Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ

Expand Messages
 • 0o.������� �������.o0
  Message 1 of 3 , Oct 1, 2006

   ÞæÇÚÏ ÇáäÔÑ ÚäÏäÇ : íäÔÑ íæãíÇ ÑÓÇáÊä ÝÞØ ÅÍÏÇåãÇ ÌÏíÏÉ æÛíÑ ãäÊÔÑÉ Úáì ÇáäÊ ÇáÇ áÏíäÇ .. áÇ ÊäÔÑ ÃßËÑ ãä ãÔÇÑßÉ æÇÍÏÉ ááÚÖæ Ýí äÝÓ Çáíæã .. áÇ ÊÞÈá ÑÓÇÆá ÇáÝæÑææÑÏ ãä ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáÃÎÑì .. áÇ ÊäÔÑ ÇáÑÏæÏ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÊÍæí ÌÏíÏÇ Ãæ ÓÊËÑí ÇáãæÖæÚ ÇáãÑÏæÏ Úáíå .. ÃæáæíÉ ÇáäÔÑ ááÃÚÖÇÁ ÇáÌÏÏ .. áÇ ÊæÌÏ ãÔßáÉ Ýí ÇáÏÚÇíÉ ááãÌãæÚÇÊ ÇáÃÎÑí æáßä ÈÔÑØ Ãä Êßæä Öãä ÑÓÇáÉ åÇÏÝÉ æãÑÓáÉ áäÇ ÝÞØ æáíÓ áÃíå ãÌãæÚÉ ÃÎÑì æáÇ ÍÊì ãäÔæÑÉ áÏíÉ Ýí ãÌãæÚÊå.. ÇáÂÑÇÁ ÇáãäÔæÑÉ ÊÚÈÑ Úä ÑÃí ãÑÓáåÇ ÇáÔÎÕí æáíÓÊ ÈÇáÖÑæÑÉ Ãä ÊÚÈÑ Úä ÓíÇÓÉ ÇáãÌãæÚÉ ÍíË ÃääÇ ääÔÑ áßá ÇáÅÊÌÇåÇÊ Ýí ÍÏæÏ ÇáÃÏÈ æÇáÔÑÚ .. ãä íÑíÏ ÅÎÝÇÁ ÈÑíÏå ãä ÇáäÔÑ íÎÈÑäÇ ÈÐáß Ýí ÑÓÇáÊå .. ãä ÊÖÇíÞå ÑÓÇÆáäÇ æíÑíÏ ÅíÞÇÝåÇ Ãæ ÅáÛÇÁ ÚÖæíÊå íÎÈÑäÇ ÈÐáß æÓäÝÚáåÇ áå .. äÑÍÈ ÈÂÑÇÆßã æÇÞÊÑÇÍÇÊßã .. æÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ .
    
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
   ____________ _________ _________ _________ ________
   ÌãÚäÇ ÞÏÑ ÇáãÓÊØÇÚ ÇáÑÓÇÆá ÇáÊì ÊÍãá ÍÇáÇÊ ÊÍÊÇÌ áãÓÇåãÇÊ Ãåá ÇáÎíÑ ØæÇá ÇáÃÓÈæÚ ÇáãÇÖì Ýì ÑÓÇáÉ æÇÍÏÉ 
   ÚÓì íÓÊØíÚ ÃÍÏ ãäÇ ÇáãÔÇÑßÉ æÈÇÐä Çááå Êßæä Ýì ãíÒÇä ÍÓäÇÊßã
    
   ÇÐÇ áã ÊÓÊØíÚ ÇáãÓÇÚÏÉ
   äßæä ÔÇßÑíä ÇÐÇ ãÑÑÊ ÇáÑÓÇáÉ áãä ÊÚÑÝ
   æáß  ÇáÃÌÑ ÈÇÐäå ÊÚÇáì
    
    ÈÑÌÇÁ ÇáÚáã Ãäå áÇ ÊõäÔÑ ÍÇáÇÊ ÇäÓÇäíÉ ÚÈÑ ÇáãÌãæÚÉ ÇáÇ íæã ÇáÃÍÏ ãä ßá ÃÓÈæÚ.. ÝÇä æÕáÊ ÃÍÏÇË ÎíÑíÉ ÊÍÊÇÌ áãÔÇÑßÇÊ¡ ãæÚÏåÇ ÞÈá äÔÑ ÇáÑÓÇáÉ ÇáãÌãÚÉ¡ áä íÊã äÔÑåÇ ãÚ ÇáÃÓÝ æäÑÌæ ÊÞÏíÑ äÙÇã ÇáãÌãæÚÉ
    
   ÈÑÌÇÁ ÇáÊÃßÏ ãä ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ ÞÈá ÇÑÓÇáåÇ ÇáíäÇ
    
   æÈÑÌÇÁ ãä íÑÛÈ Ýì ÇÑÓÇá ÍÇáÇÊ ÃÎÑì Ãä íÑÓáåÇ ãÈÇÔÑÉ Úáì
   ÍÊì áÇÊÎÊáØ åÐå ÇáÍÇáÇÊ ÈÇáÑÓÇÆá ÇáÇÓáÇãíÉ æÞÏ äÛÝá Úä æÌæÏåÇ ÝáÇ ääÔÑåÇ
    
   íãßäßã ÇÎæÇäì æÃÎæÇÊì ÇáßÑÇã ÇáÇØáÇÚ Úáì åÐå ÇáÑÓÇáÉ Úáì ãæÞÚäÇ ÇáãÊæÇÖÚ æÇáÐì Êã ÇäÔÇÁå ÍÏíËÇ
   äÖÚ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÂÊíÉ Ýì ÈÇÈ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ ÇáÃÓÈæÚíÉ
   ßãÇ íãßäßã ÇíÖÇ ãÊÇÈÚÉ ÂÎÑ ÃÎÈÇÑ ÇáÍÇáÇÊ ÇáãÍÊÇÌÉ ÇáÊì ÊßÝáåÇ ãÔÊÇÞæä ááÝÑÏæÓ¡ æÇáÎíÑ ÇáÐì íÕáäÇ ãäßã æãÇ Çä ßÇäÊ ÇáÍÇáÇÊ ÞÏ Êã ÓÏåÇ ÈÚæä Çááå Ëã Úæäßã Ãã ãÇÒÇáÊ ÊÍÊÇÌ Çáì ãÓÇåãÉ.. æÐáß Úáì ÕÝÍÉ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ ÈÇáãæÞÚ
    
   äÑÌæ ãä Çááå Ãä íæÝÞäÇ ÌãíÚÇ áÝÚá ÇáÎíÑ.. æíÊÞÈáå ãäÇ
    
   æÝÞßã Çááå áãÇ íÍÈ æíÑÖì
   äÑãíä ÛÇÒì
   ............ ......... ......... ......... ......
    
