Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ÈÓÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÚå

Expand Messages
 • sandy laizy
  Message 1 of 1 , Jan 9, 2007
  • 0 Attachment

   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

    

    

   áíÓ ãä Ôß Ýí Ãäß ÓÊÑÊßÈ ÃÎØÇÁð Ýí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä æÇáÊí ÞÏ Êßæä ÅÏÇÑÉ ÇáÐÇÊ

   ÌÓíãÉ Ýí ÈÚÖ ÇáÍÇáÇÊ¡ ßÃä ÊÈÇáÛ Ýí ÔíÁ Ãæ Êåíä ÔÎÕðÇ Ãæ ÊÊÌÇåá ÃãÑðÇ ÈÏíåíðÇ¡ Ãæ ÊÐåÈ áãßÇä Êßæä ÛíÑ ãÑÛæÈ Ýíß Ýíå¡ Ãæ íÒá áÓÇäß¡ Ãæ ÊÞæá ÔíÆðÇ ãÇ ßÇä íäÈÛí Ãä ÊÊáÝÙ Èå¡ æåáã ÌÑÇ.

    æáÇ íæÌÏ ÔÎÕ ãÚÕæã ãä åÐå ÇáÃÎØÇÁ ÇáÈÔÑíÉ¡ æáÐÇ ÝÇáÓÄÇá Çáãåã áÇ íÊãËá Ýí ÇÑÊßÇÈß áÎØà ãä ÚÏãå¡ Èá Úä ãÏì ÓÑÚÉ ÎÑæÌß ãä ÇáãÃÒÞ ÚäÏãÇ ÊÑÊßÈå ÝÚáÇð æÈíÊ ÇáÞÕíÏ åäÇ íßãä Ýí ÇáÞÏÑÉ Úáì ãÓÇãÍÉ äÝÓß æÇáÂÎÑíä¡ Úáì ÇÚÊÈÇÑ ßæäåã ÈÔÑðÇ æáÇÑÊßÇÈåã ÃÎØÇÁ æÈãÌÑÏ Ãä ÊÝåã ÞÏÑß ÇáãÊãËá Ýí ÇáÍÞíÞÉ ÇáÞÇÆáÉ: [ ÇáÎØà ãä ÕÝÇÊ ÇáÈÔÑ¡ ÃãÇ ÇáãÛÝÑÉ ãä ÕÝÇÊ Çááå ].    

