Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ãÜÜÜÜÓÜÜãÜÜÜÇÑ, 2/1/2009, 12:00 pm

Expand Messages
 • mraya@yahoogroups.com
  Reminder from: mraya Yahoo! Group http://groups.yahoo.com/group/mraya/cal مــــســمـــار Sunday February 1, 2009 12:00 pm - 1:00 pm (This event
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2009
   Reminder from: mraya Yahoo! Group
    
   Title: ãÜÜÜÜÓÜÜãÜÜÜÇÑ
    
   Date: Sunday February 1, 2009
   Time: 12:00 pm - 1:00 pm
   Repeats: This event repeats every day until Saturday October 1, 2011.
   Location: http://groups.yahoo.com/group/msmar
   Street: http://groups.yahoo.com/group/msmar
   City State Zip: http://groups.yahoo.com/group/msmar
   Phone: http://groups.yahoo.com/group/msmar
   Notes: http://groups.yahoo.com/group/msmar

   http://groups.yahoo.com/group/msmar

   http://groups.yahoo.com/group/msmar
   åÜÜÜÜÜáÇ æÛÜÜÜÜÜáÇ

   ÔÑÝäÇ ÅäÖãÇãßã áÞÑæÈ ãÜÓÜãÜÇÑ
   ÞÑæÈ ãÓÜãÇÑ ãä ÃÝÖá ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáÈÑíÏíÉ ÇáÚÑÈíÉ
   ÞÑæÈ ãäæÚ íÊãíÒ ÈÚÑÖ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÌÏíÏÉ æÇáããíÒÉ æÇáãËíÑÉ Ýí ÚÇáã ÇáäÊ
   ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÇáÝßÇåÉ æÇáÊÓáíÉ æÇáÕæÑ æÇááÞØÇÊ ÇáØÑíÞÉ æÇáÛÑíÈÉ æÌãíÚ ÇäæÇÚ ÇáÇÈÏÇÚÇÊ .

   ááÇÔÊÑÇß ÇÑÓá ÑÓÇáå ÝÇÑÛå Çáí ÇáÚäæÇä ÇáÊÇáí

   msmar-subscribe@yahoogroups.com


   ::: ÞÑææÈ ãÜÓÜÜãÜÜÇÑ äÇÝÐÊß ááÅÈÏÇÚ :::

   ãÔÑÝ ÇáÞÑæÈ

   ãÓãÜÇÑ
    
   Copyright © 2009  Yahoo! Inc. All Rights Reserved | Terms of Service | Privacy Policy
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.