   Date: 9/21/2006 10:40:20 PM
   Subject: ÈÇÞÉ ãä ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ.. ÃáÇ ÊÓÇåã ãÚäÇ¿¿
    
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
    
   ÇÎæÇäì æÃÎæÇÊì Ýì Çááå
    
   ÑãÖÇä ãÈÇÑß ÚáíäÇ ÌãíÚÇ.. ßá ÚÇã æÇäÊã Çáì Çááå ÃÞÑÈ.. ÊÞÈá Çááå ãäÇ æãäßã .. æÛÝÑ áäÇ æáßã æÌÚáäÇ ãä Ãåá ÇáÝÑÏæÓ ÇáÃÚáì ÈÇÐäå ÊÚÇáì..Ò Çááåã Âãíä
    
   ÇÑÓá Çáíßã ÈÈÇÞÉ ÌÏíÏÉ ãä ÇáÍÇáÇÊ ÇáÊì ÞãäÇ ÈÏÑÇÓÊåÇ.. æäÃãá Ãä äÌÏ ãäßã ÇåÊãÇãÇ áäÊãßä ãä Ýß ßÑæÈ åÄáÇÁ ÇáãÍÊÇÌíä.. ÌÒÇßã Çááå ÚäÇ ÎíÑ .. Çáíßã ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ
    
   ÇáÊäæíåÇÊ ÇáÂÊíÉ åÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇãÉ ááÛÇíÉ.. ÝÈÑÌÇÁ ÇáãÓÇåãÉ æáæ ÈÊãÑíÑ ÇáÑÓÇáÉ áãä ÊÚÑÝæä.. ÌÒÇßã Çááå ÚäÇ ÎíÑ ÇáÌÒÇÁ
    
   Êäæíå ÑÞã 22
   ÈÊÇÑíΠ17 ÓÈÊãÈÑ 2006
    
    
   ÞãäÇ ÈÒíÇÑÉ ÇáÃÓÑÉ ÇáãÓÊÏíäÉ ÈãäÒáåã ÇáÞÇÆã ÈãäØÞÉ ÇáãÌÒÑ ÈÇáãÑíæØíÉ ÈÊÇÑíÎ 16 ÓÈÊãÈÑ 2006 ÇáãæÇÝÞ ÇáÓÈÊ ÇáãÇÖì..æÊã ÏÑÇÓÉ ÍÇáÊåã
    
   åì ÃÓÑÉ.. ÚÒíÒ Þæã.. ÊÚÑÖæÇ áÇÈÊáÇÁÇÊ ßËíÑÉ.. ÇáÍãÏ ááå
   ÇÓÊÏÇä ÇáÃÈ ÇáÐì ÊÚÏì ÇáÓÊæä ÚÇãÇ ãÈáÛ ÚÔÑÉ ÂáÇÝ Ìäíå ãÕÑì
   ÇáÃÈ Úáì ÇáãÚÇÔ.. ãÍÇãì ÓÇÈÞÇ.. ãÑíÖ  ÈÊÂßá ÇáÝÞÑÇÊ ÇáÚäÞíÉ.. æÒæÌÊå ãÑíÖÉ ÈÇáÓÑØÇä æÇáÇáÊåÇÈ ÇáßÈÏì ÇáæÈÇÆì æÊÚÇäì ãä ÇáÖÛØ æÇáÓßÑ.. ãÇ Ýì ÇáÃãÑ Çä ÇáÃÈ ãÚÇÔå ÝÞØ 860 Ìäíå ãÕÑì
   íÏÝÚ ãäåã ãÈáÛ 560 áÓÏ Ïíäå ÔåÑíÇ.. æÇáÈÇÞì áÇ íßÝì áÊßÇáíÝ ÇáãÚíÔÉ æÔÑÇÁ ÇáÏæÇÁ áå æáÒæÌÊå
   ãÇ äÍÊÇÌ Çáíå ÚÇÌáÇ.. äÑÌæßã ÇáÇåÊãÇã..
    
   1- åæ Çä ÊÓÇåãæÇ ãÚå Ýì ÓÏ Ïíäå ÈÊÍãá åÐÇ ÇáãÈáÛ Úä ÔåÑíÇ Çæ ÌãÚå æÊÓáíãå ááÏÇÆä ÏÝÚÉ æÇÍÏÉ ÈÇÐä Çááå
    
   2- ãä íÊãßä ãä ÇÓÊÎÑÇÌ ÔåÇÏÉ ÚáÇÌ Úáì äÝÞÉ ÇáÏæáÉ áÒæÌÊå ÇáãÑíÖÉ ÈÇáÓÑØÇä.. Óíßæä ÎíÑ ßÈíÑ.. ÝÓæÝ ÊÓÇåãæä Ýì ÊÎÝíÝ ÇÚÈÇÁ ãÚíÔÊåã
    
   ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ Ýì Ýß ßÑÈ ÃÓÑÉ ãÓáãÉ íÊÕá Úáì
    
   01202302408
   ÌÒíÊã ÎíÑÇ ßËíÑÇ
    
   Êäæíå ÑÞã 23
   Êäæíå ÈÊÇÑíΠ1 ÃßÊæÈÑ 2006
    
   ÍãáÉ ãáÇÈÓ ÇáÚíÏ ááÃØÝÇá ÇáÝÞÑÇÁ
    
   ÈÏÃäÇ ãä ÇáÂä Ýì ÈÏÁ ÍãáÉ áÌãÚ ÊÈÑÚÇÊßã Úáì æÌå ÇáÓÑÚÉ.. ÍÊì äÊãßä ãä ÔÑÇÁ ãáÇÈÓ ÇáÚíÏ ááÃØÝÇá ÇáÝÞÑÇÁ
    
   íÇ ÇÎæÇä¡ äÑÌæ ãäßã ÇáÇåÊãÇã.. ÝÃäÊã áÇ ÊÚÑÝæä ãÏì ÓÚÇÏÉ åÄáÇÁ ÇáÃÓÑ
   æäÍä äÔÊÑì áÃØÝÇáåã ãáÇÈÓ ÇáÚíÏ
    
   áÇ ÊÚÑÝæä ãÏì ÇáÓÑæÑ ÇáÐì ÊáÞæå Ýì ÞáæÈ åÄáÇÁ ÇáÝÞÑÇÁ ÈÝÑÍÉ ÃØÝÇáåã ÈáÈÓ ÇáÌÏíÏ
    
   ÝÓÇÑÚæÇ ãÚäÇ ÍÊì äÓÏ ÍÇÌÉ ßá ÓÇÆá äÚÑÝ Ãäå íÍÊÇÌ Çáì ÇáÚæä
    
   áÏíäÇ ãÇ íÒíÏ Úä 170 ØÝá æØÝáÉ
    
    ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇÚÏÉ - íÊÕá Úáì
   0122302408
    
    
   åÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇã
   Êäæíå ÑÞã 21
   Êäæíå ÈÊÇÑíΠ10 ÓÈÊãÈÑ 2006
    
