Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 60 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Um daginn eftir taka þau tal með sér, Þorgils og Guðrún, en Guðrún hóf svo mál sitt: Svo þykir On the next day they begin to talk with each other,
  Message 1 of 1 , Feb 12, 2013
   Um daginn eftir taka þau tal með sér, Þorgils og Guðrún, en Guðrún hóf svo
   mál sitt: "Svo þykir
   On the next day they begin to talk with each other, Thorgils and Gudrun, and
   Gudrun began her speech thusly, “It seems so to

   mér Þorgils sem synir mínir nenni eigi kyrrsetu þessi lengur svo að þeir
   leiti eigi til hefnda eftir
   me, Thorgils, as (though) my sons are not inclined to quietly sit longer so
   that they do not seek vengeance for

   föður sinn. En það hefir mest dvalið hér til að mér þóttu þeir Þorleikur og
   Bolli of ungir hér til að
   their father. But is has most delayed heretofore to me that they, Thorleik
   and Bolli, seem too young up to now to

   standa í mannráðum. En ærin hefir nauðsyn til verið að minnast þess nokkuru
   fyrr."
   be in a plot against a man’s life. But need enough has been to recall this
   to some before.”

   Þorgils svarar: "Því þarftu þetta mál ekki við mig að ræða að þú hefir þvert
   tekið að ganga með
   Thorgils answers, “You need not speak with me about this case that you have
   taken contrary to marry me.”

   mér. En allt er mér það samt í hug og fyrr þá er við höfum þetta átt að
   tala. Ef eg nái ráðahag við
   It is all the same in my mind and before then when we have had to talk. If
   I reach marriage with

   þig þá vex mér ekki í augu að stinga af einnhvern þeirra eða báða tvo þá er
   næst gengu vígi Bolla."
   you then it grows in my eyes to do away with either of those or both those
   two who went closest to Bolli’s slaying.”

   Guðrún mælti: "Svo þykir mér sem Þorleiki virðist engi jafn vel til fallinn
   að vera fyrirmaður ef
   Gudrun spoke, “So it seems to me that to Thorleik, none is valued as well to
   suit to be foreman if

   það skal nokkuð vinna er til harðræða sé. En þig er ekki því að leyna að
   þeir sveinarnir ætla að
   it shall be to work some which hardiness be (needed). But it is not to
   conceal from you that those boys expect to

   stefna að Helga Harðbeinssyni, berserkinum, er situr í Skorradal að búi sínu
   og uggir ekki að sér."
   summon Helgi Hardbein’s son, a berserker, who sits in Skorradal on his farm
   and apprehends no danger.”

   Þorgils mælti: "Aldregi hirði eg hvort hann heitir Helgi eða öðru nafni því
   að hvorki þykir mér
   Thorgils spoke, “I never hide whether he is named Helgi or other name
   because neither does it seem to me

   ofurefli að eiga við Helga eða einnhvern annan. Er um þetta mál allt rætt
   fyrir mína hönd ef þú
   an overwhelming force to have with Helgi or another man. All is ?? on my
   part? regarding this case if you

   heitir mér með vottum að giftast mér ef eg kem hefndum fram með sonum
   þínum."
   promise me with witnesses to marry me if I bring about vengeance with your
   sons.”

   Guðrún kvaðst það efna mundu allt er hún yrði á sátt þótt það væri við fárra
   manna vitni gert og
   Gudrun said she would perform all which she did as true though it would be
   done with few men (as) witnesses and

   sagði hún að þetta mundi að ráði gert. Guðrún bað þangað kalla Halldór
   fóstbróður hans og þá
   said she would resolve to do this. Gudrun bade to be called thither,
   Halldor, his fosterbrother and them

   sonu sína. Þorgils bað og Örnólf við vera.
   her sons. Thorgils bade Ornolf also be there.

   Guðrún kvað þess enga þörf: "Eru mér meiri grunir á um trúleika Örnólfs við
   þig en eg ætla þér vera."
   Gudrun said this not to be needed. “(There) are more suspicions on my part
   regarding Ornolf’s
   faithfulness to you, than I expect you to be.”

   Þorgils bað hana ráða.
   Thorgils bade her decide.

   Nú koma þeir bræður á fund Guðrúnar og Þorgils. Þar var Halldór í tali með
   þeim.
   Now those brothers come to a meeting with Gudrun and Thorgils. There
   Halldor was talking with them.

   Guðrún segir þeim nú skyn á að "Þorgils hefir heitið að gerast fyrirmaður
   ferðar þeirrar að veita
   Gudrun now explains to them that, “Thorgils has promised to be foreman on
   those journeys to assist

   heimferð að Helga Harðbeinssyni með sonum mínum að hefna Bolla. Hefir
   Þorgils það til mælt
   a journey home to Helgi Hardbein’s son with my sons to avenge Bolli.
   Thorgils has expressed a wish

   ferðarinnar að hann næði ráðahag við mig. Nú skírskota eg því við vitni yðru
   að eg heiti Þorgísli
   as to the journey that he reach marriage with me. Now I refer it to
   judgement with you witnesses that I promise Thorgils

   að giftast engum manni öðrum samlendum en honum en eg ætla ekki að giftast í
   önnur lönd."
   to marry no other man in the same country than he and I expect not to be
   married in another land.”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.