Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Operă cu m ici şi ber e

Expand Messages
 • Adrian Trasca
  http://www.operanationala.ro/stire_detalii.php?id_item=335 Clienţii faimosului restaurant Caru cu bere au fost surprinşi sâmbătă seara de un grup de
  Message 1 of 2 , Aug 12, 2011
   http://www.operanationala.ro/stire_detalii.php?id_item=335

   Clien�ii faimosului restaurant "Caru cu bere" au fost surprin�i s�mb�t� seara de un grup de soli�ti ai Operei Na�ionale, sus�inut de 24 de cori�ti, deghiza�i �n barmani �i osp�tari, care au �inut un concert-surpriz�.

   La ora opt deja nu se mai g�sea nici o mas� liber� �n tot restaurantul care era ticsit ca pe vremuri de "t�rgove�i" ie�i�i, tradi�ional, la un mic stropit de bere. Printre clien�i se aflau �i o puzderie de str�ini. La un moment dat, un domn s-a ridicat de la o mas� �i, acoperind cu totul zumzetul din jur, a �nceput s� c�nte o arie din "Trubadurul". Era baritonul Iordache Basalic. C��iva chelneri s-au apropiat de el, dar nu ca s�-l lini�teasc�, ci pentru a-l �nso�i �n c�ntec. Ace�tia erau �n realitate membri ai Corului Operei deghiza�i �n osp�tari dup� cum cei care au completat apoi "ga�ca" foloseau alte "m��ti", ba de barmani, ba de simpli clien�i iubitori de bere bun�.

   "Corul �iganilor" a fost piesa care a st�rnit aplauze furtunoase, mai ceva ca la Shakira care se "producea" c�teva str�zi mai �ncolo. Clien�ii adev�ra�i ai celebrei "c�rciumi" nu au �tiut ce s� cread�, de unde p�n� unde primesc acest cadou nea�teptat, dar s-au bucurat din plin de el. Drept cire�e de pe tort au fost apoi c�teva arii din "Carmen" de Bizet care i-au ridicat p�n� �i la dans pe cei mai temerari clien�i. Au ap�rut imediat cinea�tii de weekend �i turi�tii japonezi care au �nceput s� filmeze �i s� fotografieze �nt�mplarea.

   Clien�ii de la subsol au invadat parterul, iar cei de la balcoane s-au bucurat de o vedere provilegiat�, din "loj�". Printre soli�ti s-au mai num�rat mezzosoprana Sorana Negrea, sopranele Irina Iord�chescu �i Mihaela Stanciu �i tenorul Vlad Miri��. Dup� ce acest desert sonor a fost completat de un fragment din "Liliacul" s-a l�murit �i misterul. O pl�cu�� pe care scria Zilele Europene ale Operei a fost fluturat� �n semn de explica�ie.

   "Am constatat c� opera nu doare"

   Spectatorii de ocazie au mai cerut �i un bis, dup� care cu to�ii, arti�ti �i public s-au a�ezat la mese cer�nd �nc� un r�nd de bere �i ciocnind halbele �n cinstea concertului. C��iva "consumatori" mai curajo�i s-au apropiat de mesele arti�tilor, le-au mul�umit pentru spectacol �i �i-au luat chiar angajamentul c� vor veni �i la Oper�, acum c� au v�zut c� "nu doare chiar at�t de tare", dup� cum s-a exprimat un t�n�r pe care iubita �ncepuse deja s�-l certe: "Vezi, de c�nd ��i spun s� m� duci �i pe mine la oper�, dar tu nu, doar la meci �i la bere m� sco�i." "P�i n-ai v�zut c� a venit opera la bere?", s-a ap�rat t�n�rul de "tirul" femeii. "Bine, bine, te duc s�pt�m�na viitoare c� am constatat c� nu doare."

   Arti�ti �n haine de strad�, dup� o idee importat� din Spania

   Organizator al evenimentului a fost Asocia�ia Prietenii Operei �n care sunt �nscri�i oameni de afaceri, oameni de cultur� sau simpli iubitori ai acestui gen de muzic�.