    
   ÈÏÃäÇ ÍãáÉ ÌãÚ ÇáãáÇÈÓ æÇáÃÍÐíÉ æÇáÔäØ ÇáãÓÊÚãáÉ 
   ãä áÏíå ÃÔíÇÁ ßÇáãÐßæÑÉ ÚÇáíå æáÇ íÍÊÇÌ ÇáíåÇ.. æÊßæä ÈÍÇáÉ ÌíÏÉ
   (áÃäß ÊÚáã ÃÎì ÇáßÑíã Çä ÇáÕÏÞÉ ÊÕá Çáì íÏì Çááå ÞÈá Ãä ÊÕá Çáì ÇáÝÞíÑ)
   Ãä íÑÓáåÇ ÇáíäÇ.. áÃääÇ äÞæã ÈÝÑÒåÇ æÊÌåíÒåÇ æÈíÚíåÇ
   ááÝÞÑÇÁ æÇáãÍÊÇÌíä ÈËãä ÒåíÏÉ ÌÏÇ
   ÍÊì íÕá Çáì ÇáÝÞíÑ ãÇ íÍÊÇÌ Çáíå ÝÚáíÇ æÍÕíáÉ ÇáÈíÚ äÌãÚå áÝß ßÑÈ ãÓáã
    
   ÝÃäÊ ÈÊÈÑÚß ÃÎì ÇáßÑíã¡ ÊÄÌÑ ãÑÊíä ÈÇÐä Çááå
    
   íÊã åÐ ÇáÚãá ÈãÞÑ áÌäÉ ÒßÇÉ Ãã ÇáÞÑì ÈÇáãÑíæØíÉ - åÑã
   ãä íÑÛÈ Ýì ÇáÊÈÑÚ æÇáãÓÇåãÉ ãÚäÇ íÊÕá Úáì 0020122302408
   Êäæíå ÑÞã 20
   Êäæíå ÈÊÇÑíÎ 8 ÓÈÊãÈÑ 2006
    
    
   ÈÏÃäÇ ÍãáÉ ÌãÚ ÇáÊÈÑÚÇÊ áÇÝØÇÑ ÇáÕÇÆãíä ØæÇá ÇáÔåÑ ÇáãÈÇÑß ÈÇÐÊ ÇáÑÍãä
   íæÌÏ ÚÏÏ ãÇÆÏÊíä ÑÍãä äÏÚãåãÇ ßá ÚÇã ÈÝÖá Çááå
   ãæÞÚåãÇ (Ýì Çáãäíá - Ýì ÓÇÍá ÛáÇá ÇáÌíÒÉ)
   ÊÊßáÝ ÇáæÌÈÉ ÍæÇáì 8.5 Ìäíå ãÕÑì
    
   ÊÍÊæì ÇáæÌÈÉ Úáì ÇáÂÊì:
    
   1- ÃÑÒ Ãæ ÝÊÉ
   2- ÞØÚÊíä áÍãÉ Ãæ ÑÈÚ ÝÑÎÉ
   3- ÕáÕÉ
   4- ÇáÍáæ.. ãåáÈíÉ Ãæ ÃÑÒ ÈÇáÈä
    
   ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ ãÚäÇ æíÏÚã ãÇÆÏÉ ÇáÑÍãä íÊÕá Úáì 0020122302408
    
   Êäæíå ÑÞã 22
   Êäæíå ÈÊÇÑíΠ10 ÓÈÊãÈÑ 2006
    
    
   ãÓÌÏ Ãã ÇáÞÑì ÈÇáãÑíæØíÉ íÍÊÇÌ Çáì ãßäÓÉ
   ÓæÇÁ ÌÏíÏÉ Çæ ãÓÊÚãáÉ.. æÈÍÇáÉ ÌíÏÉ ÈÇÑß Çááå Ýíßã
   äÓáãßã ÇÕÇáÇÊ ãÎÊæãÉ ÈÎÊã Èäß äÇÕÑ æáÌäÉ Ãã ÇáÞÑì
   ãÞÇÈá ÇÓÊáÇã ÇáãßäÓÉ
    
    
   ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ ãÚäÇ íÊÕá Úáì
   0020122302408 Ãæ 0020127012241
   äÏÚæßã áÒíÇÑÉ ãæÞÚäÇ ÇáÌÏíÏ.. æÇáÐì áÇ íÒÇá ÊÍÊ ÇáÇäÔÇÁ
   äÌãÚ Ýíå ÌãíÚ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÇäÓÇäíÉ ÇáÊì äßÝáåÇ ÊÍÊ ÈÇÈ (Ýõß ßÑÈ ãÍÊÇÌ)
   ÝäÏÚæßã áãÊÇÚÈÉ ãÇ åæ ÌÏíÏ æÊãÑíÑå áãä ÊÚÑÝæä æáßã ÇáÃÌÑ ÈÇÐä Çááå 

   http://mushtaqoon-lelfrdaws.com/
   ÃÎÊßã Ýì Çááå
   äÑãíÜ ÛÇÒì ÜÜÜä
    
   Date: 9/29/2006 7:05:33 PM
   Subject: [so7betkhair] ÇÎÑ ÌãÚÉ Ý ÑãÖÇä...ÒíÇÑÉ ãÓÊÔÝì ÇÈæÇáÑíÔ æÇÝØÇÑ 300 ØÝá Ý äÇÏí ÇáÇÚáÇãííä
    