    áÞÏ æÌÏ Ãäå ãä ÎáÇá ÇáÊÎáÕ ãä ÇáÃÎØÇÁ ÈÓÑÚÉ íÊÚáã ÇáãÑÁ ãä ÇáÂÎÑíä æãä ÃÎØÇÆå¡ æßäÊíÌÉ áÐáß ÝÅä ÇáÍíÇÉ ÇáÚãáíÉ ÊÕÈÍ ÃÞá ÊæÊÑðÇ æÃßËÑ ÅíÌÇÈíÉ ææÇÞÚíÉ.
   Ãä Êßæä ÅäÓÇäðÇ ÝÅä Ðáß íÚäí Ãäß ãÚÑÖ ááÎØà Ýí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä Úáì ÇáÃÞá¡ æÓÊÝÚá ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÎØÇÁ æÓíÎÊáØ Úáíß ÇáÃãÑ ãä æÞÊ áÂÎÑ¡ æÓÊÖá ÇáØÑíÞ¡ æÊäÓì ÇáÃÔíÇÁ¡ æÊÝÞÏ ÃÚÕÇÈß¡ æÊÞæá ÃÔíÇÁ ãÇ ßÇä íäÈÛí Úáíß ÞæáåÇ æáßä Úáíß Ãä ÊÊÞä ãåÇÑÉ ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÃÎØÇÁ ÈæÇÞÚíÉ¡ æßíÝíÉ ÊÍæíá åÐÇ ÇáÎØà Åáì æÞæÏ áÚãáíÉ ÇáÅÕáÇÍ æÇáÎÑæÌ ãä åÐÇ ÇáÎØà ÈÓÑÚÉ.
   æÚáì ÇáÑÛã Ãäå áÇ íæÌÏ ÃÍÏ íÓÚÏ ÈÇÑÊßÇÈ ÇáÃÎØÇÁ¡ æáßääÇ íÌÈ Ãä äÊÚáã ßíÝ äÊÌÇæÒ åÐå ÇáÃÎØÇÁ æÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãäåÇ æÊÍæíáåÇ Åáì Úãá ÅíÌÇÈí ÈäÇÁ.
   ãäåÌ äÈæí Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÃÎØÇÁ:
   ÞÇá Õáì Çááå Úáíå æÓáã: 'ßá ÇÈä ÂÏã ÎØÇÁ¡ æÎíÑ ÇáÎØÇÆíä ÇáÊæÇÈæä'. [ÑæÇå ÇáÊÑãÐí 3499] ÊÃãá ãÚí åÐå ÇáÞÇÚÏÉ ÇáÐåÈíÉ ÇáÈÔÑ íÎØÄä æåÐÇ æÇÞÚ æÎíÑåã ÇáÐíä íÊæÈæä Ãí íÑÌÚæä Úä ÃÎØÇÆåã æíäÏãæä ÚáíåÇ.
   ßä ÅíÌÇÈíðÇ Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÃÎØÇÆß ¿
   æÇáÅíÌÇÈíÉ åäÇ åí Ãä ÃÚÊÑÝ ÈÎØÃí¡ Ëã ÃÍÇæá Ãä ÃÊÚÑÝ Úáì ÃÓÈÇÈ åÐÇ ÇáÎØà ÈÕæÑÉ ãæÖæÚíÉ ÈÚíÏðÇ Úä ÇáÇäÝÚÇáÇÊ¡ Ëã ãÍÇæáÉ ÇáÊÎáÕ ãä åÐÇ ÇáÎØà ÈÓÑÚÉ¡ æÈÚÏ Ðáß ÇáÊÃãá ÇáÚãíÞ áåÐÇ ÇáÎØà æÃÓÈÇÈå ÍÊì ÃÍæáå Åáì ÏÑÓ ãÝíÏ áßí áÇ ÃÞÚ Ýí åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÃÎØÇÁ æáÇ ÝíãÇ íÔÈåå.
    áãÇÐÇ äÎÇÝ ãä ÇáäÞÏ¿
   ÇáØÑíÞÉ ÇáÓáÈíÉ ÇáÊí äÊÚÇãá ÈåÇ ãÚ ÃÎØÇÆäÇ¡ Ãæ ãÚ ÃÎØÇÁ ÛíÑäÇ¡ Ãæ ÊÚÇãá ÛíÑäÇ ãÚ ÃÎØÇÆäÇ ÌÚáÊäÇ ÃßËÑ ÍÓÇÓíÉ Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáäÞÏ¡ Ýí Ííä áæ ÊÚÇãáäÇ ãÚ ÇáÃÎØÇÁ ÈÇáÕæÑÉ ÇáÅíÌÇÈíÉ áÓåá ÚáíäÇ ÊÞÈá ÇáäÞÏ¡ áÃä åÐÇ ÇáäÞÏ åæ ÇáØÑíÞ Åáì ÇáßãÇá¡ áÃäå áÇ íäÊÞÏ ÔÎÕ ÂÎÑ ÅáÇ æáÇ ÈÏ Ãä íßæä ãÚå ÈÚÖ ÇáÍÞ æãÚå ÇáÏáíá Úáì ÈÚÖ ÇáÞÕæÑ æÇáÎáá.
   ÇáãËÇáíÉ:
   ÅääÇ Ííä äÑÓã ááäÇÓ ÕæÑÉ ãËÇáíÉ ÓæÝ äÍÇÓÈåã Úáì ÖæÆåÇ¡ ÝäÑì Ãä ÇáäÞÕ ÚäåÇ íõÚÏ ÞÕæÑðÇ¡ ÊÃÎÐ ãÓÇÍÉ ÇáÃÎØÇÁ ÃßËÑ ãä ãÏÇåÇ ÇáØÈíÚí ÇáæÇÞÚí æÞÏ ÃÎÈÑ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÃÕÍÇÈå Ãäåã áä íÕáæÇ Åáì ãäÒáÉ áÇ íæÇÞÚæä ÝíåÇ ÐäÈðÇ¡ ÝÞÇá: 'æÇáÐí äÝÓí ÈíÏå áæ áã ÊÐäÈæÇ áÐåÈ Çááå Èßã¡ æáÌÇÁ ÈÞæã íÐäÈæä ÝíÓÊÛÝÑæä Çááå ÝíÛÝÑ áåã' [ÑæÇå ãÓáã 2749] æÍíä ÍÖÑÊ ÃÈÇ ÃíæÈ ÇáÃäÕÇÑí ÑÖí Çááå Úäå ÇáæÝÇÉ ÞÇá: ' ßäÊ ßÊãÊõ Úäßã ÔíÆðÇ ÓãÚÊå ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÓãÚÊõ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá: ' áæáÇ Ãäßã ÊÐäÈæä áÎáÞ Çááå ÎáÞðÇ íÐäÈæä ÝíÛÝÑ áåã '. [ÑæÇå ãÓáã 2748¡ æÇáÊÑãÐí 3539].
   Åä ÇáæÇÞÚíÉ Ýí ÇáÊÝßíÑ æÅÏÑÇß ÇáØÈíÚÉ ÇáÈÔÑíÉ¡ æÇáåÏæÁ Ýí ÇáÏÑÇÓÉ æÇáãÑÇÌÚÉ æÇáÎÈÑÉ ÇáãÊÑÇßãÉ ßá Ðáß íÓåã Åáì ÍÏ ßÈíÑ Ýí ÇáÇÞÊÑÇÈ ãä ÇáæÇÞÚíÉ æÇáÈÚÏ Úä ÇáãËÇáíÉ ÇáãÌäÍÉ Ýí ÇáÎíÇá.
    æáíÓ ãÚäì Ðáß ÊÈÑíÑ ÇáÃÎØÇÁ æÇáÏÝÇÚ ÚäåÇ ÈÍÌÉ ÇáæÇÞÚíÉ¡ æåí äÙÑÉ ÊäÚßÓ ÃíÖðÇ Úáì ÃåÏÇÝ ÇáãÑÁ æÈÑÇãÌå ÝÊÕÈÛåÇ ÈÕÈÛÉ ÇáÊÎÇÐá æÏäæ ÇáåãÉ æÇáØãæÍ.
    áíÓ ãä ÃåÏÇÝ ÊÕÍíÍ ÇáÎØà ÅÕÏÇÑ Íßã ÈÅÏÇäÉ ÕÇÍÈå æÅËÈÇÊ ÇáÊåãÉ Ýí ÍÞå¡ Ãæ ÇáÓÚí ááÊÕÑíÍ ÈÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáÊÞÕíÑ æÇáæÞæÚ Ýí ÇáÎØà ÃãÑ áÇ ãÈÑÑ áå.
    ÇáãÔßáÇÊ ÇáßÈÇÑ áÇ ÊæáÏ ÏÝÚÉ æÇÍÏÉ¡ æÇáäÇÑ ÊäÔà ãä ãÓÊÕÛÑ ÇáÔÑÑ¡ áÐÇ ÝßËíÑ ãä ÇáÕÝÇÊ ÇáÓíÆÉ Ýí ÇáÈÔÑ ÊÈÏæ ÈÐÑÉ ÕÛíÑÉ íÓÞíåÇ ÇáÅåãÇá æÇáÊÓæíÝ ÝíåÇ æÇáÊÌÇåá ÈãÇÁ ÇáÍíÇÉ ÍÊì Êäãæ æÊÊÑÚÑÚ áÊÊÌÐÑ Ýí ÇáäÝÓ ÝíÕÚÈ ÇÞÊáÇÚåÇ æÒæÇáåÇ.
    ÇáÍíÇÉ ãáíÆÉ ÈÇáÃÎØÇÁ¡ æíáÒãß ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÔíÇÁ ßí ÊÊÌäÈ åÐå ÇáÃÎØÇÁ¡ æíßæä ßá ÔíÁ ßÇãáÇð æáßí ÊÍÊÝÙ ÈÔÚæÑß ÈÇáÇÊÒÇä ÝíÌÈ Ãä ÊÚØí äÝÓß ÞÏÑðÇ ãä ÇáÑÇÍÉ¡ æÃä ÊÏÑß Ãä ÚÏã ÇáßãÇá åæ ÇáæÇÞÚ æÇáÊÑßíÒ Úáì ÇáÃÔíÇÁ ÇáÕÍíÍÉ íÒíÏ ãä ãÊÚÉ ÇáÍíÇÉ¡ æíÌÚáß ÃÞá ÍÏÉ æíåæä Úáíß ÇáÃãæÑ¡ æíÓÇÚÏß Úáì ÇáÔÚæÑ ÈÇáÑÇÍÉ ÇáäÝÓíÉ ÈíäãÇ ÇáÊÑßíÒ Úáì ÇáÃÎØÇÁ íÌÚáß ÊåÊã ÈÃÊÝå ÇáÃãæÑ æíÐßÑß ÈÇáãÔÇßá æÇáãÚæÞÇÊ æÇáÚÞÈÇÊ æíÌÚáß ÊÔÚÑ ÈÇáÖíÞ¡ æíÄÏí Èß Åáì ÇäÊÞÇÏ ÇáÂÎÑíä¡ æÃä Êßæä ÔÏíÏ ÇáÍÓÇÓíÉ áßá ãÇ åæ Íæáß.    

   ÇÎÊßã Ýì Çááå
    sandylaizy
    

   ÚÏÏ ÞÑÇÁ ÑÓÇÆáäÇ

   Free Web Counter 

   æááÇÔÊÑÇß ÚÈÑ ÈÑíÏ åæÊãíá ÃÑÓá ÑÓÇáÉ ÝÇÑÛÉ ááÈÑíÏ ÇáÊÇáí
   ÓÊÃÊíß ÑÓÇáÉ ÊØÇáÈß ÈãÌÑÏ ÅÚÇÏÉ ÇáÑÏ ÈÇáÖÛØ Úáì ÇáÒÑ
   replay
   æÐáß Ïæä ßÊÇÈÉ Ãí ÔíÁ ÂÎÑ æäÓÚÏ æäÔÑÝ ÈÇäÖãÇãß ãÚäÇ
    
    ÊÑÓá ÑÓÇÆá ØáÈ ÇáãÓÇÚÏÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ ãÈÇÔÑÉ ááÈÑíÏ ÇáÊÇáí
   æáãÊÇÈÚÉ ÃÎÈÇÑ ãÇ Êã áÊáß ÇáÍÇáÇÊ Úáì ÇáãæÞÚ ÇáÊÇáí   

    

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.