Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ãæÇåÈí ÇáÎäÝÔÇÑíå > ÇÏÎáæ ÈÑÌá ßã Çáíãíä

Expand Messages
 • mragig
  الصفحة الرئيسية منتدى مراجيج شات مراجيج
  Message 1 of 1 , Sep 20, 2008
  • 0 Attachment

   ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ                 ãäÊÏì ãÑÇÌíÌ                ÔÇÊ ãÑÇÌíÌ                  ÇÊÕá ÈäÇ

    

    

   ãÓÇÁ ÇáÎíÑÇÊ æÇááíÑÇÊ..

   ßíÝßã íÇÌãÇÚÉ ÇáÑÈÚ ÇáãæÞÑíä.. æßíÝ ÇáÇåá æÇáæÇáÏ æÇáæÇáÏå ..¿ ÚÓÇåã ÈÎíÑ..

   Çáãåã ãÇáßã ÈÇáØæíáå..

   ÇäÇ ÝÊÇÉ ÍÈÇäí Çááå ÈÇáÚÏíÏ ãä ÇáãæÇåÈ..

   æÇÍÏì åÐå ÇáãæÇåÈ åí ÇáÇÈÏÇÚ Ýí ÑÄæÓ ÇáÇæÇÏã..

   ÇÍÈ ÔíÁ ÈÇáÍíÇÉ ÇÓãå ÞÕ ÔÚÑ..

   ÇäÊÔí ÚäÏãÇ ÇÑì ÔæÔå ÈÌÇäÈåÇ ãÞÕ..

   åÐí ÞãÉ ÇáÑæãäÓíå ÚäÏí..

   æÔíÁ ØÈíÚí ßá æÇÍÏ Ýí ãÌÇá Úãáå íÊÚÑÖ ááÚÏíÏ ãä ÇáãæÇÞÝ..

   ãäåÇ ÇáÇíÌÇÈí æãäåÇ ÇáÓáÈí.. < Þæáí ÞÇ

   æáæáÇ ÇáÎØÇÁ áãÇ ÊÚáãäÇ ÇáÕæÇÈ < íãÏíßã Ú ÇáÝáÓÝå

   æÈãÇ Çäí ßæÇÝíÑÉ ÇáÚÇÆáå æáÇ ãäÇÝÓ áí Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá ãä ÈäÇÊ Ìíáí ÑÚÇäí Çááå..

   ÈÞæáßã ÈÚÖ ÇáãæÇÞÝ Çááí ÕÇÑÊ ãÚí Ýí åÐÇ ÇáãÖãÇÑ..


   Ýí ÇÍÏì ÇáãÑÇÑíÊ æÈíäãÇ ßäÊ ãäÏãÌå ÈÞÕ ÔÚÑ ÇÎÊí < ÍÞá ÊÌÇÑÈí íÇÕÈÑåÇ Úáí

   ÚÇÏ ÇäÇ ÊÌíäí ÍÇáÇÊ áÇ ÇäÏãÌÊ æÎÑæÇ Úäí.. ßÃäí ãäæãå ãÛäÇØíÓíÇ æáÇ ÇÕÍì ÇáÇ ÇÐÇ ÞÖíÊ..

   Çáãæææåíã.. æÝí ÇÍÏì ÛÝæÇÊí ÇáãÛäÇØíÓíÉ.. æÇäÇ ãÓÊÑÓáå ÈÇáãÞÕ ÇÌÒ Ýí ÑÇÓåÇ ãä ßá ÌÇäÈ..

   æÝÌÃÉ Ïæä ÓÇÈÞ ÇäÐÇÑ ÇáÈäÊ äØÊ æÕÑÎÊ ÕÑÎå Úã ÏæíåÇ Ýí ÇÑÌÇÁ ÇáãäÒá..

   ÞÇãÊ æÍØÊ íÏåÇ Úáì ÇÐäåÇ æíæã äÇÙÑÊ ÈíÏåÇ ÇáÇ æÊÔæÝ ÇáÏã ÈÇØÑÇÝ ÇÕÇÈÚåÇ Ëã ÑãÞÊäí ÈäÙÑÉ íÊØÇíÑ ãäåÇ ÇáÔÑÑ æÞÇáÊ :

   íÇÍíÜ## íÇÍãÜ## ãÇÊÔæÝíä ÇäÊí ÚãíÇ ..¿ ÇÐäí íÇ ãÇá ÇáßÓÑ Çááí íßÓÑ íÏß Þæáí Çãíä..