   ÓáÇã Úáíßã
   Òí ßá ÓäÉ íÇ ÌãÇÚÉ æÇÎÑ ÌãÚÉ Ý ÑãÖÇä ÒíÇÑÉ ãÓÊÔÝì ÇÈæÇáÑíÔ æØÈÚÇ
   Ííßæä åÏÝäÇ íßæä ãÚÇäÇ ÌåÇÒ holter
   Çááí ØáÈäÇå ÞÈá ßÏå æÇÝÖá ÚÑÖ æÕáäÇ áå áÍÏ ÏáæÞÊí 32 ÇáÝ ÌäíÉ ãÚÇäÇ
   ãäåã ÍæÇáí 20 ÇáÝ æÇä ÔÇÁ Çááå Úáì íæã ÇáÒíÇÑÉ äßæä ÞÏÑäÇ äÌíÈÉ æÈÑÏæ
   Òí ßá ÓäÉ ÇáäÇÓ Çááí ÈÊÍÈ ÊÚãá ÇÙÑÝ ÝáæÓ ÈÊÚãá ÇáÇÙÑÝ æÈÊíÌí ãÚÇäÇ
   ÊæÒÚåÇ ÈäÝÓåÇ Ú ÇáãÑÖì åäÇß æØÈÚÇ äÈÊÏí äÍæÔ ÇáåÏÇíÇ ãä ÏáæÞÊí æßá
   æÇÍÏ íÈÕ ÍæÇáíÉ æíÏæÑ ÍíáÇÞí ÇßíÏ ÚäÏå ÍÇÌÇÊ ßÊíÑ ãÔ ÈíÓÊÚãáåÇ æãÔ
   ãÍÊÇÌ áåÇ æÊäÝÚ Êßæä åÏíÉ ÊÓÚÏ ØÝá ãÑíÖ æØÈÚÇ ãÔ ãÍÊÇÌÉ ÇÝßÑßã
   ÊáÝæåÇ áÝÉ ÍáæÉ ÚÔÇä Êßæä åÏíÉ ÈÌÏ æÇßíÏ Çááí ãÚäÏæÔ ÍÇÌÉ ãä Ïí ãÔ
   ÍíÊßÓÝ íÞæá áÇÕÍÇÈÉ Çæ ÒãÇíáÉ Çæ ÍÊì ááãßÊÈÇÊ æãÍáÇÊ ÇáåÏÇíÇ Çááí ÌäÈå
   áæ ÚäÏåã ÍÇÌÇÊ íÞÏÑæÇ íØáÚæåÇ åÏÇíÇ
   ãáÇÍÙÉ ãåãÉ ÌÏÇ ÇáÇØÝÇá ãÔ ÈíÍÓæÇ ÈÞíãÉ ÇáÌåÇÒ æáÇ ÈÇåãíÉ ÇáÝáæÓ áßä
   ÈíÝÑÍæÇ Çæææææí ÈÇáåÏíÉ ÍÊì áæ ßÇäÊ ÍÇÌÉ ÈÑÈÚ ÌäíÉ
   æÒí ßá ÓäÉ Ý ÇáæÞÊ Çááí ÇÍäÇ Èäßæä Ýíå Ý ÇáãÓÊÔÝì Èíßæä Ýí ãÌãæÚÉ ãÚ
   ÇØÝÇá ÏæÑ ÇáÇíÊÇã Ý ÇáãÇÌíß áÇäÏ æØÈÚÇ ÈäÍÇæá äÇÎÏ ÇáÓÚÑ ÇáãÎÝÖ
   ááÊÐßÑÉ ÚÔÇä äÞÏÑ äÏÎá ÇßÈÑ ÚÏÏ ããßä ãä ÇáÇæáÇÏ æÈäÊÌãÚ ßáäÇ ÞÈá
   ÇáãÛÑÈ Ý äÇÏí ÇáÇÚáÇãííä æÈäÝØÑ ÓæÇ ßáäÇ ÓÚÑ ÇáæÌÈÉ 15 Ì æÈäÍÇæá Çä ßá
   æÇÍÏ ãääÇ íÏÝÚ áØÝá ãÚÇå
   Çí ÍÏ íÇ ÌãÇÚÉ ÍÇÈÈ íÔÇÑß ãÚÇäÇ Ý Çáíæã Ïå íÇÑíÊ íÊÕá ÈíÇ
   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ãåÇ 0105136760
   From: mahadaly
   Date: 9/29/2006 7:08:35 PM
   Subject: Çæá ÇÚáÇä Úä ÒíÇÑÉ ÇáÌãÚÉ 6 ÇßÊæÈÑ
    
   ÓáÇã Úáíßã
   Ïå íÇ ÌãÇÚÉ ÇÚáÇä ÒíÇÑÉ ÇáÌãÚÉ 6 ÇßÊæÈÑ áÏÇÑ ÊÈÇÑß ÈÇáãÞØã

   ÚÏÏ ÇáÇæáÇÏ 65

   ÎãÓÉ æÚÔÑíä ÈäÊ ÚãÑ 16 ÓäÉ

   ÚÔÑ ÈäÇÊ ÚãÑ 6 ÓäæÇÊ

   ÍÏÇÔÑ æáÏ Óä ÓÊÇÔÑ ÓäÉ

   ÚÏÏ10 ÇæáÇÏ Óä 6 ÓäæÇÊ

   ÚÏÏ 7 ÇæáÇÏ Óä 4 Óäíä

   æÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÏÇÑ

   ÎáÇØ

   ßÈøÉ

   ÈæÊÇÌÇÒ

   ãáÇÈÓ ááÇæáÇÏ ÚãÑ 14 ÓäÉ

   ÇÏæÇÊ ÊäÙíÝ (ÈÑÓíá æ ÇÊæãÇÊíß

   æÇä ÔÇÁ Çááå ÍäÊÌãÚ ÇÏÇã ÈÇÈ 15 ãÈäì ÇáÊáíÝÒíæä ÇáÓÇÚÉ 9 ÕÈÇÍÇ æÇí ÍÏ
   ÍÇÈÈ íÔÇÑß Ý ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÒíÇÑÉ íÊÕá ÈíÇ Çí æÞÊ ÞÈá 10 ã æÇí ÍÏ ÌÇí
   ãÚÇäÇ áÇÒã íÊÕá íÇßÏ ÚáíÇ ÖÑæÑí
   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
   ãåÇ 0105136760
   Date: 9/28/2006 4:03:43 PM
   Subject: FW: Ramadan Kareem - case
    
    
    
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
   íæÌÏ ÔÎÕ ÊÚËÑ Ýì ÃÚãÇáå ÇáÎÇÕÉ ÈÚÏ ÊÚÑÖå áÚãáíÉ äÕÈ æÇÕÈÍ ãÏíæä ÈãÈáÛ ßÈíÑ ãä ÇáãÇá æÇÖØÑ áÇä íÍÑÑ æÕæáÇÊ ÇãÇäå áãÏíæäíå ÍÊì áÇ íÊÚÑÖ áÏÎæá ÇáÓÌä
   ÇáãØáæÈ ãÓÇÚÏÉ åÐÇ ÇáÔÎÕ áÃäå ãåÏÏ ÈÇáÓÌä ãä ÞÈá ÏÇÆäíå ÇÐÇ áã íÓÏÏ ãÏíæäíÇÊå Ýì ÇáãíÚÇÏ ÇáãÍÏÏ áåÐå ÇáæÕæáÇÊ ÎÕæÕÇ Çäå íÚæá ÇÓÑÉ æáÇ íæÌÏ áå ãÕÏÑ ÏÎá ÍÇáì Óæì æÙíÝÊå ÇáÍßæãíÉ æÇáÊì ÓíÝÞÏåÇ Ýì ÍÇá ÏÎæáå ÇáÓÌä
    
   Êã ÇáÊÍÞÞ ãä åÐå ÇáÍÇáÉ ÈãÚÑÝÊì ÔÎÕíÇ æÈÓÄÇá Ãåá ÇáÚáã ÇÌÇÒæÇ ÇÚÊÈÇÑ åÐå ÇáÍÇáÉ ãä ãÕÇÑÝ ÇáÒßÇÉ ÇáÔÑÚíÉ (ÇáÛÇÑãíä)
    
   ááãÓÇåãÉ Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ...ÇáÑÌÇÁ ÇáÇÊÕÇá ÈÇáÑÞã 0123156935 (ãÍãÏ)
    æÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ
   Date: 9/28/2006 12:26:04 PM
    
