θέλεις να βάλεις μια εικόνα με το δικό της
        κείμενο?

        Χωρίς να χρησιμοποιήσεις μια βάση δεδομένων η οποία θα αντιστοιχεί
        εικόνα-κείμενο, ο πιο απλός τρόπος που μπορώ να σκεφτώ είναι να βάλεις την
        photo όπως είναι με ένα html tag, και να έχεις για κάθε μια photo ένα
        αρχείο που να έχει το ίδιο όνομα με την εικόνα, το οποίο θα περιέχει αυτά
        που θα φαίνονται κάτω από την εικόνα:

        <img src="/path/pics/pic1.jpg">
        <br><center>

        <? include "/path/pics/pic1.txt"; ?>

        Όταν θα δημιουργείς μια εικόνα θα φτιάχνεις αυτόματα το textfile, και το
        προφανές όταν την διαγράφεις :)

        Καλό θα ήταν αν έριχνες καμιά ματιά στο manual της PHP
        http://www.php.net/docs.php.

        subbie        -
        Dept Computer Engineering and Informatics
        University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
        ICQ: 9295964, PGP: 0xA72CC7DA

        "He who gives up functionality for ease of use
        loses both and deserves neither." (Anonymous)
        -
       • Thomas N. Stefanidis
        Καλησπέρα Δημήτρη.. Φυσικά και εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω μόνο php ώστε να αποφύγω το
        Message 7 of 9 , Sep 9 7:59 AM
         Καλησπέρα Δημήτρη..
         Φυσικά και εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω μόνο php ώστε να αποφύγω το "βαρύ" SSI.
         Η λύση που μου λες είναι απλή και την ξέρω...αλλά δεν μου είναι χρήσιμη,αφού
         εγώ δεν έχω μόνο 1 φωτογραφία,αλλά περίπου 12-13(και αντίστοιχο κείμενο για
         κάθε φωτογραφία).
         Αυτό που ήθελα εγώ είναι με κάθε ανανέωση της σελίδας να "πετάει" μια
         καινούρια φωτογραφία και το κείμενο της.
         Τελικά θα πάω στην λύση χρήσης μιας μικρής εφαρμογής banner μιας και οι
         γνώσεις μου στην php είναι ελάχιστες(μόλις που ξεκίνησα).
         Ευχαριστώ πάντως όλους σε όσους απαντήσαν και αφιέρωσαν τον χρόνο τους.

         Θωμάς
        • Gonik
         ok παιδιά, με συγχωρείτε για το Unicode....φίλε Θωμά απ ότι κατάλαβα είσαι σε unix σύστημα.
         Message 8 of 9 , Sep 9 1:33 PM
          ok παιδιά, με συγχωρείτε για το Unicode....

          φίλε Θωμά απ' ότι κατάλαβα είσαι σε unix σύστημα.
          Ίσως αν μας πεις ποιο είναι το document root σου
          (στο unix συνήθως είναι user/pub/html_docs ή κάτι
          παρόμοιο) τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες
          να σε βοηθήσουμε. Αν δεν ξέρεις ποιο είναι το doc. root
          ρώτα τον admin του server.

          Τα λέμε...
          Gonik


          _________________________________________________________
          Do You Yahoo!?
          Get your free @... address at http://mail.yahoo.com
         • Thomas N. Stefanidis
          Καλησπέρα, Έστω ότι το document root είναι /www/html/ και ο cgi κατάλογος /www/cgi-bin... Ομως, πιθανόν δεν
          Message 9 of 9 , Sep 9 1:53 PM
           Καλησπέρα,
           Έστω ότι το document root είναι /www/html/ και ο cgi κατάλογος
           /www/cgi-bin...
           Ομως, πιθανόν δεν μπορεί να γίνει "εκτέλεση" SSI μέσω php...Έχω δοκιμάσει
           αρκετά πράγματα,αλλά δεν έχω καταφέρει τίποτα...
           Όπως είπα σε προηγούμενο e-mail,θα προτιμήσω την λύση μιας απλής εφαρμογής
           διαχείρησης banner(φυσικά σε php) όπου κάθε φωτογραφία έχει και το δικό της
           κείμενο..           Θωμάς
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.