   ÇËÇÑíäí ÞÕíÊ ØÑÝ ÇÐäåÇ > áÇíÑæÍ ÈÇáßã ÈÚíÏ.. áÇ áÇ ãÌÑÏ ÌÑÍ äÞÏÑ äÞæá Úäå ÈÓíØ ÈÓ ÇÎÊí ÑÚÇåÇ Çááå áÓÇäåÇ ãÊÈÑí ãäåÇ 

   ØÈÚÇ ÑÇÚíÊ ÍÇáÊåÇ ÇáäÝÓíå ÇäÐÇß æÇßÊÝíÊ ÈÇáÕãÊ ãÞÇÈá ãÇ íæÌå Çáí ãä ÔÊÇÆã < ÈáÇß ÎÇíÝÉ ãäåÇ

   áÇ æÇÒíÏßã ãä ÇáÔÚÑ åÇæÓ

   ÇÐßÑ Ýí ÇÍÏì ÇáãÑÇÊ Ýí áíáÉ ÚíÏ ÇáÝØÑ æÇáßá ãÔÛææá ÈäÝÓå..

   ÇÎæí æÞÊåÇ ßÇä ÊÞÑíÈÇ ËÇäí Çæ ËÇáË ÇÈÊÏÇÆí ÑÇÍ ÇáÍáÇÞ íÈí íÍáÞ ßÈæÑíÇ..< ÒãÇä íÇÝä

   Çáãææåíã ÑÌÚ æåæ ãæ ÑÇÖí Úä Ôßáå æÔÚÑå ãæ ÚÇÌÈå..

   æÈÚÏ ãÇÞÇã ÈÑÍáÉ ÊÇãá Ýí ÇáÐÇÊ ÞÏÇã ÇáãÑÇíÉ ÇãÊÏÊ áÞÑÇÈÉ ÇáäÕÝ ÓÇÚå ÌÇäí æåæ ãÚÒã æãÞÑÑ æãÇ ÈÅÐäå ãÇí..

   ÇÎÐ äÝÓ æÞÇáí: ÇÈíß ÊÚÏáíä áí ÔÚÑí..

   ÚÇÏ Èíäí æÈíäßã ÚÌÈÊäí ÇáÝßÑÉ < ÇäÊí ãä Çááå ÊÏæÑíä áß ÑÇÓ ÊáÚÈíä Ýíå

   ÈÓ ÞáÊ áÇÒã ÇÈÑí ÐãÊí æÇÎáí ãÓÄáíÊí..

   ÞáÊ áå Çíå ÈÓ ÇÎÇÝ ÇÎÑÈå

   ÞÇá áÇ áÇ ãÇÚáíß ÈÓ ÎÝÝí áí ÇáÔÚÑ Çááí ÊÍÊ Ôæí.. ÇÈíå íÈíä Çäå ßÈæÑíÇ..

   æÇááå æÇäÇ ÇÞæã æÇÝÑÏ Øæáí æÞáÊ áå ÇãÑí ááå íáÇ ÞÏÇãí Ú ÇáÛÑÝå.. < ÊÓãÚ ÈÇáËÞá

   æÇÌáÓå æÇÍØ Úáì ÇßÊÇÝå ãäÔÝå < ÖÇÈØÉ ÇáÏæÑ

   æÇãÓß ÇáãÞÕ æÇÈÏÇÁ ãä ÚäÏ ÇÐäå æÇÞÕ æÇÞÕ æÇÞÕ äÇÙÑÊ Ýí ÑÇÓå ÍÓíÊ Çä Ýíå ÔíÁ ÛáØ ÈÓ ÞáÊ áÇ áÇ íÊåíÃáß åÐí äÛÒÉ ãä äÛÒÇÊ ÇáÔíØÇä íæÓæÓ áß ÈÓ ßãáí..

   æ ÇÊÚæÐ ãä ÇÈáíÓ æÇáÝ ÑÇÓ ÇáæáÏ Ú ÇáÌåå ÇáËÇäíå æÇÓÊáãå ÞÕ ..