   ÓíÏÉ ãÓäÉ ÈÍÇÌÉ áÌÑÇÍÉ ÚÇÌáÉ Ýí ÇáãÎ æáíÓ áÏíåÇ äÝÞÇÊ ÇáÚáÇÌ Ýåá ãä ãÓÇÚÏ
   áæÌå Çááå ÊÚÇáí
    ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ¡ íÊÕá ÈÕÇÍÈ ÇáÍÇáÉ ÚÈÑ ÈÑíÏå ÇáÇáßÊÑæäì.. ãÔÊÇÞæä ááÝÑÏæÓ
   Date: 9/27/2006 5:12:15 PM
   Subject: åÇã ÌÏ
    
   ÇáÓáÇã Úáíßã
   Ýí ÇÓØÈá ÚäÊÑ æ ÇáÍÌÇÑÉ æ ÚÒÈÉ ÎíÑ Çááå íæÌÏ ÃØÝÇá ßËíÑÉ ÌÏÇ ãä ÃÓÑ ÔÏíÏÉ ÇáÝÞÑ ÊáÇãíÐ Ýí ÇÈÊÏÇÆí æ ÇÚÏÇÏí  áÇ íÓÊØíÚæä ÏÝÚ ãÕÇÑíÝ ÇáãÏÇÑÓ 40 ÌäíÉ æ ÍÊì ÇáÂä ÇáæÒÇÑÉ áã ÊÓáãåã ÇáßÊÈ áÃä ÇáÍßæãÉ ÞÑÑÊ ÚÏã ÊÓáíã ÇáßÊÈ áãä áÇ íÏÝÚ ÇáãÕÇÑíÝ æ ÇáæáÇÏ åã ÇáÖÍíÉ  æ ÈÇáÝÚá åã ãä ÃÓÑ ãÚÏãÉ 40 ÌäíÉ ÈÇáäÓÈÉ áåÇ ãÈáÛ ÖÎã ÌÏÇ áÐáß ÇÍäÇ ÞÑÑäÇ äÓÇÚÏåã Ýí ÏÝÚ ÇáãÕÇÑíÝ(ÇáÃÓÑ Ïí ÇÍäÇ Úãáíä áåã ÊÞííã ÇÌÊãÇÚí)æ  áÃåãíÉ ÇáÊÚáíã ÇáÃÓÇÓí ÈÇáäÓÈÉ áåã ÚáÔÇä ÈÚÏ ßÏå íÞÏÑæÇ íáÇÞæÇ ÔÛá æ ãä íßãá ÊÚáíãå Ýíåã íßãá Ýí ÊÚáíã ãåäí æ ÍÑÝí


   ÛÇÏÉ ÌÈÑ 0105470806
   Date: 9/26/2006 12:58:10 PM
   Subject: ÏÚÇÁ Ýí ÙåÑ ÇáÛí
    
   ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå ÈÑßÇÊå
   ÔåÑ ÑãÖÇä Ãæáå ÑÍãÉ ÃØáÈ ßá ãä íÔÇåÏ åÐå ÇáÞÕÉ Ãä íÏÚæÇ áåÇ ÈÑÍãÉ Çááå Ýí åÐÇ ÇáÔåÑ
   áí ÃÎÊ Ýí Çááå ÞÈá Íáæá ÔåÑ ÑãÖÇä ÇÕíÈÊ Ýí ÅäÝÌÇÑ Ýí ÇáÚäßÈæÊíÉ ÇáãæÌæÏÉ Ýí ÑÇÓåÇ ããÇ ÓÈÈ Ðáß äÒíÝ ÍÇÏ æÝÞÏÊ ÇáæÚí æåí Ýí  ÛÑÝÉ ÇáÚäÇíÉ ÇáãÑßÒíÉ æåí ÊÍÝÙ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æÈÍÇÌÉ áÏÚÇÁ ãä ÌãíÚ ÇáãÓáãíä
   æÈÇÑß Çááå Ýíßã æÌÒÇßã ÚäÇ ÎíÑ ÇáÌÒÇÁ   
    äÓÃá ÇáÚáì ÇáÞÏíÑ Ãä íÊã ÔÝÇÁ ÃÎÊß Ýì Çááå.. æíÞÑ Úíäß ÈÚæÏÊåÇ Çáì æÚíåÇ æÍÇáÊåÇ ÇáØÈíÚíÉ ÇáÊì ßÇäÊ ÚáíåÇ.. æäÓÃá Çáãæáì ÚÒ æÌá Ãä íßÊÈ áåÇ Èßá ËÇäíÉ ÊãÑ æåì ÈÇáÚäÇíÉ ÇáãÑßÒÉ¡ ÃÌÑ ÍÝÙ ßÊÇÈå ÇáßÑíã.. áÃäå ãÇ ãäÚåÇ æáÇ ÃæÞÝåÇ Úä ÍÝÙå ÇáÇ ÙÑæÝ ÎÇÑÌÉ Úä ÇÑÇÏÊåÇ.. Çááå íÑÝÚ ÏÑÌÇÊåÇ Ýì Úáííä.. æíÚíÏåÇ ÇáíäÇ ÓÇáãÉ ÈÇÐäå ÊÚÇáì æÑÍãÊå¡ Çäå æáì Ðáß æÇáÞÇÏÑ Úáíå
   äÑÌæ ãäß Ãä ÊÎÈÑíäÇ ÈÍÇáåÇ¡ ÇÐÇ ÊßÑãÊì.. ÃÎæÊß ãä ãÌãæÚÉ ãÔÊÇÞæä ááÝÑÏæÓ ÇáÈÑíÏíÉ
   Date: 9/25/2006 11:24:34 AM
    
   ÔÇÈ íÚãá ãæÙÝ ÈÇÍÏí ÇáÌåÇÊ ÇáÍßæãíÉ ãÊÒæÌ æíÚæá æÇáÏÊå ÇáãÓäÉ æÇáãÕÇÈÉ ÈÚÏÉ ÇãÑÇÖ æÒæÌÉ æØÝáÉ ÕÛíÑÉ ÇÖÇÝÉ Çáí Çäå ãÑíÖ ÈÇáßáí æÑÇÊÈå 195 ÝÞØ áÇÛíÑ æåÐÇ áÇíßÝí ãÊØáÈÇÊ ÇáãÚíÔÉ ÇáÕÚÈÉ Ýåá ãä ãÓÇÚÏ
   ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ¡ íÊÕá ÈÕÇÍÈ ÇáÍÇáÉ ÇáãÐßæÑÉ ãä ÎáÇá ÈÑíÏå ÇáÇáßÊÑæäì.. æÔßÑÇ.. ä   ÛÇÒì
   Date: 9/24/2006 2:18:00 PM
   Subject: FW: Sadka Garia, Ma3had Tahfeez Quran
    