   Gilda Laz�r, Director Corporate Affairs la JTI Romania, cel mai bun prieten al operei, dac� lu�m �n considerare faptul c� este pre�edinta asocia�iei, ne-a povestit cum a luat na�tere acest happening cultural: "Opera a cobor�t �n strad� la ini�iativa fostului meu coleg, Liviu Tofan de la Europa liber�, care mi-a trimis un link de pe youtube cu un eveniment similar care se petrecea �ntr-o pia�� public� din Pamplona. "Ce-ar fi ca voi, Prietenii Operei, s� organiza�i ceva asem�n�tor la Bucure�ti?", mi-a sugerat el �i cum filmule�ul m-a cucerit ne-am pus imediat pe treab�. Am vorbit cu directorul Operei care a fost �nc�ntat de idee. Apoi am �nceput s�-i convingem pe arti�ti care nu sunt obi�nui�i s� c�nte �n restaurante, �mbr�ca�i �n haine de strad�, �n fa�a unui public relaxat, ie�it �n ora� la o bere, public care nu vine de obicei la oper�. Le-am explicat c� tocmai asta este ideea, s� ar�t�m c� opera poate fi prietenoas� �i s�-i "convertim" astfel �i pe oamenii care nu-�i dedic� timpul liber culturii �n general, iar operei cu at�t mai pu�in. Sigur c� ne trebuia un spa�iu reprezentativ pentru Bucure�ti a�a c� ne-am g�ndit imediat la "Caru cu bere" care este men�ionat �n toate ghidurile turistice. Patronul a fost fericit c� am ales acest loc �i suntem �nc�nta�i c� am marcat �n acest mod inedit Zilele Europene ale Operei �i la Bucure�ti."

   Baritonul Iordache Basalic a recunoscut c� e pentru prima dat� c�nd c�nt� �ntr-un astfel de spa�iu cu totul "str�in" de oper�, dar c� amestecul cu poporul i-a f�cut foarte bine.

   "Am avut la �nceput ceva emo�ii legate de faptul c� eu fiind cel care deschide concertul nu le voi putea capta spectatorilor imediat aten�ia sau c� nu voi acoperi rumoarea �i zgomotul s�lii. Noi am venit �i am c�ntat direct, f�r� repeti�ie, f�r� nimic, a�a c� nici nu �tiam cum e acustica s�lii, dar a fost excelent p�n� la urm� �i chiar m-a emo�ionat s� citesc surpriz� �i �nc�ntare pe chipurile oamenilor care nu fac parte dintre spectatorii no�tri obi�nui�i".   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Cornelia Petre
   Ce faaaaain! Extraordinar ! Grozav!! Ce mi-ar placea sa fie asta si la noi la BRASOV!!!  va fi ...sunt sigura ..ca vom gasi prieteni ai OPEREI si aici .
   Message 2 of 2 , Aug 12, 2011
    Ce faaaaain! Extraordinar ! Grozav!!
    Ce mi-ar placea sa fie asta si la noi la BRASOV!!!  va fi ...sunt sigura ..ca vom gasi "prieteni ai OPEREI " si aici .
    Cornelia Petre -Opera Brasov

    --- On Fri, 8/12/11, Adrian Trasca <adrian_trasca@...> wrote:


    From: Adrian Trasca <adrian_trasca@...>
    Subject: [www.operanationala.ro] Operă cu mici şi bere
    To: mz@yahoogroups.com, operanb@yahoogroups.com, dante1992@yahoogroups.com, masterbrasov2008@yahoogroups.com
    Date: Friday, August 12, 2011, 10:08 AM    http://www.operanationala.ro/stire_detalii.php?id_item=335

    Clienþii faimosului restaurant "Caru cu bere" au fost surprinºi sâmbãtã seara de un grup de soliºti ai Operei Naþionale, susþinut de 24 de coriºti, deghizaþi în barmani ºi ospãtari, care au þinut un concert-surprizã.

    La ora opt deja nu se mai gãsea nici o masã liberã în tot restaurantul care era ticsit ca pe vremuri de "târgoveþi" ieºiþi, tradiþional, la un mic stropit de bere. Printre clienþi se aflau ºi o puzderie de strãini. La un moment dat, un domn s-a ridicat de la o masã ºi, acoperind cu totul zumzetul din jur, a început sã cânte o arie din "Trubadurul". Era baritonul Iordache Basalic. Câþiva chelneri s-au apropiat de el, dar nu ca sã-l liniºteascã, ci pentru a-l însoþi în cântec. Aceºtia erau în realitate membri ai Corului Operei deghizaþi în ospãtari dupã cum cei care au completat apoi "gaºca" foloseau alte "mãºti", ba de barmani, ba de simpli clienþi iubitori de bere bunã.

    "Corul þiganilor" a fost piesa care a stârnit aplauze furtunoase, mai ceva ca la Shakira care se "producea" câteva strãzi mai încolo. Clienþii adevãraþi ai celebrei "cârciumi" nu au ºtiut ce sã creadã, de unde pânã unde primesc acest cadou neaºteptat, dar s-au bucurat din plin de el. Drept cireºe de pe tort au fost apoi câteva arii din "Carmen" de Bizet care i-au ridicat pânã ºi la dans pe cei mai temerari clienþi. Au apãrut imediat cineaºtii de weekend ºi turiºtii japonezi care au început sã filmeze ºi sã fotografieze întâmplarea.