   ÇÕáÇ ÇáÔÚÑ íÇÏæÈ íäãÓß ãÑÑÑÑÉ ÎÝíÝ æÇááí ÇÞÏÑ ÇãÓßå ÞÕíÊå æÇááí ãÇíäãÓß ÍÇæáÊ ÇÚÏá Ýíå ÞÏÑ ÇáÇãßÇä.. 
    
   Ôæí Ôæí ÇáÇ ÇÊÍãÓ æÇÑÝÚ íÏí ÝæÞ æÇßãá ÞÕ Çáíä ãÇÕÇÑ ÑÇÓ ÇáæáÏ ãä ÝæÞ ßäå ( ãäÞáå ) ÈÓ Úáì ÇßÈÑ Ôæí

   áÇ æÇááí ÊÍÊ ØÇáÚ ÏæÇÆÑ ÔíÁ ãÇÝíå ÔÚÑ äåÇÆí æÔíÁ Ýíå ÔÚÑ ÎÝííííÝ æÔíÁ ÇßËÑ Ôæí < ßä ÑÇÓå ãÍÊÑÞ

   íæã ÔÝÊ ÇáæÖÚ ßÐÇ ÞáÊ Îáíäí ÇæÞÝ Úáì ßÐÇ ÞÈá áÇ ÇÎÑÈåÇ ÇßËÑ..

   Çáãåã ÇáæáÏ ÑÝÚ ÑÇÓå æäÇÙÑ ÈÇáãÑÇíå æÇÎÊÝÊ ãä æÌåå Çí ÚáÇãÉ íãßä ÊÝÓíÑåÇ..

   ãáÇãÍå ÇßÊÓÇåÇ ÌãææÏ ÛÑíÈ

   ãÇ ÇÏÑí åæ ÚÇÌÈå.. æÇáÇ ÒÚáÇä.. æÇáÇ ÇäÝÌÚ ÈÔßáå .. æÇáÇ ÌÇáå ÇäåíÇÑ..

   æÌåå ÌÇãÏ æíäÇÙÑ ÈäÝÓå æíÞáÈ ÑÇÓå íãíä æíÓÇÑ..

   ÈÚÏíä ÊÍæá Ôßáå áæÇÍÏ Ýíå ÇáÕíÍå..

   ÈÇáÐÇÊ íæã ÔÇÝ ÇáßÇÑËÉ æÇäå Ìåå ÇÎÝ ãä Ìåå

   ÞÇá æÔ åÐÇ ¿

   ÞáÊ áå ÈÇáÚßÓ Íáææ äÝÓ ÔÚÑ ãÍãÏ ÔÚíÈí ÈãÓáÓá ÌÑÍ ÇáÒãä < ÊÓãÚ ÈÇáÊÑÝíÚ

   ÊÌãÚÊ ÇáÏãæÚ ÈÚíæäå æßÇä ÈíÞæá ÔíÁ æáÇÞÏÑ íßãá ÌãáÊå æØáÚ ÈÇÓÑÚ ãÇÚäÏå ÑÇÍ ÇáÕÇáå .. < ãÚÑæÝå íÈí íÞÏã Ýíäí ÈáÇÛ ÚäÏ ÇÈæí æÇãí

   íæã ÑÇÍ ÎÝÊ ÃáÍÞÉ ãÇ ÃÃãä ÑÏÊ ÝÚáåã

   ÞÚÏÊ ÇÊÓãÚ ÑÏæÏ ÇáÇÝÚÇá Úáì åÇáØÇãÉ Çááí ÇäÇ ãÓæíÊåÇ .. Çæá ãÇÏÎá åÈØÊ ÇáÇÕæÇÊ ÝÌÃÉ ..

   Çáßá ãäÕÏã ÈÇááí íÔæÝå.. ( æÔ åÐÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ¿¿ .. íÇÇæíáíííííííí .. ÇÔæÝ ÇÔæÝ .. íÇáááááááááááå .. æÇááí ÓßÊ Ôæí ÈÚÏåÇ ãÇÊ ÖÍß .. )