    
   From: Amr Ayoub
   Sent: Sunday, September 24, 2006 1:15 PM
   Subject: FW: Sadka Garia, Ma3had Tahfeez Quran

   GAK
   Dear all,
    
   There is a ma3had tahfeez Quran that is about to be established and needs the following:
   • Wall paint
   • 5 neons
   • 3 wall fans
   • 70 meters moket
   • 30 armed chairs (with right hand 4 writing)
   • 2 white boards
   • 3 desks
   • 3months leasing for the appartment
    
    
   This Ma3had will be in Boulak, and it will be very cheap for the student to learn Quran, he will pay 20 LE/month for 8 sessions. They need to establish it in Ramadan isa.
   Contact: 7295684 (home)
   Ramadan Kareem
   From: Mostafa Ali <darsh5@...>
   Subject: Ramadan Meals
   Date: Sun, 17 Sep 2006 00:26:20 -0700 (PDT)

   Al-Salamu Alikom,
    
   How are you dear sisters and brothers?? Hope this mail finds you and your respected families well and safe.
    
   It’s a new chance to do a good deed and insha ALLAH gain blessed rewards in this Holy Month ‘Ramadan’.
    
   There is a restaurant in Al-Haram will offer us free meals daily to be distributed among needy fasting people in boulaq
    
   We need volunteers to deliver the meals (small private car will be prefect for the task) and/or help distributing these meals.
    
   Please find the attached schedule file and fill in the time suitable days for you.
    
   For any inquiries or more information, please don't hesitate to call mostafa Ali (002) 012 25 11 407
    
   Thank you wagazzakom ALLAH kol kher


   Mostafa Ali
   darsh5@...
   +2012-2511407
                        
   Date: 9/18/2006 7:38:43 AM
   Subject: ÍÇáÉ ÇäÓÇäíÉ
    
   ÇáÓáÇã Úáíßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
   ÅÎæÇäì æ ÇÎæÇÊì Ýì Çááå
   ÇäÇ ßäÊ äÒáÊ ÇáÇÚáÇä ÏÉ ÞÈá ßÏÉ ãä ÝÊÑÉ _ ÍæÇáì ÊÓÚÉ ÔåæÑ _ æ ÞáÊ Ýíå Çä ÏÚÇÁ ãÍÊÇÌÉ ÚáÇÌ æ ÑÈäÇ ÃßÑã æ ááå ÇáÍãÏ æ Êã ÊæÝíÑ ãÈáÛ ãä Çåá ÇáÎíÑ áÊæÝíÑ ÇáÚáÇÌ áÏÚÇÁ
   æ áßä ... åÐÇ ÇáÚáÇÌ íÊßáÝ ÍæÇáì ËãÇäæä ÌäíåÇ ÔåÑíÇ , ããÇ ÍÚá ÇáãÈáÛ ÇÏÇã Çááå ÚÒßã íäÝÏ æ ÊÍÊÇÌ ÏÚÇÁ ãÑÉ ÇÎÑì ááÚáÇÌ
   Úáì ÝßÑÉ ÏÚÇÁ íÇ ÌãÇÚÉ ãÚÇÞÉ ÐåäíÇ æ ßãÇä íÊíãÉ ÇáÃÈ æ áíåÇ ÇÎíä ÂÎÑíä ÊÑÚÇåã ÇáÃã ÈÏæä ÏÎá ËÇÈÊ ÝÞÏ ßÇä æÇáÏåã ÑÍãå Çááå íÚãá ÈÇáäÌÇÑÉ ÝáíÓ áå ãÚÇÔ
   æ Úáì ÝßÑÉ ÇáÍÇáÉ Ïì ÇäÇ ÇÚÑÝåÇ ÔÎÕíÇ æ ãÚÇíÇ ÃæÑÇÞåÇ ßãÇä áÃì ÍÏ ÍÇÈÈ íÊÃßÏ
    æ Ïì ÇÓãÇÁ ÇáÃÏæíÉ Ýì ÍÇáÉ ãÇ ÇÐÇ íÓÊØíÚ ÇÍÏ ÊæÝíÑåÇ
   - áÇãæÊÑíä Lamotrine
   -ÝíäíÊíä Phenytin
   ÃÏÇã Çááå Úáíßã ÌãíÚÇ äÚãÉ ÇáÕÍÉ æ ÇáÚÇÝíÉ æ áÇ ÃÑÇßã ãßÑæåÇ Ýì ÚÒíÒ áÏíßã
   ãáÍæÙÉ:
   ááÑÏ ÈÎÕæÕ ÇáÍÇáÉ íÑÌì ÇáãÑÇÓáÉ Úáì ÇáÇíãíá rola1212@hotmail. Com
   æ áíÓ ÈÇáÇÖÇÝÉ Úáì ÇáãÇÓäÌÑ
   ÌÒÇßã Çááå ãä ÚÙíã ÝÖá ÇáÏäíÇ æ ÇáÂÎÑÉ
   ÃÎÊßã Ýì Çááå
   Rola Adel
   Freelancer Translator
   ÚÏÏ ÞÑÇÁ ÑÓÇÆáäÇ
   Free Web Counter 
    
    <

   (Message over 64 KB, truncated)
  • Oo.���� ������� �����.oO
   Message 2 of 3 , Nov 4, 2006
    عدد قراء رسائلنا

    مشتـ للفردوس ــاقون

     

     

    جمعنا قدر المستطاع الرسائل التى تحمل حالات تحتاج لمساهمات أهل الخير طوال الأسبوع الماضى فى رسالة واحدة 
    عسى يستطيع أحد منا المشاركة وباذن الله تكون فى ميزان حسناتكم
     
    اذا لم تستطيع المساعدة
    نكون شاكرين اذا مررت الرسالة لمن تعرف
    ولك  الأجر باذنه تعالى
     
     برجاء العلم أنه لا تُنشر حالات انسانية عبر المجموعة الا يوم الأحد من كل أسبوع.. فان وصلت أحداث خيرية تحتاج لمشاركات، موعدها قبل نشر الرسالة المجمعة، لن يتم نشرها مع الأسف ونرجو تقدير نظام المجموعة
     
    برجاء التأكد من الحالات الانسانية قبل ارسالها الينا
     
    وبرجاء من يرغب فى ارسال حالات أخرى أن يرسلها مباشرة على
    حتى لاتختلط هذه الحالات بالرسائل الاسلامية وقد نغفل عن وجودها فلا ننشرها
     
    يمكنكم اخوانى وأخواتى الكرام الاطلاع على هذه الرسالة على موقعنا المتواضع والذى تم انشاءه حديثا
    كما يمكنكم ايضا متابعة آخر أخبار الحالات المحتاجة التى تكفلها مشتاقون للفردوس، والخير الذى يصلنا منكم وما ان كانت الحالات قد تم سدها بعون الله ثم عونكم أم مازالت تحتاج الى مساهمة.. وذلك على صفحة  سُبـُـــــل الخَيــْــر  بالموقع
     
    نرجو من الله أن يوفقنا جميعا لفعل الخير.. ويتقبله منا
     
    وفقكم الله لما يحب ويرضى
    نرمين غازى
    ............ ......... ......... ......... ......