    Clienþii de la subsol au invadat parterul, iar cei de la balcoane s-au bucurat de o vedere provilegiatã, din "lojã". Printre soliºti s-au mai numãrat mezzosoprana Sorana Negrea, sopranele Irina Iordãchescu ºi Mihaela Stanciu ºi tenorul Vlad Miriþã. Dupã ce acest desert sonor a fost completat de un fragment din "Liliacul" s-a lãmurit ºi misterul. O plãcuþã pe care scria Zilele Europene ale Operei a fost fluturatã în semn de explicaþie.

    "Am constatat cã opera nu doare"

    Spectatorii de ocazie au mai cerut ºi un bis, dupã care cu toþii, artiºti ºi public s-au aºezat la mese cerând încã un rând de bere ºi ciocnind halbele în cinstea concertului. Câþiva "consumatori" mai curajoºi s-au apropiat de mesele artiºtilor, le-au mulþumit pentru spectacol ºi ºi-au luat chiar angajamentul cã vor veni ºi la Operã, acum cã au vãzut cã "nu doare chiar atât de tare", dupã cum s-a exprimat un tânãr pe care iubita începuse deja sã-l certe: "Vezi, de când îþi spun sã mã duci ºi pe mine la operã, dar tu nu, doar la meci ºi la bere mã scoþi." "Pãi n-ai vãzut cã a venit opera la bere?", s-a apãrat tânãrul de "tirul" femeii. "Bine, bine, te duc sãptãmâna viitoare cã am constatat cã nu doare."

    Artiºti în haine de stradã, dupã o idee importatã din Spania

    Organizator al evenimentului a fost Asociaþia Prietenii Operei în care sunt înscriºi oameni de afaceri, oameni de culturã sau simpli iubitori ai acestui gen de muzicã.

    Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs la JTI Romania, cel mai bun prieten al operei, dacã luãm în considerare faptul cã este preºedinta asociaþiei, ne-a povestit cum a luat naºtere acest happening cultural: "Opera a coborât în stradã la iniþiativa fostului meu coleg, Liviu Tofan de la Europa liberã, care mi-a trimis un link de pe youtube cu un eveniment similar care se petrecea într-o piaþã publicã din Pamplona. "Ce-ar fi ca voi, Prietenii Operei, sã organizaþi ceva asemãnãtor la Bucureºti?", mi-a sugerat el ºi cum filmuleþul m-a cucerit ne-am pus imediat pe treabã. Am vorbit cu directorul Operei care a fost încântat de idee. Apoi am început sã-i convingem pe artiºti care nu sunt obiºnuiþi sã cânte în restaurante, îmbrãcaþi în haine de stradã, în faþa unui public relaxat, ieºit în oraº la o bere, public care nu vine de obicei la operã. Le-am explicat cã tocmai asta este ideea, sã arãtãm cã opera poate
    fi prietenoasã ºi sã-i "convertim" astfel ºi pe oamenii care nu-ºi dedicã timpul liber culturii în general, iar operei cu atât mai puþin. Sigur cã ne trebuia un spaþiu reprezentativ pentru Bucureºti aºa cã ne-am gândit imediat la "Caru cu bere" care este menþionat în toate ghidurile turistice. Patronul a fost fericit cã am ales acest loc ºi suntem încântaþi cã am marcat în acest mod inedit Zilele Europene ale Operei ºi la Bucureºti."

    Baritonul Iordache Basalic a recunoscut cã e pentru prima datã când cântã într-un astfel de spaþiu cu totul "strãin" de operã, dar cã amestecul cu poporul i-a fãcut foarte bine.

    "Am avut la început ceva emoþii legate de faptul cã eu fiind cel care deschide concertul nu le voi putea capta spectatorilor imediat atenþia sau cã nu voi acoperi rumoarea ºi zgomotul sãlii. Noi am venit ºi am cântat direct, fãrã repetiþie, fãrã nimic, aºa cã nici nu ºtiam cum e acustica sãlii, dar a fost excelent pânã la urmã ºi chiar m-a emoþionat sã citesc surprizã ºi încântare pe chipurile oamenilor care nu fac parte dintre spectatorii noºtri obiºnuiþi".

                             

    [Non-text portions of this message have been removed]    ------------------------------------

    Trimitere mesaje: operanb@yahoogroups.com
    Inscriere: operanb-subscribe@yahoogroups.com
    Iesire din lista: operanb-unsubscribe@yahoogroups.com

    Post message: operanb@yahoogroups.com
    Subscribe: operanb-subscribe@yahoogroups.com
    Unsubscribe: operanb-unsubscribe@yahoogroups.com

    Observatie: orice membru al grupului poate trimite stiri!Yahoo! Groups Links

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.