   íæã ÍÓíÊ Çä ÇáÌæ Ôæí áØíÝ æÈå ÖÍß ØáÚÊ ááÇÖæÇÁ

   ØÈÚÇ ÇÎÐÊ áí ßáãÊíä áíÔ Çäí áÚÈÊ ÈÑÇÓå áíáå ÇáÚíÏ

   æåæ ÇáãÓßíä ãÇÛíÑ íÕíÍ ãÊÝÔá ÇÔáæä ÈíÚíÏ ÈßÑÉ æÔÚÑå ßÐÇ

   æÏÇå ÇÈæí ááÍáÇÞ ãÑÉ ËÇäíå æåäÇß ÔÇÝå ÑÌÇá ÞÇá áÇÈæí: äÕíÍå ÃáÍöÞåÇ ÈÚÖåÇ < íÚäí ßãá ÑÇÓå ßáå Ú ÇáÒíÑæ áÛíÑ ÇáäÇØÞíä ÈÇáÔãÇáíå

   æÇÎÐ æÇáÏí ÈäÕíÍå åÐÇ ÇáÑÌá æÝÚáÇ ÍáÞæå Ú ÇáÒíÑæ

   áßä ÇÈæí ÍÝÙå Çááå æÑÚÇå ÑÇÚì ÍÇáÉ ÇÎæí ÇáäÝÓíÉ ÇáãÊÍØãÉ æáã íÊÑßå åßÐÇ Èá ÔÑÇ áå ÔãÇÛ æÚÞÇá ÚÔÇä íÑÝÚ ãÚäæíÇÊå æíÛØí ÕáÚÊå..

   æãä ÈÚÏåÇ ÍÑãæÇ ÇÝÑÇÏ ÇáÚÇÆáå Çäåã íÓáãæäí ÑæÓåã..

   ÍÊì ÒæÌ ÇÎÊí ÊÚÞÏ .. æÕÇÑ ÇÐÇ ÌÇÈåã ÚäÏäÇ íæÕí ÇÎÊí íÞæá Þæáí áÇÎÊß ÊÈÚÏ Úä ÔÚæÑ ÈäÇÊí

   áãÇÐÇ åßÐÇ íÚÇãáæää..¿ ÇíÍßãæä Úáì ãæåÈÊí ÈÇáÝÔá ÈÓÈÈ ÊÌÑÈÉ Çæ ÇËäÊíä ÝÞØ

   ÕÏÞ ãä ÞÇá ÛáØÉ ÇáÔÇØÑ ÈÃáÝ < ÞÕÏß ßÇÑËå ãæ ÛáØå

   ÈÓ ãÇäÞÏÑ äÞæá ÛíÑ ÇáÔßæì ááå ÚÇáã ãÇÊÞÏÑ ÇáãæÇåÈ ãÇÚäÏåã ÛíÑ ÊßÓíÑ ãÌÇÏíÝ

   ãÇíÓÊÝÇÏ:

   1/ áÇÊÞÏã Úáì ÔíÁ ÇáÇ æÇäÊ ãÊÇßÏ ãä ÞÏÑÇÊß æãÓÊæÇß .. æÇáÇ ÓæÝ ÊÛÑÒ Ýí ãäÊÕÝ ÇáØÑíÞ

   2/ áÇÊÍÇæá ÈÊÇÊÇ ÇáÑÏ Úáì ÔÎÕ ãäÝÚá ãä ÎØÇÁ ÇäÊ ÇÑÊßÊÈå..ÝÞØ ÇáÊÒã ÇáÕãÊ ÍÊì íÝÑÛ ßá ãÇÚäÏå áßí áÇíÊØæÑ ÇáÇãÑ Çáì ãÏ ÇáÇíÏí æÍÏæË ÇÕÇÈÇÊ ..

   3/ ÇÐÇ ßÇä ÇáÔÚÑ ÞÕíÑÇ ÌÏÇ áÇÊÍÇæá ÊÓæíÊå ÈãÞÕ Èá ÇÓÊÎÏã ãÇßíäå ÍáÇÞå ..

   4/ áÇÊÊÍØãæÇ ãä ãÍÇæáÊíä Çæ ËáÇË ÝÇÔáÇÊ Èá ÇÓÊãÑæÇ æÖÚæÇ äÕÈ Úíäíßã ÞÕÉ ÇáäãáÉ æÍÈÉ ÇáÞãÍ ..

   æÈÓ ÎáÇÕ..

   ááÊÚáíÞ Úáì ÇáãæÖæÚ ÇÑÚÕ åä ááÎÔæÔ

   æÇÐ1 ÚäÏßã ãæÇÖíÚ ÓäÚå ÇÑÓáæåÇ Úáì Çíãíá ÇáÞÑæÈ

   mragig@yahoogroups.com

    


        

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.