     

    From: امانى
    Date: 10/30/06 17:40:28
    To
    Subject: طفل مصاب بورم في المخ والعمود الفقري ويحتاج لعلاج كيماوي

     


    الطفل شهاب الدين أحمد يبلغ من العمر 11 عاما.

    أصيب منذ عامين بسرطان علي المخ. ونتيجة لهذا الورم أثر علي عصب السمع كما أصابه بفقدان البصر. ومؤخراً أصبح يعاني آلاما شديدة بالجسم كله.

    وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اكتشفنا انتشار الورم بالعمود الفقري مما يجعله يحتاج إلي علاج كيماوي تكلفته المبدئيه 15000 (خمسة عشر ألف) جنيها، بجانب جلسات الإشعاع.

    مع العلم أن العائل الوحيد للطفل هي أمه وهي تعمل مربية بإحدى المدارس ودخلها محدود للغاية وعلى ذلك فهي تحتاج إلي مد يد العون لإتمام علاجه بإذن الله

    للاستعلام والمساهمة رجاء الاتصال برقم 0101413351

    وجزاكم الله خيرا...
    يمكنكم الاطلاع على التنويه على العنوان التالى: http://www.mosaada.com/ann_details.asp?id=142
    نرجو إرسال هذه الرسالة إلى من تعرفون لعلهم يستطيعون المساعدة، والدال على الخير كفاعله

    ............................

     

    From: Ahmed Adel
    Date: 04/11/2006 14:36:26
    To: nghazy@...
    Subject: قافلة طبي


    يوم الجمعة 10/11/2006 بإذن الله
    ده موعدك للمشاركه معانا فى القافلة الطبيه المتجهه الى
    الفِلاحة
    فى طريق المرج
    دى منطقة شعبيه لا يوجد فيها أي وعي صحي
    حى من أحياء كتيره جدا فى مصر ... فقيرة جدا... أو تقدر تقول إن حلمهم يكونوا فقراء!!!
    منتشر فيها أمراض كتيرة
    معظمها نتيجه الفقر وسوء التغذية
    ده غير القذارة والإهمال في الرعاية والنظافة
    وبالتالى تخيل كده حجم الأمراض إللى بتستوطن وبتفتك بأجساد اخواننا
    تخيل ابنك, بنتك, أمك, أو اختك عيانيين ومش قادر توديهم للدكتور لضيق ذات اليد
    وممكن يضيعوا منك – لا قدر الله - كل ده علشان مفيش فلوس للعلاج
    آسفين إننا وجعنا لك قلبك
    بس معلش استحمل...
    ليك إخوات موجوع قلبهم وتعبانيين ... مش لاقيين العلاج... والفقر و المرض تاعبينهم
    بنرجوك تاخد ثواب خير ...
    وتحاول تخفف عنهم آلامهم
    اخواننا فى الفلاحه محتاجين
    أطباء
    (لو كنت دكتور شارك معانا بوقتك)
    وأدويه
    (اى ادوية تقدروا تجيبوها جديدة او استعملت حاجه منها
    و الحمد لله مش محتاجها دلوقتى)
    وتحاليل
    وأشعات ووو
    شاركوا باللى تقدروا عليه علشان نساعد الناس اللى فعلا محتاجين لينا ولمشاركتكم

    للمشاركة رجاء الاتصال برقم 0129032912 للرجال أو رقم 0105102789للنساء
    وجزاكم الله خيرا
     

    عدد قراء رسائلنا

    Free Web Counter 

     
     ترسل رسائل طلب المساعدات الانسانية مباشرة للبريد التالي
    ولمتابعة أخبار ما تم لتلك الحالات على الموقع التالي   

     

     

     

   • Nermine Ghazy
    Message 3 of 3 , Jan 8, 2008
      Nour-new6.gif picture by nourislamna3

     íÇ ÇÎæÉ ÇáÎíÑ¡ ÑÌÇÁ ÇáÚáã ÈÃäå ÈÝÖá Çááå ÓÊÊßáÝ ÌÑÇÍÉ ÇÓÊÆÕÇá ßáíÉ ÔÑæÞ
     ÎãÓÉ ÂáÇÝ ÌäíåÇ ãÕÑíÇ æáíÓ ÓÈÚÉ ßãÇ ÐßÑäÇ
     æÃäå ÈÝÖá Çááå æÕáÊ ÇáÊÈÑÚÇÊ áåÐå ÇáÍÇáÉ Çáì  1935 Ìäíå ãÕÑì
     Ãì Çä ÇáãÊÈÞì 3065 Ìäíå ÍÊì ÇáÂä
     æÃä ÇáÌÑÇÍÉ ÓÊÊã ÈãÓÊÔÝì ÇáåÑã (ÇáÊÃãíä ÇáÕÍì)
     ÌÒÇßã Çááå ÚäÇ ÎíÑÇ
     äÊãäì ÇáãÒíÏ ãä ÇáãÓÇåãÇÊ.. ÃËÇÈßã Çááå ÇáÝÑÏæÓ
     ÃÎÊßã Ýì Çááå äÑãíä ÛÇÒì
     ---*---*---*---
     ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
      
     ÃÍÈÊì Ýì Çááå.. ãäÐ ÝÊÑÉ æáã ÃÑÓá Çáíßã.. Ýááå ÇáÍãÏ¡ ßáãÇ ßÇäÊ ÊÃÊíäÇ¡ Ýì ÇáÝÊÑÉ ÇáÓÇÈÞÉ¡ ÍÇáÇÊ ÍÑÌÉ æÊÍÊÇÌ áãÓÇÚÏÇÊ Ãæ ßÝÇáÇÊ.. ßÇäÊ ÊÃÊì æãÚåÇ ÑÒÞåÇ.. æäÏÚæ Çáãæáì ÚÒ æÌá Ãä íÝß ßÑÈ ÇáãßÑæÈíä.. æíÎÝÝ Úäåã.. Çááåã Âãíä
      
     æÇáíæã ÃÖÚ Èíä ÃíÏíßã ÍÇáÇÊ ÌÏíÏÉ.. äÍÊÇÌ Çáì ãÓÇäÏÊßã.. æßãÇ ÊÚæÏäÇ ãäßã ÏÇÆãÇ.. ÌÒÇßã Çááå ÚäÇ æÚä ÇáãÓáãíä ÎíÑÇ ßËíÑÇ.. ÂãíÜÜÜÜÜÜÜÜä
      
     Çáíßã ÇáÍÇáÇÊ:
      
