Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njall 144 part 4 / Alan's Translation

Expand Messages
 • AThompson
  Eyjólfur Bölverksson og þeir Flosi sátu (sitja) um að rengja og gátu (geta) ekki að gert (göra). Eyjólf Bölverk’s-son and they, Flosi (and co)
  Message 1 of 1 , Jul 31, 2009
  • 0 Attachment
   Njall 144 part 4 / Alan's Translation

   Eyjólfur Bölverksson og þeir Flosi sátu (sitja) um að rengja og gátu (geta) ekki að gert (göra).
   Eyjólf Bölverk’s-son and they, Flosi (and co) watched for an opportunity (see sitja um e-t, Z8) to reject (ie to find a flaw in proceedings) and were not able-to do (so).


   Mörður Valgarðsson nefndi sér votta. "Nefni eg í það vætti að búar þessir
   Mörð Valgarð’s-son called for himself witnesses. ‘I call in that testimony, that these neighbours

   níu, er eg kvaddi til saka þessa er eg höfðaði á hendur Flosa Þórðarsyni og
   nine, whom I summoned to this action which I brought against Flosi Þórð’s-son and

   Eyjólfi Bölverkssyni, hafa borið (bera) á kviðinn og borið þá sanna að sökum."
   Eyjólf Bölverk’s-son, have delivered a verdict against (them) (see bera á e-n, Z7) and proved them guilty by evidence (see bera e-n sannan at sök).’


   Nefndi hann sér þessa votta. Í annað sinn nefndi hann sér votta "nefni eg í
   He called for himself these witnesses. Fo a second time, he called for himself witnesses ‘I call in

   það vætti," sagði hann, "að eg býð (bjóða) Flosa Þórðarsyni eða þeim manni öðrum er
   that testimony,’said he, ‘that I request Flosi Þórð’s-son or that other person (man) who

   handselda lögvörn hefir fyrir hann að taka til varna (vörn) því að nú eru fram
   has proxied (the) lawful-defence for him to begin (the) defence (see taka til varna, Z12) because now now are come (have been brought) forward

   komin sóknargögn öll, boðið (bjóða, pp) til eiðspjalls, unninn (vinna, pp) eiður, sögð (segja, pp) fram sök,
   all proofs-for-(the)-prosecution, (have been) requested (the) oath-taking, performed (the) oaths, delivered (the) charge,

   borið (bera, pp) stefnuvætti, boðið (bjóða, pp) búum í setu, boðið til ruðningar um kviðinn, borinn
   carried (the) evidence-of-lawful-summoning, invited (the) neigbours into sitting (to take their seats), requested (the) challenge to (the) jury, delivered

   kviður, nefndir vottar að kviðburði."
   (the) verdict, called (the) witnesses to (the) delivery-of-(the)-verdict.’


   Nefndi hann sér þessa votta að gögnum þeim sem fram voru komin.
   He called for himself these witnesses to those proofs as were come (had been brought) forward.


   Þá stóð sá upp er sökin hafði yfir höfði verið fram sögð (segja, pp) og reifði málið.
   Then up stood that-one (he) over (the) head of whom the suit had been delivered and summed-up (recapitulated) the case (see reifa mál, under reifa, Z3) .

   Hann reifði það fyrst er Mörður bauð að hlýða til eiðspjalls síns og til
   He recapitulated firstly that, that Mörð requested (them) to listen to his oath-taking and to

   framsögu sakar og til sóknargagna allra. Þá reifði hann það því næst er
   delivery of (the) charge and to all proofs-of-(the)-prosecution. Then, he recapitulated, therefore next, that, that

   Mörður vann eið og sönnunarmenn hans. Þá reifði hann það er Mörður sagði
   Mörð performed an oath and (also) his ‘vouchers’. He recapitualted that, that Mörð delivered

   fram sök og kvað svo að orði að hann hafði þau orð öll í reifingu sinni er
   (the) charge and stated (see kveða at orði, under orð, Z1) thus that he had (ie included) all those words in his summing-up which

   Mörður hafði áður í framsögu sakar sinnar og hann hafði í stefnu sinni "og
   Mörð had (ie included) before (earlier) in (the) delivery of his charge and he had (ie included) in his summoning’ and

   hann sagði svo skapaða sökina fram í fimmtardóm sem hann kvað að þá er hann stefndi."
   he delivered thus formed the charge into (the) Fifth-Court (just) as he stated (it) when he summoned.’


   Þá reifði hann það er þeir báru stefnuvætti og taldi (telja) þá öll orð þau er hann
   Then he recapitulated that, that they carried (presented) (the) evidence-of-lawful-summoning and set-forth (see telja, Z2) all those words which he

   hafði áður í stefnu sinni og þeir höfðu í vættisburði sínum "og nú hefi eg,"
   had (ie included) before (earlier) in his summoning and they had (ie included) in their bearing-witness’ and now I have (ie include them),’

   sagði hann, "í reifingu minni. Og þeir báru svo skapaðan kviðinn fram í
   said he, ‘in my summing up. And they carried forward (presented) so formed the verdict into

   fimmtardóm sem hann kvað þá að er hann stefndi."
   (the) Fifth-Court (just) as he stated (it) when he summoned.’


   Síðan reifði hann það er Mörður bauð búum í setu. Þá reifði hann það því
   After-that he recapitulated that, that Mörð requested (the) neighbours into sitting (to take their seats). Then he recapped that, the next,

   næst er hann bauð Flosa að ryðja kviðinn "eða þeim manni er handselda
   that he requested Flosi to challenge the jury ‘or that person (man) who has proxied

   lögvörn hefir fyrir hann." Þá reifði hann það er búar gengu að dómi og báru
   (the) lawful-defence for him.’ Then he recapped that, that (the) neighbours walked to court and delivered

   á kviðinn og báru Flosa sannan að sökinni "báru þeir svo skapaðan níu búa
   the verdict against (them) (see bera á e-n, Z7) and proved Flosi guilty by evidence (see bera e-n sannan at sök) ‘they, carried forward (presented) so formed this nine-neighbour’s

   kvið þenna fram í fimmtardóm."
   verdict into (the) Fifth-Court.’

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.