     1- ãÏÑÓÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÎÏãÇÊ - ÈäÇÊ.. ÈÇáÒÞÇÒíÞ.. ÈÏÃÊ ÇáÇÏÇÑÉ ÈÝÕá ÇáØÇáÈÇÊ ÛíÑ ÇáÞÇÏÑÇÊ Úáì ÏÝÚ ãÕÇÑíÝ ÇáÏÑÇÓÉ ááÊíÑã ÇáÃæá.. æÓíõÍÑãä ãä ÏÎæá ÇáÇãÊÍÇäÇÊ ÇáÃíÇã ÇáãÞÈáÉ.. æãÕÇÑíÝ ÇáæÇÍÏÉ ãäåä áßá ÊíÑã 120 Ìäíå ãÕÑì.. Ãì 240 ááÚÇã ÇáÏÑÇÓì.. Ýåá äÌÏ ÈíääÇ ãä íÑÛÈ Ýì ãÓÇÚÏÉ åÄáÇÁ ÇáØÇáÈÇÊ áÍãÇíÊåä ãä ÇáÝÕá æÇáÍÑãÇä ãä ÏÎæá ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÇáãÏÑÓíÉ¿¿ äÃãá Ýì ÏÝÚ ãÕÇÑíÝ ÇáÚÇã ßÇãáÇ áßá ØÇáÈÉ.. æÚÏÏåä 20
     ÇÌãÇáì ÇáãØáæÈ 4800 Ìäíå ãÕÑì
      
      
     2- áÌäÉ ÒßÇÉ Ãã ÇáÞÑì - ÇáãÔåÑÉ ÈÑÞã 3095
     ÊÊÈäì ÍÇáíÇ ÚÏÏ 4 ÚÑÇÆÓ ÝÞÑÇÁ ..
     ÊÍÊÇÌ áßá æÇÍÏÉ ãäåä ÍæÇáì 1000 Ìäíå ãÕÑì áÇÓÊßãÇá ÔÑÇÁ ãÇ íäÞÕåä.. ..
     ÇÌãÇáì ãÇ äÍÊÇÌ Çáíå áåÐÇ ÇáÈäÏ.. 4000 Ìäíå ãÕÑì
      
      
     3- ãÓÊæÕÝ ØÈì .. ÊÇÈÚ áÌãÚíÉ ÊäãíÉ ÇáãÌÊãÚ - ÇáãÓÌáÉ ÈæÒÇÑÉ ÇáÔÆæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÈÑÞã 1381   áÓäÉ 1969 - ÈÇÈ ÇáÔÚÑíÉ - íÍÊÇÌæä áÌåÇÒ ÝíÏíæ ÈÑäÊÑ áÓæäÇÑ ãÇÑßÉ ÝíßæÏÇ ÏÇäÔì.. ÊßáÝÉ ÇáÌåÇÒ ÍæÇáì 4000 Ìäíå.. ãÚ ÇáÚáã Çä ÇáãÓÊæÕÝ íÚÇáÌ ÇáãÑÖì ÇáÝÞÑÇÁ ãÌÇäÇ.. ÈÇÑß Çááå áßã.. Ýãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ Ýì åÐå ÇáÕÏÞÉ ÇáÌÇÑíÉ äßæä ÔÇßÑíä áßã
      
     4- ØÝáÉ æõáÏÊ ÈËáÇË ßáíÇÊ.. æÊÊÈæá ãä ÝãåÇ.. äÍÊÇÌ áãÚæäÉ ÚÇÌáÉ ÌÏÇ
         æáÏÊ ÇáØÝáÉ ÔÑæÞ.. íÊíãÉ ÇáÃÈ.. ÐÇÊ ÇáËáÇË ÓäæÇÊ.. ÈËáÇË ßáíÇÊ.. ÊÓÈÈ Ðáß Ýì ÊáæË ÔÏíÏ ÈÌÓÏåÇ ÇáÖÚíÝ.. ßãÇ ÇäåÇ ÊÊÈæá ãä ÝãåÇ.. äÓÃá Çááå ÇáÚÝæ æÇáÚÇÝíÉ.. ÇáØÝáÉ ÊÍÊÇÌ áÇÌÑÇÁ ÌÑÇÍÉ ÚÇÌáÉ Ýì ÛÖæä ÃíÇã ÞáíáÉ áÇÓÊÆÕÇá ßáíÉ ãä ÇáËáÇËÉ.. æÃãåÇ ÝÞíÑÉ ÌÏÇ æáÇ Êãáß ÊßÇáíÝ ÇáÌÑÇÍÉ
      
     ÇáØÈíÈ ÇáãÚÇáÌ ááØÝáÉ
     Ï/ ãÇÌÏ ÇÓãÇÚíá
     ÃÓÊÇÐ ÇáÌÑÇÍÉ ÇáÚÇãÉ æÌÑÇÍÉ ÇáÃØÝÇá ÈßáíÉ ÇáØÈ
     35712430
      
     ÌãÚäÇ áÔÑæÞ¡ Ýì ÃÞá ãä 8 ÓÇÚÇÊ¡ æááå ÇáÝÖá æÇáãäÉ¡  ãÈáÛ 1170 Ìäíå
      
     ÇáÌÑÇÍÉ ÓÊÊßáÝ ÍæÇáì 7000 Ìäíå
      
      
     äÃãá Ýì ÇåÊãÇãßã ææÞæÝßã ÈÌÇäÈäÇ áßì äÊãßä ãä ãÓÇÚÏÉ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÓÇÈÞ ÐßÑåÇ.. ÍíË Ãä ÈÚÖåÇ ÚÇÌá ÌÏÇ æáÇ íÍÊãá ÇáÇäÊÙÇÑ
      
     ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÓÇåãÉ Ýì Ãì ãä ÇáÍÇáÇÊ ÇáÃÑÈÚÉ.. ÑÌÇÁ ÇáÇÊÕÇá Úáì
     0100011556
     0127012241
     37431044
      
     ãáÍæÙÉ: äÞÏã ÇíÕÇáÇÊ ÑÓãíÉ æãÎÊæãÉ ãä Èäß äÇÕÑ ÇáÇÌÊãÇÚì ÈÞíãÉ ÊÈÑÚÇÊßã ÈÇÐä Çááå
      
     ÈÇÑß Çááå áßã ÌãíÚÇ
      
     ÃÎÊßã Ýì Çááå
      
     äÑãíä ÛÇÒì
     áÌäÉ ÒßÇÉ Ãã ÇáÞÑì
     ÇáãÔåÑÉ ÈÑÞã 3095  áÓäÉ 2006
     ÃãíäÉ ÕäÏæÞ ÇááÌäÉ
     ÇáãÑíæØíÉ - ãÕÑ
     0100011556
     ÚÏÏ ÞÑÇÁ ÑÓÇÆáäÇ

     finance brokers 
      

     1.gif picture by
nourislamna3
      
     2.gif picture by nourislamna3
      
      
     Untitled-1.gif picture by nourislamna3
      
     *****
      
      


     Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.